Cynnydd Mabwysiadu Waled Digidol Yn ystod y Pandemig

Disgwylir i faint y farchnad taliadau digidol byd-eang fod o USD 79.3 biliwn yn 2020 i USD 154.1 biliwn erbyn 2025, ar Gyfradd Twf Blynyddol Gyfansawdd (CAGR) o 14.2%. MarketsandMarkets O edrych yn ôl, nid oes gennym reswm i amau'r rhif hwn. Os rhywbeth, os ydym yn cadw'r argyfwng coronafirws presennol i ystyriaeth, bydd y twf a'r mabwysiadu yn cyflymu. Feirws neu ddim firws, roedd y cynnydd mewn taliadau digyswllt eisoes yma. Ers i waledi ffôn clyfar orwedd

Drip: Beth yw Rheolwr Perthynas Cwsmer E-Fasnach (ECRM)?

Mae platfform Rheoli Perthynas Cwsmer E-Fasnach yn creu gwell perthnasoedd rhwng siopau e-fasnach a'u cwsmeriaid ar gyfer profiadau cofiadwy a fydd yn sbarduno teyrngarwch a refeniw. Mae ECRM yn pacio mwy o bwer na Darparwr Gwasanaeth E-bost (ESP) a mwy o ffocws ar gwsmeriaid na llwyfan Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM). Beth yw ECRM? Mae ECRMs yn grymuso perchnogion siopau ar-lein i danbrisio cwsmer unigryw - eu diddordebau, eu pryniannau a'u hymddygiadau - a darparu profiadau cwsmer ystyrlon, wedi'u personoli ar raddfa trwy ddefnyddio data cwsmeriaid a gasglwyd ar draws unrhyw sianel farchnata integredig.

Sut i Wella Cyfraddau Trosi Symudol Gyda Waledi Digidol

Mae cyfraddau trosi symudol yn cynrychioli canran y bobl a ddewisodd ddefnyddio'ch ap symudol / gwefan wedi'i optimeiddio'n symudol, allan o gyfanswm y rhai a gynigiwyd iddynt. Bydd y rhif hwn yn dweud wrthych pa mor dda yw'ch ymgyrch symudol a, gan roi sylw i fanylion, beth sydd angen ei wella. Mae llawer o fanwerthwyr e-fasnach sydd fel arall yn llwyddiannus yn gweld eu helw yn plymio o ran defnyddwyr symudol. Mae cyfradd gadael cartiau siopa yn chwerthinllyd o uchel ar gyfer gwefannau symudol, a hynny yw os ydych chi

Y 5 Ffordd Uchaf i Wella'ch Proses Taliad Symudol

Mae ffonau clyfar a thabledi yn ddyfeisiau cynyddol boblogaidd y mae pobl yn eu defnyddio bob dydd. O ran e-fasnach, mae taliadau symudol yn dod yn opsiwn poblogaidd, diolch i hwylustod a hwylustod gwneud taliad yn unrhyw le, ar unrhyw adeg, gyda dim ond ychydig o dapiau. Fel masnachwr, mae gwella eich proses talu symudol yn fuddsoddiad gwerth chweil a fydd yn arwain at fwy o foddhad cwsmeriaid, ac yn y pen draw - mwy o werthiannau. Bydd proses dalu israddol yn eich atal rhag

Mae'n Amser Gwyliau Unwaith eto, Dyma 10 Tacteg i Uchafu Eich Canlyniadau

Rwy'n eistedd mewn ciosg ym maes awyr Minneapolis yn mynd yn ôl adref i Indianapolis. Rwyf newydd orffen gwneud cyweirnod yn ConceptOne a oedd yn manylu ar y Daith Marchnata Hyblyg ac yn rhoi fy Nhaflen Waith Menter Farchnata i'r mynychwyr. Bachwch gopi o hwnnw wrth ichi ddarllen yr ffeithlun hwn - dylai eich helpu chi allan! Yn ôl at y stori. Roeddwn i yn Austin yn Dell yr wythnos diwethaf yn cyflwyno i'w timau rhyngwladol am bodledu, cyrraedd adref, a gadael am