Sut I Ddatblygu Cynlluniau Gwefan, E-Fasnach, Neu Lliw Cymhwyso

Datblygu Gwefan, E-fasnach, neu Gynlluniau Lliw App

Rydyn ni wedi rhannu cryn dipyn o erthyglau ar bwysigrwydd lliw mewn perthynas â brand. Ar gyfer gwefan, gwefan e-fasnach, neu raglen symudol neu we, mae'r un mor hanfodol. Mae lliwiau'n cael effaith ar:

 • Argraff gychwynnol o frand a'i werth - er enghraifft, mae nwyddau moethus yn aml yn defnyddio du, coch yn awgrymu cyffro, ac ati.
 • Penderfyniadau prynu - gall ymddiriedaeth brand gael ei bennu gan y cyferbyniad lliw. Gall cynlluniau lliw meddal fod yn fwy benywaidd a dibynadwy, gall cyferbyniadau llym fod yn fwy brys ac yn cael eu gyrru gan ddisgownt.
 • Defnyddioldeb a phrofiad y defnyddiwr - mae gan liwiau seicolegol ac effaith ffisiolegol hefyd, gan ei gwneud hi'n haws neu'n anoddach llywio rhyngwyneb defnyddiwr.

Pa mor bwysig yw lliw?

 • Honnodd 85% o bobl fod lliw yn cael dylanwad mawr ar yr hyn maen nhw'n ei brynu.
 • Mae lliwiau'n hybu cydnabyddiaeth brand o 80% ar gyfartaledd.
 • Mae argraff lliw yn gyfrifol am 60% o dderbyn neu wrthod cynnyrch.

Wrth bennu cynllun lliw ar gyfer gwefan, mae rhai camau wedi'u nodi yn yr ffeithlun sy'n cyd-fynd:

 1. Lliw Cynradd - Dewiswch liw sy'n gweddu i egni eich cynnyrch neu wasanaeth.
 2. Lliwiau Gweithredu - Mae hyn ar goll o'r ffeithlun isod, ond mae nodi lliw gweithredu sylfaenol a lliw gweithredu eilaidd yn ddefnyddiol iawn. Mae'n addysgu'ch cynulleidfa i ganolbwyntio ar elfennau rhyngwyneb defnyddiwr penodol yn seiliedig ar y lliw.
 3. ALliwiau dditional - Dewiswch ychwanegol lliwiau sy'n ategu eich lliw cynradd, yn ddelfrydol lliwiau sy'n gwneud eich lliw cynradd pop.
 4. Lliwiau Cefndir - Dewiswch liw ar gyfer cefndir eich gwefan - o bosib yn llai ymosodol na'ch prif liw. Cadwch mewn modd tywyll a golau mewn cof hefyd .. mae mwy a mwy o wefannau yn ymgorffori cynlluniau lliw ar y modd golau neu dywyll.
 5. Lliwiau Typeface - Dewiswch liw ar gyfer y testun a fydd ar eich gwefan - cofiwch fod ffurfdeip du solet yn brin ac nid yw'n cael ei argymell.

Fel enghraifft, fy nghwmni Highbridge datblygu brand ar-lein ar gyfer gwneuthurwr gwisg a oedd am adeiladu safle e-fasnach uniongyrchol-i-ddefnyddwyr lle gallai pobl prynu ffrogiau ar-lein. Roeddem yn deall ein cynulleidfa darged, gwerth y brand, ac - oherwydd bod y brand yn ddigidol yn bennaf ond bod ganddo gynnyrch corfforol hefyd - gwnaethom ganolbwyntio ar gynlluniau lliw a weithiodd yn dda ar draws print (CMYK), paletiau ffabrig (Pantone), yn ogystal â digidol (RGB a Hex).

Profi Cynllun Lliw gydag Ymchwil i'r Farchnad

Roedd ein proses ar gyfer ein dewis cynllun lliw yn ddwys.

