Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Sut Gall Eich Timau Gwerthu a Marchnata Roi'r Gorau i Gyfrannu at Blinder Digidol

Mae'r cwpl o flynyddoedd diwethaf wedi bod yn her anhygoel i mi. Ar yr ochr bersonol, cefais fy mendithio gyda fy wyres cyntaf. Ar yr ochr fusnes, ymunais â rhai cyd-Aelodau yr wyf yn eu parchu'n fawr ac rydym yn adeiladu ymgynghoriaeth trawsnewid digidol sy'n codi'n aruthrol. Wrth gwrs, yng nghanol hynny, mae yna bandemig wedi bod yn dadreilio ein piblinellau a llogi… sydd yn ôl ar y trywydd iawn nawr. Taflwch y cyhoeddiad hwn i mewn,

Canlyniadau'r Arolwg: Sut Mae Marchnatwyr yn Ymateb i'r Pandemig a'r Lockdowns?

Wrth i'r cloi leihau a mwy o weithwyr fynd yn ôl i'r swyddfa, roedd gennym ddiddordeb mewn ymchwilio i'r heriau y mae busnesau bach wedi'u hwynebu oherwydd pandemig Covid-19, yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud dros gloi i ddatblygu eu busnes, unrhyw uwchsgilio y maent wedi'i wneud , y dechnoleg maen nhw wedi'i defnyddio dros yr amser hwn, a beth yw eu cynlluniau a'u rhagolygon ar gyfer y dyfodol. Gwnaeth y tîm yn Tech.co arolwg o 100 o fusnesau bach ynglŷn â sut maen nhw wedi llwyddo yn ystod y cyfnod cloi. 80% o

Pam Mae angen Cloud ERP ar Dimau Gwerthu a Marchnata

Mae arweinwyr marchnata a gwerthu yn elfennau annatod o yrru refeniw cwmnïau. Mae'r adran farchnata yn chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo'r busnes, manylu ar ei offrymau, a sefydlu ei wahaniaethwyr. Mae marchnata hefyd yn cynhyrchu diddordeb yn y cynnyrch ac yn creu arweinlyfrau neu ragolygon. Ar y cyd, mae timau gwerthu yn canolbwyntio ar drosi rhagolygon yn gwsmeriaid sy'n talu. Mae'r swyddogaethau wedi'u cydblethu'n agos ac yn hanfodol i lwyddiant cyffredinol busnes. O ystyried yr effaith y mae gwerthu a marchnata yn ei chael ar y

Y Mandad Marchnata Newydd: Refeniw, Neu Arall

Syrthiodd diweithdra i 8.4 y cant ym mis Awst, wrth i America wella'n araf o'r brig pandemig. Ond mae gweithwyr, gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn benodol, yn dychwelyd i dirwedd wahanol iawn. Ac mae'n wahanol i unrhyw beth a welsom erioed o'r blaen. Pan ymunais â Salesforce yn 2009, roeddem ar sodlau'r Dirwasgiad Mawr. Cafodd ein meddylfryd fel marchnatwyr ei ddylanwadu'n uniongyrchol gan y tynhau gwregysau economaidd a oedd newydd ddigwydd ledled y byd. Roedd y rhain yn amseroedd main. Ond