Deall Pwysigrwydd Canllawiau Ansawdd Rhestr (IQG)

ansawdd ad

Nid yw prynu cyfryngau ar-lein yn wahanol i siopa am fatres. Efallai y bydd defnyddiwr yn gweld matres mewn un siop y mae am ei phrynu, heb sylweddoli bod yr un darn mewn pris arall yn bris is oherwydd ei fod o dan enw gwahanol. Mae'r senario hwn yn ei gwneud hi'n anodd iawn i'r prynwr wybod yn union beth maen nhw'n ei gael; mae'r un peth yn wir am hysbysebu ar-lein, lle mae unedau'n cael eu prynu a'u gwerthu a'u hail-becynnu trwy wahanol gyflenwyr, gan greu marchnad niwlog iawn lle nad oes gan brynwyr fawr o dryloywder.

Mae'r mater yn deillio o'r ffaith bod miloedd o gwmnïau yn y gofod, llawer ohonynt ag iaith wahanol, gwahanol reolau, metrigau gwahanol a ffordd wahanol o weithredu eu busnes. Mae'r diffyg dull unffurf hwn wedi arwain at y Canllawiau Ansawdd Rhestr TAG (IQG), proses ardystio sy'n dod i'r amlwg ar gyfer gwerthwyr hysbysebu digidol. Mae IQG yn rhoi safon sylfaenol i drafodion, gan ganiatáu i brynwyr wneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar ansawdd. Mae'n sicrhau'r fframwaith ar gyfer diogelwch brand a thryloywder i brynwyr.

Nod y rhaglen yw meithrin amgylchedd o ymddiriedaeth yn y farchnad a lleihau unrhyw ffrithiant. Mae'r canllawiau hyn yn darparu iaith gyffredin sy'n disgrifio'n glir nodweddion rhestr eiddo hysbysebu a thrafodion ar draws y gadwyn werth hysbysebu. Gall gwerthwyr ddefnyddio'r fframwaith cyffredin hwn o ddatgeliadau ar draws y diwydiant i sicrhau cydymffurfiad ar raddfa fawr a hwyluso datrys anghydfodau a chwynion.

Mae gan werthwyr gyfle i oresgyn darnio trwy gymryd rhan yn y rhaglen IQG a sicrhau dilysiad trydydd parti i'w gwahanol reolaethau a phrosesau cysylltiedig. Mae'r rheolau sylfaenol hyn yn sicrhau bod gan brynwyr ddealltwriaeth lawn o'r hyn y maent yn ei brynu, a bod gwerthwyr yn datgelu'r wybodaeth briodol i hwyluso hyn; dull cwbl resymol o gynnal busnes.

Mae IQG yn gwella'r diwydiant cyfan trwy amddiffyn hysbysebwyr a chyhoeddwyr. Mae'r canllawiau hyn yn sicrhau cynnwys a chanllawiau creadigol sy'n amddiffyn brandiau a chyhoeddwyr rhag bod yn gysylltiedig â chynnwys nad yw'n ddiogel o ran brand. Gall hysbysebwyr sicrhau nad yw eu hysbysebion yn cael eu rhedeg ar safle porn, a gall cyhoeddwyr atal hysbysebion o ansawdd isel sy'n anaddas i'w cyhoeddi rhag rhedeg ar eu gwefan.

Agwedd bwysig arall ar IQG yw ei fod yn gorfodi cyfranogwyr i fod wedi ehangu prosesau sydd wedi'u dogfennu'n dda ar draws y sefydliad. Mae'r tîm archwilio yn archwilio prosesau ac yn sicrhau bod cwmni'n cwrdd â'r canllawiau hyn. Mae'r sicrwydd hwn yn creu gwiriadau a balansau ar draws cwmnïau. Wrth wneud hynny, yn ei hanfod, mae'r archwilwyr yn dileu'r syniad o wybodaeth sefydliadol trwy wneud i gwmnïau ddogfennu ac aros yn unol â phrosesau.

Yn olaf, mae IQG yn rhoi gwerth lle y dylai gwerth fod. Trwy chwynnu haenau dieithr nad yw eu ffynhonnell yn hysbys, gall chwaraewyr gynnal busnes yn fwy llyfn. Mae hyn yn caniatáu i hysbysebwyr a chyhoeddwyr siarad yn agored ac yn dryloyw am yr elfennau y maent yn trafod arnynt. Gydag unedau ad o ansawdd uwch yn chwarae, gall hysbysebwyr gynnal ymgyrchoedd mwy llwyddiannus. Ar yr un pryd, mae'r rhestr hon yn rhoi cyfle i gyhoeddwyr ennill CPMs uwch trwy godi'r gwerth priodol ar gyfer yr unedau fetio hyn.

Mae hysbysebu ar-lein yn fusnes ifanc sy'n esblygu, ac wrth i'r diwydiant dyfu i fyny, mae gan chwaraewyr gyfle i lunio a chadarnhau ei gyfeiriad. Mae IQG yn cynyddu lefelau ansawdd rhestr eiddo ac yn darparu datrysiadau hysbysebu traws-sianel o'r ansawdd uchaf a mwyaf effeithiol i frandiau. Mae hwn yn gam arall eto yn ein menter aml-estynedig ac esblygol i sicrhau ansawdd a gwerth i bawb - brandiau, asiantaethau a chyhoeddwyr.

Ynglŷn ag Ymgysylltu: BDR

Ymgysylltu: Mae BDR yn arwain y tâl mewn safonau ac ardystio o ran ansawdd gwrth-dwyll, drwgwedd ac rhestr eiddo. Ymgysylltu: Daeth BDR yn un o'r cwmnïau cyntaf i gael eu harchwilio'n annibynnol i safonau QAG ac maent wrthi'n cael eu sicrhau Ardystiad IQG. Ymgysylltu: Mae BDR yn parhau i weithio'n raddol gyda chyhoeddwyr i frwydro yn erbyn ffactorau sy'n effeithio'n negyddol ar ansawdd rhestr eiddo.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.