7 Ffordd y gallai Technoleg Ddinistrio'ch Brand

Technoleg

Yr wythnos hon, roeddwn ar y safle yn gwneud gweithdy marchnata digidol ar gyfer brand byd-eang. Cefais a hwyluswyd y gweithdy gennyf i a'i gyd-ddatblygu'n rhannol â Prifysgol Butler a'r addysgwr anhygoel sy'n llawn amser yn y sefydliad.

Pan gyrhaeddom adran Martech Stack o'r platfform i addysgu gweithwyr ar yr adnoddau technoleg yn y sefydliad, cefais fy nharo gan y cyfuniad o lwyfannau. Nid oedd yn ymddangos fel eich Martech Stack arferol o lwyfannau menter cwadrant ar y dde uchaf. Roedd yn gyfuniad o lwyfannau ffynhonnell agored o'r radd flaenaf, apiau bach, a hyd yn oed partneriaid asiantaeth ar gontract allanol.

Adeiladodd y cwmni eu Martech Stack yn bwrpasol i sicrhau y gallai gyflwyno'r neges gywir i'r darpar obaith neu'r cwsmer ar yr adeg iawn. Mae'r holl ddarnau yno ac ar waith ... rhai wedi'u hintegreiddio'n ddi-dor ac eraill yn gofyn am brosesau llaw ... ond pob un wedi'i ddewis yn ofalus i sicrhau materion cydymffurfio, pryderon diogelwch, a'r effaith fwyaf posibl ar anghenion marchnata cyffredinol.

Yn y gweithdy, cyflwynwyd y Martech Stack diwethaf i weithwyr. Ac, yn strategol, ni chyflwynwyd llawer o wybodaeth am alluoedd pob platfform na sut y cawsant eu defnyddio.

Pam?

Oherwydd bod arweinyddiaeth farchnata'r cwmni eisiau i'w dimau gwerthu, hysbysebu, marchnata a phrofiad cwsmeriaid ganolbwyntio ar y profiad y cwsmer, ac yna trosoledd y dechnoleg i gyflawni'r profiad hwnnw. Roedd yn hanfodol peidio â chanolbwyntio ar beth gallai cael ei wneud gyda thechnoleg ... ond i ganolbwyntio ar yr hyn y dylid ei wneud p'un a oedd y dechnoleg yn bodoli ai peidio. Maen nhw hyd yn oed yn cyfaddef bod yna ddarnau i'r pentwr nad ydyn nhw hyd yn oed yn cael eu defnyddio ar gyfer y nodweddion maen nhw'n adnabyddus amdanyn nhw.

Defnyddiodd y cwmni acronym, SWYDD, am ei broses farchnata ddigidol:

 • Pobl - Nodi cynulleidfa darged yr ymdrech.
 • Amcanion - Diffinio beth yw'r amcanion neu'r canlyniadau maen nhw'n edrych i'w cyflawni gyda'r ymdrech farchnata.
 • Strategaeth - Diffinio'r sianeli, y cyfryngau, y cyfryngau a'r siwrnai i'w defnyddio i'r targed i gyrraedd yr amcanion hynny.
 • Technoleg - Nodi'r dechnoleg honno a all helpu i ymchwilio i'r bobl, mesur yr amcanion, a defnyddio'r strategaeth.

A yw Technoleg yn brifo'ch brand?

Nid yw technoleg yn brifo brand y cleient hwn oherwydd ei fod wedi ei flaenoriaethu'n briodol. Mae prosesau, problemau, cyllidebau, adnoddau, hyfforddiant, diogelwch a chydymffurfiaeth i gyd yn cael eu hadolygu'n ofalus cyn dewisir technoleg. Ni welir technoleg as yr ateb, fe'i gwelir fel yr offer sy'n angenrheidiol i gyflawni'r datrysiad yn effeithlon ac yn effeithiol.

Ond nid dyna dwi'n ei weld gyda phob cwmni. Dyma rai ffyrdd rydw i'n gweld technoleg yn cael effaith ddifrifol ar iechyd rhai brandiau.

