Sut y gall Datrysiadau Logisteg Gwrthdroi Symleiddio Prosesu Dychweliadau yn y Farchnad E-Fasnach

System Rheoli Dychweliadau

Tarodd pandemig COVID-19 a newidiodd yr holl brofiad siopa yn sydyn ac yn llwyr. Yn fwy na 12,000 Caeodd siopau brics a morter yn 2020 wrth i siopwyr symud i siopa ar-lein o gysur a diogelwch eu cartrefi. Er mwyn cadw i fyny â newid arferion defnyddwyr, mae llawer o fusnesau wedi ehangu eu presenoldeb e-fasnach neu wedi symud i fanwerthu ar-lein am y tro cyntaf. Wrth i gwmnïau barhau i gael y trawsnewidiad digidol hwn i'r ffordd newydd o siopa, cânt eu taro gyda'r realiti sylfaenol, wrth i werthiannau ar-lein gynyddu, felly hefyd enillion.

Er mwyn cadw i fyny â'r galw o brosesu ffurflenni cwsmeriaid, rhaid i fanwerthwyr ddefnyddio logisteg gwrthdroi cadarn, wedi'i alluogi gan dechnoleg, i helpu i symleiddio'r broses enillion, dileu gweithgaredd dychwelyd twyllodrus, a sicrhau'r elw mwyaf posibl. Gall ceisio rhydio trwy ddyfroedd muriog prosesu dychweliadau fod yn broses anodd sy'n gofyn am gymorth arbenigwyr mewn logisteg ar gontract allanol. Trwy drosoledd a System Rheoli Dychweliadau (RMS) gyda gwell gwelededd a thracio datblygedig gall manwerthwyr reoli enillion yn well, gwella eu llif refeniw, a gwella sgôr cwsmeriaid.

Beth yw System Rheoli Dychweliadau (RMS)?

Mae platfform RMS yn defnyddio ffurflenni llif ffurfweddu ffurflenni ffurfweddadwy iawn i reoli ac olrhain pob agwedd ar daith y cynnyrch a ddychwelwyd, o'r eiliad y cyflwynir y cais i'r amser y rhoddir y cynnyrch gwreiddiol yn ôl yn rhestr y cwmni i'w ailwerthu, ac mae dychweliad y cwsmer wedi wedi ei gwblhau. 

Mae'r broses yn dechrau gyda chychwyn ffurflenni, a weithredir pan fydd y prynwr yn gofyn am ddychwelyd. Nod datrysiad RMS yw sicrhau bod profiad dychwelyd y cwsmer mor ddymunol ag yr oedd y broses brynu. Mae datrysiad RMS wedi'i gynllunio i helpu cwmnïau i wella eu gwasanaeth cwsmeriaid trwy ddefnyddio cyfathrebiadau awtomataidd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r defnyddiwr ar ôl dychwelyd, sy'n dileu'r angen am alwadau a negeseuon e-bost dilynol i dimau gwasanaeth cwsmeriaid. 

Unwaith y bydd y cais i mewn, bydd yr ateb yn rhoi mewnwelediad gweladwy a data i'r manwerthwr i'r rheswm / rhesymau dros y dychweliad i ragweld y costau a'r amser sy'n gysylltiedig â ffurflenni yn y dyfodol a monitro unrhyw weithgaredd anarferol, a allai fod yn dwyllodrus gan y cwsmer. Mae yna lawer o ffyrdd y gall siopwr gynnal twyll dychwelyd neu ddychwelyd cam-drin, ond maen nhw i gyd yn arwain at un broblem fawr i fanwerthwyr - costio.

Mae cam-drin defnyddwyr o bolisïau dychwelyd yn costio hyd at fusnesau $ 15.9 biliwn bob blwyddyn.

Ffederasiwn Manwerthu Genedlaethol

Gall y gwelededd a ddarperir gan ddatrysiad RMS cadarn yn ystod camau cychwynnol dychweliad arbed costau seryddol i fasnachwyr ar-lein. Ar ôl cyflwyno'r ffurflen, y cam nesaf yw penderfynu a yw cost y cynnyrch a ddychwelwyd yn rhatach na'i anfon yn ôl i warws y cwmni. Mae hyn yn arbennig o hanfodol i fusnesau e-fasnach fyd-eang sy'n delio â chostau cludo uwch. Mewn rhai sefyllfaoedd, gall busnes anfon cynnyrch newydd i'r cwsmer a dweud wrtho am gadw'r hen un. Mae platfform RMS yn cyflwyno'r data sydd ei angen i wneud y penderfyniadau hyn.

Mae rhai warysau yn dod yn orlawn o ffurflenni, felly gall datrysiad RMS bennu pa leoliad sy'n gweithio orau yn seiliedig ar eu hanghenion cyflawni rhestr eiddo a pha mor agos ydyn nhw i leoliad y cwsmer. Ar ôl i'r safle gael ei ddewis, gall y cynnyrch gael unrhyw atgyweiriadau ac archwiliadau y bernir eu bod yn angenrheidiol cyn ei fod yn barod i fynd yn ôl i'r rhestr eiddo. 

Y cam olaf yn y broses ddychwelyd yw olrhain ac adfer parseli. Mae'r broses o ddileu gwastraff dychwelyd cynnyrch yn cael ei symleiddio, gwneir unrhyw atgyweiriadau ac adnewyddiadau angenrheidiol, a chwblheir yr elw ar gyfer y cwsmer a'r busnes. 

Bydd integreiddio datrysiad RMS o'r dechrau i'r diwedd yn cael effeithiau amlwg, parhaol ar fusnesau e-fasnach o safbwynt ariannol a gwasanaeth cwsmeriaid. Gall offer a thechnoleg RMS helpu cwmnïau i gyflawni'r canlyniad a ddymunir trwy gynyddu maint yr elw, lleihau colled refeniw o enillion drud, a gwella boddhad cwsmeriaid. Wrth i ddefnyddwyr barhau i gofleidio e-fasnach, mae galluoedd RMS yn rhoi tawelwch meddwl i fanwerthwyr i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon a gweithredu gyda ffocws ar effeithlonrwydd cost.

Ynghylch ReverseLogix

ReverseLogix yw'r unig system rheoli enillion o'r dechrau i'r diwedd, wedi'i ganoli a'i integreiddio'n llawn a adeiladwyd yn benodol ar gyfer sefydliadau manwerthu, e-fasnach, gweithgynhyrchu a 3PL. P'un a yw B2B, B2C neu hybrid, mae'r platfform ReverseLogix yn hwyluso, rheoli ac adrodd ar y cylch bywyd dychwelyd cyfan.

Mae sefydliadau sy'n dibynnu ar ReverseLogix yn cyflawni uwchraddol iawn cwsmer yn dychwelyd profiad, arbed amser gweithwyr gyda llifoedd gwaith cyflymach, a chynyddu elw gyda mewnwelediad 360⁰ i ddata ffurflenni.

Dysgu Mwy Am ReverseLogix

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.