5 Awgrym i Gynyddu Eich Cyfraddau Trosi Hysbysebu Fideo

Sut i gynyddu cyfraddau trosi hysbysebu fideo

Boed yn fusnes cychwynnol neu'n fusnes canolig, mae'r holl entrepreneuriaid yn edrych ymlaen at ddefnyddio strategaethau marchnata digidol i ehangu eu gwerthiant. Mae marchnata digidol yn cynnwys optimeiddio peiriannau chwilio, marchnata cyfryngau cymdeithasol, marchnata e-bost, ac ati. 

Mae ennill darpar gwsmeriaid a chael yr ymweliadau mwyaf posibl â chwsmeriaid y dydd yn dibynnu ar sut rydych chi'n marchnata'ch cynhyrchion a sut maen nhw'n cael eu hysbysebu. Mae cyhoeddusrwydd eich cynhyrchion yn y categori hysbyseb cyfryngau cymdeithasol. Rydych chi'n gwneud gwahanol weithgareddau fel postio delweddau a thestun, uwchlwytho fideo, ac ychwanegu cynnwys creadigol i ysgogi ymgysylltiad y gynulleidfa. 

Ymhlith yr holl strategaethau hyn, cael ads fideo gweithio orau i farchnata'r cynhyrchion a chyrraedd y gynulleidfa fwyaf. Felly, mae marchnata fideo yn offeryn pwerus ar-lein sy'n gwerthu gwasanaethau ac yn adeiladu'ch brand. 

Yn 2021, amcangyfrifwyd bod gwariant hysbysebu fideo digidol yn yr Unol Daleithiau yn 55.34 biliwn o ddoleri'r UD a rhagwelodd y ffynhonnell y byddai'r gwariant yn cynyddu i 78.5 biliwn erbyn diwedd 2023. Roedd disgwyl i gyfanswm y gwariant ad digidol yn yr UD gynyddu o 191 i 250 biliwn o ddoleri'r UD yn yr un cyfnod amser.

Ystadegau

Hefyd, i wneud eich strategaethau hysbysebu yn fwy cyffrous, buddsoddwch mewn animeiddio fideo. Mae fideos wedi'u hanimeiddio yn swyno rhagolygon gyriant sylw defnyddwyr i drosi. Gallai gwneud fideo apelgar fod yn heriol felly efallai yr hoffech chi gyflogi gwasanaeth cynhyrchu fideo ac animeiddio i gynorthwyo.

Beth yw hysbysebion fideo?

Hysbysebion fideo ar-lein neu hysbysebu fideo yw'r cyfrwng ad ar-lein mwyaf effeithiol ar hyn o bryd. Mae'r cynnwys hyrwyddo ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn chwarae cyn, yn ystod, neu ar ôl ffrydio cynnwys. Mae rhai gweithwyr proffesiynol marchnata cyfryngau hefyd yn estyn y diffiniad hysbysebu fideo i gynnwys hysbysebion arddangos gyda chynnwys fideo, fel y rhai sy'n dechrau chwarae'r fideo pan fydd person yn rhoi cyrchwr o'r llygoden drostyn nhw a hysbysebion fideo brodorol sy'n cael eu hyrwyddo ar rwydweithiau ad digidol.

Dyma enghraifft o hysbyseb fideo fer a gynhyrchwyd gennym:

Nid oes amheuaeth bod hysbysebu fideo yn un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd i dyfu eich busnes a chyrraedd cynulleidfaoedd ar-lein. Mae arbenigwyr yn rhagweld ac yn credu y bydd hysbysebion fideo yn dominyddu'r degawd nesaf, gan awgrymu bod nawr yn amser delfrydol i weithwyr proffesiynol marchnata ehangu eu gwybodaeth yn y maes hwn. Hefyd, dylent ymchwilio i sut i wella eu cyrhaeddiad a'u heffeithiolrwydd cyffredinol gyda gwahanol ymgyrchoedd.

O ychwanegu penawdau bachog at atodi delweddau pwerus, dyma 5 awgrym hysbysebion fideo rhagorol a fydd yn rhoi hwb i'ch cyfraddau trosi trwy farchnata fideo. 

Awgrymiadau i'w Dilyn Wrth Ychwanegu Hysbysebion Fideo 

Ar gyfer marchnata fideo effeithiol a chyfradd trosi uwch, dyma rai awgrymiadau a thriciau yn y broses greadigol i'w hystyried. Rhaid i'ch hysbyseb fod yn tynnu sylw at y broblem y gall eich cwmni neu'ch brand ei datrys, defnyddio sgript dda ar gyfer y cynllun fideo, a dewis y platfform cywir. Dyma'r 5 awgrym ar gyfer hysbysebion fideo sy'n dod â thrawsnewidiadau. 

