Y Pum Swydd Broffidiol mewn unrhyw Farchnad

Pum Swydd Broffidiol1

Yn fy mywyd corfforaethol blaenorol, roeddwn yn synnu’n gyson at y bwlch cyfathrebu rhwng y bobl a wnaeth y cynhyrchion, a’r bobl a’u marchnata a’u gwerthu. Gan fy mod yn tinkerer ac yn ddatryswr problemau cymdeithasol, byddwn bob amser yn ceisio dod o hyd i ffordd i bontio'r bwlch rhwng y gwneuthurwyr a'r marchnatwyr. Weithiau roedd yr ymdrechion hyn yn llwyddiannus, weithiau nid oeddent. Ac eto, wrth geisio datrys gwaith mewnol y corfforaethau y bûm yn gweithio iddynt, baglais ar yr hyn a gredaf i fod yn wirioneddau cyffredinol am frandio a datblygu cynnyrch.

Y gwir cyntaf, Ffocws Brand, yn cael ei egluro yma.

Yr ail wir, Swydd Categori, yw sut mae cwmnïau'n cystadlu yn y farchnad, a sut y bydd safle yn y farchnad yn pennu llwyddiant. Yr hyn sy'n dilyn yw esboniad byr o'r cysyniad hwn, ynghyd ag enghreifftiau o bob safle. (nodyn awdur: Credaf fod sail y gwirionedd hwn wedi dod o lyfr a ddarllenwyd yn ystod fy natblygiad personol, felly os yw hyn yn swnio'n gyfarwydd, os mai chi yw awdur y llyfr, rhowch wybod i mi. Rwyf wedi bod yn ceisio i ddod o hyd i'm ffynhonnell wreiddiol ers bron i ddau ddegawd)

Y Categori

Mae Microsoft, gan ei fod yn gwmni rhyngwladol enfawr, yn cystadlu ym mhobman. Mewn llawer o'u cynhyrchion, maent nid yn unig yn berchen ar gyfran y farchnad, ond maent yn berchen ar bron y farchnad gyfan. Ac eto mewn rhai ardaloedd maent yn ail, trydydd, neu bedwerydd pell. Pam mae hyn? Er bod yr ateb llawn yn un hir a thechnegol, mae'r ateb ar lefel y defnyddiwr yn syml iawn: mae categorïau, nid brandiau, yn diffinio llwyddiant yn y farchnad.

Categori, wedi'i ddiffinio'n syml, yr hyn y byddai'ch defnyddiwr yn categoreiddio'ch cynnyrch i fod. Pe bawn i'n gofyn i chi pa fath o gynnyrch yw Windows XP, byddech chi'n fwyaf tebygol o ddweud wrthyf i? System Weithredu ?. Felly System Weithredu fyddai'r categori ar gyfer y cynnyrch, a byddai Microsoft yn amlwg yn dominyddu'r categori.

Ond pan fyddaf yn dangos Zune i chi ac yn gofyn am y categori, byddech chi'n fwyaf tebygol o ddweud wrthyf MP3 Chwaraewr. Mae Microsoft yn amlwg yn colli'r categori hwn i Apple. Pam fyddai Microsoft yn dewis cystadlu yma hyd yn oed, pan fydd Apple mor amlwg yn dominyddu? Wel, mae'n ymddangos bod arian i'w wneud yn rhif dau da hyd yn oed os yw'r rhif un yn enfawr. Mewn gwirionedd mae yna bum swydd wahanol mewn categori sy'n broffidiol, os ydych chi'n gwybod sut i'w defnyddio.

Pum Swydd Broffidiol2

Y Pum Swydd Categori Proffidiol

Y pum swydd broffidiol ar gyfer unrhyw gategori marchnad yw Arweinydd y Farchnad, Yr ail, Yr Amgen, Y Boutique, Ac mae'r Arweinydd Categori Newydd. Ym mhob un o'r swyddi hyn mae'n bosibl gwneud arian, ac mae'n bosibl tyfu. Ond mae'n nesaf at amhosibl symud o un safle i'r llall heb gymorth allanol.

Yn y ddelwedd uchod, mae pob safle yn cael ei dynnu yn ei safle a'i faint cyfran o'r farchnad. Fel y sylwch efallai, mae'r meintiau'n mynd yn eithaf bach yn gyflym. Felly pam ei fod nesaf at amhosibl symud? Oherwydd pan fydd pob safle yn sylweddol llai na'r un o'i flaen, mae'r buddsoddiad sy'n ofynnol i newid swyddi yn llawer mwy na'r elw o newid.
Nawr, gadewch i ni edrych ar bob safle yn unigol, i weld sut mae pob swydd yn wahanol. Ar gyfer yr ymarfer hwn, gallwn ddefnyddio'r categori cola, oherwydd mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei ddeall yn dda.

