Sut i wneud SEO Lleol Effeithiol ar Gyllideb

Cyfeiriaduron Yext

Dros amser, mae SEO wedi dod yn anoddach ac yn fwy trylwyr, ond a ddylai hynny o reidrwydd olygu drutach? Nid yw pob cwmni sydd angen gwasanaethau SEO yn gysylltiedig â'r Rhyngrwyd nac yn gysylltiedig â TG. Mewn gwirionedd, mae'r mwyafrif yn fusnesau bach, lleol sy'n gwasanaethu ardal ddaearyddol benodol. Mae angen y Folks hyn lleol SEO yn hytrach na SEO traddodiadol, cenedlaethol.

Nid oes angen dybryd i fusnesau ac unigolion lleol - deintyddion, plymwyr, siopau dillad, siopau electronig - raddio'n uchel ar chwiliadau byd-eang i ddenu cleientiaid o ochr arall y blaned, neu hyd yn oed allan o'u gwladwriaeth eu hunain. Dim ond pan fydd rhywun yn edrych i fyny “deintyddion yn Seattle” neu “blymwyr yn Madison y mae angen iddyn nhw ddod i’r brig.” Dyna lle mae SEO lleol yn dod i mewn.

canlyniadau lleol

 

Mae “deintyddion seattle wa” yn dychwelyd pecyn 7 o wefannau ar sail lleoliad

Mae llawer wedi bod wedi'i ysgrifennu am SEO lleol a'i bwysigrwydd mewn marchnad sy'n cael ei gyrru'n fwyfwy gan Google. Yn anffodus, nid oes llawer o bobl yn sylweddoli mai ychydig iawn o gost y gellir perfformio SEO lleol mewn gwirionedd; a gall yr ychydig wariant a fuddsoddir mewn SEO lleol droi ROI mawr.

Dylai SEO lleol fod yn rhatach na'r llifanu arferol o becynnau SEO y mae cwmnïau'n eu gwerthu yn aml. Dyma pam:

1. Llai o Gystadleuaeth

Gyda phecyn SEO byd-eang / cenedlaethol, rydych chi'n amlwg yn cystadlu â miloedd o wefannau eraill (os nad mwy) sy'n llosgi trwy gyllidebau enfawr i gyflawni'r safleoedd uchaf. O ran SEO lleol, mae'r gystadleuaeth yn cael ei lleihau ar unwaith i lond llaw o sefydliadau a gwefannau. Mae hyn oherwydd bod yr allweddeiriau rydych chi'n eu targedu yn dod yn “benodol i leoliad,” sy'n fantais fawr (diolch yn rhannol i ddeallusrwydd Google).

Yn lle cystadlu â gwefannau ledled y wlad neu'r byd, rydych chi bellach yn erbyn llond llaw o fusnesau lleol yn unig. Mae siawns yn dda nad oes llawer ohonyn nhw wedi cael help SEO proffesiynol, gan adael y drws yn llydan agored i chi gymryd drosodd y canlyniadau chwilio.

2. Targedu Allweddair Hawdd

Gyda SEO lleol, mae'r ffocws ar allweddeiriau longtail ac allweddeiriau geo-benodol. Yn lle ceisio graddio am yr allweddeiriau “deintyddion,” gydag SEO lleol byddech chi'n targedu “deintyddion yn Seattle,” sy'n newid hafaliad cyfan cystadleuaeth a thargedu geiriau allweddol. Gyda geiriau allweddol longtail a geo-benodol wedi'u targedu, mae cystadleuaeth allweddair yn cael ei leihau'n sylweddol, gan ei gwneud hi'n haws cystadlu a chyrraedd y safleoedd uchaf.

3. Trosiadau Gwell

Nododd adroddiad Microsoft yn 2010 fod defnyddwyr ffonau clyfar yn fwy tebygol o drosi’n gyflym. Eleni, nododd Nielsen fod tua 64% o chwiliadau bwytai ffôn clyfar wedi trosi o fewn awr. Y pwynt hanfodol yma yw bod pob un o'r rheini'n chwiliadau lleol am restrau lleol. Mae busnesau lleol yn cael cyfraddau trosi gwell trwy ganlyniadau chwilio lleol. Mae hyn yn berthnasol nid yn unig i ecosystem y ffôn clyfar ond i bob dyfais arall y mae pobl yn ei defnyddio i chwilio Google am restrau busnes lleol.