  1. Gwneud Dechrau Eich Ad Fideo Yn Ddiddorol ac Amlygu'ch Brand

Nid yw cael y syniad ar gyfer eich hysbyseb fideo yn ddigon i ddod â throsiadau oherwydd bod dechrau eich fideo yn bwysicach. Os nad ydych chi am i wylwyr hepgor yr hysbyseb neu glicio i ffwrdd, rhaid i chi dalu sylw i ddechrau hysbyseb i wneud i'r ychydig eiliadau cyntaf sylwi a chyfrif. 

I fachu'ch cynulleidfa, gwnewch ychydig o ymdrech a chychwyn eich fideo gyda datganiad cyfareddol trwy fynd i'r afael â rhai problemau cyffredin, gofyn cwestiwn perthnasol, neu ychwanegu rhywbeth diddorol sy'n gwneud i'ch brand sefyll allan. 

Mae pob perchennog busnes eisiau i gwsmeriaid weld yr hysbysebion yn y pen draw; os ydynt yn ei adael yn yr egwyl, mae llai o siawns i'ch gwerthiannau ddyrchafu. Felly, dechreuwch eich hysbysebion fideo gyda delweddau gwych, a chynnwys delweddau cywir a thestun clir. 

Sicrhewch fod y brand wedi'i amlygu ac y gall danio diddordeb cwsmeriaid yn gyflym. At y diben hwn, rhaid i chi ddweud wrth y cwsmeriaid pam mae'ch brand yn rhagorol a sut mae'ch gwasanaethau'n darparu buddion. Mae pobl yn disgwyl popeth o ansawdd y cynnyrch i gymorth i gwsmeriaid, felly mae'n rhaid i'ch hysbyseb bwysleisio pam mae eich cwmni yn unigryw ac yn ddibynadwy. 

  1. Mae Profion Cymdeithasol yn Hanfodol mewn Hysbysebion Fideo 

Awgrym arall i ganolbwyntio arno wrth gynhyrchu fideo yw prawf cymdeithasol. Mae'n elfen sy'n aml yn cael ei hanwybyddu o hysbysebu cyfryngau cymdeithasol. Gan ein bod ni'n gwybod bod cymaint o gystadleuaeth yn y byd digidol, felly mae angen i chi fynd uwchlaw a thu hwnt i gymell eich cwsmeriaid eich bod chi'n darparu gwasanaethau o ansawdd ar-lein y gallant ymddiried ynddynt. Serch hynny, nid yw'n hawdd rhedeg yn yr un gofod â chystadleuwyr dirifedi. 

Rhaid i bob perchennog busnes gymhwyso'r rhain cynhyrchu fideos strategaethau i weld eu brand yn cyrraedd lefelau uwch. Yn yr achos hwn, dylai adeiladu ymddiriedaeth fod yn flaenoriaeth. Heb y ffactor hwn, bydd yn eithaf anodd credu'r hyn rydych chi'n ei siarad â'ch cynulleidfa. 

Efallai bod ganddyn nhw amheuon, yn enwedig pan mae'n ymgyrch ar frig y twmffat lle rydych chi'n rhyngweithio â'r bobl nad ydyn nhw wedi gweld eich brand o'r blaen. Felly, i drwytho proflenni cymdeithasol mewn marchnata fideo, gallwch ddefnyddio tystebau, adolygiadau, bathodynnau seren, a chynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr. 

Mae tystebau yn helpu i dynnu'r geiriau allan o geg eich cwsmer ac yna rhannu'r sylwadau â'r byd. Mae'r adolygiadau neu adborth cwsmeriaid yn disgrifio'r profiad cyfan a sut roedd eich gwasanaethau o fudd i'r cwsmeriaid. Ymhellach, mae'r tystebau hyn yn cynorthwyo cwsmeriaid newydd i ymddiried yn eich brand. 

Mae defnyddio cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn darparu eich rhagolygon gyda chwsmeriaid sy'n mwynhau eich cynhyrchion neu wasanaethau. Mae hyn yn gweithio'n wych ar gyfer canol ymgyrchoedd twndis ac yn trosi darpar ddefnyddwyr ar y ffens.

  1. Defnyddiwch Gyfrinach y Diwydiant Hysbysebu

Os ydych chi wedi'ch gwneud gyda'r syniad creadigol a dechrau'r hysbyseb, rydych chi'n dda i fachu sylw'r defnyddwyr. Ond, beth am y gyfradd gwerthu a throsi? Mae'n ganolog i yrru gwerthiannau a chael mwy o gliciau heb dreulio sawl awr.

