Canlyniadau'r Arolwg: Sut Mae Marchnatwyr yn Ymateb i'r Pandemig a'r Lockdowns?

Ymateb Marchnata Yn y Pandemig

Wrth i'r cloi leihau a mwy o weithwyr fynd yn ôl i'r swyddfa, roedd gennym ddiddordeb mewn ymchwilio i'r heriau y mae busnesau bach wedi'u hwynebu oherwydd pandemig Covid-19, yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud dros gloi i ddatblygu eu busnes, unrhyw uwchsgilio y maent wedi'i wneud , y dechnoleg maen nhw wedi'i defnyddio dros yr amser hwn, a beth yw eu cynlluniau a'u rhagolygon ar gyfer y dyfodol. 

Y tîm yn Tech.co cynnal arolwg o 100 o fusnesau bach ynglŷn â sut maen nhw wedi llwyddo yn ystod y cyfnod cloi.

  • Dywedodd 80% o berchnogion busnesau bach fod Covid-19 wedi cael a effaith negyddol ar eu busnes, ac eto mae 55% yn teimlo'n gadarnhaol iawn ar gyfer y dyfodol
  • Mae 100% o'r ymatebwyr wedi bod yn defnyddio cloi i adeiladu eu busnes, gyda'r mwyafrif yn canolbwyntio marchnata, cysylltu â chwsmeriaid, ac uwchsgilio.
  • Mae gan 76% uwchsgilio yn ystod y cyfnod cloi - gydag SEO, cyfryngau cymdeithasol, dysgu iaith newydd, a dadansoddeg data fel y sgiliau newydd mwyaf cyffredin i'w dysgu.

Roedd y busnesau a arolygwyd yn dod o gymysgedd o ddiwydiannau, ond y sectorau mwyaf cyffredin oedd gwasanaethau B2B (28%), harddwch, iechyd a lles (18%), manwerthu (18%), meddalwedd / technoleg (7%), a theithio ( 5%).

Yr Heriau Busnes a Wynebir

Yr heriau mwyaf cyffredin i fusnesau oedd llai o werthiannau (54%), ac yna gorfod aildrefnu lansiadau a digwyddiadau cynnyrch (54%), ei chael hi'n anodd talu costau staff a busnes (18%), ac effeithio ar gyfleoedd buddsoddi (18%).

Yr Ymatebion Busnes

Dywedodd yr holl ymatebwyr a arolygwyd eu bod wedi defnyddio eu hamser o dan gloi yn gynhyrchiol i dyfu eu busnes.

Nid yw'n syndod bod y mwyafrif wedi dechrau canolbwyntio ar yr hyn y gallant ei gynnig ar-lein, ac adeiladu eu strategaethau marchnata digidol, gyda chreu cynnwys newydd (88%) a chynigion ar-lein (60%), cynnal neu fynychu digwyddiadau ar-lein (60%), cysylltu â cwsmeriaid (57%), ac uwchsgilio (55%) fel y pethau mwyaf cyffredin i'w gwneud dros gloi i lawr. 

Dywedodd rhai eu bod wedi cael rhywfaint cadarnhaol canlyniadau o ganlyniad i Covid-19, gan gynnwys cynnydd mewn gwerthiannau ar-lein, cael mwy o amser i ganolbwyntio ar farchnata, twf yn eu rhestr bostio, dysgu pethau newydd, lansio cynnyrch newydd, a dod i adnabod eu cwsmeriaid yn well.

Y sgiliau newydd mwyaf cyffredin i bobl eu datblygu oedd dysgu SEO (25%), cyfryngau cymdeithasol (13%), dysgu iaith newydd (3.2%), sgiliau data (3.2%), a Chysylltiadau Cyhoeddus (3.2%).

Defnyddio Technoleg

Mae technoleg wedi chwarae rhan hanfodol yn llwyddiant busnes dros yr amser hwn. Zoom, WhatsApp, ac e-bost oedd y ffyrdd mwyaf cyffredin i gyfathrebu â staff, a marchnata cyfryngau cymdeithasol, marchnata e-bost, cynadledda gwe, a chael gwefan neu siop ar-lein oedd y mathau mwyaf buddiol o dechnoleg. Mae'r mwyafrif wedi defnyddio cloi i ddiweddaru eu gwefan, gyda 60% yn trydar eu gwefan bresennol a 25% yn adeiladu un newydd.

Cyngor i Fusnesau Bach

Er gwaethaf yr anawsterau a wynebwyd, ymatebodd 90% fod ganddynt ragolwg cadarnhaol iawn neu eithaf cadarnhaol ar gyfer dyfodol eu busnes. Gofynasom i ymatebwyr roi cyngor i fusnesau bach eraill yn ystod yr amser hwn. Dyma'r pethau mwyaf cyffredin y soniwyd amdanynt:

Pivot a Blaenoriaethu 

Soniodd sawl ymatebydd am flaenoriaethu'r hyn rydych chi'n dda yn ei wneud a gwybod beth sy'n gweithio:

Defnyddiwch yr amser hwn i hogi'r hyn rydych chi eisoes yn dda yn ei wneud.

Joseph Hagen o Streamline PR

Canolbwyntiwch ar eich cryfderau, peidiwch ag arbrofi gormod. Gwnewch fwy o'r hyn sy'n gweithio i chi o ran caffael cwsmeriaid a chanolbwyntiwch ar hynny. I ni, marchnata e-bost fu hynny ac rydym wedi dyblu arno.

