The Kids Don't Tweet

Dosbarthiad Oedran ar Safleoedd Rhwydwaith Cymdeithasol
Dosbarthiad Oedran ar Safleoedd Rhwydwaith Cymdeithasol
Dosbarthiad Oedran ar Safleoedd Rhwydwaith Cymdeithasol

Dosbarthiad Oedran ar Safleoedd Rhwydwaith Cymdeithasol

Y mis hwn, dechreuais ddysgu cwrs coleg mewn Marchnata Gwe yn y Sefydliad Celf Indianapolis. Mae'r rhan fwyaf o'r 15 myfyriwr yn fy nosbarth bron â graddio mewn dylunio ffasiwn a marchnata manwerthu, ac mae angen fy nghwrs ar eu cyfer.

Mewn gwirionedd, ar y noson gyntaf pan ddaeth y myfyrwyr i mewn i'r labordy cyfrifiaduron ac eistedd i lawr, fe wnaethant hunan-ddewis yn llwyr gan brif: fy 10 myfyriwr ffasiwn ar fy ochr dde, fy mhum myfyriwr dylunio gwe a graffig ar fy chwith. Roeddwn i fel dawns ysgol uwchradd iau gyda’r merched a’r bechgyn wedi’u plannu yn erbyn waliau gyferbyn, pob ochr yn llygadu’r llall yn gynnes.

Wrth imi fynd dros y maes llafur a chyflwyniad cwrs, chwaraeodd cyfryngau cymdeithasol ran fawr. Rwy'n cyfrif y byddai'r myfyrwyr ar ei hyd, y rhan fwyaf ohonynt wedi dod i mewn i'r labordy yn gynnar i wirio e-bost a Facebook. Ond fe wnes i synnu yn y diwedd.

Nid oedd tua dwy ran o dair o fy nosbarth erioed wedi defnyddio na hyd yn oed edrych arno Twitter. Nid oedd llawer o'r rheini hyd yn oed yn gwybod beth ydoedd neu beth oedd ei bwrpas. Dim ond un ohonyn nhw a flogiodd, ac roedd gan un arall ei wefan ei hun.

Llawr Trawiad Jaw

Arhoswch, rydych chi am ddweud wrthyf nad yw'r genhedlaeth fwyaf gwifrau, cysylltiedig, bob amser yn defnyddio offer rhwydweithio cymdeithasol sylfaenol? A yw'r cyfryngau wedi bod yn cyflawni chwedlau a chelwydd? Ydw i wedi fy nghynhyrfu gymaint yn fy myd bach fy hun nes i mi ddiystyru rhan gyfan o'r boblogaeth?

Wrth weld fy syndod, atebodd un o fy myfyrwyr, “O, rwyf wedi gweld hynny ar Facebook: 'wedi'i bostio trwy Twitter.' Wyddwn i erioed mai dyna ydoedd. ”

Iawn, felly roeddwn i'n chwarae fy sioc am effaith ddigrif. Rwy'n gwbl ymwybodol bod mabwysiadu amrywiol offer a sianeli yn wahanol yn ôl grŵp oedran, ymhlith llawer o ffactorau eraill. Rwy'n gwybod enillion Twitter mewn poblogrwydd ymhlith demograffeg hŷn. Ond roeddwn i'n synnu faint o'r pethau cynnar ugain oed hyn nad oedd hyd yn oed yn gwybod beth oedd Twitter.

Dewch i Wneud Rhai Math

Fe wnaeth hyn fy ysgogi i fynd yn ôl ac edrych ar ychydig o ymchwil ddiweddar am ddosbarthiad oedran gwefan rhwydwaith cymdeithasol. Ym mis Chwefror 2010, gan ddefnyddio data o Google Ad Planner, Pingdom Brenhinol dangosodd bod pobl ifanc 19-18 oed yn cyfrif am ddim ond 24% o ddefnyddwyr ar draws yr 9 safle rhwydweithio cymdeithasol mwyaf poblogaidd. Yn achos Twitter, roedd yr un grŵp hwn yn cyfrif am lai na 10%, gyda 64% o ddefnyddwyr Twitter yn 35 oed neu'n hŷn.

