E-Fasnach a Manwerthu

Heriau Ail-lwyfanu E-Fasnach - Dim Poen, Dim Ennill?

Nid yw'n hawdd cyflwyno seilwaith eFasnach newydd, yn enwedig pan ddaw'n fater o benderfynu yn union beth sydd angen i chi ei weithredu a diffinio pensaernïaeth system sy'n addas ar gyfer y tymor hir. Nid buddsoddiad sylweddol o arian ac adnoddau yn unig yw ail-lwyfannu, mae hefyd yn asgwrn cefn hanfodol sy'n cefnogi cyfran iach o refeniw ar gyfer y dyfodol. Mae dewis y platfform eFasnach sy'n diwallu anghenion penodol eich busnes yn hollbwysig. 

Beth Yw Ail-lwyfanu?

Y strategaeth mudo cwmwl lle mae cwmnïau'n cadw eu pensaernïaeth graidd ond yn mudo rhai elfennau i'r cwmwl i wella sefydlogrwydd, cynyddu scalability ac ystwythder, neu leihau costau trwyddedu ceisiadau.

Stephen Orban - 6 Strategaeth ar gyfer Mudo Cymwysiadau i'r Cwmwl

Beth yw'r heriau pwysicaf y mae cwmnïau'n ceisio eu goresgyn wrth ddewis platfform masnach ddigidol newydd? A yw'r rhain yn amrywio yn dibynnu ar y sianeli gwerthu rydych chi'n gweithredu ynddynt, boed busnes-i-fusnes (B2B), manwerthu, uniongyrchol-i-ddefnyddiwr (D2C), cyfanwerthu, neu gymysgedd o bob un o'r uchod? 

Yn ddiweddar, gwnaethom gynnal ymchwil manwl i rai o'r pwyntiau poen pwysicaf y mae cwmnïau'n eu hwynebu wrth benderfynu ar y ffordd orau o weithredu platfform e-fasnach newydd. Gadewch i ni edrych ar yr hyn rydym wedi'i ddarganfod.

Beth Yw Y Heriau Ail-lwyfanu ar gyfer eFasnach B2B 

Ar gyfer busnesau sy'n gweithredu yn y gofod B2B, diffyg adnoddau datblygu, llwyfan adnoddau menter (ERP) materion integreiddio a chysylltedd coll rhwng systemau oedd yn amlwg fel pwyntiau poen cyson ail-lwyfanu yn ein hymchwil. Mae hyn yn adlewyrchu'r bwlch sgiliau sy'n wynebu llawer o gwmnïau o ran lleoli, integreiddio a chymorth yn ogystal ag efallai effaith systemau busnes etifeddol monolithig nad ydynt bob amser yn integreiddio'n hawdd â llwyfannau eFasnach newydd. Yn hytrach na’r cyfle i weithio ar brosiectau gwerth ychwanegol i’r busnes, mae adnoddau datblygu yn aml yn cael eu defnyddio i geisio cadw i fyny ag aflonyddgar, wedi’i orfodi gan y darparwr monolith, uwchraddio systemau a’u gweithredu, dim ond er mwyn i’r fersiwn newydd dorri ar eich arfer. integreiddio.

Sut gall busnesau B2B oresgyn yr heriau ail-lunio hyn? Gall dewis platfform masnach y gellir ei gyfansoddi helpu oherwydd gellir symud o'r system bresennol gam wrth gam. Ar ben hynny, mae meddalwedd eFasnach API-first yn haws i'w hintegreiddio â'r seilwaith TG presennol a bydd yn sicrhau cydnawsedd â llwyfannau meddalwedd yn y dyfodol.

Darllenwch Ganllaw Emporix Ar Ymfudo i Fasnach Cyfansawdd

Beth Yw Y Heriau Ail-lwyfanu ar gyfer Manwerthwyr B2C 

Manwerthu yw'r farchnad fwyaf aeddfed o bell ffordd ar gyfer eFasnach ac mae wedi bod yn arwain y chwyldro ar-lein ers peth amser. Mae hyn yn golygu mai cymharol ychydig o faterion dybryd sydd ganddo o'i gymharu â newydd-ddyfodiaid i'r gêm. Gallai hyn esbonio pam mai defnydd cwcis a phreifatrwydd data yw prif bryder y sector ar gyfer uwchraddio'r platfform eFasnach. Mae cyflwyno GDPR ac mae gweithredoedd preifatrwydd data cysylltiedig wedi rhoi'r mater hwn ar y blaen ac yn ganolog, sy'n gofyn am ddiwydrwydd yn y pen ôl a phrofiad defnyddiwr amharol ar yr un pryd. Masnach heb ben Gall dull gweithredu helpu i liniaru hyn a darparu profiad di-dor heb gyfaddawdu ar ddiogelu data.

