Faint o Gynnwys sy'n cael ei Gynhyrchu Ar-lein mewn 60 eiliad?

y rhan fwyaf Efallai eich bod wedi sylwi ar ychydig o gyfnod tawel yn fy postiad diweddar. Er bod cyhoeddi bob dydd wedi dod yn rhan o fy DNA yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf hefyd yn cael fy herio i hyrwyddo'r wefan a darparu mwy a mwy o nodweddion. Ddoe, er enghraifft, parheais gyda phrosiect i integreiddio argymhellion papur gwyn perthnasol i'r wefan. Mae'n brosiect y gwnes i ei silffio tua blwyddyn yn ôl ac felly cymerais fy amser ysgrifennu a'i droi yn godio

Ciplun Marchnata Digidol taledig Kenshoo: Ch4 2015

Bob blwyddyn rwy'n credu y bydd pethau'n dechrau lefelu, ond bob blwyddyn mae'r farchnad yn newid yn ddramatig - ac nid oedd 2015 yn ddim gwahanol. Cyfrannodd twf ffonau symudol, cynnydd hysbysebion rhestru cynnyrch, ymddangosiad mathau newydd o hysbysebion at rai newidiadau sylweddol yn ymddygiad defnyddwyr a'r gwariant cysylltiedig gan farchnatwyr. Mae'r ffeithlun newydd hwn o Kenshoo yn datgelu bod cymdeithasol wedi tyfu'n sylweddol yn y farchnad. Mae marchnatwyr yn cynyddu eu gwariant cymdeithasol 50%

3 Siop Cludfwyd o Dymor Gwyliau 2015 i'ch Helpu yn 2016

Dadansoddodd y llefarydd dros bedair miliwn o drafodion mewn 800+ o safleoedd i weld sut roedd siopa ar-lein yn 2015 o’i gymharu â 2014. Diwrnod Diolchgarwch oedd y trydydd diwrnod siopa ar-lein uchaf o’r tymor gyda chyfrifiaduron ac electroneg yn arwain y ffordd ar roddion ond dillad ac ategolion yn arwain y ffordd ymlaen twf. Dydd Llun Seiber yw'r diwrnod siopa gwyliau mwyaf ar-lein o hyd, gyda 6% o werthiannau gwyliau. Fodd bynnag, roedd gwerthiannau i lawr 14% ers 2014. Yn fy marn i, yno

Rhannu ein Llwyddiannau a'n Methiannau 2015!

Waw, am flwyddyn! Efallai y bydd llawer o bobl yn edrych ar ein stats ac yn ymateb gyda mi ... ond ni allem fod yn hapusach gyda'r cynnydd y mae'r wefan wedi'i wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yr ailgynllunio, y sylw cynyddol i ansawdd ar swyddi, yr amser a dreulir ar ymchwil, mae'r cyfan yn talu ar ei ganfed yn sylweddol. Gwnaethom y cyfan heb gynyddu ein cyllideb a heb brynu unrhyw draffig ... twf organig yw hwn i gyd! Hepgor sesiynau hepgor o ffynonellau sbam atgyfeirio, dyma

Beth yw Omni-Channel? Sut mae'n cael effaith ar fanwerthu yn ystod y tymor gwyliau hwn?

Chwe blynedd yn ôl, her fwyaf marchnata ar-lein oedd y gallu i integreiddio, alinio, ac yna rheoli negeseuon ledled pob sianel. Wrth i sianeli newydd ddod i'r amlwg a chynyddu poblogrwydd, ychwanegodd marchnatwyr fwy o sypiau a mwy o ffrwydradau at eu hamserlen gynhyrchu. Y canlyniad (sy'n dal yn gyffredin), oedd pentwr llethol o hysbysebion a negeseuon gwerthu yn cael eu gwthio i lawr gwddf pob darpar. Mae'r adlach yn parhau - gyda defnyddwyr cynhyrfus yn dad-danysgrifio ac yn cuddio oddi wrth y cwmnïau y maent

Chwilio Gwariant Hysbysebu ar gyfer Ch3 2015 Yn Dangos Sifftiau Dramatig

Mae cleientiaid Kenshoo yn gweithredu ymgyrchoedd marchnata digidol sy'n rhedeg mewn mwy na 190 o wledydd ac yn cynnwys bron i hanner y Fortune 50 ar draws pob un o'r 10 rhwydwaith asiantaeth ad byd-eang gorau. Dyna lawer o ddata - a diolch byth fod Kenshoo yn rhannu'r data hwnnw gyda ni bob chwarter i arsylwi ar y tueddiadau newidiol. Mae defnyddwyr yn dibynnu ar ddyfeisiau symudol yn fwy nag erioed, ac mae marchnatwyr datblygedig yn dilyn yr un peth ag ymgyrchoedd sydd wedi'u optimeiddio fwyfwy a sicrhau canlyniadau cadarnhaol yn y ddau

Beth yw marchnata rhagfynegol?

Egwyddorion sylfaenol marchnata cronfa ddata yw y gallwch ddadansoddi a sgorio set o ragolygon ar sail eu tebygrwydd â'ch cwsmeriaid go iawn. Nid yw'n gynsail newydd; rydym wedi bod yn defnyddio data ers ychydig ddegawdau bellach i wneud hyn. Fodd bynnag, roedd y broses yn un anodd. Gwnaethom ddefnyddio offer echdynnu, trawsnewid a llwytho (ETL) i dynnu data o sawl ffynhonnell i adeiladu adnodd canolog. Gallai hynny gymryd wythnosau i'w gyflawni, a'r parhaus

Y 4 Tueddiad Mwyaf Effeithiol Eleni mewn Cynnwys Digidol

Rydyn ni'n gyffrous iawn am ein gweminar sydd ar ddod gyda Meltwater ar Gynnwys a Theithiau Cwsmer. Credwch neu beidio, mae marchnata cynnwys wedi esblygu ac yn parhau. Ar un ochr, mae ymddygiad defnyddwyr wedi esblygu o ran sut mae cynnwys yn cael ei ddefnyddio a sut mae cynnwys yn effeithio ar daith y cwsmer. Ar yr ochr arall, mae'r cyfryngau wedi esblygu, y gallu i fesur ymateb, a'r gallu i ragweld poblogrwydd cynnwys. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer