Y 3 Strategaeth Dechnoleg Uchaf ar gyfer Cyhoeddwyr yn 2021

Strategaethau Technoleg ar gyfer Cyhoeddwyr

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i gyhoeddwyr. O ystyried anhrefn COVID-19, etholiadau, a chythrwfl cymdeithasol, mae mwy o bobl wedi defnyddio mwy o newyddion ac adloniant dros y flwyddyn ddiwethaf nag erioed o'r blaen. Ond mae eu hamheuaeth o'r ffynonellau sy'n darparu'r wybodaeth honno hefyd wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed, fel y llanw cynyddol o wybodaeth anghywir gwthio ymddiriedaeth yn y cyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed peiriannau chwilio i recordio isafbwyntiau.

Mae gan y cyfyng-gyngor gyhoeddwyr ar draws pob genre o gynnwys sy'n ei chael hi'n anodd darganfod sut y gallant adennill ymddiriedaeth darllenwyr, eu dal i ymgysylltu a gyrru refeniw. Gan gymhlethu pethau, daw hyn i gyd ar adeg pan mae cyhoeddwyr hefyd yn delio â thranc cwcis trydydd parti, y mae llawer wedi dibynnu arnynt er mwyn i'r gynulleidfa sy'n targedu gyflwyno'r hysbysebion sy'n cadw'r goleuadau ymlaen a'r gweinyddwyr ar waith.

Wrth i ni gychwyn ar flwyddyn newydd, un yr ydym i gyd yn gobeithio y bydd yn llai cythryblus, rhaid i gyhoeddwyr droi at dechnoleg sy'n eu galluogi i gysylltu â chynulleidfaoedd yn uniongyrchol, i dorri dyn canol y cyfryngau cymdeithasol allan a chipio a sbarduno mwy o ddata defnyddwyr plaid gyntaf . Dyma dair strategaeth dechnoleg a fydd yn rhoi llaw uchaf i gyhoeddwyr adeiladu eu strategaethau data cynulleidfa eu hunain a dod â'u dibyniaeth ar ffynonellau trydydd parti i ben.

Strategaeth 1: Personoli ar Raddfa.

Ni all cyhoeddwyr ddisgwyl yn realistig y bydd y defnydd enfawr o'r cyfryngau yn parhau. Mae defnyddwyr wedi cael eu gorlethu â'r gorlwytho gwybodaeth, ac mae llawer wedi torri'n ôl er mwyn eu hiechyd meddwl eu hunain. Hyd yn oed ar gyfer cyfryngau adloniant a ffordd o fyw, mae'n ymddangos bod gan lawer gynulleidfaoedd newydd gyrraedd pwynt dirlawnder. Mae hynny'n golygu y bydd angen i gyhoeddwyr ddod o hyd i ffyrdd i ddal sylw tanysgrifwyr a'u cadw i ddod yn ôl. 

Mae cyflwyno cynnwys wedi'i bersonoli'n union yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o wneud yn union hynny. Gyda chymaint o annibendod, nid oes gan ddefnyddwyr amser na'r amynedd i ddatrys y cyfan i ddod o hyd i'r hyn maen nhw wir eisiau ei weld, felly byddan nhw'n gravitate tuag at allfeydd sy'n curadu'r cynnwys ar eu cyfer. Trwy roi mwy o'r hyn maen nhw ei eisiau i danysgrifwyr, gall cyhoeddwyr adeiladu mwy o ymddiriedaeth, perthnasau tymor hir gyda thanysgrifwyr a fydd yn dibynnu ar eu hoff ddarparwyr cynnwys i beidio â gwastraffu eu hamser gyda chynnwys gwamal nad ydyn nhw'n poeni amdano.

Strategaeth 2: Mwy o Gyfleoedd ar gyfer Technoleg AI

Wrth gwrs, mae cyflwyno cynnwys wedi'i bersonoli i bob tanysgrifiwr yn ymarferol amhosibl heb awtomeiddio a thechnolegau deallusrwydd artiffisial i helpu. Erbyn hyn, gall llwyfannau AI olrhain ymddygiad cynulleidfaoedd ar y safle - eu cliciau, eu chwiliadau a'u hymgysylltiad arall - i ddysgu eu dewisiadau ac adeiladu graff adnabod manwl gywir ar gyfer pob defnyddiwr unigol. 

Yn wahanol i gwcis, mae'r data hwn wedi'i glymu'n uniongyrchol ag unigolyn yn seiliedig ar ei gyfeiriad e-bost, gan ddarparu set lawer mwy manwl gywir, cywir a dibynadwy o wybodaeth am gynulleidfa. Yna, pan fydd y defnyddiwr hwnnw'n mewngofnodi eto, mae'r AI yn cydnabod y defnyddiwr ac yn gweini cynnwys yn awtomatig sydd wedi ennyn diddordeb yn hanesyddol. Mae'r un dechnoleg hefyd yn caniatáu i gyhoeddwyr anfon y cynnwys wedi'i bersonoli hwn yn awtomatig at danysgrifwyr trwy amrywiaeth o sianeli, gan gynnwys hysbysiadau e-bost a gwthio. Bob tro mae defnyddiwr yn clicio ar gynnwys, mae'r system yn dod yn ddoethach, gan ddysgu mwy am ei hoffterau i fireinio personoli'r cynnwys.

Strategaeth 3: Newid tuag at Strategaethau Data Perchnogaeth

Dim ond rhan o'r frwydr yw darganfod sut i wneud iawn am golli cwcis. Am flynyddoedd, mae cyhoeddwyr wedi dibynnu ar gyfryngau cymdeithasol i ddosbarthu cynnwys ac adeiladu cymuned o danysgrifwyr ymgysylltiedig. Fodd bynnag, oherwydd newidiadau ym mholisïau Facebook, mae cynnwys cyhoeddwyr wedi cael ei ddad-flaenoriaethu, ac yn awr, mae hefyd yn dal gwystlon data cynulleidfa. Gan mai traffig atgyfeirio yw pob ymweliad safle o Facebook, mae Facebook yn unig yn cadw at y data cynulleidfa hwnnw, sy'n golygu nad oes gan gyhoeddwyr unrhyw ffordd o ddysgu am ddewisiadau a diddordebau'r ymwelwyr hynny. O ganlyniad, mae cyhoeddwyr yn ddiymadferth i'w targedu gyda'r cynnwys wedi'i bersonoli rydyn ni'n gwybod y mae cynulleidfaoedd ei eisiau. 

Rhaid i gyhoeddwyr ddod o hyd i ffyrdd o symud i ffwrdd o ddibynnu ar y traffig atgyfeirio trydydd parti hwn ac adeiladu eu storfa ddata cynulleidfa eu hunain. Mae defnyddio'r 'data perchnogaeth' hwn i dargedu cynulleidfaoedd â chynnwys wedi'i bersonoli yn arbennig o bwysig wrth i ymddiriedaeth yn Facebook a llwyfannau cymdeithasol eraill ddirywio. Bydd cyhoeddiadau nad ydynt yn gweithredu ffyrdd o gasglu a defnyddio data cynulleidfa i gyflwyno cynnwys mwy personol yn colli allan ar gyfleoedd i gyrraedd darllenwyr ac ennyn eu diddordeb a gyrru refeniw.

Er ein bod ni i gyd yn ceisio darganfod sut i lywio'r “normal newydd,” mae un wers wedi'i gwneud yn eithaf clir: mae gan sefydliadau sy'n cynllunio ar gyfer yr annisgwyl, sy'n cynnal perthnasoedd cryf un i un â'u cwsmeriaid, well o lawer. siawns o hindreulio pa bynnag newid a ddaw. I gyhoeddwyr, mae hynny'n golygu lleihau'r ddibyniaeth ar drydydd partïon sy'n gweithredu fel porthorion rhyngoch chi a'ch tanysgrifwyr ac yn lle adeiladu a sbarduno'ch data cynulleidfa eich hun i gyflwyno'r cynnwys wedi'i bersonoli y maent yn ei ddisgwyl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.