Y Prif Ffactorau ar gyfer Ymgysylltu â Hysbysiad Gwthio App Symudol Effeithiol

Wedi mynd yw'r amseroedd pan oedd cynhyrchu cynnwys gwych yn ddigon. Bellach mae'n rhaid i dimau golygyddol feddwl am eu heffeithlonrwydd dosbarthu, ac ymgysylltu â'r gynulleidfa sy'n gwneud y penawdau. Sut y gall ap cyfryngau ymgysylltu (a chadw) ei ddefnyddwyr? Sut mae'ch metrigau yn cymharu â chyfartaleddau'r diwydiant? Mae Pushwoosh wedi dadansoddi ymgyrchoedd hysbysu gwthio 104 o allfeydd newyddion gweithredol ac mae'n barod i roi atebion i chi. Beth Yw'r Apiau Cyfryngau Mwyaf Ymgysylltiedig? O'r hyn rydyn ni wedi'i arsylwi yn Pushwoosh,

Taflen AppS: Adeiladu a Defnyddio Ap Symudol Cymeradwyo Cynnwys Gyda Google Sheets

Er fy mod yn dal i ddatblygu o bryd i'w gilydd, nid oes gennyf y ddawn na'r amser i ddod yn ddatblygwr amser llawn. Rwy'n gwerthfawrogi'r wybodaeth sydd gen i - mae'n fy helpu i bontio'r bwlch rhwng adnoddau datblygu a busnesau sydd â phroblem bob dydd. Ond ... dwi ddim yn edrych i ddal ati i ddysgu. Mae yna ddau reswm pam nad yw datblygu fy arbenigedd rhaglennu yn strategaeth wych: Ar yr adeg hon yn fy ngyrfa - fy

Swing2App: Y Llwyfan Datblygu Ap Dim Cod Ultimate

Mae digon o dystiolaeth ar gael ynglŷn â sut mae apiau symudol wedi cymryd ffonau smart drosodd. Os nad cant, mae o leiaf un ap ar gael at bob pwrpas. Ac eto, mae entrepreneuriaid arloesol yn dal i chwilio am lwybrau newydd i fynd i mewn i'r gêm datrys symudedd. Y cwestiwn i'w ofyn, serch hynny, yw: - Faint o fusnesau ac entrepreneuriaid newydd sy'n gallu fforddio'r ffordd draddodiadol o ddatblygu apiau? Nid yn unig y mae datblygu cymwysiadau symudol yn draenio cyfalaf ac yn cymryd llawer o amser,

Sut I Optimeiddio Eich Busnes, Safle, ac Ap ar gyfer Chwilio Apple

Mae'r newyddion am Apple yn cynyddu ei ymdrechion peiriannau chwilio yn newyddion cyffrous yn fy marn i. Roeddwn bob amser yn gobeithio y gallai Microsoft gystadlu â Google ... ac roeddwn yn siomedig na chyrhaeddodd Bing fantais gystadleuol sylweddol mewn gwirionedd. Gyda'u caledwedd eu hunain a'u porwr gwreiddio, byddech chi'n meddwl y gallen nhw fachu mwy o gyfran o'r farchnad. Nid wyf yn siŵr pam nad ydyn nhw wedi gwneud hynny ond mae Google yn tra-arglwyddiaethu ar y farchnad gyda chyfran o'r farchnad o 92.27% ... ac mae gan Bing ddim ond 2.83%.

Rhestr Wirio ar gyfer Adeiladu a Marchnata Eich Cais Symudol

Mae defnyddwyr cymwysiadau symudol yn aml yn ymgysylltu'n ddwfn, yn darllen sawl erthygl, yn gwrando ar bodlediadau, yn gwylio fideos, ac yn rhyngweithio â defnyddwyr eraill. Nid yw'n hawdd datblygu profiad symudol sy'n gweithio, serch hynny! Mae Rhestr Wirio 10-Cam i Adeiladu a Marchnata Ap Llwyddiannus yn manylu ar y camau gweithredu angenrheidiol - cam wrth gam o gysyniad yr ap i'w lansio - i helpu apiau i gyrraedd eu potensial llawn. Gan wasanaethu fel model busnes i ddatblygwyr a gobeithion creadigol, mae'r ffeithlun wedi'i gyfansoddi

TestFlight: Profi Beta iOS a Monitro Apiau Byw

Mae profi cymwysiadau symudol yn gam hanfodol ym mhob defnydd cymhwysiad symudol. Er bod ymgysylltiad anhygoel gan gymwysiadau symudol llwyddiannus ac yn darparu gwerth aruthrol i ddefnyddwyr a busnesau fel ei gilydd, nid trychineb y gallwch chi ei drwsio'n hawdd yw cymhwysiad symudol bygi. Bydd defnyddio ap sydd wedi torri neu ap sydd â defnyddioldeb gwael yn plymio mabwysiadu, adolygiadau gwael skyrocket ... ac yna pan fyddwch chi'n trwsio'r app mewn gwirionedd, rydych chi y tu ôl i'r bêl wyth. O fewn parth Apple

Sut i Wella Cyfraddau Trosi Symudol Gyda Waledi Digidol

Mae cyfraddau trosi symudol yn cynrychioli canran y bobl a ddewisodd ddefnyddio'ch ap symudol / gwefan wedi'i optimeiddio'n symudol, allan o gyfanswm y rhai a gynigiwyd iddynt. Bydd y rhif hwn yn dweud wrthych pa mor dda yw'ch ymgyrch symudol a, gan roi sylw i fanylion, beth sydd angen ei wella. Mae llawer o fanwerthwyr e-fasnach sydd fel arall yn llwyddiannus yn gweld eu helw yn plymio o ran defnyddwyr symudol. Mae cyfradd gadael cartiau siopa yn chwerthinllyd o uchel ar gyfer gwefannau symudol, a hynny yw os ydych chi

Ffyrdd Effeithiol i Gyhoeddi Ap Android ar Google Play Store

Y dull symlaf i ddosbarthu cymhwysiad Android yw trwy siop Google Play. Dyma'r dull lleiaf cymhleth i gyrraedd llawer iawn o ddarpar gleientiaid. Nid yw trosglwyddo'r cais cyntaf yn y Storfa Chwarae yn drafferthus cymaint â hynny, dilynwch yr ychydig awgrymiadau a pharatoi'ch cais i'w lawrlwytho. Mae datblygwyr apiau Android yn ymdrechu i ddarparu'r cymhwysiad gorau i chi y gall y gynulleidfa fwyaf ei dderbyn. Fe wnaethoch chi dreulio a