Targedu Cyd-destunol: Yr Ateb i Amgylcheddau Ad Brand-Ddiogel?

Targedu Cyd-destunol: Amgylcheddau Ad Diogel Brand

Mae pryderon preifatrwydd cynyddol heddiw, ynghyd â thranc y cwci, yn golygu bod angen i farchnatwyr nawr gynnal ymgyrchoedd mwy personol, mewn amser real ac ar raddfa. Yn bwysicach fyth, mae angen iddynt ddangos empathi a chyflwyno eu negeseuon mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Dyma lle mae pŵer targedu cyd-destunol yn dod i rym.

Mae targedu cyd-destunol yn ffordd i dargedu cynulleidfaoedd perthnasol gan ddefnyddio geiriau allweddol a phynciau sy'n deillio o'r cynnwys o amgylch rhestr hysbysebion, nad oes angen cwci na dynodwr arall arno. Dyma rai o fanteision allweddol targedu cyd-destunol, a pham mae'n rhaid i unrhyw farchnatwr neu hysbysebwr digidol bywiog.

Mae Targedu Cyd-destunol yn Darparu Cyd-destun y Tu Hwnt i'r Testun

Mae peiriannau targedu cyd-destunol cwbl effeithiol yn gallu prosesu pob math o gynnwys sy'n bodoli ar dudalen, er mwyn rhoi arweiniad 360 gradd go iawn ynghylch ystyr semantig y dudalen. 

Mae targedu cyd-destunol uwch yn dadansoddi testun, sain, fideo a delweddaeth i greu segmentau targedu cyd-destunol sydd wedyn yn cael eu paru â gofynion hysbysebwr penodol, fel bod hysbysebu'n ymddangos mewn amgylchedd perthnasol a phriodol. Felly er enghraifft, gall erthygl newyddion am Bencampwriaeth Agored Awstralia ddangos Serena Williams yn gwisgo esgidiau tenis y partner noddi Nike, ac yna gallai hysbyseb ar gyfer esgidiau chwaraeon ymddangos o fewn yr amgylchedd perthnasol. Yn yr achos hwn, mae'r amgylchedd yn berthnasol i'r cynnyrch. 

Mae gan rai offer targedu cyd-destunol datblygedig alluoedd adnabod fideo hyd yn oed, lle gallant ddadansoddi pob ffrâm o gynnwys fideo, nodi logos neu gynhyrchion, adnabod delweddau brand diogel, gyda thrawsgrifiad sain yn hysbysu'r cyfan, i ddarparu'r amgylchedd gorau posibl ar gyfer marchnata o fewn ac o amgylch y darn hwnnw. o gynnwys fideo. Mae hyn yn cynnwys, yn bwysig, pob ffrâm yn y fideo, ac nid y teitl, y bawd a'r tagiau yn unig. Mae'r un math o ddadansoddiad hefyd yn cael ei gymhwyso ar draws cynnwys sain a delweddaeth, er mwyn sicrhau bod y wefan gyfan yn ddiogel o ran brand. 

Er enghraifft, gall offeryn targedu cyd-destunol ddadansoddi fideo sy'n cynnwys delweddau o frand cwrw, nodi trwy'r sain a'r fideo ei fod yn amgylchedd brand-ddiogel, a hysbysu'r marchnatwyr ei bod yn sianel orau ar gyfer cwrw ac yn marchnata cynnwys cwrw i ymddangos i'r gynulleidfa darged berthnasol.

Efallai y bydd offer hŷn yn dadansoddi teitlau fideo neu sain yn unig, ac nid ydynt yn ymchwilio’n ddwfn i ddelweddau, gan olygu y gallai hysbysebion ddod i ben mewn amgylchedd amhriodol. Er enghraifft, gallai teitl fideo fod yn ddiniwed ac yn cael ei ystyried yn 'ddiogel' gan offeryn cyd-destunol hŷn, fel 'Sut i wneud cwrw gwych' ond gallai cynnwys y fideo ei hun fod yn ddifrifol amhriodol, fel fideo o bobl ifanc dan oed yn ei wneud cwrw - bellach mae hysbysebu brand yn yr amgylchedd hwnnw yn rhywbeth na all marchnatwr ei fforddio ar hyn o bryd.

Mae rhai atebion wedi adeiladu marchnad gyd-destunol diwydiant-gyntaf sy'n galluogi partneriaid technoleg dethol i blygio eu algorithmau perchnogol fel haen ychwanegol o dargedu, a chynnig amddiffyniad brandiau rhag cynnwys hiliol, amhriodol neu wenwynig - y gellir ei gymhwyso i sicrhau diogelwch brand ac addasrwydd. yn cael eu rheoli'n gywir. 

