NID yw Tiger Woods yn gweithio ar ei Wendidau

Y Llinell Gorffen!NewidThis yn safle gwych os nad ydych wedi cael cyfle i'w weld. IMHO, heddiw Poster yn eithriad, serch hynny.

Ydych chi wir yn meddwl bod Tiger Woods yn logio oriau ymarfer dim ond er mwyn cynnal yr hyn sydd hawsaf iddo? Dywed Flip Flippen anghofio anghofio darganfod eich cryfderau, yn lle eich gwendidau sy'n eich dal yn ôl rhag cyflawni eich gorau personol.

Y gwir yw, nid yw Tiger Woods yn gweithio ar ei wendidau o gwbl. Mae wedi nodi ei gryfderau ac mae'n treulio llawer o amser ac ymdrech i fireinio'r cryfderau hynny.

Yn 39 oed yn ifanc, ychydig iawn o bethau rydw i wedi'u cyfrif mewn bywyd, ond dyma lond llaw:

 1. Mae bron yn amhosibl i bobl newid. Ond nid yw'n amhosibl i bobl addasu - weithiau dim ond gwthiad ysgafn sydd ei angen arnyn nhw.
 2. Darganfyddwch beth rydych chi'n ei garu ac yr hyn rydych chi'n rhagori arno ... a chyfrif i maes sut i wneud bywoliaeth ynddo. Fyddwch chi byth yn hapusach.
 3. Nid arweinwyr sy'n canolbwyntio ar eich diffygion yw arweinwyr o gwbl. Mae gwir arweinwyr yn deall yr hyn y mae pobl yn dda yn ei wneud ac maen nhw'n alinio nodau â galluoedd. Nid oes unrhyw ddau berson yr un peth ac ni ddylent byth, erioed cael ei gymharu â'i gilydd.
 4. Bydd arweinwyr sy'n nodi na all gweithiwr fod yn llwyddiannus yn gwneud y cyflogai hwnnw'r ffafr fwyaf trwy roi cyfeiriad iddynt lle gallant lwyddo, hyd yn oed os yw hynny allan o'r drws. Mae'n greulon rhoi pobl mewn sefyllfa o fethiant a'u cadw yno.
 5. Pan roddwch gyfle i bobl lwyddo, anaml y byddant yn eich methu.

Mae Flip yn gofyn, “Os ydych chi'n fy nghredu, neu hyd yn oed os nad ydych chi o ran hynny, atebwch y cwestiwn hwn: Beth yw'r rhif un peth sy'n eich dal yn ôl rhag perfformiad a chyflawniad uwch?"

Mae fflip yn meddwl mai eich gwendidau sy'n eich dal yn ôl. Nid wyf yn credu ei fod o gwbl. Rwy'n credu mai'r peth pwysicaf sy'n eich dal yn ôl yw nad ydych chi wedi nodi a dod o hyd i lwybr i ddefnyddio'ch cryfderau yn llawn.

Rwy'n golffiwr crappy. Mae Tiger Woods yn golffiwr gwych. Os treuliaf fy oes gyfan yn ceisio gwella fy ngêm golff, ni fyddaf byth yn cwrdd â gêm Tiger Woods. Dydw i ddim yn mynd i wastraffu amser ar wella fy ngêm golff - byddaf yn treulio mwy o amser ar ddod yn dechnolegydd ac ymgynghorydd gwych. Dyna dwi'n dda yn ei wneud, dyna dwi'n ei garu ... a dyna sy'n bwydo fy nheulu. Rwyf am gael gwybod beth fydd ei angen i gyrraedd brig fy ngêm - gan fy mod yn cydnabod fy mod eisoes yn wych arno.

Dim ond 99.9% yw'r gwahaniaeth rhwng cywirdeb 100% a chywirdeb 0.1%. Ond y 0.1% hwnnw sy'n gofyn am y ffocws a'r ymdrech fwyaf i'w goresgyn. Weithiau ni ellir byth ei oresgyn. Mae Tiger Woods wedi nodi ei gryfderau sydd wedi dod ag ef i 99.9% ac mae'n gwario ei holl egni yn ceisio meistroli'r 0.1% olaf hwnnw. Efallai y bydd yn treulio gweddill ei yrfa yn ceisio ac efallai na fydd byth yn cyrraedd yno. Fodd bynnag, yn allweddol i'w lwyddiant yw ei fod yn deall beth yw ei gryfderau ac mae ganddo hyder y gall wthio ei hun i 100% yn llwyr.

Dywedodd un o fy rheolwyr cynharach yn syml. Ni fydd wrench byth yn dda am fod yn forthwyl ac ni fydd morthwyl byth yn dda am wrench. Os ydych chi'n arweinydd, cyfrifwch beth sydd gennych chi yn eich blwch offer a'i ddefnyddio yn y ffordd iawn. Os ydych chi'n gweithio arnoch chi'ch hun yn unig - cyfrifwch a ydych chi'n wrench neu'n forthwyl.

Yn ddiweddar, cefais berson yn fy eistedd i lawr ac, yn bryderus, rhoddodd wybod imi beth nad oeddwn yn dda yn ei wneud. Credaf ei fod yn disgwyl y byddwn yn dadlau neu'n cynhyrfu. Gwenais yn gyflym ac edrychais arno a dweud, “Rwy’n cytuno â chi!”. Y gwir yw, yr hyn nad oeddwn yn dda yn ei wneud yw'r hyn yr oeddwn am ei wneud nac ychwaith yr hyn yr oeddwn i fod i'w wneud!