Un peth pwysig i'w nodi yw y dangoswyd bod trosiadau yn gollwng yn sydyn pan fydd tudalennau'n llwytho'n araf; ychydig o amynedd sydd gan ddefnyddwyr symudol dros aros i wefannau lwytho. CDN (rhwydwaith darparu cynnwys) gwesteio sy'n darparu'r ateb gorau ar gyfer dileu tudalennau sy'n llwytho'n araf a gwneud y gorau o'r cyfraddau trosi.

4. Optimeiddio Lleiaf

Yn wahanol i SEO traddodiadol, mae SEO lleol yn ymwneud yn fwy â’r hyn a elwir yn boblogaidd “dyfyniadau” - mae cyfeiriadau digyswllt at eich enw brand, cyfeiriad, a rhif ffôn, y mae enghreifftiau ohonynt yn cynnwys cael eich rhestru ar gyfeiriaduron a chael adolygiadau da. Mae taflu ychydig o dechnegau SEO traddodiadol fel blog ac amrywiaeth o ddolenni o ansawdd o wefannau lleol sefydledig yn sicr yn helpu, ond mae'r rhain yn eisin ar y gacen. Mae'r mwyafrif o optimeiddio - ar dudalen ac oddi ar y dudalen - yn haws gyda SEO lleol o'i gymharu â SEO traddodiadol.

5. Datrysiadau Parod

Dyma lle mae'n gwella hyd yn oed. Yn yr un modd â gwasanaethau SEO traddodiadol, lle gall yr arbenigwr ddod o hyd i amrywiaeth o offer ac adnoddau i reoli'r broses yn effeithiol, mae gwasanaethau fel Darganfyddwr Dyfynnu Whitespark, Yext (sy'n awtomeiddio ac yn rheoli dyfyniadau ar draws llu o gyfeiriaduron), a digon o offer eraill i gynorthwyo ymdrechion SEO lleol.

Cyfeiriaduron Yext

Gan fod y rhan fwyaf o gwmnïau SEO lleol yn defnyddio'r gwasanaethau poblogaidd, llwyddiannus hyn sydd â phrawf amser, mae'r buddsoddiad amser sydd ei angen i sicrhau canlyniadau gryn dipyn yn llai na gyda SEO traddodiadol.

6. Canlyniadau Cyflymach

Ni ellir gwarantu canlyniadau yn SEO, ond mae llawer o arsylwyr yn cytuno bod ymdrechion SEO lleol yn cael canlyniadau cyflymach. Yn ddiddorol, nid oes llawer o wefannau (a'u busnesau) yn deall y fantais o gael canlyniadau cyflymach ar gyfer eu hymdrechion SEO: mae hyn i bob pwrpas yn golygu llai o wariant, oherwydd arian yw amser.

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau SEO confensiynol yn parhau â'r prosesau optimeiddio nes bod ganddynt ganlyniadau credadwy i ddangos i'w cleientiaid. Yn y pen draw, maen nhw'n biliau'r cleient am lawer mwy nag y dylai fod wedi'i gymryd i gyflawni'r canlyniadau hynny. I raddau helaeth, gellir osgoi hyn gydag SEO lleol.

7. ROI a Phrosesau Parhaus

Yn wahanol i SEO traddodiadol, mae gan SEO lleol ROI uchel iawn. Mae hyn oherwydd bod y mwyafrif o fusnesau lleol yn ddarparwyr gwasanaethau corfforol, ac mae pobl sy'n chwilio am y gwasanaethau mewn dinas benodol yn fwy tebygol o droi yn gwsmeriaid yn gyflymach. Gyda llai o gystadleuaeth (yn y rhan fwyaf o achosion), gwell siawns o restru ar Google a pheiriannau chwilio eraill, a gwefan wedi'i optimeiddio, gall busnesau lleol drosoleddu'r ffactor “ymddiriedaeth” yn hawdd.

Nid yw SEO lleol yn brin o gyfleoedd ôl-optimeiddio. Mae angen cadw llygad cyson ar y safleoedd, optimeiddio ac ailadrodd rhai prosesau, ond yn nodweddiadol mae'r rhain yn llai dwys a meintiol na'r hyn sy'n ofynnol gydag SEO traddodiadol.

Adnoddau Am Ddim neu Fforddiadwy ar gyfer SEO Lleol

1. Offeryn Allweddair Google AdWords

Efallai y bydd offer allweddair gwell, mwy cyfoethog eu nodwedd, ond at bob pwrpas ymarferol, offer Google ei hun Offeryn Keyword yn ateb yr anghenion ymchwil allweddair mwyaf sylfaenol. Mae'r offeryn yn amlbwrpas ac yn arbennig o wych os ydych chi'n chwilio am gystadleuaeth ar sail lleoliad a chwilio data cyfaint.