Targedu Cyd-destunol Amgylcheddau Brand-Ddiogel

Mae targedu cyd-destunol da hefyd yn sicrhau nad yw cyd-destun yn gysylltiedig yn negyddol â chynnyrch, felly ar gyfer yr enghraifft uchod, byddai'n sicrhau nad yw'r hysbyseb yn ymddangos pe bai'r erthygl yn negyddol, yn newyddion ffug, yn cynnwys gogwydd gwleidyddol neu wybodaeth anghywir. Er enghraifft, ni fyddai'r hysbyseb ar gyfer esgidiau tenis yn ymddangos os yw'r erthygl yn ymwneud â sut mae esgidiau tenis gwael yn achosi poen. 

Mae'r offer hyn yn caniatáu ar gyfer dulliau mwy soffistigedig na chyfateb allweddeiriau syml, ac yn caniatáu i farchnatwyr enwebu amgylcheddau y maent am eu cynnwys, ac yn bwysig, y rhai y maent am eu heithrio, megis cynnwys gan ddefnyddio lleferydd casineb, pleidioldeb hyper, gwleidyddiaeth wleidyddol, hiliaeth, gwenwyndra, stereoteipio, ac ati. Er enghraifft, mae datrysiadau fel 4D yn galluogi gwahardd y mathau hyn o signalau yn awtomatig trwy integreiddiadau unigryw gyda phartneriaid arbenigol fel Factmata, a gellir ychwanegu signalau cyd-destunol eraill i wella diogelwch lle mae hysbyseb yn ymddangos.

Gall offeryn targedu cyd-destunol dibynadwy ddadansoddi cynnwys a'ch rhybuddio am droseddau diogelwch brand arloesol fel:

  • Clickbait
  • Hiliaeth
  • Gwleidyddiaeth wleidyddol neu ragfarn wleidyddol
  • newyddion fake
  • Camwybodaeth
  • Araith casineb
  • Partisaniaeth hyper
  • Gwenwyndra
  • Stereoteipio

Mae Targedu Cyd-destunol yn fwy effeithiol na defnyddio cwcis trydydd parti

Dangoswyd mewn gwirionedd bod targedu cyd-destunol yn fwy effeithiol na thargedu gan ddefnyddio cwcis trydydd parti. Mewn gwirionedd, mae rhai astudiaethau'n awgrymu y gall targedu cyd-destunol gynyddu bwriad prynu 63%, yn erbyn targedu lefel cynulleidfa neu sianel.

Canfu'r un astudiaethau 73% o ddefnyddwyr teimlo bod hysbysebion sy'n berthnasol yn eu cyd-destun yn ategu'r cynnwys cyffredinol neu'r profiad fideo. Hefyd, roedd defnyddwyr a dargedwyd ar y lefel gyd-destunol 83% yn fwy tebygol o argymell y cynnyrch yn yr hysbyseb, na'r rhai a dargedwyd ar lefel y gynulleidfa neu'r sianel.

Roedd ffafriaeth gyffredinol y brand yn 40% yn uwch ar gyfer defnyddwyr a dargedwyd ar y lefel gyd-destunol, a nododd defnyddwyr a wasanaethodd hysbysebion cyd-destunol y byddent yn talu mwy am frand. Yn olaf, roedd hysbysebion gyda'r perthnasedd mwyaf cyd-destunol yn arwain at 43% yn fwy o ymrwymiadau niwral.

Mae hyn oherwydd bod cyrraedd defnyddwyr yn y meddylfryd cywir ar yr eiliad iawn yn gwneud i hysbysebion atseinio'n well, ac felly'n gwella bwriad prynu yn llawer mwy nag hysbyseb amherthnasol yn dilyn defnyddwyr o amgylch y rhyngrwyd.

Go brin fod hyn yn syndod. Mae defnyddwyr yn cael eu peledu â marchnata a hysbysebu yn ddyddiol, gan dderbyn miloedd o negeseuon yn ddyddiol. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol iddynt hidlo negeseuon amherthnasol yn gyflym yn gyflym, felly dim ond negeseuon perthnasol sy'n mynd trwyddi i'w hystyried ymhellach. Gallwn weld yr annifyrrwch hwn gan ddefnyddwyr yn y bomio yn cael ei adlewyrchu yn y defnydd cynyddol o atalyddion hysbysebion. Fodd bynnag, mae defnyddwyr yn barod i dderbyn negeseuon sy'n berthnasol i'w sefyllfa bresennol, ac mae targedu cyd-destunol yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd neges yn berthnasol iddynt ar hyn o bryd. 

