7 Strategaethau Mae Marchnatwyr Cysylltiedig Llwyddiannus yn eu Defnyddio I Gyrru Refeniw I'r Brandiau y Maen nhw'n eu Hyrwyddo

Strategaethau Marchnata Cyswllt Llwyddiannus

marchnata Affiliate yn fethodoleg lle gall pobl neu gwmnïau ennill comisiwn am farchnata brand, cynnyrch neu wasanaeth cwmni arall. Oeddech chi'n gwybod bod marchnata cysylltiedig yn arwain masnach gymdeithasol a'i fod yn yr un gynghrair â marchnata e-bost ar gyfer cynhyrchu refeniw ar-lein? Fe'i defnyddir gan bron bob cwmni ac, felly, mae'n ffordd wych i ddylanwadwyr a chyhoeddwyr ei integreiddio i'w gweithgareddau.

Ystadegau Allweddol Marchnata Cysylltiedig

Mae marchnata cysylltiedig yn cyfrif am dros 16% o'r holl orchmynion eFasnach yn yr UD a Chanada ac yn cyfrif am dros 15% o'r holl refeniw cyfryngau digidol. Rhagwelir y bydd gwariant marchnata cysylltiedig yn tyfu dros 10% yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.

FindStack

Nid ydych chi'n dod yn llwyddiannus dros nos mewn marchnata cysylltiedig. Yn y darn hwn, fe wnaethom adrodd saith peth y mae marchnatwyr cyswllt llwyddiannus yn eu gwneud yn iawn. 

Strategaethau Marchnata Cysylltiedig

 1. Cynnal Cyfrifon Ar Draws Sawl Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol – Gall bod yn weithgar ar sawl platfform cyfryngau cymdeithasol fod o fudd i farchnatwyr cyswllt mewn sawl ffordd. Mae'n eich galluogi i gyrraedd cynulleidfa ehangach oherwydd mae'n annhebygol y byddwch yn dal eich cynulleidfa gyfan ar un rhwydwaith. Mae hynny oherwydd bod hoffterau a hoffterau yn amrywio rhwng cynulleidfaoedd. Mae'n well gan rai LinkedIn am gynnwys mwy proffesiynol, tra bod yn well gan eraill lwyfannau mwy hwyliog, fel TikTok, SnapChat, ac Instagram. Byddwch, wrth gwrs, eisiau creu cynnwys mewn gwahanol fformatau, gan gynnwys postiadau blog, fideos, delweddau, ffeithluniau, yn dibynnu ar yr hyn sy'n boblogaidd ar y rhwydwaith hwnnw.

Ers 2020, nid yw nifer y dylanwadwyr a chyhoeddiadau sy'n datblygu mwy nag un cyfrif wedi bod yn fwy na 10% o'r cyfanswm. Fodd bynnag, po fwyaf o sianeli traffig sydd gan aelod cyswllt, yr uchaf yw eu hincwm cyfartalog. Yn 2021, dylanwadwyr a chyhoeddwyr a gynhaliodd 2 neu 3 chyfrif ar draws rhwydweithiau cymdeithasol a enillir ar gyfartaledd Mae 3 gwaith yn fwy yn Admitad ConvertSocial na'r rhai oedd yn cynnal dim ond un cyfrif. Ar yr un pryd, roedd y rhai a ddatblygodd 4 neu fwy o gyfrifon yn ennill tua Mae 10 gwaith yn fwy na defnyddwyr ag un cyfrif. 

Admitad ConvertSocial

 1. Arallgyfeirio'r Brandiau, Cynhyrchion, neu Wasanaethau rydych chi'n eu Hyrwyddo - Nid yw marchnatwyr cyswllt llwyddiannus yn cyfyngu eu hunain i un brand neu gynnyrch. Fel marchnatwr, mae eich incwm yn cyfateb yn uniongyrchol i nifer yr hysbysebwyr rydych chi'n gweithio gyda nhw. 

