Profi Defnyddiwr: Mewnwelediadau Dynol Ar Alwad i Wella Profiad y Cwsmer

Mae marchnata modern yn ymwneud yn llwyr â'r cwsmer. Er mwyn llwyddo mewn marchnad sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, rhaid i gwmnïau ganolbwyntio ar y profiad; rhaid iddynt ddangos empathi ag adborth cwsmeriaid a'i wrando er mwyn gwella'r profiadau y maent yn eu creu a'u darparu yn barhaus. Mae cwmnïau sy'n cofleidio mewnwelediadau dynol ac yn cael adborth ansoddol gan eu cwsmeriaid (ac nid data arolwg yn unig) yn gallu uniaethu'n well â'u prynwyr a'u cwsmeriaid a'u cysylltu mewn ffyrdd mwy ystyrlon. Casglu dynol

Pedwar Nodwedd Cyffredin Gyda Chwmnïau a Drawsnewidiodd Eu Marchnata Digidol

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymuno â phodlediad CRMradio gyda Paul Peterson o Goldmine, gan drafod sut mae cwmnïau, bach a mawr, yn trosoli marchnata digidol. Gallwch wrando arno yma: https://crmradio.podbean.com/mf/play/hebh9j/CRM-080910-Karr-REVISED.mp3 Gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio ac yn gwrando ar CRM Radio, mae ganddyn nhw westeion anhygoel a cyfweliadau addysgiadol! Roedd Paul yn westeiwr gwych a buom yn cerdded trwy gryn dipyn o gwestiynau, gan gynnwys tueddiadau cyffredinol rwy'n eu gweld, heriau i fusnesau SMB, meddyliau sy'n blocio

5 Camgymeriadau Cyllideb Marchnata i'w Osgoi

Un o'r ffeithluniau a rennir fwyaf a wnaethom oedd siarad â Chyllidebau Marchnata SaaS ac yn union pa ganran o gyfanswm y refeniw yr oedd rhai cwmnïau'n ei wario i gynnal a chaffael cyfran o'r farchnad. Trwy osod eich cyllideb farchnata i ganran gyffredinol o'r refeniw, mae'n darparu i'ch tîm marchnata gynyddu'r galw fesul tipyn yn ôl gofynion eich tîm gwerthu. Mae cyllidebau gwastad yn cynhyrchu canlyniadau gwastad ... oni bai eich bod yn dod o hyd i arbedion yn rhywle yn y gymysgedd. Yr ffeithlun hwn o MDG Advertising,

Sut i Bwyleg Tudalennau Cynnyrch Siop App Symudol cyn eu lansio

Y cyfnod cyn lansio yw un o'r cyfnodau mwyaf tyngedfennol yng nghylch bywyd ap. Rhaid i gyhoeddwyr ddelio â myrdd o dasgau sy'n rhoi eu sgiliau rheoli amser a gosod blaenoriaethau ar brawf. Fodd bynnag, mae mwyafrif llethol o farchnatwyr apiau yn methu â sylweddoli y gall profion A / B medrus lyfnhau pethau ar eu cyfer a chynorthwyo gyda nifer o dasgau cyn lansio. Mae yna lawer o ffyrdd y gall cyhoeddwyr roi profion A / B i ddefnydd cyn ymddangosiad cyntaf yr ap

Lansio Google Optimize ar gyfer Marchnatwyr ar gyfer Profi

Mae Google Optimize wedi lansio mewn beta i grŵp cyfyngedig o ddefnyddwyr. Llwyddais i arwyddo a cherdded trwy'r platfform heddiw a'r cyfan y gallaf ei ddweud yw - waw. Mae yna 3 rheswm pam fy mod i'n credu y bydd hyn yn aflonyddwr enfawr yn y farchnad brofi. Mewn gwirionedd, pe bawn i'n blatfform profi, efallai y byddwn yn diflannu ar hyn o bryd. Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr yn gyson ag eraill

10 Awgrym i Alinio Eich Marchnata E-bost a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Os ydych chi wedi bod yn ddarllenydd y cyhoeddiad hwn ers tro, rydych chi'n gwybod cymaint yr wyf yn dirmygu'r e-bost yn erbyn dadleuon cyfryngau cymdeithasol. Er mwyn rhyddhau potensial llawn unrhyw strategaeth farchnata, bydd alinio'r ymgyrchoedd hynny ar draws sianeli yn gwella'ch canlyniadau. Nid yw'n gwestiwn yn erbyn, mae'n gwestiwn o a. Gyda phob ymgyrch ar bob sianel, sut allwch chi sicrhau cynnydd yn y cyfraddau ymateb ar bob sianel sydd gennych ar gael. E-bost? Cymdeithasol? Neu

Yr hyn y mae marchnatwyr yn ei gredu yw'r 3 llwyddiant gorau i gipio arweinwyr

Gwnaeth y bobl wych yn Formstack arolwg o 200 o fusnesau bach a chanolig yr UD a di-elw i nodi lle mae marchnatwyr yn mynd yn iawn ac yn anghywir â'u strategaethau cynhyrchu plwm. Mae'r ffeithlun hwn yn gipolwg ar adroddiad llawn The State of Lead Capture yn 2016 gyda mwy o fewnwelediadau allweddol ar heriau a strategaethau dal plwm. Mae eu canfyddiad cyntaf, bod marchnata yn gofyn am fewnwelediad i'r gwerthiannau sy'n cau, y tu hwnt i dyngedfennol. Yn ddiddorol ddigon, mae llawer o gwmnïau'n pellhau gwerthiannau oddi wrth farchnata