 1. Gwnaethom ymchwil marchnata ar gyfres o liwiau cynradd gyda'n cynulleidfa darged a wnaeth ein lleihau i un lliw.
 2. Gwnaethom ymchwil marchnata ar gyfres o liwiau eilaidd a thrydyddol gyda'n cynulleidfa darged, lle gwnaethom gulhau rhai cynlluniau lliw.
 3. Gwnaethom ffugiau cynnyrch (pecynnu cynnyrch, tagiau gwddf, a thagiau crog) yn ogystal â ffug e-fasnach gyda'r cynlluniau lliw a darparu'r rheini i'r cleient yn ogystal â'r gynulleidfa darged ar gyfer adborth.
 4. Oherwydd bod eu brand yn dibynnu i raddau helaeth ar dymhorol, fe wnaethom hefyd ymgorffori lliwiau tymhorol i'r gymysgedd. Gall hyn ddod yn ddefnyddiol ar gyfer casgliadau neu ddelweddau penodol ar gyfer hysbysebion a chyfranddaliadau cyfryngau cymdeithasol.
 5. Aethom trwy'r broses hon fwy na hanner dwsin o weithiau cyn setlo ar y cynllun terfynol.

cynllun lliw closet52

Er bod lliwiau'r brand yn binc ysgafn a llwyd tywyll, fe wnaethon ni ddatblygu'r lliwiau gweithredu i fod yn gysgod gwyrdd. Mae gwyrdd yn lliw sy'n canolbwyntio ar weithredu felly roedd yn ddetholiad gwych i dynnu llygaid ein defnyddwyr at elfennau sy'n canolbwyntio ar weithredu. Fe wnaethom ymgorffori'r gwrthdro gwyrdd ar gyfer ein gweithredoedd eilaidd (ffin werdd gyda chefndir gwyn a thestun). Rydym hefyd yn profi cysgod tywyllach o wyrdd ar y lliw gweithredu ar gyfer gweithredoedd hofran.

Ers i ni newydd lansio'r wefan, rydym wedi ymgorffori olrhain llygoden a mapiau gwres i arsylwi ar yr elfennau y mae ein hymwelwyr yn cael eu tynnu atynt ac yn rhyngweithio â'r mwyaf i sicrhau bod gennym gynllun lliw nad yw'n edrych yn dda yn unig ... mae'n perfformio'n dda.

Lliwiau, Gofod Gwyn, a Nodweddion Elfen

Dylid bob amser ddatblygu cynllun lliw trwy ei brofi mewn rhyngwyneb defnyddiwr cyffredinol i arsylwi rhyngweithiad y defnyddwyr. Ar gyfer y wefan uchod, fe wnaethom hefyd ymgorffori ymylon penodol iawn, padin, amlinelliadau, radiwsau ffiniau, eiconograffeg a theipdeipiau.

Gwnaethom ddarparu canllaw brandio llawn i'r cwmni ei ddosbarthu'n fewnol ar gyfer unrhyw ddeunyddiau marchnata neu gynnyrch. Mae cysondeb brand yn hanfodol i'r cwmni hwn oherwydd eu bod yn newydd ac nid oes ganddynt unrhyw ymwybyddiaeth yn y diwydiant ar hyn o bryd.

Dyma'r Safle E-Fasnach Canlyniadol gyda'r Cynllun Lliw

 • Closet52 - Prynu Ffrogiau Ar-lein
 • Tudalen Casgliadau Closet52
 • Tudalen Cynnyrch Closet52

Ewch i Closet52

Defnyddioldeb Lliw a Dallineb Lliw

Peidiwch ag anghofio profion defnyddioldeb ar gyfer cyferbyniad lliw ar draws elfennau o'ch gwefan. Gallwch brofi'ch cynllun gan ddefnyddio'r Offeryn Profi Hygyrchedd Gwefan. Gyda'n cynllun lliw, rydyn ni'n gwybod bod gennym ni rai materion cyferbyniad y byddwn ni'n gweithio arnyn nhw i lawr y ffordd, neu efallai y bydd gennym ni rai opsiynau i'n defnyddwyr hyd yn oed. Yn ddiddorol, mae'r siawns o broblemau lliw gyda'n cynulleidfa darged yn eithaf isel.

Dallineb lliw yw'r anallu i ganfod gwahaniaethau rhwng rhai o'r lliwiau y gall defnyddwyr â nam lliw eu gwahaniaethu. Mae dallineb lliw yn effeithio o gwmpas pump i wyth y cant o ddynion (tua 10.5 miliwn) a llai nag un y cant o fenywod.

Defnyddioldeb.gov

Mae'r tîm yn WebsiteBuilderExpert wedi llunio'r erthygl infograffig a manwl hon sy'n cyd-fynd â hi Sut i Ddewis Lliw i'ch Gwefan mae hynny'n hynod drylwyr.

Sut I Ddewis Cynllun Lliw Ar Gyfer Eich Gwefan