Tri Model ar gyfer Hysbysebu Diwydiant Teithio: CPA, PPC, a CPM

Modelau Hysbysebu Diwydiant Teithio - CPA, CPM, CPC

Os ydych chi am lwyddo mewn diwydiant hynod gystadleuol fel teithio, mae angen i chi ddewis strategaeth hysbysebu sy'n cyd-fynd â nodau a blaenoriaethau eich busnes. Yn ffodus, mae yna lawer o strategaethau ar sut i hyrwyddo'ch brand ar-lein. Fe benderfynon ni gymharu'r rhai mwyaf poblogaidd ohonyn nhw a gwerthuso eu manteision a'u hanfanteision.

A dweud y gwir, mae'n amhosibl dewis model sengl sydd orau ym mhobman a bob amser. Mae brandiau mawr yn defnyddio sawl model, neu hyd yn oed pob un ohonynt ar yr un pryd, yn dibynnu ar y sefyllfa.

Model Talu-Fesul-Clic (PPC).

Talu fesul clic (PPC) hysbysebu yw un o'r mathau mwyaf poblogaidd o hysbysebu. Mae'n gweithio'n syml iawn: mae busnesau'n prynu hysbysebion yn gyfnewid am gliciau. I brynu'r hysbysebion hyn, mae cwmnïau'n aml yn defnyddio llwyfannau fel Google Ads a hysbysebu cyd-destunol.

Mae PPC yn boblogaidd gyda brandiau oherwydd ei fod yn syml ac yn hawdd ei reoli. Yn dibynnu ar eich anghenion, gallwch chi benderfynu ble mae'ch cynulleidfa yn byw, gan ychwanegu pa nodweddion bynnag sydd eu hangen arnoch chi. Ar ben hynny, mae maint y traffig yn ddiderfyn (yr unig gyfyngiad yw eich cyllideb).

Arfer cyffredin mewn PPC yw bidio brand, pan fydd busnesau'n cynnig ar delerau brand trydydd parti i'w curo a denu eu cwsmeriaid. Yn aml mae cwmnïau'n cael eu gorfodi i wneud hyn oherwydd bod cystadleuwyr yn prynu hysbysebion yn seiliedig ar geisiadau brand cystadleuwyr. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n chwilio Booking.com yn Google hwn fydd y cyntaf yn yr adran rhad ac am ddim ond mae'r bloc hysbysebu gyda Hotels.com a brandiau eraill yn mynd gyntaf. Mae'r gynulleidfa yn y pen draw yn mynd at yr un sy'n prynu hysbysebion PPC; felly, mae angen i Booking.com dalu hyd yn oed pan fydd yn arweinydd chwilio am ddim. Os nad yw'r cwmni yr ydych yn chwilio amdano yn ymddangos yn yr adran hysbysebion, gallai golli cleientiaid yng ngolau dydd eang. Felly, mae hysbysebu o'r fath wedi dod yn gyffredin ym mhobman.

Fodd bynnag, mae gan y model PPC anfantais enfawr: nid yw trawsnewidiadau wedi'u gwarantu. Gall cwmnïau werthuso canlyniadau ymgyrchoedd fel y gallant ddod â'r rhai nad ydynt yn effeithiol i ben. Mae hefyd yn bosibl i gwmni wario mwy nag y mae'n ei ennill. Dyma'r risg bwysicaf i'w hystyried bob amser. Er mwyn lliniaru, rwy'n argymell gwneud yn siŵr bod eich ymgyrchoedd yn cyrraedd eich cynulleidfa darged. Cadwch feddwl agored a byddwch yn hyblyg.

Cost fesul Milltir (CPM) Model

Cost-Per-Mile yw un o'r modelau mwyaf poblogaidd ar gyfer y rhai sydd am gael sylw. Mae cwmnïau'n talu fesul mil o olwg neu argraffiadau o hysbyseb. Fe'i defnyddir yn aml mewn hysbysebu uniongyrchol, fel pan fydd siop yn sôn am eich brand yn ei gynnwys neu yn rhywle arall.