Dennis Vu o Ringblaze

Sicrhewch y cydbwysedd iawn rhwng torri costau a buddsoddi yn y dyfodol. Gweld hwn fel cyfle i ymgysylltu, adeiladu ymddiriedaeth a theyrngarwch.

Sara Price o'r Gwasanaeth Hyfforddi Mewn gwirionedd

Profwch Bethau Newydd a Byddwch yn Hyblyg 

Dywedodd eraill mai nawr yw'r amser gorau i fod yn ystwyth, a datblygu a phrofi pethau newydd ar eich cynulleidfa, yn enwedig mewn cyfnod o ansicrwydd.

Mae ystwythder yn allweddol, mae pethau'n symud mor gyflym trwy'r amser fel bod angen i chi gadw llygad ar y newyddion a'r tueddiadau, ac ymateb yn gyflym.

Lottie Boreham o BOOST & Co.

Cymerwch gam yn ôl a strategaethau, i ddefnyddio'ch amser yn ddoeth. Profwch gynigion newydd ar eich sylfaen cwsmeriaid bresennol, tweakiwch nhw, ac yna gwnewch rownd gyntaf amherffaith.

Michaela Thomas o The Thomas Connection

Chwiliwch am gyfleoedd sy'n unigryw i'r sefyllfa. Rydym yn gwneud y gorau o'r cyfnod cloi trwy ddarparu cyngor adeiladu am ddim gan bartneriaid y cwmni.

Kim Allcott o Allcott Associates LLP

Estyn Allan a Dod i Adnabod Eich Cwsmeriaid

Cododd pwysigrwydd gwybod a deall eich cwsmeriaid a'u hanghenion lawer yn y cyngor a roddir gan fusnesau. Gall busnesau ddefnyddio cloi i lawr i ganolbwyntio o ddifrif ar adeiladu strategaethau cadw cwsmeriaid.

Efallai y bydd yn ymddangos yn wrthun ond yn wirioneddol cloi eich arbenigol, diffiniwch eich cwsmer delfrydol llwyr yr un rydych chi'n berffaith ar ei gyfer. Meddyliwch amdanyn nhw a'u her bresennol. Pe byddech chi yn eu hesgidiau beth fyddech chi'n chwilio amdano ar hyn o bryd? Yna gwnewch yn siŵr bod eich cynnyrch neu wasanaeth yn siarad yn glir â'r datrysiad hwnnw. Rydyn ni'n gwneud y camgymeriad o siarad amdanon ni pan mae angen i ni siarad amdanom ac gyda'n cwsmeriaid. " Dywedodd

Kim-Adele Platts o Hyfforddi Gweithredol

O safbwynt B2B, rwy'n credu ei bod yn bwysig cadw cysylltiad â'ch cwsmeriaid a gadael iddyn nhw ddeall eich bod chi yno i'w helpu a'u cefnogi trwy'r cyfnod heriol hwn. Felly p'un a yw hynny'n cynhyrchu cynnwys defnyddiol i lywio'r argyfwng, neu'n sicrhau bod gwasanaethau cleientiaid ar gael iddynt i helpu i ymdopi, mae'n bwysig agor deialog yn gynnar a pharhau i siarad â'ch cleient.

Jon Davis o'r cwmni technoleg Medius

Siaradwch a gwnewch gysylltiadau â'ch cwsmeriaid. Darganfyddwch beth maen nhw am i chi ei wneud i helpu eu sefyllfa. Defnyddiwch yr amser hwn i greu cynnwys sy'n dda am y tro ac ar gyfer y dyfodol gan na fydd y cyfnod hwn o amser am byth.

Calypso Rose o'r siop ar-lein, Indytute

Canolbwyntio ar Farchnata

Ar adegau o ddirywiad economaidd, yn aml mae'n rhaid i gwmnïau wneud toriadau. Yn aml, y gyllideb farchnata a hysbysebu sy'n cael ei thorri. Fodd bynnag, tynnodd llawer o ymatebwyr sylw at bwysigrwydd parhaus cael eich marchnata yn iawn.

Mae pobl yn fwy agored nag erioed i gael sgyrsiau ar-lein, defnyddio eu cyfryngau cymdeithasol, a chysylltu â phobl newydd. Mae datblygu gwefan dda ac effeithiol yn bwysicach nag erioed.

Julia Ferrari, Dylunydd gwe

Camwch yn ôl o geisio tyfu ar hyn o bryd a meddwl 'pa sgyrsiau alla i ddechrau nawr a allai aeddfedu i fod yn sgwrs cleient posib ymhen 8-10 mis?'. Mae Lockdown yn gyfle gwych i weithio ar brosiectau marchnata tymor hir.

Joe Binder o asiantaeth frandio WOAW

Mae gwefan dda yn allweddol. Ei wneud yn eich brand personol. Arddangos tystebau gan gleientiaid i adeiladu ymddiriedaeth a dangos eich bod chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Defnyddiwch dechnoleg (cynhadledd fideo a chyfranddaliadau sgrin) i ryngweithio a chyflwyno i gleientiaid. Mae dieithriaid yn dod yn fwy cyfforddus â gwneud busnes ar-lein. Dangoswch eich wyneb a darparu atebion i'w problemau. Os nad oes gennych arbenigedd neu angen help mewn maes penodol, dewch o hyd i gynorthwyydd rhithwir. Rydym yn defnyddio cynorthwywyr i helpu gydag ysgrifennu blog, creu graffeg, a rheoli CRM.

Chris Abrams o Abrams Insurance Solutions

Strategaethau Cadw Cwsmer