Cadw Cwsmer: Ystadegau, Strategaethau a Chyfrifiadau (CRR vs DRR)

Rydym yn rhannu cryn dipyn am gaffael ond dim digon am gadw cwsmeriaid. Nid yw strategaethau marchnata gwych mor syml â gyrru mwy a mwy o arweinwyr, mae hefyd yn ymwneud â gyrru'r arweinyddion cywir. Mae cadw cwsmeriaid bob amser yn ffracsiwn o'r gost o gaffael rhai newydd. Gyda'r pandemig, aeth cwmnïau i lawr ac nid oeddent mor ymosodol wrth gaffael cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Yn ogystal, roedd cyfarfodydd gwerthu personol a chynadleddau marchnata yn rhwystro strategaethau caffael yn ddifrifol yn y mwyafrif o gwmnïau.

Profi Defnyddiwr: Mewnwelediadau Dynol Ar Alwad i Wella Profiad y Cwsmer

Mae marchnata modern yn ymwneud yn llwyr â'r cwsmer. Er mwyn llwyddo mewn marchnad sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, rhaid i gwmnïau ganolbwyntio ar y profiad; rhaid iddynt ddangos empathi ag adborth cwsmeriaid a'i wrando er mwyn gwella'r profiadau y maent yn eu creu a'u darparu yn barhaus. Mae cwmnïau sy'n cofleidio mewnwelediadau dynol ac yn cael adborth ansoddol gan eu cwsmeriaid (ac nid data arolwg yn unig) yn gallu uniaethu'n well â'u prynwyr a'u cwsmeriaid a'u cysylltu mewn ffyrdd mwy ystyrlon. Casglu dynol

Data Marchnata: Yr Allwedd i Sefyll Allan yn 2021 a Thu Hwnt

Yn yr oes sydd ohoni, nid oes esgus dros beidio â gwybod i bwy i farchnata'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau, a beth mae eich cwsmeriaid ei eisiau. Gyda dyfodiad cronfeydd data marchnata a thechnoleg arall sy'n cael ei gyrru gan ddata, wedi mynd mae dyddiau marchnata heb ei gyllidebu, heb ei ddewis a generig. Persbectif Hanesyddol Byr Cyn 1995, roedd y marchnata'n cael ei wneud yn bennaf trwy'r post a hysbysebu. Ar ôl 1995, gyda dyfodiad technoleg e-bost, daeth marchnata ychydig yn fwy penodol. Mae'n

Harneisio Amserau digynsail i Ail-lunio Sut Rydym yn Gweithio

Bu cymaint o newid i'r ffordd yr ydym yn gweithio yn ystod y misoedd diwethaf fel na fyddai rhai ohonom efallai'n sylweddoli ar unwaith y mathau o ddatblygiadau arloesol a oedd eisoes yn ennill stêm cyn i'r pandemig byd-eang daro. Fel marchnatwyr, mae technoleg yn y gweithle yn parhau i ddod â ni'n agosach fel tîm fel y gallwn wasanaethu ein cwsmeriaid yn yr amseroedd anodd hyn, hyd yn oed wrth i ni lywio heriau yn ein bywydau ein hunain. Mae'n bwysig bod yn onest â chwsmeriaid, fel

Y Dau Offeryn Mwyaf Effeithiol ar gyfer Cynhyrchu Arweiniol B2B Llwyddiannus

Dewiswch empathi cwsmeriaid a phrofiad y cwsmer fel cynhwysyn pwysig yn eich strategaeth ac efallai eich bod chi eisoes wedi dod o hyd i'r darn coll a all nawr gyflawni'r pos cenhedlaeth arweiniol!

Pam Mae Uniongyrchol i Frandiau Defnyddwyr yn Dechrau Adeiladu Storfeydd Brics a Morter

Y ffordd orau i frandiau gynnig bargeinion deniadol i ddefnyddwyr yw torri allan y cyfryngwyr. Y lleiaf yw'r go-betweens, y lleiaf yw'r gost prynu i'r defnyddwyr. Nid oes ateb gwell i wneud hyn na chysylltu â'r prynwyr trwy'r rhyngrwyd. Gyda 2.53 biliwn o ddefnyddwyr ffonau smart a miliynau o gyfrifiaduron personol, a 12-24 miliwn o siopau eFasnach, nid yw siopwyr bellach yn dibynnu ar siopau adwerthu corfforol ar gyfer siopa. Mewn gwirionedd, y digidol

Pam ddylai'ch cwmni fod yn gweithredu sgwrs fyw

Gwnaethom drafod y buddion niferus o integreiddio sgwrs fyw ar eich gwefan yn un o'n podlediadau marchnata. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tiwnio i mewn! Mae sgwrsio byw yn ddiddorol gan fod yr ystadegau'n darparu tystiolaeth y gall nid yn unig helpu i gau mwy o fusnes, ond gall hefyd wella boddhad cwsmeriaid yn y broses. Mae cwsmeriaid eisiau help ond, yn fy marn i, nid ydyn nhw eisiau siarad â phobl mewn gwirionedd. Galw, llywio coed ffôn, aros yn y ddalfa, ac yna egluro

Sut y gall Manwerthwyr Atal Colledion O Ystafell Arddangos

Cerddwch i lawr ystlys unrhyw siop frics a morter a siawns yw, fe welwch siopwr gyda'i lygaid wedi'i gloi ar eu ffôn. Efallai eu bod yn cymharu prisiau ar Amazon, yn gofyn i ffrind am argymhelliad, neu'n chwilio am wybodaeth am gynnyrch penodol, ond does dim amheuaeth bod dyfeisiau symudol wedi dod yn rhan o'r profiad manwerthu corfforol. Mewn gwirionedd, mae mwy na 90 y cant o siopwyr yn defnyddio ffonau smart wrth siopa. Cynnydd symudol