Mae angen i chi i gyd strwythuro'r hysbysebion ar gyfer y gwerthiannau mwyaf. Mae un fformiwla y mae ysgrifennwyr copi hysbysebu wedi dibynnu arni ers blynyddoedd lawer i droi rhagolygon yn talu defnyddwyr yn gyson. Gelwir y fformiwla AIDA, sy'n sefyll sylw, diddordeb, awydd, a gweithredu. Gallwch ddefnyddio'r fformiwla hon i gynhyrchu'r sgriptiau fideo a chael mwy o gliciau yn awtomatig heb fuddsoddi oriau yn rhygnu'ch pen yn erbyn y wal.  

Wrth gynhyrchu fideo, p'un a yw'n fideo neu'n animeiddio rheolaidd, rhaid i chi fachu sylw darpar, cynnal y diddordeb, magu angerdd am y cynhyrchion ac yna eu gwthio i weithredu. Bydd y camau hyn yn sicrhau bod yr hysbysebion yn parhau i fod yn berthnasol, yn ymgysylltu ac yn canolbwyntio ar drosi.

  1. Amser Eich Ad Fideo

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwylio'r hysbysebion os ydyn nhw'n eu cael yn gyffrous ond yn hepgor yn rhy gynnar os yw'r hysbyseb yn mynd yn hir. Felly, ceisiwch osgoi troi'ch buddugoliaeth yn rhaglen ddogfen. Cadwch yr hysbysebion fideo yn fyr ac yn felys oherwydd bod mwyafrif yr hysbysebion fideo ar-lein yn 30 eiliad neu lai. 

Wrth gynhyrchu fideo, cadwch y hyd gorau posibl hwn yn eich meddwl wrth i chi greu'r sgript ar gyfer y fideo. Fodd bynnag, mae fideos hirach yn gweithio hefyd, pan rydych chi'n delio â lleoli brand. Er enghraifft, os ydych chi'n disgrifio profiad neu stori am eich brand sy'n cynnwys cynrychiolydd defnyddiwr neu gwmni, mae fideo hirach yn ddelfrydol.

Y naill ffordd neu'r llall, mae'n angenrheidiol hepgor cynnwys amherthnasol a diangen. Hefyd, ceisiwch ledaenu'ch neges cyn gynted â phosibl er mwyn cadw'r gwylwyr i wylio ac i ymgysylltu. Rhaid i hyd eich hysbyseb fideo sicrhau nad yw'r cwsmeriaid yn ei chael hi'n ddiflas ac yn anneniadol. 

  1. Ychwanegwch Alwad i Weithredu

Boed eich fideo neu erthygl sy'n ychwanegu galwad i weithredu yn chwarae rhan sylweddol wrth ddweud wrth bobl beth i'w wneud. Mae defnyddio galwad i weithredu (CTA) yn gwneud pobl wedi'u hysbrydoli gan y cynnwys ac yn eu helpu i benderfynu a yw'n iawn prynu'r cynnyrch.

Gall galwad i weithredu fod yn ddatganiad neu'n ychydig eiriau sy'n helpu defnyddwyr i wneud nesaf ar ôl iddynt wylio'r hysbyseb neu ddarllen yr erthygl gyfan. 

Ar ben hynny, nod pob hysbyseb fideo yw annog y gynulleidfa i weithredu rhywfaint. Gellir ffilmio'r alwad i weithredu (CTA) naill ai trwy destun a graffeg.

Yn ddelfrydol, mae'n well defnyddio'r alwad i weithredu ar ddiwedd y fideo. Er enghraifft, i ddangos i'ch cwsmeriaid, gallant ymweld â'ch tudalen neu'ch gwefan i gael mwy o fanylion, cofrestru am ostyngiad a bargeinion, neu brynu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Hysbysebu Fideo

Mae hysbysebu fideo wedi dod yn offeryn cryfaf sy'n cadw'ch cwsmeriaid i gysylltu â'ch brand. Gyda dweud hynny, mae'n hanfodol gwneud fideos creadigol, byr ac atyniadol. Nid yw pobl yn gweld popeth rydych chi'n ei bostio ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, maen nhw'n hidlo'r cynnwys mwyaf deniadol, a phan ddaw at hysbysebion, mae'n well ganddyn nhw'r rhai mwyaf diddorol. Mae marchnata fideo effeithiol yn eich cadw chi i ennill cwsmeriaid, gan gynyddu gwerthiant a chydnabod brand. Felly, rhaid gwneud yr hysbysebion fideo ar ôl ystyried yr awgrymiadau a drafodir yn yr erthygl.