Nid yw Asiantaethau Ddim Digon yn dweud wrth ragolygon am dro

mynd allan

Un o fy syrpréis wrth lansio ein hasiantaeth 7 mlynedd yn ôl oedd fy mod yn cyfrif bod y diwydiant asiantaeth wedi adeiladu mwy ar berthnasoedd nag y mae gwerth y gwasanaethau. Byddwn hyd yn oed yn mynd cyn belled â dweud ei fod hefyd yn dibynnu i raddau helaeth ar fuddion y berthynas hefyd.

A yw'ch cleient wedi ymddiried ynoch chi ac a ydych chi wedi bod yn gweithio gyda nhw ers blynyddoedd? Wel, bydd hynny'n arwain at atgyfeiriadau a pherthynas iach barhaus. Ydych chi wedi syfrdanu eich cleient gyda syrpréis, fel y dechnoleg ddiweddaraf a thocynnau i'r gynhadledd fawr nesaf? Byddech chi'n synnu faint o gleientiaid a fydd yn eich cael chi hefyd.

Ydych chi wedi darparu eich cleient gwerth? Mae'n drist nad yw hynny'n cael yr effaith y mae'r lleill yn ei chael. Rydyn ni bob amser wedi ymfalchïo yn ein gwaith yn seiliedig ar sut wnaethon ni ddyrchafu a symud ein cleientiaid ymlaen. Roeddem yn synnu o ddarganfod nad oedd rhai ohonynt.

Dros y blynyddoedd, wrth i ni gyflogi cleientiaid, rydyn ni'n gwneud llawer mwy diwydrwydd dyladwy er mwyn sicrhau eu bod yn gleient da i ni gymaint ag y maen nhw'n ei brofi i weld ai ni yw'r cleient iawn ar eu cyfer. Weithiau mae rhagolygon eisiau symud ymlaen ac rydyn ni wedi gwthio yn ôl neu gerdded i ffwrdd. Weithiau mae'r busnes rydyn ni eisoes yn gweithio gydag arweinyddiaeth yn newid ac rydyn ni wedi gwthio yn ôl neu gerdded i ffwrdd.

Pan wnaethon ni roi'r gorau iddi ar un cleient mawr, rhybuddiodd eu cyfarwyddwr newydd, “Ni ddylech losgi'ch pontydd.” Dywedais wrtho nad oeddem yn bendant yn edrych i wneud hynny ond ei fod yn gwneud gwall enfawr yn cefnu ar y strategaeth a ddatblygwyd gennym. Roedd wedi llwyddo i dyfu galw ar-lein y cwmni sawl gwaith drosodd yn ystod y blynyddoedd. Ciliodd ei fod yn gwybod yn well. Felly ymatebais y byddem yn ôl pan adawodd y cwmni. Flynyddoedd yn ddiweddarach ac rwy'n ofni ein bod ni'n agos - mae'r cwmni wedi colli'r holl fomentwm y gwnaethon ni ei ddarparu iddyn nhw ... ac yna rhywfaint. Efallai fy mod wedi llosgi fy mhontydd gydag ef, ond credaf y byddwn yn helpu'r cwmni eto yn fuan.

Yn fwyaf diweddar, roedd gennym siop adwerthu moethus i gysylltu â ni am gymorth. Roedd y busnes yn symud perchnogaeth ac roedd y perchennog bywiog gyda rhwydwaith anhygoel yn gwerthu'r busnes i rai perchnogion ifanc talentog. Er ei fod yn symud ymlaen, roedd yn poeni am ei etifeddiaeth ac eisiau sicrhau bod y perchnogion newydd yn llwyddiannus. Gan na allent ddibynnu mwyach ei rhwydwaith, cysylltodd â ni i weld a allem gynyddu ymwybyddiaeth a galw ar-lein.

Wrth gwrs, gallem. Gwnaethom dynnu sylw at sawl mater hongian isel gyda'u presenoldeb ar y we yn ogystal â thrafod tueddiadau diweddar yn ei ddiwydiant. Er ei fod yn credu bod y galw am i'w gwmni fod yn crebachu, gwelsom dwf ac ehangu enfawr ar-lein. Roedd gan ei allfa fanwerthu leol y rhestr a'r raddfa i fynd yn genedlaethol - nid oedd erioed wedi gweithio ar hynny'n ddigidol gan y gallai ddibynnu ar ei rwydwaith.