Cyflenwadau Targedu Cyd-destunol Rhaglennol

O'r pryder mwyaf i'r rhai sy'n poeni colli'r cwci yw'r hyn y gallai hyn ei olygu i raglennu. Fodd bynnag, mae targedu cyd-destunol mewn gwirionedd yn hwyluso rhaglennu, i raddau lle mae'n rhagori ar effeithiolrwydd y cwci. Mae hyn yn newyddion da i farchnatwyr, o ystyried adroddiad diweddar, canfuwyd bod retargetio rhaglennol yn dibynnu ar gwcis yn gorddatgan cyrhaeddiad hysbysebion o 89%, amlder wedi'i danddatgan 47%, a throsi tanddatganiad ar gyfer arddangos a fideo 41%.

Fodd bynnag, mae targedu cyd-destunol mewn gwirionedd yn gweithio'n well gyda rhaglennu oherwydd gellir ei wasanaethu mewn amser real, ar raddfa, mewn amgylcheddau mwy perthnasol (a diogel), nag y gall y cwci trydydd parti ei danio gan raglennu. Mewn gwirionedd, adroddwyd yn ddiweddar bod cyd-destunol wedi'i alinio'n well â rhaglennu nag unrhyw fath arall o dargedu.

Mae llwyfannau newydd hefyd yn cynnig y gallu i amlyncu data parti cyntaf o DMP, CDP, gweinyddwyr hysbysebion, a ffynonellau eraill, a oedd unwaith yn cael eu bwydo trwy beiriant cudd-wybodaeth, yn tynnu mewnwelediadau cyd-destunol y gellir eu defnyddio mewn hysbysebu rhaglennol. 

Mae hyn i gyd yn golygu cyfuniad o dargedu cyd-destunol a data parti cyntaf yn rhoi cyfle i frandiau greu cysylltiad agosach â'u defnyddwyr trwy gysylltu â'r cynnwys sy'n ymgysylltu â nhw mewn gwirionedd.

Mae Targedu Cyd-destunol yn Datgloi Haen Newydd o Wybodaeth i Farchnatwyr

Gall y genhedlaeth nesaf o offer cyd-destunol ddeall cyfleoedd pwerus i farchnatwyr elwa'n well ar dueddiadau defnyddwyr a chryfhau cynllunio ac ymchwil cyfryngau, i gyd trwy ddarparu'r mewnwelediad dyfnach hwnnw i gynnwys sy'n tueddu ac yn briodol.

Mae targedu cyd-destunol nid yn unig yn cynyddu bwriad prynu, ond mae hefyd yn gwneud hynny gyda llai o wariant, gan wneud y gost ôl-gwci fesul trawsnewidiad yn sylweddol is - cyflawniad hanfodol bwysig yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni. 

Ac rydym yn dechrau gweld mwy o offer targedu cyd-destunol yn trosoli data parti cyntaf o unrhyw DMP, CDP, neu Ad Server, gallwn nawr ddechrau gweld sut y gellir trawsnewid hyn yn ddeallusrwydd cyd-destunol i bweru cyd-destunau omnichannel gweithredadwy, gan arbed marchnatwyr sy'n brin o amser. a hysbysebwyr gryn amser ac ymdrech trwy greu a defnyddio'r cyd-destun perffaith i gyd ar unwaith. Mae hyn wedyn yn sicrhau bod y negeseuon gorau posibl yn cael eu cyflwyno mewn amgylchedd diogel brand ar draws teledu arddangos, fideo, brodorol, sain a chyfeiriadwy.

Mae hysbysebu cyd-destunol gan ddefnyddio AI yn gwneud brand yn fwy trosglwyddadwy, yn fwy perthnasol ac yn cynnig mwy o werth i ddefnyddwyr, o'i gymharu â hysbysebion wedi'u targedu ar y lefel ymddygiadol gan ddefnyddio cwcis trydydd parti. Yn bwysig, mae'n helpu brandiau, asiantaethau, cyhoeddwyr a llwyfannau hysbysebu i droi cornel ffres yn yr oes ôl-gwci, gan sicrhau bod hysbysebion yn cyd-fynd â chynnwys a chyd-destun penodol ar draws pob sianel, yn hawdd ac yn gyflym. 

Wrth symud ymlaen, bydd targedu cyd-destunol yn caniatáu i farchnatwyr fynd yn ôl at yr hyn y dylent fod yn ei wneud - gan greu cysylltiad go iawn, dilys ac empathi â defnyddwyr yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn. Wrth i farchnata fynd 'yn ôl i'r dyfodol', targedu cyd-destunol fydd y ffordd ddoethach a mwy diogel ymlaen i yrru negeseuon marchnata gwell, mwy ystyrlon ar raddfa.

Darganfyddwch fwy am dargedu cyd-destunol yma:

Dadlwythwch Ein Papur Gwyn Ar Dargedu Cyd-destunol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.