  Er enghraifft, yn 2021 yn unig, Adam Enfroy, dylanwadwr marchnata cynnwys enwog, wedi ennill $63,363 syfrdanol o 64 o wahanol raglenni cyswllt. Mae Adam yn argymell arallgyfeirio'r cynhyrchion rydych chi'n eu hysbysebu a gweithio gyda llawer o hysbysebwyr. Mae arallgyfeirio yn helpu i gymharu canlyniadau ariannol a gwneud elw. Gall arallgyfeirio'r dolenni hefyd hybu gwerthiant trwy ddarparu opsiynau prynu gwahanol i danysgrifwyr. 

Mae cymdeithion sy'n gweithio gyda 2-5 o hysbysebwyr yn ennill Mae 3 gwaith yn fwy na'r rhai sydd ag un hysbysebwr yn unig. Po fwyaf o hysbysebwyr rydych chi'n gweithio gyda nhw, y mwyaf fydd eich potensial ennill. 

Admitad ConvertSocial

 1. Paru'r Hysbysebion â'r Blog Niche – Os ydych chi'n ddechreuwr, mae'n ddoeth canolbwyntio ar un hoff bwnc a meddiannu cilfach gynnwys benodol. Yn yr achos hwn, sicrhewch fod y cynhyrchion rydych chi'n eu hysbysebu yn perthyn i'r gilfach sy'n cyfateb i'ch blog. Yn 2021, er enghraifft, dyblodd incwm cwmnïau cysylltiedig a oedd yn gweithio yn Admitad ConvertSocial yn eu cilfach yn unig o gymharu â 2020. Pam mae diffinio cilfach mor bwysig? Yn syml, os ceisiwch ddarparu ar gyfer pawb, ni fydd eich neges farchnata gyffredinol yn siarad ag unrhyw un. I ddiffinio cilfach, yn gyntaf, dadansoddwch eich cynulleidfa. Casglwch fewnwelediadau i'w hoffterau trwy sgyrsiau, sylwadau, ac ati. Unwaith y byddwch chi'n deall eich cynulleidfa a'r hyn maen nhw'n ei garu, crëwch gynnwys o amgylch y pynciau hynny a chyfatebwch hysbysebion â niche eich blog. 
 2. Bod yn Agored ac yn Dryloyw am Hysbysebu - Nid oes rhaid i grewyr a dylanwadwyr cynnwys guddio yng nghefndir y cynnwys y maent yn ei hyrwyddo. Mae'n well gan gynulleidfaoedd heddiw weld pobl go iawn a deall eu gwir fwriadau. Mae hyn hefyd yn berthnasol i hyrwyddiadau taledig. 

  Ni ddylai crewyr cynnwys a dylanwadwyr guddio'r ffaith eu bod yn ennill comisiwn pan fydd y darllenydd yn clicio ar rai dolenni. Mae datgelu’r wybodaeth hon yn helpu i feithrin ymddiriedaeth a pherthynas barhaus sydd o fudd i’r ddau barti. 

  Mae marchnatwyr cyswllt llwyddiannus hefyd yn sicrhau bod eu defnyddwyr yn deall beth sydd ar gael iddynt os ydynt yn prynu gan ddefnyddio dolenni cyswllt. Er enghraifft, dylai defnyddwyr wybod y gallant arbed arian trwy brynu gan ddefnyddio codau hyrwyddo neu ddolenni cyswllt. 

  Cyflwyno hysbysebu i'ch cynulleidfa cyn gynted â phosibl, fel arall, byddai'n edrych allan o le i danysgrifwyr. Hyd yn oed os oes gennych 100 o ddilynwyr, dechreuwch drafod brandiau a chynhyrchion - gallai ddenu hysbysebwyr posibl atoch, eich helpu i addasu i werthu eich hun, a chynhesu'ch cynulleidfa.

Mewn astudiaeth ddiweddar, dywedodd 86% o'r ymatebwyr fod tryloywder gan fusnes yn bwysicach nag erioed. Canfu'r ymchwilwyr hefyd fod gan ddefnyddwyr ddisgwyliadau uwch ar gyfer gonestrwydd mewn brandiau nag ar gyfer gwleidyddion.

