Mae Nodweddion Diweddaraf Facebook yn Helpu SMBs i Oroesi COVID-19

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae busnesau bach a chanolig eu maint yn wynebu heriau digynsail, gyda 43% o fusnesau wedi cau dros dro oherwydd COVID-19. Yng ngoleuni aflonyddwch parhaus, tynhau cyllidebau, ac ailagor yn ofalus, mae cwmnïau sy'n gwasanaethu'r gymuned SMB yn camu i fyny i gynnig cefnogaeth. Mae Facebook yn Darparu Adnoddau Critigol ar gyfer Busnesau Bach Yn ystod Y Pandemig Yn ddiweddar lansiodd Facebook gynnyrch digwyddiadau ar-lein newydd â thâl am ddim i SMBs ar ei blatfform - y fenter ddiweddaraf gan y cwmni, gan helpu busnesau sydd â chyllidebau cyfyngedig i wneud y gorau o'u hymdrechion marchnata.

Pam Mae Marchnata Teyrngarwch yn Helpu i Weithrediadau Lwyddo

Amser Darllen: 3 Cofnodion O'r dechrau, mae rhaglenni gwobrau teyrngarwch wedi ymgorffori ethos gwneud eich hun. Byddai perchnogion busnes, sy'n ceisio rhoi hwb i draffig ailadroddus, yn arllwys dros eu niferoedd gwerthu i weld pa gynhyrchion neu wasanaethau a oedd yn ddigon poblogaidd a phroffidiol i'w cynnig fel cymhellion am ddim. Yna, roedd hi i'r siop argraffu leol i argraffu cardiau dyrnu ac yn barod i'w dosbarthu i gwsmeriaid. Mae'n strategaeth sydd wedi profi'n effeithiol, fel sy'n amlwg gan y ffaith bod llawer

Y Gweithgareddau Marchnata Ar-lein Uchaf ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu Maint

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae Emarsys, un o brif ddarparwyr meddalwedd marchnata cwmwl ar gyfer cwmnïau B2C, wedi rhyddhau canlyniadau ei arolwg personol ac ar-lein o 254 o weithwyr proffesiynol manwerthu a gyhoeddwyd mewn partneriaeth â WBR Digital. Ymhlith y canfyddiadau allweddol mae SMBs (mae busnesau sydd â refeniw o $ 100 miliwn neu lai) mewn manwerthu B2C yn datblygu strategaethau omnichannel o amgylch llwyddiant profedig, yn treulio mwy o amser yn paratoi ar gyfer y tymor siopa gwyliau critigol, ac yn ceisio dod â thechnoleg fwy datblygedig i'r amlwg, a cadw i fyny

10 Budd Mae Pob Busnes Bach yn Sylweddoli gyda Strategaeth Farchnata Ddigidol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Gwnaethom gyfweld â Scott Brinker am ei Gynhadledd Technoleg Marchnata sydd ar ddod, Martech. Un o'r pethau y bûm yn eu trafod oedd nifer y busnesau nad ydyn nhw'n defnyddio strategaethau oherwydd bod eu strategaeth gyfredol yn gweithio. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y gall cwmnïau sydd, er enghraifft, cwsmeriaid ar lafar gwlad, fod â busnes cynyddol a llewyrchus. Ond nid yw hynny'n golygu na fydd strategaeth farchnata ddigidol yn eu helpu. Gall strategaeth farchnata ddigidol gynorthwyo eu rhagolygon wrth ymchwilio i'r

Y 7 Allwedd i Werthu a Marchnata Busnesau Bach

Amser Darllen: <1 munud Er ein bod yn cynorthwyo busnesau mawr gyda'u hymdrechion gwerthu a marchnata, rydym yn fusnes bach ein hunain. Mae hynny'n golygu bod gennym adnoddau cyfyngedig ac wrth i gleientiaid adael, mae'n hanfodol bod gennym gleientiaid eraill sy'n cymryd eu lle. Mae hyn yn ein galluogi i reoleiddio ein llif arian a chadw'r goleuadau ymlaen! Mae'n sefyllfa anodd, serch hynny. Yn aml, dim ond mis neu ddau sydd gennym i baratoi ar gyfer ymadawiad un cleient ac ar fwrdd y

Blwyddyn y Busnes Bach Cymdeithasol

Amser Darllen: <1 munud Pryd bynnag y clywaf fod rhywun yn cychwyn busnes neu eu bod yn berchen ar eu busnes bach eu hunain, mae gen i barch tuag atynt ar unwaith. Busnesau bach yw mwyafrif ein rhwydwaith estynedig ac rydym i gyd yn gweithio'n galed i godi ein gilydd i fyny ym môr y goliaths. Rwy’n tueddu i bwyso ar fusnesau bach lawer mwy gan fod pob cwsmer yn gwsmer allweddol… nid addewid yn unig mohono, mae’n realiti. Mae busnesau bach yn troi

Cynnydd y SMB Blaengar

Amser Darllen: <1 munud Rhan o gydnabod y cyfle i farchnata yw deall sut mae'ch cwsmeriaid yn defnyddio'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Mae ein gweithlu'n newid yn ddramatig yn y segment busnesau bach a chanolig (SMB). Os yw'ch busnes yn gwasanaethu SMB's, mae'n rhaid i chi sicrhau bod y gweithlu o bell a'r offer cydweithredu ar gael i drosoli'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn llawn. Os ydych chi'n B2C, deallwch fod oriau gwaith yn newid a bod arferion prynu yn newid. Tra bod allfeydd manwerthu yn gwasanaethu

10 Arfer Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Marchnata B2B

Amser Darllen: <1 munud Ym mis Awst, anfonodd Softchoice arolwg at eu cwsmeriaid a derbyniodd 1,444 o ymatebion wedi'u cwblhau yn cynrychioli mwy na 1,200 o fusnesau bach a chanolig (SMB), menter, sector cyhoeddus a sefydliadau addysgol. Roedd 71% o'r ymatebwyr mewn TG ac yn y bôn roedd y sampl yn 50 y cant o sefydliadau'r UD a 50 y cant o Ganada - mor gynrychioliadol iawn o dirwedd fusnes Gogledd America. Un agwedd ar y cyflwyniad a ddylai sgrechian allan yw cynrychiolaeth Wordle o'r sylwadau: Perthnasol