At ei gilydd, mae pobl 35-44 a 45-54 oed yn dominyddu gwefannau rhwydweithio cymdeithasol, sy'n cynrychioli 74% o ddefnyddwyr cyfun. Yn ddiddorol, mae'r rhai 0-17 oed (cyfrifiaduron defnyddwyr sero oed?) Yn cyfrif am 21%, gan eu gwneud yr ail grŵp defnyddwyr mwyaf.

Gadewch i ni symud ymlaen yn gyflym chwarter i fis Mai 2010 ac astudiaeth gan Edison Research o'r enw “Twitter Usage In America: 2010.” Yn ôl eu hymchwil, roedd pobl ifanc 18-24 oed yn 11% o ddefnyddwyr Twitter misol. Gyda 52% cyfun, mae'r grwpiau 25-34 a 35-44 yn dal i ddominyddu.

Nawr, mae un gwahaniaeth mathemategol sylweddol ymhlith y ddemograffeg a gynrychiolir yma: mae pobl ifanc 18-24 oed yn rhychwantu saith mlynedd yn hytrach na'r 10 o'r lleill i gyd. Felly mae rhywfaint o ymyl ar gyfer newid y niferoedd yn seiliedig ar y dadansoddiad hwn, ond rwy'n weddol sicr bod y cyfan yn dod allan yn y golch.

Pam nad ydyn nhw ar fwrdd y llong?

Os credaf fy ngwers gyntaf fy hun o'r semester, y prif atyniad ar gyfer marchnata ar y we yw bod yn rhaid i'ch cynnwys ddarparu gwerth i gwsmeriaid. Yn ôl fy myfyrwyr, nid yw'r mwyafrif ohonyn nhw'n bersonol yn adnabod unrhyw un yn helaeth yn defnyddio Twitter. Felly nid yw'r safle a'i wasanaeth yn darparu unrhyw werth.

Yn ail, roedd pawb yn y dosbarth yn gwirio Facebook. Dywedodd rhai eu bod wedi gweld y verbiage “trwy Twitter” ar ddiweddariadau statws, gan nodi bod rhai o’u ffrindiau yn defnyddio Twitter yn wir. Mae hyn yn profi ail ddarn fy ngwers (ac yn elfen enfawr o'r Cythruddol model busnes), sef nad y platfform sy'n bwysig, dyma'r cynnwys. Nid oeddent yn poeni o ble y tarddodd y diweddariadau, dim ond trwy'r platfform o'u dewis yr oeddent yn gwybod y gallent eu cael.

Yn olaf, mae'r data ymchwil uchod a'm tystiolaeth storïol yn tynnu sylw at y syniad mwy bod myfyrwyr coleg ychydig yn rhy brysur yn gwneud pethau eraill i wirio (neu wirio i mewn) nifer fawr o wefannau, rhwydweithiau a llwyfannau. Dywedodd llawer ohonynt eu bod wedi treulio amser yn gwneud gwaith cwrs ac yn gweithio swyddi rhan-amser yn hytrach na twyllo o gwmpas ar y rhyngrwyd.

Felly Beth Ydyn Ni'n Ei Wneud?

Fel marchnatwyr ar-lein mae'n rhaid i ni ddeall a chofleidio'r gwahaniaethau defnydd hyn ar gyfer grwpiau oedran amrywiol. Rhaid i ni fynd â'r cynnwys at y bobl rydyn ni am eu cyrraedd gan ddefnyddio'r offer maen nhw'n eu defnyddio mewn gwirionedd. Cyflawnir hyn trwy ymchwil a chynllunio trylwyr ar gyfer mentrau ar-lein, a thrwy wybod pa lwyfannau i'w monitro, eu cymedroli a'u mesur. Fel arall, rydyn ni'n taflu amser, ymdrech ac arian i'r gwynt ac yn gobeithio y bydd y cwsmeriaid iawn yn dal ymlaen.

6 Sylwadau

 1. 1

  Yn anhygoel o ddiddorol, yn enwedig eich edrych y tu hwnt i rifau. Er nad yw'r ddemograffig iau o reidrwydd yn heidio i Twitter, maen nhw'n gweld y cynnwys un ffordd neu'r llall wrth i'r holl gyfryngau gwahanol hyn ddod at ei gilydd, felly mae'n dal yn werth chweil trosoli Twitter ar gyfer y set oedran hon.

