Tueddiadau a Rhagfynegiadau Marchnata Digidol

Amharodd rhagofalon a wnaed gan gwmnïau yn ystod y pandemig y gadwyn gyflenwi, ymddygiad prynu defnyddwyr, a'n hymdrechion marchnata cysylltiedig yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn fy marn i, digwyddodd y newidiadau mwyaf i ddefnyddwyr a busnes gyda siopa ar-lein, dosbarthu cartref, a thaliadau symudol. Ar gyfer marchnatwyr, gwelsom newid dramatig yn yr enillion ar fuddsoddiad mewn technolegau marchnata digidol. Rydym yn parhau i wneud mwy, ar draws mwy o sianeli a chyfryngau, gyda llai o staff - yn gofyn amdanom ni

Tueddiadau Marchnata: Cynnydd y Llysgennad a'r Cyfnod Creawdwr

Newidiodd 2020 yn sylfaenol y rôl y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae ym mywydau defnyddwyr. Daeth yn achubiaeth i ffrindiau, teulu a chydweithwyr, fforwm ar gyfer actifiaeth wleidyddol a chanolbwynt ar gyfer digwyddiadau rhithwir digymell a chynlluniedig a chyfarfodydd. Gosododd y newidiadau hynny y sylfaen ar gyfer tueddiadau a fydd yn ail-lunio'r byd marchnata cyfryngau cymdeithasol yn 2021 a thu hwnt, lle bydd trosoledd pŵer llysgenhadon brand yn effeithio ar oes newydd o farchnata digidol. Darllenwch ymlaen i gael mewnwelediadau ar

6 Tueddiadau Technoleg yn 2020 Dylai Pob Marchnatwr Gwybod Amdano

Nid yw'n gyfrinach bod tueddiadau marchnata yn dod i'r amlwg gyda newidiadau ac arloesiadau mewn technoleg. Os ydych chi am i'ch busnes sefyll allan, dod â chwsmeriaid newydd i mewn a chynyddu gwelededd ar-lein, bydd angen i chi fod yn rhagweithiol ynghylch newidiadau technoleg. Meddyliwch am dueddiadau technoleg mewn dwy ffordd (a bydd eich meddylfryd yn gwneud y gwahaniaeth rhwng ymgyrchoedd llwyddiannus a chriciaid yn eich dadansoddeg): Naill ai cymerwch gamau i ddysgu'r tueddiadau a'u cymhwyso, neu ewch ar ôl. Yn hyn

Pum Tuedd Marchnata Dylai Prif Swyddogion Meddygol weithredu yn 2020

Pam mae Llwyddiant yn dibynnu ar strategaeth dramgwyddus. Er gwaethaf cyllidebau marchnata sy'n crebachu, mae Prif Swyddogion Meddygol yn dal i fod yn optimistaidd ynghylch eu gallu i gyflawni eu nodau yn 2020 yn ôl Arolwg Gwariant CMO 2019-2020 blynyddol Gartner. Ond mae optimistiaeth heb weithredu yn wrthgynhyrchiol ac efallai y bydd llawer o CMOs yn methu â chynllunio ar gyfer amseroedd anodd o'n blaenau. Mae Prif Swyddogion Meddygol yn fwy ystwyth nawr nag yr oeddent yn ystod y dirwasgiad economaidd diwethaf, ond nid yw hynny'n golygu y gallant helio i lawr i reidio her heriol

Y 3 Camgymeriad Marchnata Gorau Mae Busnesau Newydd yn Eu Gwneud

Pam wnaethoch chi gychwyn eich busnes? Fe wnaf betio ar y fferm nad “oherwydd fy mod i eisiau bod yn farchnatwr” oedd eich ateb. Fodd bynnag, os ydych chi fel y cannoedd o berchnogion busnesau bach rydw i wedi gweithio gyda nhw mae'n debyg eich bod chi wedi sylweddoli tua 30 eiliad ar ôl i chi agor eich drysau, pe na baech chi'n dod yn farchnatwr, ni fyddech chi'n mynd i fod yn berchennog busnes bach am hir iawn. Ac, a dweud y gwir, mae hynny'n eich rhwystro oherwydd nad ydych chi'n mwynhau