Mae CPM yn gweithio'n arbennig o dda ar gyfer adeiladu ymwybyddiaeth brand. Gall cwmnïau fesur yr effaith gan ddefnyddio amrywiaeth o ddangosyddion. Er enghraifft, er mwyn cynyddu adnabyddiaeth brand, byddai cwmni'n archwilio'r nifer o weithiau y mae pobl yn chwilio am y brand, nifer y gwerthiannau, ac ati.

Mae CPM yn hollbresennol yn marchnata dylanwadwyr, sy'n dal i fod yn faes cymharol newydd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu cynnydd esbonyddol yn y dylanwadwyr yn y diwydiant.

Gwerthwyd maint marchnad llwyfan marchnata dylanwadwyr byd-eang yn USD 7.68 biliwn yn 2020. Disgwylir i ehangu ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd (CAGR) o 30.3% o 2021 i 2028. 

Ymchwil Grand View

Fodd bynnag, mae gan CPM rai anfanteision hefyd. Er enghraifft, mae rhai cwmnïau'n gwrthod y strategaeth hon yn ystod camau cynnar eu busnes oherwydd ei bod yn anodd mesur effaith yr hysbysebion hyn.

Cost fesul Cam (CPA) Model

CPA yw’r model tecaf ar gyfer atyniad traffig – dim ond am werthiant neu weithredoedd eraill y mae busnesau’n talu. Mae'n gymharol gymhleth, gan ei bod yn amhosibl lansio cwmni hysbysebu mewn 2 awr, fel PPC, ond mae'r canlyniadau'n llawer mwy dibynadwy. Os gwnewch bethau'n iawn ar y dechrau, bydd y canlyniadau'n fesuradwy ym mhob agwedd. Bydd hyn yn gadael i chi gyrraedd eich cynulleidfa darged a rhoi data meintiol i chi am effeithiolrwydd eich ymgyrchoedd.

Rwy'n gwybod am beth rwy'n siarad: y rhwydwaith marchnata cysylltiedig y mae fy nghwmni - Taliadau Teithio – yn darparu yn gweithredu ar y model CPA. Mae gan gwmnïau teithio a blogwyr teithio ddiddordeb mewn cydweithrediad da gan fod cwmnïau'n talu am y weithred yn unig, tra ar yr un pryd yn derbyn sylw ac argraffiadau, ac mae gan berchnogion traffig ddiddordeb mawr mewn hysbysebu cynhyrchion neu wasanaethau perthnasol i'w cynulleidfa, gan eu bod yn ennill comisiynau uwch. os yw cwsmeriaid yn prynu tocynnau neu'n archebu gwesty, taith neu wasanaeth teithio arall. Y marchnata cysylltiedig yn gyffredinol - a Taliadau Teithio yn arbennig – yn cael ei ddefnyddio gan gwmnïau teithio anferth fel Booking.com, Getyourguide, TripAdvisor a miloedd o gorfforaethau teithio eraill.

Er y gallai CPA ymddangos fel y strategaeth hysbysebu orau, rwy'n argymell meddwl yn ehangach. Os ydych chi'n gobeithio ymgysylltu â rhan fawr o'ch cynulleidfa darged, ni all hon fod eich unig strategaeth. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n ei ymgorffori yn eich strategaeth fusnes, byddwch chi'n cyrraedd cynulleidfa fwy yn gyffredinol oherwydd byddwch chi'n cyfuno cynulleidfaoedd eich partneriaid. Nid yw'n bosibl i hysbysebu cyd-destunol gyflawni hyn.

Fel nodyn olaf, dyma awgrym: mae'n bwysig cofio nad yr un o'r strategaethau a restrir yw'r ateb terfynol. Mae yna beryglon i bob un ohonyn nhw, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i'r cyfuniad cywir o strategaethau yn seiliedig ar eich cyllideb a'ch nodau.