Sut Mae Taliadau Bluetooth Yn Agor Ffiniau Newydd

Mae bron pawb yn dychryn lawrlwytho ap arall eto wrth iddyn nhw eistedd i lawr i ginio mewn bwyty. Wrth i Covid-19 yrru'r angen am archebu a thaliadau digyswllt, daeth blinder ap yn symptom eilaidd. Disgwylir i dechnoleg Bluetooth symleiddio'r trafodion ariannol hyn trwy ganiatáu taliadau di-gyffwrdd ar ystodau hir, gan ysgogi apiau presennol i wneud hynny. Esboniodd astudiaeth ddiweddar sut y gwnaeth y pandemig gyflymu mabwysiadu technolegau talu digidol yn sylweddol. Mae gan 4 o bob 10 defnyddiwr yr UD

Tueddiadau Marchnata: Cynnydd y Llysgennad a'r Cyfnod Creawdwr

Newidiodd 2020 yn sylfaenol y rôl y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae ym mywydau defnyddwyr. Daeth yn achubiaeth i ffrindiau, teulu a chydweithwyr, fforwm ar gyfer actifiaeth wleidyddol a chanolbwynt ar gyfer digwyddiadau rhithwir digymell a chynlluniedig a chyfarfodydd. Gosododd y newidiadau hynny y sylfaen ar gyfer tueddiadau a fydd yn ail-lunio'r byd marchnata cyfryngau cymdeithasol yn 2021 a thu hwnt, lle bydd trosoledd pŵer llysgenhadon brand yn effeithio ar oes newydd o farchnata digidol. Darllenwch ymlaen i gael mewnwelediadau ar

Trawsnewid Digidol a Pwysigrwydd Integreiddio Gweledigaeth Strategol

Un o'r ychydig leininau arian o argyfwng COVID-19 i gwmnïau fu'r cyflymiad angenrheidiol o drawsnewid digidol, a brofwyd yn 2020 gan 65% o gwmnïau yn ôl Gartner. Mae wedi bod yn gyflym gan fod busnesau ledled y byd wedi rhoi hwb i'w dull. Gan fod y pandemig wedi cadw llawer o bobl i osgoi rhyngweithio wyneb yn wyneb mewn siopau a swyddfeydd, mae sefydliadau o bob math wedi bod yn ymateb i gwsmeriaid sydd â gwasanaethau digidol mwy cyfleus. Er enghraifft, cyfanwerthwyr a chwmnïau B2B

Angen Cymorth Marchnata i Gynulleidfaoedd Technegol? Dechreuwch Yma

Nid yw peirianneg yn broffesiwn cymaint ag y mae'n ffordd o edrych ar y byd. I farchnatwyr, gall ystyried y persbectif hwn wrth siarad â chynulleidfaoedd technegol craff iawn fod y gwahaniaeth rhwng cael eu cymryd o ddifrif a chael eich anwybyddu. Gall gwyddonwyr a pheirianwyr fod yn gynulleidfa anodd eu cracio, sef catalydd yr Adroddiad Cyflwr Marchnata i Beirianwyr. Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, TREW Marketing, sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar farchnata i dechnegol

7 Strategaethau Cwpon Gallwch eu Corffori Er mwyn i'r Pandemig Yrru Mwy o Drosiadau Ar-lein

Mae angen atebion modern ar gyfer problemau modern. Er bod y teimlad hwn yn wir, weithiau, hen strategaethau marchnata da yw'r arf mwyaf effeithiol yn arsenal unrhyw farchnatwr digidol. Ac a oes unrhyw beth hŷn a mwy gwrth-ffwl na gostyngiad? Mae'r fasnach wedi profi sioc arloesol a ddaeth yn sgil pandemig COVID-19. Am y tro cyntaf mewn hanes, gwelsom sut mae siopau manwerthu yn delio â sefyllfa heriol yn y farchnad. Gorfododd nifer o gloeon cwsmeriaid gwsmeriaid i siopa ar-lein. Y nifer