TaskHuman: Llwyfan Hyfforddi Gwerthiant Digidol Amser Real

Llwyfan Hyfforddi Gwerthiant Digidol TaskHuman

O ran sefydlu gwerthwyr ar gyfer llwyddiant a thwf cyson, mae'r model hyfforddi gwerthu traddodiadol wedi'i dorri'n sylfaenol. Gydag ymagwedd sy'n rhy ysbeidiol, anghyfleus, a heb ei theilwra i'r unigolyn, mae hyfforddiant gwerthu yn tueddu i gael ei ddarparu mewn ffordd sy'n byrhau'r busnes a'i dimau gwerthu.

Yn aml, dim ond unwaith y flwyddyn y cynhelir hyfforddiant gwerthu o fewn sefydliad, ac eto mae astudiaethau'n dangos bod cyfranogwyr mewn hyfforddiant traddodiadol sy'n seiliedig ar y cwricwlwm yn anghofio mwy nag 80% o'r wybodaeth a addysgwyd iddynt o fewn 90 diwrnod. 

Cromlin Anghofio Ebbinghaus

Oherwydd hyn, mae hyfforddiant gwerthu yn gofyn am ddull seiliedig ar sgiliau sy'n atgyfnerthu unrhyw fethodoleg gwerthu pan fydd ei angen ar weithwyr trwy gydol y flwyddyn. Trwy ddarparu hyfforddiant 1:1 i ddatblygu a gwella perfformiad tîm gwerthu yn barhaus heb beryglu busnes, mae sefydliadau hefyd yn gwneud y mwyaf o'u hyfforddiant a'u buddsoddiad datblygu talent yn ei gyfanrwydd.

Trosolwg o Llwyfan Hyfforddi Digidol TaskHuman

Fel platfform hyfforddi digidol amser real, TasgHuman yn helpu defnyddwyr i ymhelaethu ar eu gwaith bob dydd a'u bywyd personol gydag arweiniad personol 1:1 gan arbenigwyr BYW dros alwadau fideo. Gyda TaskHuman, darganfyddwch ar unwaith a chysylltwch â rhwydwaith byd-eang mwyaf cynhwysfawr y byd o hyfforddwyr, hyfforddwyr ac arbenigwyr sy'n cwmpasu dros 1,000 o agweddau ar eich lles, megis ffitrwydd corfforol, lles meddyliol, ysbrydol, emosiynol, ariannol, gyrfa ac arweinyddiaeth hyfforddi, a mwy. 

newydd TaskHuman Cynnig Hyfforddi Gwerthu wedi'i deilwra'n arbennig ar gyfer pob aelod o'r tîm gwerthu i yrru mwy o refeniw a chylchoedd gwerthu cyflymach trwy ddarparu mynediad ar-alw i hyfforddwyr gwerthu ledled y byd. Mae'r rhaglen ar gael trwy fodel hyfforddi anghyfyngedig TaskHuman, sy'n caniatáu i arweinwyr gwerthu fabwysiadu budd deniadol sy'n haenu hyfforddiant gwerthu, dysgu a datblygu (L&D), a phrofiad hyfforddi lles cyffredinol TaskHuman. 

Ap Symudol Hyfforddi Gwerthiant Amser Real TaskHuman

Mae rhaglen Hyfforddi Gwerthiant TaskHuman yn creu Teithiau Hyfforddi Tywys ar gyfer pob lefel o dîm gwerthu ac yn eu harfogi â hyfforddiant 1:1 a grŵp, a chynnwys i alluogi timau gwerthu i ymarfer a pherffeithio'r sgiliau sydd eu hangen arnynt. Mae buddion yn cynnwys:

  • Yn hogi sgiliau fel adeiladu piblinell, creu cynllun gwerthu, cyflymu'r twndis, gwerthu ymgynghorol, a thrafod am y fargen orau 
  • Yn cryfhau methodoleg gwerthu gyffredinol y sefydliad gyda hyfforddiant ac arbenigedd trwy gydol y flwyddyn
  • Yn cynnig gweithwyr profiadol i wasanaethu fel mentoriaid o fewn yr ap ar gyfer datblygu talent staff yn barhaus
  • Sefydlu map ffordd ar gyfer sefydliadau gwerthu i hyfforddi, hyfforddi a meithrin talent trwy gydol y flwyddyn