 1. apps - Nid yw defnyddwyr eisiau rhyngweithio â busnesau mwyach. Un enghraifft yw'r diwydiant ariannol. Nid yw defnyddwyr eisiau siarad â chynghorydd ariannol, banc na brocer yswiriant ... maen nhw eisiau cais gwych sy'n hawdd ei ddefnyddio ac sydd â'r holl nodweddion sydd eu hangen arnyn nhw. Er bod apiau yn anghenraid llwyr, mae'n bwysig sylweddoli bod hyn wedi torri unrhyw berthynas ddynol â'ch brand. Rhaid i'ch cwmni weithio ddwywaith mor galed i adeiladu perthynas gyda'r cwsmeriaid hyn trwy'r cyfryngau y maen nhw'n eu mynnu. Mae cwmnïau sy'n defnyddio apiau i ddisodli perthnasoedd ar gyfer effeithlonrwydd cost hefyd yn gadael eu brand mewn perygl pan fydd y cystadleuydd yn lansio ap gwell, haws. Mae apiau yn anghenraid, ond mae'n rhaid i gwmnïau sicrhau eu bod yn defnyddio ymdrechion eraill o'i gwmpas i addysgu, cynorthwyo a chyfathrebu'n effeithiol â defnyddwyr eu app. Nid yw'r app yn ddigon!
 2. Bots - Os ydych chi'n ceisio cuddio system ymateb awtomataidd fel rhyngweithio dynol, rydych chi'n peryglu'ch brand yn fawr. Wrth i bots sglefrio mewn poblogrwydd, fe wnes i eu gweithredu ar gyfer sawl cleient ... ac encilio neu addasu eu defnydd yn sylweddol. Y broblem oedd bod y defnyddwyr yn meddwl yn gyntaf eu bod yn siarad â bod dynol. Pan wnaethant ddarganfod trwy gamgymeriad neu gam-gam mai bot ydoedd, nid oeddent yn rhwystredig yn unig, roeddent yn ddig yn llwyr. Roeddent yn teimlo'n duped. Nawr, pan fyddaf yn cynorthwyo cleientiaid i ddefnyddio bots, rydym yn sicrhau bod cwsmeriaid yn gwybod yn iawn eu bod yn siarad â chynorthwyydd awtomataidd ... ac rydym yn darparu llwybr i'w trosglwyddo ar unwaith i fod dynol go iawn.
 3. E-bostio - Roedd cleient arall roeddwn i'n gweithio arno wedi dylunio a datblygu system gywrain lle roeddent yn prynu rhestrau ac yn dosbarthu miloedd o negeseuon e-bost wedi'u targedu'n uchel i ddarpar gwsmeriaid. Cyfeiriodd yn ddeallus o amgylch systemau enw da i sicrhau bod y negeseuon yn cyrraedd blwch derbyn eu darpar. Pan wnaethant ddweud wrthyf y degau o filoedd o negeseuon yr oeddent wedi bod yn eu hanfon bob wythnos, ni allwn gadw fy ngheg ynghau. Gofynnais sut roedd eu hymdrechion SPAM yn perfformio. Fe'u tramgwyddwyd ychydig yn y cyhuddiad gan eu bod yn falch o'r ymdrechion ... ond fe wnaethant gyfaddef nad oedd wedi arwain at un arweinydd. Fe wnes i eu gwthio i'w chau ar unwaith a gwnaethom symud y strategaeth i broses i mewn wedi'i thargedu'n fawr sydd bellach yn cynhyrchu arweinyddion cymwys sy'n cael eu symud yn llwyddiannus trwy daith y cwsmer. Hyd heddiw, nid oes gennym unrhyw ffordd i wybod faint o ddarpar gleientiaid y gallent fod wedi'u colli trwy sbamio'r hec allan ohonynt. Mae negeseuon yn rhad, felly mae brandiau bob amser yn cael eu temtio i anfon mwy a mwy o negeseuon. Fodd bynnag, nid yw'r canlyniadau'n aml yn cael eu gwireddu mewn doleri a sent. Rydw i wedi stopio gwneud busnes gyda sawl brand a oedd yn syml yn sbamio'r hec allan ohonof.
 4. Cudd-wybodaeth Artiffisial - Bwled arian newydd pob Martech Stack yw'r gallu i ddefnyddio dysgu peiriant i hunan-optimeiddio ymdrechion marchnata. Mae'n cael ei werthu mor hawdd, ond mae'n bell o fod yn syml. Mae defnyddio AI yn gofyn am wyddonwyr data sy'n deall sut i ddadansoddi'r data, adeiladu a phrofi modelau, dosbarthu newidynnau a chanlyniadau, eu defnyddio'n effeithiol ar draws rhwydweithiau, sefydlu patrymau penderfyniadau deinamig, ac asesu ymyrraeth achosol. Wedi'i ddefnyddio'n wael, gall AI gyfyngu'n ddifrifol ar eich galluoedd negeseuon ... neu'n waeth ... gwneud dewisiadau awtomataidd yn seiliedig ar fodelau diffygiol a choed penderfynu.
 5. Preifatrwydd - Mae digon o ddata. Mae cwmnïau'n prynu ac yn dal mwy ohono i segmentu, personoli a gwthio cwsmeriaid i brynu. Y broblem yw nad yw defnyddwyr yn gweld gwerth yn eu data yn cael ei ddal, ei werthu a'i rannu. Mae'n cael ei gam-drin gan chwaraewyr drwg ... a'r canlyniad yw deddfwriaeth sy'n mynd i amharu'n ddifrifol ar allu marchnatwyr i gyfathrebu'n effeithiol â rhagolygon a chleientiaid. Mae'r cyfrifoldeb ar frandiau i ddefnyddio data yn ofalus, cyfathrebu â chwsmeriaid a rhagweld sut mae'n cael ei ddefnyddio, ble cafodd ei gaffael, a sut y gellir ei ddileu. Os na fyddwn yn gweithio ar wneud ein hymdrechion yn dryloyw, bydd y llywodraeth (ac eisoes yn) dinistrio ein gallu i ddefnyddio data yn effeithiol. Os ydych chi'n credu bod hysbysebu gwael yn rhemp nawr ... arhoswch nes na all cwmnïau gael mynediad at ddata mwyach.
 6. diogelwch - Mae data yn darparu mater arall ... diogelwch. Rwy'n synnu at nifer y cwmnïau sy'n storio data personol heb ei amgryptio a'i sicrhau'n briodol. Nid wyf yn siŵr bod gormod o gwmnïau allan yna yn cymryd y risg hon o ddifrif, ac mae gen i deimlad ein bod ni'n mynd i weld brandiau'n cwympo o dan ddirwyon rheoliadol a chyngawsion cyfreithiol yn y dyfodol agos iawn. Yn ddiweddar gwelsom Equifax yn setlo eu toriad $ 700 miliwn. Beth ydych chi'n ei wneud i ddiogelu eich data cwsmeriaid a chleientiaid heddiw? Os nad ydych chi'n buddsoddi mewn arbenigwyr ac archwiliadau diogelwch trydydd parti, rydych chi'n peryglu enw da eich brand a'ch elw yn y dyfodol. Ac os ydych chi'n storio cyfrineiriau mewn taenlen a'u rhannu trwy e-bost, rydych chi'n mynd i drafferthion. Mae llwyfannau rheoli cyfrinair a dilysu deuol yn hanfodol.
 7. Stack - Rwy'n cringe weithiau pan glywaf am y cannoedd o filoedd, neu weithiau filiynau o ddoleri, y mae gweithwyr proffesiynol marchnata menter yn eu gwario ar fuddsoddiad pentwr Martech. Mae'n aml yn cael ei wneud oherwydd bod datrysiad a dderbynnir yn eang yn cael ei ystyried yn ddiogel buddsoddiad. Wedi'r cyfan, roedd adroddiadau dadansoddwyr trydydd parti yn gwerthuso ac yn dewis y cwmnïau hyn yn ofalus ... gan eu rhoi yn y pedrant ar y dde uchaf. Pam na fyddai cwmni'n buddsoddi mewn technoleg a allai drawsnewid eu hymdrechion marchnata digidol? Wel, mae yna dunnell o resymau. Efallai na fydd gennych yr adnoddau i fudo a gweithredu'r datrysiad. Efallai na fydd gennych brosesau ar waith i drosoli'r datrysiad yn llawn. Efallai na fydd gennych y gyllideb i integreiddio ac awtomeiddio'r datrysiad. Y gyfatebiaeth rwy'n ei defnyddio yw hyn ...

