Allocadia: Adeiladu, Tracio, a Mesur eich Cynlluniau Marchnata gyda Mwy o Hyder a Rheolaeth

Dau gymhlethdod yn unig yw cymhlethdod cynyddol a phwysau cynyddol i brofi effaith pam mae marchnata yn fwy heriol heddiw nag y bu erioed o'r blaen. Mae'r cyfuniad o sianeli mwy sydd ar gael, cwsmeriaid mwy gwybodus, gormodedd o ddata, a'r angen cyson i brofi cyfraniad at refeniw a nodau eraill wedi arwain at bwysau cynyddol ar farchnatwyr i ddod yn gynllunwyr mwy meddylgar a gwell stiwardiaid eu cyllidebau. Ond cyn belled â'u bod yn dal i fod yn sownd yn ceisio

A yw Eich Tudalen Amdanom Ni yn Dilyn yr Arferion Gorau hyn?

Mae tudalen Amdanom Ni yn un o'r tudalennau hynny y manylir arnynt ym mhob rhestr wirio gwefan. Mae'n dudalen fwy beirniadol nag y mae cwmnïau'n rhoi clod iddi. Mae darpar weithwyr a chleientiaid yn aml yn gweld tudalen wych Amdanom Ni i ddysgu mwy am y bobl y tu ôl i gwmni. Rydyn ni'n aml yn anghofio nad nodweddion a buddion yn unig y mae'r rhagolygon ar eu hôl - maen nhw eisiau teimlo'n hyderus eu bod nhw'n mynd i weithio gyda phobl maen nhw'n ymddiried ynddynt

Nodweddion ac Ymddygiadau Asiantaeth y mae Prif Swyddogion Meddygol eu Eisiau

Mae bod yn berchen ar asiantaeth wedi bod yn werth chweil ac yn heriol. Wrth wraidd popeth a gyflawnwn ar gyfer ein cleientiaid, rydym yn dal i fod wrth ein bodd yn helpu i symud cwsmeriaid trwy'r model aeddfedrwydd marchnata. Mae'n ein galluogi i weithio gyda chleientiaid cychwynnol a chleientiaid menter fel ei gilydd, gan gynyddu eu hymwybyddiaeth a'u refeniw yn strategol ar-lein. Yr hyn na sylweddolais oedd faint o newid y byddai angen i ni, fel asiantaeth, ei wneud i aros ar y blaen yn y cromliniau ac aros yn gystadleuol yn ein

gShift: Astudiaeth Achos yn Arferion Gorau SaaS Onboarding

Rydym yn gweithredu cwpl o gymwysiadau meddalwedd menter ar hyn o bryd. Mae'n hynod ddiddorol gweld y gwahaniaeth mewn strategaethau ysgubol y mae pob cwmni wedi'u datblygu. Wrth i mi edrych yn ôl ar fy hanes yn y diwydiant SaaS, gan gynorthwyo dros ddwsin o gwmnïau i ddatblygu eu marchnata cynnyrch, credaf fy mod wedi gweld y strategaethau gorau a gwaethaf. Yn gyntaf, credaf fod pedwar cam allweddol i Feddalwedd fel Gwasanaeth ar fwrdd: Gwerthu - Mae'n hollbwysig yn hyn o beth

Sut i Fesur Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n anoddach mesur llwyddiant cyfryngau cymdeithasol nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu. Mae tri dimensiwn i'r cyfryngau cymdeithasol: Trosi Uniongyrchol - dyma lle mae'r mwyafrif o farchnatwyr yn edrych i fesur yr enillion ar fuddsoddiad. Mae dolen yn dod ag ymwelydd yn uniongyrchol o bost cyfryngau cymdeithasol neu ei rannu hyd at dröedigaeth. Fodd bynnag, nid wyf yn credu mai dyna lle mae mwyafrif y ROI. Dylanwadu ar Drosiadau - Mae cael cymuned berthnasol sy'n cario'ch gair yn hynod bwerus. I.

Marchnata Cynnwys Busnesau Bach Effeithiol i Ddefnyddwyr

Mae'n well gan 70 y cant o gwsmeriaid gael gwybodaeth am gwmni o gynnwys yn hytrach na thrwy hysbysebu. Mae 77 y cant o fusnesau bach yn buddsoddi mewn methodolegau marchnata cynnwys i drosi ymwelwyr ar-lein yn gwsmeriaid. Y llinell waelod yw hyn: Mae cliciau o Rhannu Cynnwys bum gwaith yn fwy tebygol o arwain at bryniant! Y tu allan i gost amser, nid yw marchnata cynnwys yn ffordd ddrud o hyrwyddo'ch busnes. Mae mwyafrifoedd helaeth

Sut i Farchnata a Hyrwyddo Eich Digwyddiad Nesaf Ar-lein

Rydym wedi ysgrifennu o'r blaen ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i farchnata'ch digwyddiad nesaf, a hyd yn oed rhai manylion penodol ar sut i ddefnyddio Twitter i hyrwyddo digwyddiad. Rydym hyd yn oed wedi rhannu glasbrint ar gyfer marchnata digwyddiadau. Mae'r ffeithlun hwn o DataHero, fodd bynnag, yn darparu rhywfaint o fanylion gwych ar ddefnyddio e-bost, ffôn symudol, chwilio a chymdeithasol i hyrwyddo a marchnata eich digwyddiadau. Nid dim ond gwneud y digwyddiad ei hun yn wych yw cael pobl i ddod i'ch digwyddiad, mae'n rhaid i chi farchnata

Popeth y mae angen i fanwerthwyr ei wybod am Strategaethau Disgownt a Chwpon

Waw - cyn gynted ag y gwelais yr ffeithlun hwn gan VoucherCloud, taleb a safle disgownt blaenllaw yn y DU, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi ei rannu! Mae'r ffeithlun yn olwg gynhwysfawr ar ostyngiadau manwerthu, strategaethau talebau, cardiau teyrngarwch ac arferion gorau marchnata cwpon i fanwerthwyr. Mae'n darparu proffil defnyddiwr cwpon, awgrymiadau a thriciau ar gyfer optimeiddio'ch ymgyrchoedd, a thunnell o enghreifftiau gan fanwerthwyr blaenllaw. Yr hyn rwy'n ei werthfawrogi fwyaf yw'r dyfyniad hwn