Gyda'n cynnig Hyfforddiant Gwerthu newydd, rydym yn cyflawni parodrwydd gwerthu trwy gydol y flwyddyn a gwelliant tîm parhaus, gan arwain at gyfraddau ennill uwch, cyrhaeddiad cwota, a boddhad gweithwyr. Rhaid i dimau gwerthu - a phob gweithiwr - deimlo eu bod yn cael eu cefnogi ym mhob dimensiwn o'u taith llesiant. Nid yw teithiau dysgu a datblygu hynafol a hyfforddiant un maint i bawb unwaith y flwyddyn yn ddigon. Mae'r llyfr chwarae hyfforddiant gwerthu a buddion gweithwyr yn eu cyfanrwydd yn hwyr ar gyfer trawsnewid i'r oes ddigidol, a bydd hyfforddiant personol 1:1 pryd a ble mae ei angen arnynt yn rhoi bywyd newydd i'r sefydliad cyfan.

Ravi Swaminathan, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol TaskHuman

Arferion Gorau Hyfforddi Gwerthu

  • Hyfforddiant Aml - Yn nodweddiadol, bydd yr arweinwyr gwerthu yn aros am fàs critigol o anghenion cyn amserlennu hyfforddiant - er enghraifft, patrwm gwerthu y mae swyddogion gweithredol am i dimau ei fabwysiadu neu ei loywi, rhyw newid strategol arall yn y cwmni, neu ruthr o aelodau tîm newydd pwy sydd angen bod ar fwrdd. Mae hyfforddiant a chymorth yn fwyaf effeithiol pan gaiff ei ddarparu pan fyddwch eu hangen. Mae'r guru talent Josh Bersin yn cyfeirio ato fel dysgu yn y llif gwaith — sy’n golygu y gallwch gael y cynnwys neu’r cymorth sydd ei angen arnoch pan fydd yn rhaid ichi ddangos sgil neu ymddygiad newydd, gan roi’r offer sydd eu hangen arnoch i gyflawni ar hyn o bryd. Anaml y mae dulliau hyfforddi traddodiadol yn darparu hynny.
  • Hyfforddiant Personol - Yn y rhan fwyaf o sefydliadau, mae hyfforddiant gwerthu wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion y mwyafrif, waeth beth fo anghenion neu nodau penodol pob gwerthwr unigol. Y gwir yw, mae'n cymryd ystod eang o sgiliau a nodweddion i lwyddo mewn gwerthiant. Ond nid oes unrhyw ffordd y gellir mynd i'r afael â phob un o'r rhain mewn un sesiwn hyfforddi, felly mae effaith cromlin y gloch yn digwydd. Ar un pen, mae nifer sylweddol o bobl eisoes yn hyddysg yn yr hyn sy'n cael ei ddysgu ac felly'n teimlo ei fod yn wastraff amser; ar y llaw arall, nid yw'r hyn sy'n cael ei ddysgu yn berthnasol i'w hanghenion penodol nhw. Mae'n bosibl y bydd gan yr hyfforddiant wedyn ystyr i is-set o'r grŵp yn unig. Er y gallai'r cwmni fod yn ymdrechu i gael profiad hyfforddi cyson ac effeithlon ar draws y llu gwerthu, mae'r gweithredu yn y pen draw yn methu llawer o werthwyr. Mae hyfforddiant gwerthu gwych yn gallu cael ei deilwra'n hawdd i anghenion yr unigolyn.
  • Hyfforddiant Hygyrch – Heddiw, mae sefydliadau’n aml yn llogi cwmnïau trydydd parti i ddarparu hyfforddiant mewn un arbenigol neu’r llall o addysgeg gwerthu. Mae'r trydydd partïon hyn fel arfer yn codi tâl fesul unigolyn ac yn ceisio gwthio cymaint o bobl â phosibl i mewn i'r hyfforddiant, yn y cyfnod byrraf o amser. 

Mae'r system yn y pen draw yn fwy darparwr-ganolog na defnyddiwr-ganolog, gan waethygu'r pos un maint i bawb. Ac mae'n dod ar gost uchel; nid yn unig costau penodol y gwasanaethau a ddarperir gan y gwerthwyr, ond costau ymhlyg ei aneffeithiolrwydd, a'r golled cynhyrchiant pan nad yw gwerthwyr yn gwerthu. Yn ddelfrydol, rydych chi am i gostau hyfforddiant gwerthu gael eu cysylltu'n uniongyrchol â gwerthwyr sy'n tynnu gwerth ohono.

Ewch i wefan TaskHuman i ddysgu mwy am Hyfforddi Gwerthu:

Hyfforddiant Gwerthiant Tasg Dynol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.