Wrth inni agosáu at drafod cyllideb a chynnig, dechreuodd wthio yn ôl fod ei gyllideb yn fach iawn. Gwnaethom drafod ei rwydwaith a'r blynyddoedd a gymerodd i'w adeiladu. Gwnaethom drafod y galw yr oedd ei angen arno i gynnal a thyfu'r busnes. Gwthiodd yn ôl ei fod yn teimlo y gallai hynny fod yn gwastraffu arian, dim ond ailosod safle yr oedd eisoes wedi'i adeiladu nad oedd wedi helpu ei fusnes o gwbl. Ailadroddasom iddo'r strategaethau yr oeddem am eu defnyddio - nad safle yn unig ydoedd, brandio, hyrwyddo cynnyrch, cynnwys, ymwybyddiaeth chwilio, galluoedd e-fasnach ... nid oedd yn blaguro.

Mae'r ddwy enghraifft yn gwmnïau a oedd â photensial anhygoel. Y cyntaf, gwnaethom helpu i gyrraedd a thyfu'r potensial, ac arweiniodd at filiynau o ddoleri i linell waelod y cwmni. A gallaf eich sicrhau bod ein refeniw yn ffracsiwn o hynny. Roedd gan yr ail y potensial am filiynau o ddoleri, ond yn syml ni allai'r perchennog ei weld ni waeth sut y gwnaethom geisio ei egluro. Efallai y gallem fod wedi mireinio'r cynnig gyda rhai buddion ... ond rwy'n amau ​​a fyddai wedi helpu. Mae angen i ni gael cefnogaeth gan y cleient o hyd a gwnaed buddsoddiad sylweddol i symud y nodwydd.

Felly cerddon ni. A phan ofynnodd inni ddod yn ôl a thrafod ymhellach, gwnaethom adael iddo wybod bod yn rhaid inni symud ymlaen. Roedd gennym ragolygon a oedd yn cydnabod y cyfle a'r effaith a gafodd ein gwaith ar gleientiaid eraill.

A fydd yn deddfu strategaeth ddigidol? Yn fwyaf tebygol ... bydd yn dod o hyd i ryw asiantaeth i wneud rhywfaint o waith iddo. Rhywun sy'n gor-ddweud, yn cychwyn prosiect neu ymgyrch, ac yna'n gadael gydag ychydig bach o arian parod a'r cleient yn gwneud dim gwell. Rwy'n dymuno nad oedd asiantaethau mor llwglyd a byddai mwy yn dweud wrth y gobaith mynd am dro. Flynyddoedd yn ôl, ni fyddwn erioed wedi dweud hynny.

Flynyddoedd yn ôl, ni fyddwn erioed wedi dweud hynny. Byddwn wedi dweud mai ein gwaith ni yw addysgu ein rhagolygon a'n cleientiaid. Os nad oeddent yn cydnabod y gwerth a'r buddsoddiad yr oedd angen eu gwneud, ein bai ni oedd hynny. Ond nid mwyach ... Os na all rhagolygon neu gleientiaid weld bod y byd wedi newid, bod eu cystadleuwyr ar-lein yn bwyta eu cinio, a bod angen iddynt fynd o ddifrif wrth fuddsoddi canran benodol o'r refeniw gros yn ôl yn eu hymdrechion marchnata, ' Nid wyf yn mynd i wastraffu fy amser yn ceisio ei egluro bellach.

Fe wnes i osgoi hynny ryw wythnos yn ôl Roedd marchnatwyr yn rhan o'r broblem, yn aml yn gosod disgwyliadau enfawr gyda chostau chwerthinllyd o isel. O ganlyniad, nid yw'r cleient byth yn llwyddo a, gan na weithiodd cost y gwasanaethau y talodd amdanynt, maent yn betrusgar i fuddsoddi hyd yn oed yn fwy. Os yw pawb yn siarad am ba mor hawdd yw'r pethau hyn (pan nad yw), mae gennym broblem diwydiant hefyd.

Beth yw eich barn chi? Ydw i'n gynamserol yn fy ymateb? Efallai fy mod i wedi bod yn gwneud hyn yn rhy hir ac rydw i'n dod yn grinc.