 2. 2

  Rwy'n cofio fy mab yn chwerthin ar fy mhen pan oedd yn yr ysgol uwchradd ynglŷn â faint rwy'n defnyddio e-bost. Nawr ei fod yn uwch yn IUPUI, mae e-bost yn anghenraid ac mae hyd yn oed wedi newid i ffôn clyfar i gadw i fyny. Nid wyf yn gwybod mai ieuenctid sy'n gyrru'r ymddygiad, rwy'n credu mai rheidrwydd yw'r hyn sy'n ei yrru. Mae Twitter yn llawer haws imi dreulio a hidlo gwybodaeth, ond mae Facebook yn ymwneud yn fwy â'm rhwydwaith a pherthnasoedd personol. Ni fyddaf yn synnu os yw fy mab yn 'trydar' mewn ychydig flynyddoedd i rannu gwybodaeth gyda'i rwydwaith yn fwy effeithlon.

 3. 3

  Bachgen, wyt ti wedi taro nerf! Bydd Doug Karr yn dweud wrthych ei fod wedi siarad â chwpl o fy nosbarthiadau yn IUPUI ac mae'n debyg ei fod wedi anghofio pa mor fach oeddent! Rhaid cyfaddef, nid oeddent yn ymwneud yn benodol â chyfryngau cymdeithasol, ond roeddwn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn helaeth yn fy nghyrsiau ac rwyf bob amser wedi cael anhawster cael y myfyrwyr i “brynu i mewn” i werth cyfryngau cymdeithasol i ddysgu ac i frandio personol.

  Un o'r rhesymau pam y gadewais y byd academaidd oedd oherwydd “nad oedd unrhyw un yn prynu'r hyn yr oedd yn rhaid i mi ei werthu” felly rwyf wedi symud ymlaen i ddod o hyd i ryw ymdrech arall lle mae pobl yn barod i arloesi ym maes addysgu a dysgu, marchnata, neu beth bynnag! Mae gen i deimlad gwael a allai gymryd cryn amser, ond mae gen i'r amser a'r amynedd i aros ac i ddysgu mwy fy hun wrth aros. O :-)

 4. 4

  Roeddwn i'n meddwl mai ni yn unig ydoedd. Rwy'n teimlo'n well nawr o wybod bod eraill yn profi'r un peth. Yn ystod yr haf, noddodd Prifysgol Marian HobNob 2010, y digwyddiad rhwydweithio gwleidyddol a drefnwyd gan Siambr Fasnach Greater Indianapolis. Prifysgol Marian oedd noddwr y cyfryngau cymdeithasol. Fe wnaethon ni geisio recriwtio myfyrwyr trwy Facebook ac e-bost i Tweet cyn, yn ystod, ac ar ôl y digwyddiad yn gyfnewid am polo MU am ddim a phryd bwyd da. Fe weithiodd allan yn iawn, ond roedd yn anodd recriwtio myfyrwyr. Anodd go iawn. Yna roedd yn rhaid i ni eu hyfforddi. Mae'n debyg na fyddwn yn rhoi cynnig arall arni.

 5. 5
 6. 6

  Mae'n ddrwg gennym am yr oedi wrth ateb, rwyf wedi bod yn sâl.

  Mae'n fan diddorol. Marchnata Gwe yw fy nosbarth, ac mae 2/3 o fy nosbarth yn cynnwys mawreddog marchnata manwerthu ffasiwn. Ac eto mae hyd yn oed y materion mwyaf sylfaenol o farchnata ar-lein yn gwbl dramor, er eu bod yn grŵp oedran y credir eu bod mor gysylltiedig ac yn cael eu marchnata'n ddidrugaredd.

  A ydyn nhw mor dda â hidlo negeseuon marchnata allan? Onid ydyn nhw'n ymwybodol o'r tactegau sy'n cael eu defnyddio arnyn nhw? Neu a ydyn nhw mewn gwirionedd ddim yn defnyddio'r offer cymaint ag yr hoffai marchnatwyr gredu?

  Rwy'n siŵr y bydd gen i fwy i'w ddweud wrth i ni symud ymlaen trwy'r chwarter a dewis fy ymennydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.