Mae prynu menter o safon fyd-eang Martech Stack fel prynu plasty. Rydych chi'n prynu'r plasty, ond yr hyn sy'n cael ei ddanfon yw llwythi o lumber, pibellau, concrit, paent, drysau, ffenestri, a phopeth arall sydd ei angen arnoch chi. Fe wnaethoch chi dderbyn y plasty yn dechnegol ... eich gwaith chi nawr yw darganfod sut i'w adeiladu.

Douglas Karr, Highbridge

Wrth ein gwraidd fel marchnatwyr digidol, rydym yn ceisio tyfu enw da ein brand, tyfu ein hawdurdod o fewn ein diwydiant, a meithrin ymddiriedaeth rhwng ein brand a'n rhagolygon a'n cwsmeriaid. Mae marchnata yn ymwneud â pherthnasoedd. Hyd heddiw, ni all technoleg ddisodli'r perthnasoedd dynol rhwng ein brand a'n cwsmeriaid. Gallai hynny newid yn y dyfodol ... ond dwi ddim yn credu y gwelwn ni hynny yn ystod fy oes.

Nid swydd am dechnoleg ddrwg yw hon ... mae'n swydd ynglŷn â sut y gall camddefnydd, cam-drin, neu ddisgwyliadau gorliwiedig marchnatwyr o dechnoleg brifo eu brand. Ni yw'r broblem, nid technoleg. Technoleg yw'r glud a'r bont sydd ei hangen arnom i raddfa ein hymdrechion - mae'n anghenraid llwyr i bob marchnatwr modern. Ond mae'n rhaid i ni fod yn ofalus wrth ddefnyddio technoleg i sicrhau nad ydyn ni'n dinistrio popeth rydyn ni wedi gweithio mor galed i'w adeiladu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.