Brandiau a Chynhyrchu D2C: Beth Yw'r Heriau Wrth Ddewis Y Llwyfan eFasnach Cywir i Gefnogi Gwerthiant B2B a D2C

Prif broblem gweithgynhyrchwyr gydag ail-lwyfanu yw dewis y platfform eFasnach cywir i gefnogi eu model busnes. Afraid dweud, mae gan weithgynhyrchwyr set wahanol o flaenoriaethau, a adlewyrchir yn eu pwyntiau poen - scalability a rhyngwladoli, yn benodol trafferth gyda TAW rheoli, prisio, frontend-, til- ac addasu catalog. Mae'r angen i weithredu'n drawsffiniol - a gwerthu'n uniongyrchol i ddefnyddwyr wrth dorri allan y dyn canol - yn gofyn am y gallu i ystwytho'ch platfform a chadw at ofynion rheoleiddio lleol.

Nid yw pob system eFasnach yn dod â’r gallu hwnnw wedi’i bobi i mewn a gall y syniad o orfod llywio biwrocratiaeth a biwrocratiaeth mewn tiriogaethau newydd, yn ogystal â gweithredu mewn mwy o ieithoedd, fod yn annymunol i fusnesau sydd am ehangu eu harlwy D2C yn fyd-eang. Tra busnes-i-ddefnyddiwr (B2C) gall sianeli fanteisio ar rwydwaith o ddosbarthwyr lluosog, ailwerthwyr a phartneriaid, mae angen eu platfform eu hunain ar sianeli D2C. Ac mae angen iddo raddfa'n ddiymdrech i gydymffurfio'n llawn lle bynnag y bo'r busnes a'i ddefnyddwyr.

Wrth gwrs, nid yw sianeli eFasnach D2C yn annibynnol ar ei gilydd â B2B a B2C. Yn hytrach, mae niferoedd cynyddol o weithgynhyrchwyr yn edrych i arallgyfeirio eu harlwy gyda sianeli D2C newydd cyflenwol, felly mae angen platfform y gellir ei addasu i ddarparu ar gyfer B2B a B2C.

Cyfanwerthwyr: Anawsterau Gyda Dewis Y Llwyfan eFasnach Cywir

Mae llawer yn hoffi y Masnach B2B sector, mae cyfanwerthwyr yn ymgolli mewn integreiddio a chysylltedd â systemau presennol ac adeiladu adnoddau datblygu mewnol. Trwy fudo i lwyfan e-fasnach cyfansawdd ystwyth, hyblyg sy'n addas ar gyfer y dyfodol, gall y busnesau hyn dorri'n rhydd o systemau cloi i mewn gwerthwyr traddodiadol a systemau etifeddiaeth monolithig sy'n anodd eu hintegreiddio. Gall dod ag ymagwedd B2C at fodel dosbarthu cyfanwerthu dalu ar ei ganfed ar ei ganfed tra'n addasu'r profiad i gwsmeriaid, partneriaid a chyflenwyr.

Sut i Ail-lwyfanu'n Llwyddiannus Gan Ystyried yr Holl Bwyntiau Poen Hyn?

Nid oes fawr o amheuaeth y gall cychwyn ar daith platfform eFasnach newydd ymddangos yn llawn rhwystrau, waeth pa fath o fusnes yr ydych yn ei weithredu. Gan gymryd yr holl gyfranwyr at ein harolwg gyda'i gilydd, roedd yn amlwg mai'r prif bryder gydag ail-lwyfanu oedd hyd a lled y datrysiad eFasnach newydd, ac yna argaeledd adnoddau datblygu i gyflawni'r mudo cychwynnol. 

Yr hyn yr ydym yn ei argymell i oresgyn y pwyntiau poen uchod yw ail-lwyfannu am y tro olaf i ddatrysiad masnach amlbwrpas, cyfansawdd, lle gellir gwella cydrannau'n barhaus heb effeithio ar brofiad y defnyddiwr, tra ar yr un pryd yn graddio'n ddiymdrech a heb ddefnydd dwys o adnoddau datblygwr. . Yn hytrach na chael eu cloi i mewn i un platfform un gwerthwr, anhyblyg, helaeth, lle mae newid yn gofyn am lawer iawn o gynllunio, cost, adnoddau ac aflonyddwch, gall busnesau o bob math fwynhau llwyfan ystwyth, hyblyg iawn a datblygiad-ysgafn gyda chostau rhagweladwy.

O ran ail-lwyfanu, rydym wedi arfer meddwl i mewn dim poen, dim ennill termau. Os na fyddwch chi'n mynd trwy'r boen o fudo i lwyfan monolithig arall, ni fyddwch chi'n cael y manteision. Gyda masnach y gellir ei gyfansoddi, gallwch gael digon o enillion eFasnach wrth fudo'n ddi-boen. 

Ail-lwyfannu'n ddi-boen Gyda Llwyfan Masnach Ddigidol Emporix

Katarzyna Banasik

Rheolwr Marchnata yn Emporix, y platfform masnach cyfansawdd B2B sy'n gwneud mewnwelediadau busnes yn ymarferol. Diddordeb mewn tueddiadau technoleg meddalwedd newydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol