Ydych chi Angen Telerau ac Amodau, Preifatrwydd a Pholisïau Cwcis?

Polisïau Cyfreithiol Gwefan

Mae cyfathrebu a delio masnachol bob amser wedi mynd law yn llaw. Mae hyn yn wir yn fwy felly nawr nag erioed o'r blaen, gyda'n hygyrchedd cynyddol i ddyfeisiau ar-lein, p'un ai ar ein cyfrifiaduron, llechi neu ffonau symudol. O ganlyniad i'r mynediad hwn ar unwaith i wybodaeth newydd, mae gwefan y cwmni wedi dod yn offeryn allweddol i fusnesau gyflenwi eu cynhyrchion, eu gwasanaethau a'u diwylliant i farchnad ehangach.

Mae gwefannau yn grymuso busnesau trwy ganiatáu iddynt gyrraedd a chyrraedd defnyddwyr newydd a phresennol trwy glicio botwm. O ystyried y lefel uchel o fasnach a gynhelir yn y maes digidol, rhaid i fusnesau fod yn wyliadwrus byth wrth amddiffyn eu diddordebau mewn perthynas â gweithgaredd gwefan. Mae amddiffyn defnyddwyr yr un mor bwysig; gyda'r bygythiad o dwyll hunaniaeth yn dal i fodoli yn ein gweithgaredd ar-lein, rhaid gwarchod gwybodaeth breifat defnyddwyr gwefan hefyd.

Nid oes raid i ni gyfaddawdu rhwng diogelwch a phreifatrwydd. Rwy'n credu bod technoleg yn rhoi'r gallu i ni gael y ddau. John Poindexter

Efallai y bydd busnesau yn wynebu nifer o beryglon os na fyddant yn cymryd y rhagofalon perthnasol i sicrhau bod y mesurau diogelwch cywir ar waith, gan gynnwys achos cyfreitha (a all fod yn hir, yn ddrud ac yn niweidiol i'ch brand!). Yn ffodus, gall busnesau gyfyngu a hyd yn oed osgoi'r peryglon hyn yn llwyr o'r cychwyn trwy gael yr hawl Telerau ac Amodau (T & Cs) a polisi preifatrwydds ar eu gwefannau. Bydd y rhain yn cynnwys busnesau a'u cwsmeriaid fel ei gilydd i sicrhau bod y ddau barti yn gallu cynnal eu materion mewn amgylchedd di-drafferth.

Amddiffyn eich Busnes: Telerau Defnyddio ac Amodau

Bydd tudalennau cartref y mwyafrif o wefannau yn dangos yr hyn a elwir yn termau defnydd, sy'n gweithredu fel contract rhwng perchnogion y wefan a'i defnyddwyr. Mae termau o'r fath yn nodweddiadol yn cynnwys:

 • Mae hawliau a rhwymedigaethau rhwng perchnogion a defnyddwyr y wefan
 • Sut y dylid defnyddio'r wefan a'i chynnwys
 • Sut a phryd y gellir cyrchu'r wefan
 • unrhyw rhwymedigaethau gall ac ni all y busnes fynd os bydd problemau'n codi

Er nad yw cael T & C o'r fath yn ofyniad cyfreithiol llym, mae'n fanteisiol cynnwys telerau o'r fath er mwyn cynnig yr amddiffyniad gorau posibl i fusnesau. Mae atal yn hytrach na gwella yn gysyniad y mae'r rhan fwyaf o fusnesau'n gweithredu drwyddo, ac felly mae cynnwys T & Cs yn ddefnyddiol am resymau masnachol ac ymarferol:

 • Mae'n golygu nad yw'r wybodaeth ar eich gwefan sy'n ymwneud â busnesau yn agored i gam-drin defnyddwyr (ee lanlwytho cynnwys anawdurdodedig ac atgynhyrchu heb awdurdod).
 • Mae cynnwys T & Cs yn cyfyngu ar unrhyw atebolrwydd y gallai busnesau ei wynebu; gall cael telerau sydd wedi'u nodi'n glir gysgodi busnesau yn erbyn ymwelwyr safle a allai fod eisiau dwyn achos llys mewn amgylchiad anffodus.
 • Mae cael telerau defnyddio yn darparu eglurder i fusnesau a defnyddwyr gwefannau; bydd unrhyw hawliau a rhwymedigaethau sy'n ddyledus gan y naill barti neu'r llall yn cael eu diffinio'n glir a bydd yn caniatáu i'r ddau barhau â'u busnes priodol.

Diogelu Gwybodaeth eich Defnyddiwr: Cwcis a Pholisi Preifatrwydd

Yn naturiol bydd yn rhaid i nifer o wefannau busnes, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â phrynu neu werthu nwyddau a / neu wasanaethau, gasglu gwybodaeth benodol am eu cwsmeriaid. Mae'r casgliad hwn o wybodaeth breifat yn gwahodd yr angen am bolisi preifatrwydd sydd wedi'i nodi'n glir, sydd (yn wahanol i a termau defnydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

Mae polisi preifatrwydd yn hysbysu defnyddwyr ynghylch materion diogelu data. Bydd y polisi'n cynnwys sut mae busnesau'n trin unrhyw wybodaeth bersonol y gall defnyddwyr ei chyfrannu wrth ddefnyddio eu gwefan. O dan Rheoliadau diogelu data'r UE, rhaid bod polisi ar waith os yw gwefan yn casglu manylion gan gynnwys enw, cyfeiriad, dyddiad geni, manylion talu, ac ati.

Defnyddir cwcis i fonitro sut mae cwsmeriaid yn defnyddio gwefan. Mae hyn yn caniatáu i fusnesau deilwra a gwella profiad y defnyddiwr ar sail hoffterau'r unigolyn. Rhaid i wefannau gynnwys polisi digonol os ydyn nhw'n mesur defnydd ymwelwyr yn y modd hwn yn ogystal â chydymffurfio â'r canlynol:

 • Rhoi gwybod i ymwelwyr bod y cwcis yn bresennol
 • Mae egluro swyddogaeth y cwcis yn ei wneud a pham
 • Cael caniatâd y defnyddiwr i storio cwci ar ei ddyfais

Yn yr un modd â Thelerau ac Amodau, mae budd masnachol amlwg i fusnesau o gael polisi data tryloyw ar eu gwefannau:

 • Mae Telerau ac Amodau yn helpu i adeiladu ymddiriedaeth a hyder rhwng y busnes a'r defnyddiwr

Mae peidio â chael polisi preifatrwydd digonol yn torri egwyddorion o dan y Deddf Diogelu Data. Gall busnesau gael dirwyon uchel am dorri, hyd at £ 500,000!

Beth sydd nesaf?

Yr allwedd i fusnesau ac ymwelwyr gwefan o ran y we yw diogelwch yn gyntaf! Dylai Telerau ac Amodau a pholisïau Preifatrwydd a Chwcis ar wefannau gael eu hanelu at eglurder a thryloywder, gan ganiatáu i fusnesau barhau i gynnig eu nwyddau a'u gwasanaeth a rhoi ffordd i gwsmeriaid ddefnyddio gwefannau busnes yn ddiogel gyda thawelwch meddwl. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.