Beth yw'r amser gorau i anfon eich e-byst (yn ôl diwydiant)?

Gall amseroedd anfon e-bost gael effaith sylweddol ar gyfraddau agored a chlicio drwodd yr ymgyrchoedd e-bost swp y mae eich busnes yn eu hanfon at danysgrifwyr. Os ydych chi'n anfon miliynau o negeseuon e-bost, gall optimeiddio amser newid ymgysylltiad cwpl y cant ... a all gyfieithu'n hawdd i gannoedd o filoedd o ddoleri. Mae llwyfannau darparwyr gwasanaeth e-bost yn dod yn llawer mwy soffistigedig yn eu gallu i fonitro a gwneud y gorau o amseroedd anfon e-bost. Systemau modern

Ewch i Strategaethau a Heriau i Farchnata Gwyliau yn y Cyfnod Ôl-euog

Mae amser arbennig y flwyddyn rownd y gornel, yr amser rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at ddadflino gyda'n hanwyliaid ac yn bwysicaf oll ymroi i domenni o siopa gwyliau. Er yn wahanol i'r gwyliau arferol, mae eleni'n sefyll ar wahân oherwydd yr aflonyddwch eang gan COVID-19. Tra bod y byd yn dal i gael trafferth delio â'r ansicrwydd hwn ac yn mynd yn ôl i normalrwydd, bydd llawer o draddodiadau gwyliau hefyd yn sylwi ar newid ac efallai'n edrych yn wahanol

Eich Llyfr Chwarae Brand Ar Gyfer Cyflwyno Tymor Gwyliau 2020 Llwyddiannus

Mae'r pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddramatig ar fywyd fel rydyn ni'n ei wybod. Mae normau ein gweithgareddau a'n dewisiadau o ddydd i ddydd, gan gynnwys yr hyn rydyn ni'n ei brynu a sut rydyn ni'n mynd ati i wneud hynny, wedi newid heb unrhyw arwydd o ddychwelyd yn ôl i hen ffyrdd unrhyw bryd yn fuan. Gan wybod bod y gwyliau rownd y gornel, bydd gallu deall a rhagweld ymddygiad defnyddwyr yn ystod yr amser anarferol o brysur hwn o'r flwyddyn yn allweddol i guradu llwyddiant, eithriadol.

Epson LightScene: Profiadau Manwerthu Rhyngweithiol gyda Rhagamcaniad Digidol

Bydd y profiad manwerthu bob amser yn perfformio'n well na'r profiad ar-lein. Hyd yn oed gydag ychwanegu realiti estynedig a rhithwir, efallai y bydd defnyddwyr yn prynu ar-lein ... ond yn dal i fod wrth eu bodd yn mynd i brofi cynnyrch. Dyma pam mae sefydliadau manwerthu wedi trawsnewid eu hunain dros y degawd diwethaf o resi o siopau rhestr awyr uchel, uchel i fod yn arddangosfeydd i ddefnyddwyr ryngweithio â'r nwyddau sy'n cael eu gwerthu. Er bod arwyddion digidol wedi cychwyn, rydym yn gweld twf mewn tafluniad digidol hefyd. Mae gan Epson

A yw 2018 Y Flwyddyn Manwerthu wedi marw? Dyma Sut i'w Arbed

Roedd plant a phlant wrth galon yr un mor drist oherwydd cwymp Toys 'R' Us, un o hoelion wyth y diwydiant a'r gadwyn fanwerthu olaf oedd ar ôl a oedd yn canolbwyntio'n llwyr ar deganau. Fe wnaeth y cyhoeddiad cau siop ddileu pob gobaith y gallai’r cawr manwerthu - man hiraeth i rieni, teyrnas ryfedd i blant - gael ei achub. Yr hyn sydd hyd yn oed yn drist yw y gallai Toys 'R' Us fod wedi cael eu hachub. Dioddefodd yr archfarchnad â stoc teganau

Strategaethau Milwrol “Celf Rhyfel” yw'r Ffordd Nesaf i Gafael yn y Farchnad

Mae cystadleuaeth manwerthu yn ffyrnig y dyddiau hyn. Gyda chwaraewyr mawr fel Amazon yn dominyddu e-fasnach, mae llawer o gwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadarnhau eu safle yn y farchnad. Nid yw prif farchnatwyr cwmnïau e-fasnach gorau'r byd yn eistedd ar y llinell ochr dim ond gobeithio y bydd eu cynhyrchion yn ennill tyniant. Maent yn defnyddio strategaethau a thactegau milwrol Art of War i wthio eu cynhyrchion o flaen y gelyn. Gadewch i ni drafod sut mae'r strategaeth hon yn cael ei defnyddio i gipio marchnadoedd ... Er bod brandiau trech yn tueddu

Peidiwch â thanamcangyfrif Effaith Siop Brics a Morter

Yn ddiweddar, gwnaethom rannu rhai enghreifftiau o sut y gall Enterprise IoT (Internet of Things) gael effaith enfawr ar werthiannau siopau adwerthu. Roedd fy mab yn rhannu stori newyddion gyda mi ar fanwerthu a nododd rai ystadegau eithaf llwm ynghylch agor a chau siopau adwerthu. Er bod y bwlch o gau yn parhau i gynyddu, mae'n bwysig cydnabod bod y wlad hon yn parhau i agor mwy a mwy o allfeydd manwerthu. Hyd yn oed Amazon, yr hyn a elwir yn fanwerthu