10 Math o Fideos YouTube a fydd yn Helpu i Dyfu Eich Busnes Bach

Mae mwy i YouTube na fideos cathod a methu crynhoadau. Mewn gwirionedd, mae yna lawer mwy. Oherwydd os ydych chi'n fusnes newydd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth brand neu hybu gwerthiant, mae gwybod sut i ysgrifennu, ffilmio a hyrwyddo fideos YouTube yn sgil marchnata hanfodol yn yr 21ain ganrif. Nid oes angen cyllideb farchnata enfawr arnoch i greu cynnwys sy'n trosi barn yn werthiannau. Y cyfan sydd ei angen yw ffôn clyfar ac ychydig o driciau'r grefft. A gallwch chi

Mae Nodweddion Diweddaraf Facebook yn Helpu SMBs i Oroesi COVID-19

Mae busnesau bach a chanolig eu maint yn wynebu heriau digynsail, gyda 43% o fusnesau wedi cau dros dro oherwydd COVID-19. Yng ngoleuni aflonyddwch parhaus, tynhau cyllidebau, ac ailagor yn ofalus, mae cwmnïau sy'n gwasanaethu'r gymuned SMB yn camu i fyny i gynnig cefnogaeth. Mae Facebook yn Darparu Adnoddau Critigol ar gyfer Busnesau Bach Yn ystod Y Pandemig Yn ddiweddar lansiodd Facebook gynnyrch digwyddiadau ar-lein newydd â thâl am ddim i SMBs ar ei blatfform - y fenter ddiweddaraf gan y cwmni, gan helpu busnesau sydd â chyllidebau cyfyngedig i wneud y gorau o'u hymdrechion marchnata.

Pam Mae Marchnata Teyrngarwch yn Helpu i Weithrediadau Lwyddo

O'r dechrau, mae rhaglenni gwobrau teyrngarwch wedi ymgorffori ethos gwneud eich hun. Byddai perchnogion busnes, sy'n ceisio rhoi hwb i draffig ailadroddus, yn arllwys dros eu niferoedd gwerthu i weld pa gynhyrchion neu wasanaethau a oedd yn ddigon poblogaidd a phroffidiol i'w cynnig fel cymhellion am ddim. Yna, roedd hi i'r siop argraffu leol i argraffu cardiau dyrnu ac yn barod i'w dosbarthu i gwsmeriaid. Mae'n strategaeth sydd wedi profi'n effeithiol, fel sy'n amlwg gan y ffaith bod llawer

Y Gweithgareddau Marchnata Ar-lein Uchaf ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu Maint

Mae Emarsys, un o brif ddarparwyr meddalwedd marchnata cwmwl ar gyfer cwmnïau B2C, wedi rhyddhau canlyniadau ei arolwg personol ac ar-lein o 254 o weithwyr proffesiynol manwerthu a gyhoeddwyd mewn partneriaeth â WBR Digital. Ymhlith y canfyddiadau allweddol mae SMBs (mae busnesau sydd â refeniw o $ 100 miliwn neu lai) mewn manwerthu B2C yn datblygu strategaethau omnichannel o amgylch llwyddiant profedig, yn treulio mwy o amser yn paratoi ar gyfer y tymor siopa gwyliau critigol, ac yn ceisio dod â thechnoleg fwy datblygedig i'r amlwg, a cadw i fyny

10 Budd Mae Pob Busnes Bach yn Sylweddoli gyda Strategaeth Farchnata Ddigidol

Gwnaethom gyfweld â Scott Brinker am ei Gynhadledd Technoleg Marchnata sydd ar ddod, Martech. Un o'r pethau y bûm yn eu trafod oedd nifer y busnesau nad ydyn nhw'n defnyddio strategaethau oherwydd bod eu strategaeth gyfredol yn gweithio. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y gall cwmnïau sydd, er enghraifft, cwsmeriaid ar lafar gwlad, fod â busnes cynyddol a llewyrchus. Ond nid yw hynny'n golygu na fydd strategaeth farchnata ddigidol yn eu helpu. Gall strategaeth farchnata ddigidol gynorthwyo eu rhagolygon wrth ymchwilio i'r

Y 7 Allwedd i Werthu a Marchnata Busnesau Bach

Er ein bod yn cynorthwyo busnesau mawr gyda'u hymdrechion gwerthu a marchnata, rydym yn fusnes bach ein hunain. Mae hynny'n golygu bod gennym adnoddau cyfyngedig ac wrth i gleientiaid adael, mae'n hanfodol bod gennym gleientiaid eraill sy'n cymryd eu lle. Mae hyn yn ein galluogi i reoleiddio ein llif arian a chadw'r goleuadau ymlaen! Mae'n sefyllfa anodd, serch hynny. Yn aml, dim ond mis neu ddau sydd gennym i baratoi ar gyfer ymadawiad un cleient ac ar fwrdd y

Blwyddyn y Busnes Bach Cymdeithasol

Pryd bynnag y clywaf fod rhywun yn cychwyn busnes neu eu bod yn berchen ar eu busnes bach eu hunain, mae gen i barch tuag atynt ar unwaith. Busnesau bach yw mwyafrif ein rhwydwaith estynedig ac rydym i gyd yn gweithio'n galed i godi ein gilydd i fyny ym môr y goliaths. Rwy’n tueddu i bwyso ar fusnesau bach lawer mwy gan fod pob cwsmer yn gwsmer allweddol… nid addewid yn unig mohono, mae’n realiti. Mae busnesau bach yn troi

Cynnydd y SMB Blaengar

Rhan o gydnabod y cyfle i farchnata yw deall sut mae'ch cwsmeriaid yn defnyddio'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Mae ein gweithlu'n newid yn ddramatig yn y segment busnesau bach a chanolig (SMB). Os yw'ch busnes yn gwasanaethu SMB's, mae'n rhaid i chi sicrhau bod y gweithlu o bell a'r offer cydweithredu ar gael i drosoli'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn llawn. Os ydych chi'n B2C, deallwch fod oriau gwaith yn newid a bod arferion prynu yn newid. Tra bod allfeydd manwerthu yn gwasanaethu