Sprout Cymdeithasol

 1. Profi Fformatau Cynnwys Hysbysebu - Mae'r strategaethau hysbysebu arddangos gorau yn defnyddio cyfuniad o wahanol fformatau hysbysebu. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn defnyddio cyfuniad o hysbysebion testun safonol, delwedd, hysbysebion fideo, a hysbysebion baner cyfryngau cyfoethog. Mae marchnatwyr llwyddiannus yn profi gwahanol fathau o hysbysebion i benderfynu pa fformatau sy'n trosi mwy ac ar ba lwyfannau. Gallwch gael mewnwelediad i berfformiad eich hysbysebion trwy ddadansoddi dadansoddeg blogiau a chyfryngau cymdeithasol perthnasol. Gall monitro'r twndis gwerthu cyfan hefyd roi cipolwg i chi ar sut mae'ch hysbysebion yn perfformio. 
 2. Cydweithio mewn Ffordd Glyfar - Mae cydweithio â chyhoeddiadau a dylanwadwyr eraill yn ffordd wych o ddatblygu perthnasoedd proffesiynol i gyflawni'ch nodau. Wedi'i wneud yn iawn, gall cydweithredu eich helpu i gyrraedd cynulleidfa newydd, cynyddu traffig eich brand, a meithrin ymddiriedaeth. Fodd bynnag, dylai cydweithredu gael ei wneud mewn ffordd glyfar. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cydweithio â'r rhai sy'n rhannu niche gyda chi. Er enghraifft, os ydych chi'n blogio am ffasiwn, mae'n well cydweithio â dylanwadwyr ffasiwn eraill yn hytrach na chyhoeddiadau sy'n ysgrifennu am dechnoleg neu eiddo tiriog. 
 3. Peidiwch â Chario i Ffwrdd drwy Hysbysebu – Mae hyrwyddo unrhyw gynnyrch am arian yn unig yn anfoesegol. I ddechrau, mae'n ddoeth dod o hyd i gilfach rydych chi'n ei deall yn glir a hyrwyddo un cynnyrch rydych chi'n wybodus amdano.

  Peidiwch â chael eich digalonni gan hysbysebu. Mae'n hawdd cael eich dal i fyny ar hyn o bryd a dewis gormod o gynhyrchion cysylltiedig ar unwaith. Mae'n debygol y bydd hyn yn arwain at lai o werthiannau - gan drechu'r pwrpas o ddechrau marchnata cysylltiedig yn y lle cyntaf. Gall cael gormod o gynhyrchion hyrwyddo ar eich blog hefyd greu argraff anghywir ar eich cynulleidfa. Byddan nhw'n gweld eich cynhyrchion ac yn dod i'r casgliad mai dim ond arian sydd gennych.

  Yn hytrach na chael eich syfrdanu gan hyrwyddiadau taledig, mae'n beth da cadw cydbwysedd da rhwng swyddi a hyrwyddir a swyddi heb hysbysebion. Mae llawer yn dibynnu ar y platfform a'r pwnc. Ond os oes gennych chi 1-2 neges neu set o straeon y dydd, yna mae'n well gwneud hynny gwerthu yn uniongyrchol a phostio hysbysebion 2-3 gwaith yr wythnos. A pheidiwch ag anghofio bod angen i chi fod yn hynod ofalus wrth ddewis hysbysebwr. Fel rheol, rydym yn argymell:

  • 80% o gynnwys deniadol a defnyddiol.
  • 20% o gynnwys hyrwyddo.

Nid yw llwyddiant mewn marchnata cysylltiedig yn digwydd dros nos.

Mae'n deillio o ymdrechion parhaus ac ymrwymiad i lwyddo. P'un a ydych chi'n newydd i farchnata cysylltiedig neu'n ddylanwadwr sefydledig, bydd gwneud y saith peth hyn yn eich helpu i adeiladu perthynas ffrwythlon gyda'ch cynulleidfa a fydd yn arwain at fwy o werthiant.