Mae Flip yn ysgrifennu, “I fod ar ein gorau, gallwn? A rhaid i ni ddysgu sut i leihau ein cyfyngiadau ymddygiad wrth wneud y mwyaf o'n cryfderau oherwydd bod llwyddiant go iawn yn gofyn am fwy na thalent a gallu."

Byddwn yn aralleirio hyn ac yn dweud, “I fod ar ein gorau, gallwn? A rhaid i ni ddysgu sut i wneud y mwyaf o'n cryfderau oherwydd bod llwyddiant go iawn yn gofyn am fwy na thalent a gallu."

Yr achos dan sylw yw Michael Jordan, gellir dadlau ei fod yn un o hyrwyddwyr mwyaf ein dydd. Fe wnaeth Michael Jordan gyrraedd brig ei gêm a theimlai na allai wneud dim gwell. Fe wnaeth at ei 100%. Cyn gynted ag y gwnaeth hynny, trodd at bêl fas. Fe sylweddolodd yn gyflym nad oedd yn mynd i fod yn chwaraewr pêl-droed gwych.

IMHO, unwaith y nododd Michael Jordan, er ei fod yn chwaraewr pêl fas da, ni fyddai byth yn chwaraewr pêl fas gwych. Gadawodd y gêm yr oedd yn ei charu a dychwelodd at ei gryfderau. Heddiw, mae Michael Jordan yn dal i fod yn bencampwr. Gan gydnabod na fyddai ei gryfder bellach yn bêl-fasged, mae wedi nodi mai busnes oedd ei gêm nesaf i gyd-fynd, ac mae'n gweithio ar y 0.1% hwnnw i fynd ag ef i'r brig.

Nodwch eich cryfderau a'u cynyddu i'r eithaf. Peidiwch â gwastraffu amser ar eich gwendidau. Os gallwch wella'ch gwendidau, y gorau y gallwch obeithio amdano yw cyfartaledd. Nid oes unrhyw un eisiau bod yn gyfartaledd.

Yn ôl Wicipedia, Tiger Woods yn mwynhau gweithio allan, cychod, chwaraeon dŵr, pysgota, coginio a rasio ceir. Nid ydych yn tybio y bydd Tiger yn rhedeg ar gyfer Mr Universe yn fuan, The Bass Masters, neu'r Indianapolis 500 yn fuan, ydych chi? Ie, nid wyf yn credu hynny, chwaith.

5 Sylwadau

 1. 1

  WAW! Rwy'n cytuno cymaint â'r hyn rydych chi wedi'i ysgrifennu. Yr unig ran rwy'n anghytuno ag ef yw ei bod bron yn amhosibl newid. Ond dywedaf y gall fod yn anodd iawn newid ac mae'n eithaf haws aros yn y status quo na gwneud y gwaith sy'n emosiynol ac yn seicolegol yn gofyn am newid.

  Wedi dweud hynny - rwy'n credu'n gryf mewn adeiladu ar gryfderau. Pan geisiwch oresgyn gwendidau, yn amlach na pheidio mae'r ffocws ar y gwendid yn ei gynyddu (canlyniad anfwriadol).

  Ond mae adeiladu ar gryfderau fel SEO organig. Mae eich cryfderau yn naturiol yn dechrau lleihau eich gwendidau (fel cynnwys a chysylltiadau da).

  Beth bynnag, post gwych. Fe wnaeth fy niwrnod yn llwyr, ailddatgan rhai credoau craidd. Diolch!

 2. 2

  Rwy'n cytuno'n llwyr â Doug - y gwahaniaeth rhwng bod yn dda am rywbeth a bod yn wych yw'r 0.1% olaf hwnnw. Mae yna lawer o bobl sy'n gallu cyrraedd y marc 99.9%, ond ychydig iawn sy'n gallu goresgyn y 0.1% olaf hwnnw. Mae hyn yn wir gyda bron unrhyw weithgaredd, p'un a yw'n golff, ffotograffiaeth neu raglennu.

 3. 3

  Great Post Doug, rwy'n cytuno bod yn rhaid i ni ddatblygu ein cryfderau, y broblem yw wrth weithio i eraill maen nhw'n aml yn canolbwyntio ar hynny gyda chi ac yn aml yn ceisio cael eich gwendid yn y blaen a cheisio cloddio i mewn i gael y rheini i fod yn gyfartal i'ch cryfderau.

  Rwy’n cytuno bod arweinwyr gwych yn canolbwyntio ac yn meithrin datblygiad eich cryfderau, pan gefais reolwyr gyda’r syniadoleg honno rwyf wedi ffynnu a phan oedd gen i reolwyr a oedd yn canolbwyntio ar wendid nid wyf wedi bod yn hapus.

 4. 4

  Post gwych. Rwy'n cytuno nad yw'n bwysig gwella ein gwendidau. Yn sicr mae yna lawer o bethau nad ydyn ni'n dda yn eu gwneud ac ni allwn dreulio ein hamser yn eu gwella. Mae angen i ni ganolbwyntio ar ein cryfderau.

 5. 5

  Rwy'n cytuno y dylem ganolbwyntio ar ein cryfderau ac nid ar ein gwendidau. Efallai y bydd angen i'n swydd wella rhai problemau sydd gennym ac ni allwn eu hanwybyddu yn unig. Mae angen i ni ystyried pethau bach hyd yn oed ar rai sefyllfaoedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.