Sut i Gyfathrebu'n Llwyddiannus â Dylanwadwyr

Sut i gyfathrebu â dylanwadwyr

Mae marchnata dylanwadwyr wedi dod yn agwedd amlwg ar unrhyw ymgyrch frand lwyddiannus yn gyflym, gan gyrraedd gwerth marchnad o $ 13.8 2021 biliwn yn, a disgwylir i'r nifer hwnnw dyfu yn unig. Parhaodd ail flwyddyn y pandemig COVID-19 i gyflymu poblogrwydd marchnata dylanwadwyr wrth i ddefnyddwyr barhau i ddibynnu ar siopa ar-lein a chynyddu eu defnydd o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel platfform e-fasnach.

Gyda llwyfannau fel Instagram, ac yn fwyaf diweddar TikTok, gan weithredu eu nodweddion masnach gymdeithasol eu hunain, mae cyfle newydd yn dod i'r amlwg i frandiau ddefnyddio dylanwadwyr i ychwanegu at eu strategaethau masnach gymdeithasol.

Mae 70% o ddefnyddwyr rhyngrwyd yr UD yn debygol o brynu cynhyrchion gan ddylanwadwyr y maent yn eu dilyn, ynghyd â'r cynnydd disgwyliedig yng ngwerthiant masnach gymdeithasol yr UD gan gyfanswm o 35.8% i dros $ 36 biliwn yn 2021.

Ystadegau ac Cudd-wybodaeth Mewnol

Ond gyda chyfleoedd noddi cynyddol i ddylanwadwyr, mae'n anochel y bydd mewnlifiad yn mynd i mewn i'r gofod sydd eisoes yn dirlawn, gan ei gwneud hi'n anoddach fyth i frandiau ddod o hyd i'r dylanwadwr cywir i weithio gyda nhw. Ac er mwyn i bartneriaethau dylanwad-brand fod y mwyaf effeithiol i gynulleidfa darged, mae'n hanfodol i bartneriaeth fod yn wirioneddol, yn seiliedig ar fuddiannau, nodau ac arddulliau cydfuddiannol. Gall dilynwyr weld yn hawdd trwy swyddi noddedig anuthentig gan ddylanwadwyr ac ar yr un pryd, mae gan ddylanwadwyr y moethusrwydd o wrthod bargeinion nawdd nad ydynt yn cyd-fynd â'u brand eu hunain. 

Er mwyn i frand sefydlu perthnasoedd tymor hir gyda'r dylanwadwyr gorau ar gyfer eu hymgyrch, o ran enw da a ROI, dylent gadw'r awgrymiadau canlynol mewn cof wrth gyfathrebu â'u dylanwadwyr mwyaf dymunol:

Ymchwiliwch i'r dylanwadwr cyn i chi estyn allan

Defnyddiwch offer ymchwil a mewnwelediad i nodi dylanwadwyr sy'n atseinio â'ch cynulleidfa darged ac sy'n ymwneud â'ch brand. Dywed 51% o ddylanwadwyr mai eu prif reswm dros beidio â phartneru â brand sy'n mynd atynt yw hynny nid ydynt yn hoffi nac yn gwerthfawrogi'r brand. Bydd curadu rhestr o ddylanwadwyr sydd mewn gwirionedd yn ymwneud â gwerthoedd brand yn cael yr effaith fwyaf cadarnhaol ar ymgyrch, gan y bydd eu swyddi yn fwy dilys i'w cynulleidfa, ac maent yn fwy tebygol o weithio gyda chi yn y lle cyntaf. 

Dylai brandiau hefyd fod yn ddiwyd wrth asesu ansawdd cynulleidfa'r dylanwadwr gan fod yna lawer o gyfrifon a allai fod â dilynwyr anetentig. Disgwylir i 45% o gyfrifon Instagram byd-eang fod bots neu gyfrifon anactif, felly gall dadansoddi sylfaen dilynwyr dylanwadwyr ar gyfer dilynwyr gwirioneddol sicrhau bod unrhyw gyllideb a werir yn cyrraedd cwsmeriaid go iawn, posibl. 

Personoli'ch neges

Nid oes gan ddylanwadwyr unrhyw oddefgarwch, ac ni ddylent, o ran cysylltu â brandiau â negeseuon generig, torri a gludo, heb unrhyw bersonoli iddynt hwy na'u platfform. Mae 43% wedi dweud eu bod nhw byth neu anaml yn derbyn negeseuon wedi'u personoli o frandiau, a chyda digonedd o wybodaeth mae dylanwadwyr yn tueddu i rannu ar-lein, gall brandiau ddefnyddio hyn yn hawdd er mantais i addasu eu traw.

Dylai brandiau dreulio amser ac egni yn darllen trwy gynnwys eu dylanwadwyr delfrydol er mwyn llunio neges sydd wedi'i theilwra i bob dylanwadwr, gan gyd-fynd â'u tôn a'u harddull. Bydd hyn yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd y dylanwadwr dan sylw yn cytuno i bartneriaeth, ac yn cael mwy o gymhelliant i bostio cynnwys deniadol.

Byddwch yn dryloyw yn eich allgymorth cychwynnol

Peidiwch â churo o gwmpas y llwyn - mae eglurder a thryloywder yn allweddol pan rydych chi'n cynnig telerau eich partneriaeth â dylanwadwr. Wrth gynnal eich allgymorth cychwynnol, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i'r afael â'r fframwaith ymlaen llaw gan gynnwys manylion pwysig fel beth yw'r cynnyrch, llinellau amser ar gyfer postio, cyllidebau, a chyflawniadau disgwyliedig. Mae hyn yn galluogi'r dylanwadwr i wneud penderfyniad mwy gwybodus, yn gyflymach ac yn caniatáu i'r ddau barti osgoi ffrithiant ymhellach i lawr y ffordd.

Mae'n hanfodol bod brandiau'n taro'r cywair cywir wrth gyfathrebu â dylanwadwyr dewisol er mwyn sicrhau partneriaeth ystyrlon, ddilys a gwella eu hymgyrchoedd marchnata. Wrth i'r diwydiant marchnata dylanwadwyr barhau i ffynnu, bydd angen i frandiau addasu ag ef.