Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Canlyniadau'r Arolwg: Sut Mae Marchnatwyr yn Ymateb i'r Pandemig a'r Lockdowns?

Wrth i'r cloi leihau a mwy o weithwyr fynd yn ôl i'r swyddfa, roedd gennym ddiddordeb mewn ymchwilio i'r heriau y mae busnesau bach wedi'u hwynebu oherwydd pandemig Covid-19, yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud dros gloi i ddatblygu eu busnes, unrhyw uwchsgilio y maent wedi'i wneud , y dechnoleg maen nhw wedi'i defnyddio dros yr amser hwn, a beth yw eu cynlluniau a'u rhagolygon ar gyfer y dyfodol. Gwnaeth y tîm yn Tech.co arolwg o 100 o fusnesau bach ynglŷn â sut maen nhw wedi llwyddo yn ystod y cyfnod cloi. 80% o

Pam Mae angen Cloud ERP ar Dimau Gwerthu a Marchnata

Mae arweinwyr marchnata a gwerthu yn elfennau annatod o yrru refeniw cwmnïau. Mae'r adran farchnata yn chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo'r busnes, manylu ar ei offrymau, a sefydlu ei wahaniaethwyr. Mae marchnata hefyd yn cynhyrchu diddordeb yn y cynnyrch ac yn creu arweinlyfrau neu ragolygon. Ar y cyd, mae timau gwerthu yn canolbwyntio ar drosi rhagolygon yn gwsmeriaid sy'n talu. Mae'r swyddogaethau wedi'u cydblethu'n agos ac yn hanfodol i lwyddiant cyffredinol busnes. O ystyried yr effaith y mae gwerthu a marchnata yn ei chael ar y

Y Mandad Marchnata Newydd: Refeniw, Neu Arall

Syrthiodd diweithdra i 8.4 y cant ym mis Awst, wrth i America wella'n araf o'r brig pandemig. Ond mae gweithwyr, gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn benodol, yn dychwelyd i dirwedd wahanol iawn. Ac mae'n wahanol i unrhyw beth a welsom erioed o'r blaen. Pan ymunais â Salesforce yn 2009, roeddem ar sodlau'r Dirwasgiad Mawr. Cafodd ein meddylfryd fel marchnatwyr ei ddylanwadu'n uniongyrchol gan y tynhau gwregysau economaidd a oedd newydd ddigwydd ledled y byd. Roedd y rhain yn amseroedd main. Ond

Sut mae Cwmnïau Nwyddau wedi'u Pecynnu Defnyddwyr yn Defnyddio Data Mawr?

Pe bai un diwydiant lle roedd tunnell o ddata yn cael ei ddal yn barhaus, mae yn y diwydiant Nwyddau wedi'u Pecynnu Defnyddwyr (GRhG). Mae cwmnïau GRhG yn gwybod bod Big Data yn bwysig, ond nid ydynt eto wedi ei gofleidio yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Beth yw Nwyddau wedi'u Pecynnu i Ddefnyddwyr? Mae nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr (GRhG) yn eitemau a ddefnyddir yn ddyddiol gan ddefnyddwyr cyffredin y mae angen eu hadnewyddu neu eu hail-lenwi fel mater o drefn, fel bwyd, diodydd, dillad, tybaco, colur, a'r cartref

Beth yw Strategaeth Farchnata?

Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn cynorthwyo cwsmeriaid Salesforce i ddatblygu strategaeth ar y ffordd orau i ddefnyddio eu platfformau trwyddedig. Mae'n gyfle diddorol ac yn un sydd wedi fy synnu mewn gwirionedd. Ar ôl bod yn gyflogai cynnar i ExactTarget, rwy'n ffan enfawr o alluoedd anfeidrol Salesforce a'u holl gynhyrchion sydd ar gael. Daeth y cyfle hwn ataf trwy bartner Salesforce sydd ag enw da rhagorol am weithredu, datblygu ac integreiddio'r

Meddwl Dylunio: Cymhwyso Gweithgareddau Rhosyn, Bud, Draenen at Farchnata

Mae'r wythnos hon wedi bod yn eithaf cyffrous gan fy mod i wedi bod yn gweithio gyda rhai ymgynghorwyr menter o Salesforce a chwmni arall i weld sut y gallaf wella sesiynau strategaeth ar gyfer eu cwsmeriaid. Bwlch enfawr yn ein diwydiant ar hyn o bryd yw bod gan gwmnïau'r gyllideb a'r adnoddau yn aml, bod ganddyn nhw'r offer weithiau, ond yn aml nid oes ganddyn nhw'r strategaeth i gychwyn cynllun gweithredu priodol. Un cais y maen nhw'n ei gymryd ar y ffordd i bron bob cwsmer

Beth yw marchnata gofal iechyd?

Pan fyddwch chi wedi mynd i ddamwain car, wedi cwympo i lawr neu wedi dioddef rhyw fath arall o anaf difrifol, y peth olaf rydych chi'n debygol o feddwl amdano yw pa ystafell argyfwng rydych chi am ymweld â hi yn seiliedig ar y cylchlythyr masnachol, hysbysfwrdd neu e-bost diwethaf a welsoch . Nid yw'r twndis gwerthu yn berthnasol yn ystod argyfwng. Fodd bynnag, mae marchnata gofal iechyd yn llawer mwy na marchnata adrannau brys ac unedau gofal dwys. Ysbytai, clinigau gofal brys, a chanolfannau lles sy'n gyfrifol