Myth y Priodoledd

myth

Un o'r sleidiau rydw i'n eu trafod ym mron pob sgwrs rydw i'n ei chael gyda busnesau yw un rydw i'n ei galw'n myth priodoli. Mewn unrhyw system fesur, mae'n well gennym reolau ymddygiad boolean ac arwahanol. Os hyn, yna hynny. Mae'n broblem, serch hynny, oherwydd nid dyna sut mae penderfyniadau prynu yn cael eu gwneud. Nid oes ots a ydych chi'n ddefnyddiwr neu os ydych chi'n fusnes - nid realiti y taith cwsmer.

Achos pwynt yw fy mhrynu o Amazon Echo. Gwelais y wefr ar-lein pan lansiodd gyntaf, ond doedd gen i ddim angen amdani. Ar y pryd, nid oeddwn yn brif ddefnyddiwr chwaith. Ond wrth imi symud mwy a mwy o'n pryniannau busnes i Amazon, ymuno â Prime, a derbyn llongau o fewn diwrnod, newidiodd fy agwedd am Amazon.

Doeddwn i ddim yn gwybod llawer am y Amazon Echo, ond. Un diwrnod ar Facebook, Mark Schaefer gwnaeth sylw diddorol. Soniodd ei fod yn siarad â’i Amazon Echo fwy a mwy fel ei fod yn berson yn yr ystafell. Gan fy mod yn hoff o dechnoleg ac yn frwd dros Amazon, cefais fy swyno.

Priodoli Cyffyrddiad Cyntaf

Yn dechnegol, byddwn i'n dweud mai dyna oedd cyffyrddiad cyntaf fy nhaith cwsmer. Symudais o Facebook drosodd i Amazon lle darllenais y dudalen cynnyrch. Roedd yn edrych yn eithaf cŵl ond ni allwn gyfiawnhau'r gost ar y pwynt hwnnw. Yna symudais draw i Youtube i weld pa fath o bethau cŵl yr oedd pobl yn eu gwneud y tu allan i'r deunydd marchnata.

Dychwelais i Amazon a darllenais drwy’r adolygiadau 1-seren a heb weld unrhyw beth a fyddai’n fy gwahardd rhag prynu’r ddyfais… y tu allan na’r pris. Ni allwn gyfiawnhau'r tegan newydd ar y pryd.

Priodoli Last-Touch

Am yr wythnos neu ddwy nesaf wrth imi lywio'r we, bu rhai hysbysebion ail-farchnata ar gyfer y Amazon Echo popped i fyny. Yn y diwedd, ildiais i un o'r hysbysebion a phrynais y ddyfais. Byddwn i'n ysgrifennu ychydig o baragraffau am faint rydw i wrth fy modd, ond nid dyna bwrpas y swydd hon.

Pwrpas y swydd hon yw trafod lle y byddai gwerthiant yr Amazon Echo hwn yn cael ei briodoli. Os yw'n gyffyrddiad cyntaf, byddai'n cael ei briodoli i Mark fel dylanwadwr ... er nad yw'n ddylanwadwr ar ddyfeisiau a thechnoleg. Byddwn i'n dweud bod sylw Mark am yr Echo yn fwy o weithred ymwybyddiaeth yn fy nhaith cwsmer. Dim lle cyn sylw Mark roeddwn yn ymwybodol o soffistigedigrwydd ac amrywiaeth nodweddion yr Echo.

Os mai cyffwrdd olaf yw'r model priodoli, hysbysebu ac ail-farchnata taledig fyddai ffynhonnell y gwerthiant. Ond doedden nhw ddim wir. Os gofynnwch imi pa strategaeth farchnata a wnaeth fy argyhoeddi i brynu'r Echo, byddwn yn ymateb:

Dydw i ddim yn gwybod.

Nid oedd yn unrhyw strategaeth sengl gwnaeth hynny i mi brynu'r Echo, pob un ohonyn nhw. Sylw Mark ydoedd, fy chwiliad am fideos a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr oedd fy adolygiad o adolygiadau gwael, a dyma oedd yr hysbysebion ail-argraffu. Sut mae hynny'n cyd-fynd â thwmffat trosi Google Analytic? Nid yw'n… fel nad yw'r mwyafrif o deithiau cwsmeriaid.

Dwi wedi ysgrifennu am prif gŵyn marchnata i mewn a phriodoli yw'r allwedd.

Priodoli Rhagfynegol

Mae yna ddewis arall ond mae'n eithaf cymhleth. Rhagfynegol analytics yn gallu arsylwi ymddygiad gwerthu ar draws pob cyfrwng a strategaeth ac wrth i chi wneud addasiadau, gall ddechrau cydberthyn y gweithgaredd perthnasol â'r gwerthiannau cyffredinol. Yna gall yr injans hyn ragweld sut y bydd gostwng neu godi cyllideb neu weithgaredd mewn strategaeth farchnata benodol yn effeithio ar y llinell waelod gyffredinol.

Wrth i chi edrych tuag at eich ymdrechion marchnata, mae'n hanfodol eich bod chi'n cydnabod bod hyd yn oed marchnata nad oes ganddo drawsnewidiad a briodolir yn uniongyrchol yn cael effaith gyffredinol ym mhroses gwneud penderfyniadau'r cwsmer. Ac mae'r effaith ymhell y tu hwnt i'n hymdrechion marchnata - mae holl brofiad gobaith yn cyfrannu at y daith.

Dyma enghraifft syml: Rydych chi'n berchen ar siop ac yn torri'ch staff glanhau. Nid bod eich siop yn fudr, ond efallai nad yw mor smotiog ag o'r blaen. Canlyniad hyn yw bod eich gwerthiant yn gostwng bod cymaint o siopwyr pigog ddim yn teimlo ei fod mor lân â'r siop gymdogaeth arall. Sut ydych chi'n cyfrif am hyn yn eich ymdrechion marchnata? Efallai eich bod hyd yn oed wedi cynyddu eich gwariant marchnata ar yr adeg hon ond gostyngodd y gwerthiant cyffredinol. Nid oes unrhyw eitem linell “hynod lân” yn eich cyllideb farchnata ... ond rydych chi'n gwybod ei bod yn cael effaith.

Heddiw, mae angen llinell sylfaen o gynnwys ar gwmnïau. O wefan lân, ymatebol, i erthyglau parhaus sy'n adeiladu eu hygrededd, i ddefnyddio achosion, papurau gwyn a ffeithluniau. Rhennir pob un ohonynt, a gwerth ychwanegol trwy sianeli cymdeithasol. Mae pob un ohonynt wedi'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio. Mae pob un ohonynt yn cyfrannu at gylchlythyr e-bost sy'n meithrin y gobaith.

Mae'r cyfan yn hollbwysig - nid oes un rydych chi'n masnachu ar gyfer y llall. Efallai yr hoffech eu cydbwyso'n briodol wrth i chi weld eu heffaith, ond nid oes yr un yn ddewisol mewn presenoldeb marchnata ar-lein cyflawn.