Arweinydd y Farchnad1

Swydd Un: Arweinydd y Farchnad

Coke, wrth gwrs, yw'r arweinydd. Maent ym mhobman, ac mae eu proffidioldeb yn chwedlonol. Maent yn enghraifft wych o arweinydd. Ac oherwydd bod ganddyn nhw gystadleuydd mor gryf yn Pepsi, ni allant fod yn berchen ar gyfran fwy o'r farchnad. Felly eu hunig opsiwn go iawn i dyfu yw mynd i mewn i farchnadoedd newydd. Pam? Oherwydd ei bod yn sylweddol rhatach agor dosbarthiad Tsieina na chael Pepsi allan o Safeway.

Yr Ail1

Swydd Dau: Yr Ail

Mae Pepsi yn Ail gref. Maent hefyd ym mhobman, ac yn wir yn cael eu hystyried fel yr unig ddewis arall yn lle Coke. Felly sut maen nhw'n tyfu? Mae cymryd cyfran i ffwrdd o Coke yn ddrud ac yn anodd, ond mae'n haws ac yn rhatach mynd i mewn i China flwyddyn ar ôl golosg. Maent yn drafftio twf categori Coke.

Yr Amgen1

Swydd tri: Yr Amgen

Mewn rhai ardaloedd o'r wlad RC Cola yw'r Dewis Amgen. Ond nid ydyn nhw ym mhobman, ac nid oes ganddyn nhw'r pŵer marchnata marchnata sydd gan y ddau fawr. Felly sut maen nhw'n tyfu? Ardal yn ôl ardal. Maent yn targedu sianeli penodol lle gellir eu hystyried yn lleol neu'n unigryw ac yn tyfu o ddrws i ddrws?

Y Boutique1

Swydd Pedwar: Y Boutique

Mae soda Jones yn Boutique quintessential. Maen nhw'n gwerthu cola, ond mae Jones yn ymwneud llai â'r cola, a mwy am y profiad cola. Dim ond mewn poteli gwydr y daw'r cola gyda siwgr cansen pur, gwaith celf wedi'i deilwra ar y label, a thag pris uchel. Yn amlwg nid cystadleuaeth brif ffrwd yw hon i'r majors. Ac eto maen nhw'n broffidiol, ac mae ganddyn nhw ddilyniant ffyddlon. Pam? Oherwydd eu bod yn cyflawni'n obsesiynol i is-grŵp penodol o ddefnyddwyr cola.

Arweinydd y CC

Swydd pump: Yr Arweinydd Categori Newydd (NCL)

Felly os ydych chi am darfu ar gategori, sut ydych chi'n ei wneud? Yn bersonol, byddwn yn gofyn i athrylithwyr y farchnad y tu ôl i Red Bull. Fe wnaethant adeiladu ymerodraeth gyfan gan ddweud wrth bawb nad cola oeddent, ond egni? Wrth gwrs ni allai Red Bull gystadlu â Coke pan ddechreuon nhw allan. Ond gallen nhw ddweud wrth bobl fod eu categori, Ynni, yn well. Ac onid yw hynny'n cystadlu â Cola beth bynnag? Fe wnaethant ddefnyddio eu categori newydd i fynd ar silffoedd y siopau yr oedd golosg eisoes yn eu hennill. Ac fe wnaethant hynny heb erioed gystadlu â Coke neu Pepsi benben.

Gwych, felly pam fod hyn o bwys?

Cwestiwn da. Ac mae'r ateb yn dibynnu ar hyn: os ydych chi'n gwybod eich sefyllfa, rydych chi'n gwybod sut i gystadlu'n broffidiol. Os nad ydych chi'n gwybod ble rydych chi'n sefyll, mae'n debyg y byddwch chi'n cael eich gwerthu cynllun busnes, marchnata neu dwf a fydd yn gwastraffu llawer o arian yn ceisio'ch symud i le na allwch chi ei gipio. Yn bwysicach fyth, unwaith y byddwch chi'n gwybod eich sefyllfa, gallwch chi ddatblygu cynlluniau busnes a marchnata sy'n angori eich swyddi elw, ac yn cynhyrchu cyfraddau enillion uchel.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Un tro diddorol yw - yn dibynnu ar yr hyn y mae'r prynwr yn chwilio amdano - gallwch fod mewn gwahanol rolau. Er enghraifft, Jones yw'r chwaraewr amlycaf mewn sodas bwtîc / crefft / premiwm, ond yn amlwg y bwtîc wrth edrych arno yn erbyn golosg.

    Dyna sy'n gwneud ein swyddi mor ddiddorol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.