Streak: Rheoli'ch Piblinell Gwerthu yn Gmail Gyda'r CRM Sylw Llawn hwn

Streak: CRM Integredig Gmail ar gyfer Piblinellau Gwerthu

Ar ôl sefydlu enw da a gweithio ar fy safle bob amser, fy siarad, fy ysgrifennu, fy nghyfweliadau, a fy musnesau ... mae nifer yr ymatebion a'r camau dilynol y mae angen i mi eu gwneud yn aml yn llithro trwy'r craciau. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth fy mod wedi colli cyfleoedd gwych dim ond oherwydd na wnes i ddilyn gobaith mewn modd amserol.

Y broblem, serch hynny, yw bod y gymhareb o gyffyrddiadau y mae'n rhaid i mi fynd drwyddynt i ddod o hyd i'r ymrwymiadau busnes o safon yn eithaf mawr. Mewn gwirionedd, rwy'n weddol sicr pe bawn i'n dilyn pob cais na fyddwn byth yn cael yr amser i gwblhau gwaith cleient go iawn! Fodd bynnag, mae adeiladu piblinell gadarn yn hanfodol wrth i chi gwblhau prosiectau a symud ymlaen oddi wrth gleientiaid. Rhaid i chi fod yn effeithlon gyda'ch amser ... gan gyffwrdd â phob gobaith o bryd i'w gilydd, eu cymhwyso, a'u symud ymlaen trwy'ch proses werthu.

Mae gan bob busnes gwych biblinell werthu effeithiol lle maen nhw'n cydnabod y cam y mae eu rhagolygon ynddo, pwy sydd agosaf at gau, a'r gallu i ragweld eu gallu i gau a thyfu busnes. Mae hyn yn frawychus i mi ac nid wyf yn credu bod fy sefyllfa yn unigryw. Rwy'n credu bod y rhan fwyaf o fusnesau bach yn ei chael hi'n anodd rheoli eu piblinell werthu a chymhwyso ac anghymhwyso arweinwyr yn effeithiol. Yn enwedig pan nad ydyn nhw wedi'u hyfforddi'n broffesiynol ac yn weithwyr gwerthu proffesiynol profiadol.

Dyma lle a Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) system yn anghenraid. Gyda CRM, gallwch dynnu sylw at eich rhagolygon, cadw nodiadau arnynt, nodi cam y cylch gwerthu y maent ynddo, creu tasgau dilynol, a rheoli eich perthnasoedd busnes yn fwy effeithiol. Ac… os oes gan eich sefydliad sawl aelod, gallwch drin trosglwyddiadau ac ailbennu rhwng eich staff yn effeithiol.

Streak: Rheoli'ch Piblinell Gwerthu Y Tu Mewn i Gmail

Ffurfweddu a rheoli pecyn meddalwedd arall i wneud hyn yw mwy o waith, nid llai. Mae mwyafrif helaeth y gweithgaredd yn digwydd trwy e-bost, felly mae cael CRM sy'n integreiddio â'ch platfform e-bost yn hanfodol ar gyfer symlrwydd ac effeithlonrwydd. Os yw'ch busnes yn gweithredu google, streak efallai mai hwn yw'r ateb perffaith i chi.

Mae Streak yn integreiddio'n uniongyrchol â'ch mewnflwch Gmail, mae ganddo ategion porwr, ac mae ganddo raglen symudol wych. Mae nodweddion Streak yn cynnwys:

Streak CRM ar gyfer Gmail

  • CRM Integredig Gmail - mae popeth sydd ei angen arnoch chi i gyrraedd “ennill caeedig” yn cuddio yn eich e-bost. Mae Streak yn dal eich bargeinion ac yn ymestyn Gmail presennol i mewn i CRM hyblyg, llawn sylw.

CRM Integredig Gmail

  • Addasu Eich Proses Werthu - Pan fydd eich strategaeth werthu yn newid, mae diweddaru Streak ar unwaith ac yn reddfol. Ychwanegwch golofn newydd o unrhyw fath, aildrefnu camau, neu ddileu data ar unrhyw adeg. Mae colofnau wedi'u cynllunio'n benodol i dderbyn rhifau, testun ffurf rydd, bwydlenni gwympo, blychau gwirio, ac unrhyw beth arall y gallai fod ei angen arnoch chi o bosibl.
  • Gwerthu ar y Cyd - Gall pob cydweithredwr ar gyfle ddarllen e-byst llawn hyd yn oed os na chaiff ei gynnwys yn yr edau. Gallwch hefyd reoli mynediad at ddata ar draws aelodau'ch tîm sydd â rolau caniatâd.
  • Panel Mewnflwch - Cadwch nodiadau, aseinio tasgau a chamau dilynol yn iawn o banel sydd wedi'i integreiddio'n braf trwy ategion porwr Streak ar gyfer Chrome neu Safari.

Nodiadau Mewnflwch Streak

  • Pytiau E-bost - Mewnosod testun a ailadroddir yn gyffredin gyda gorchymyn allweddol. Ysgrifennwch gyflwyniadau trylwyr, gwaith dilynol a nodiadau atgoffa yn gyflym. Dileu amser sy'n cael ei wastraffu a meddwdod ailadroddus.
  • Olrhain E-bost - Mae olrhain yn eich hysbysu pryd, ble, a pha mor aml yr edrychir ar e-bost. Defnyddiwch Streak i alw arweinydd yn yr union eiliad maen nhw'n meddwl amdanoch chi.
  • Mail Merge - Mae Streak yn dileu cymhlethdod e-byst torfol. Ysgrifennwch eich neges, dewiswch restr o dderbynwyr, a'i hanfon.
  • Adrodd ar Biblinellau - Mae creu siartiau a graffiau lliwgar yn hawdd gyda Streak. Gweld sut mae arian yn symud trwy'ch piblinell a pha gyfranwyr sy'n cael yr effaith fwyaf.

Cofrestrwch Ar gyfer Streak

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer streak ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt yn yr erthygl hon.