2. Rhestr o Gyfeiriaduron a Gwefannau

Mae yna gannoedd o gyfeiriaduron lle gallwch chi gael “dyfyniadau,” sy'n ffactor pwysig wrth raddio ar gyfer geiriau allweddol sy'n benodol i leoliad. Yn hwyr y llynedd, lluniodd Myles fawr rhestr o ffynonellau dyfynnu ar gyfer busnesau'r UD a'r DU. Mae'r rhan fwyaf ohono'n dal yn dda.

Cofiwch y drindod SEO lleol: Google Places, Bing Local, ac Yahoo! Lleol. Rhestrwch eich gwefan a'ch busnes gyda manylion cyflawn ar bob un o'r rhain. Yna ychwanegwch y ffynonellau dyfynnu at eich rysáit ac rydych chi wedi'ch gosod yn bennaf.

3. Ar Ddyfyniadau ac Adolygiadau

Gwerthusiad Google o ddyfyniadau fu'r prif gynheiliad ar gyfer cael safleoedd uwch. Fodd bynnag, mae adolygiadau'n chwarae rhan bwysig hefyd. Gwefannau fel Yelp yn boblogaidd ar sail y meini prawf adolygu. Daw llawer o'r canlyniadau ar gyfer geiriau allweddol sy'n benodol i leoliad o restrau busnes lleol Yelp sydd ag adolygiadau sylweddol.

 canlyniadau yelp “Seddi deintydd” - Cymerwch gip ar y canlyniad cyntaf. Mae'n dod o Yelp.

Mae Google yn smart iawn. Mae nid yn unig yn darllen dyfyniadau ond hefyd yn gwybod sut i ddarllen cyfrif yr adolygiad. Po fwyaf o adolygiadau, y gorau fydd eich siawns o arddangos ar ben.

Nid yw'n anodd cael adolygiadau os cymerwch amser i ofyn i'ch cwsmeriaid, ffrindiau a hyd yn oed teulu, y gorffennol a'r presennol adolygu eich rhestr busnes (ar gynifer o wefannau â phosib). Ond wrth gwrs, nid ydych chi eisiau gor-wneud hyn.

4. Optimeiddio Ar-dudalen

Mae bron pawb yn dweud hyn: Os oes gan eich busnes gyfeiriad corfforol, rhowch ef ar bob tudalen o'ch gwefan (yn y troedyn yn ddelfrydol). Gwnewch y cyfeiriad rydych chi'n ei ddefnyddio yn gyson ar draws yr holl wefannau a chyfeiriaduron rydych chi'n eu rhestru. Mae rhifau ffôn hefyd yn hanfodol. Mae Yext.com yn berffaith ar gyfer sicrhau cysondeb ar draws pob cyfeiriadur.

5. Cyfryngau Cymdeithasol

Mae ychwanegu dos iach o ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol yn un o'r pethau gorau y gallwch chi ei wneud ar gyfer eich ymdrechion SEO lleol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn troi fwyfwy yn gystadleuydd cryf ar gyfer SEO yn ogystal â marchnata, felly mae cynnwys hyn yn eich rysáit SEO leol yn syniad gwych.

Os yw'ch busnes yn dibynnu i raddau helaeth ar gwsmeriaid lleol, SEO lleol yw eich tocyn i draffig gwefan uwch a gwelededd yn Google. Ni ddylai cost fod yn rhwystr i optimeiddio'ch ymdrechion i gael safleoedd uwch ar Google - a allai fod yn brif ffynhonnell cwsmeriaid newydd i chi a mwy o fusnes.

8 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

  Credaf yn onest y dylai pob perchennog busnes bach fuddsoddi ar restrau lleol, mae yna lawer o offer hyn i'w defnyddio neu gallwch gontract allanol eich marchnata hwn, mae hon yn ffordd wych o gael gwelededd ar-lein

 5. 5
 6. 6

  Rwy'n credu bod SEO a'r Gwasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn rhan bwysig o Farchnata Digidol. Ar gyfer Pob Busnes mae angen gwasanaethau o'r fath arnom ar gyfer brandio a hyrwyddiadau. Mae rhestru lleol Google hefyd yn rhan bwysig ar gyfer marchnata lleol.

 7. 7
 8. 8

  Blog gwych ar “sut i wneud SEO lleol effeithiol ar gyllideb”. Roedd yr awgrymiadau hyn yn werthfawr iawn i helpu i dyfu fy musnes lleol gan ddefnyddio SEO. Diolch eto! 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.