Didoli: Arferion Gorau ar gyfer Osgoi neu Gywiro Data Cwsmer Dyblyg

Arferion Gorau Dyblygu Data ar gyfer CRM

Mae data dyblyg nid yn unig yn lleihau cywirdeb mewnwelediadau busnes, ond mae'n peryglu ansawdd profiad eich cwsmer hefyd. Er bod pawb yn wynebu canlyniadau data dyblyg - rheolwyr TG, defnyddwyr busnes, dadansoddwyr data - mae'n cael yr effaith waethaf ar weithrediadau marchnata cwmni. Gan fod marchnatwyr yn cynrychioli offrymau cynnyrch a gwasanaeth y cwmni yn y diwydiant, gall data gwael ddifwyno enw da eich brand yn gyflym ac arwain at ddarparu profiadau negyddol i gwsmeriaid. Mae data dyblyg yn CRM y cwmni yn digwydd oherwydd amryw o resymau.

O wall dynol i gwsmeriaid yn darparu gwybodaeth ychydig yn wahanol ar wahanol adegau yn y gronfa ddata sefydliadol. Er enghraifft, mae defnyddiwr yn rhestru ei enw fel Jonathan Smith ar un ffurflen a Jon Smith ar y llall. Gwaethygir yr her gan gronfa ddata sy'n tyfu. Yn aml mae'n fwyfwy anodd i weinyddwyr gadw golwg ar DB ac yn ogystal ag olrhain y data perthnasol. Mae'n dod yn fwy a mwy heriol sicrhau bod DB y sefydliad yn parhau i fod yn gywir ”.

Natik Ameen, Arbenigwr Marchnata yn Marchnata Canz

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar y gwahanol fathau o ddata dyblyg, a rhai strategaethau defnyddiol y gall marchnatwyr eu defnyddio i ddidynnu cronfeydd data eu cwmnïau.

Gwahanol fathau o ddata dyblyg

Fel rheol, eglurir data dyblyg fel copi o'r gwreiddiol. Ond mae yna wahanol fathau o ddata dyblyg sy'n ychwanegu cymhlethdod i'r broblem hon.

  1. Yn union yn dyblygu yn yr un ffynhonnell - Mae hyn yn digwydd pan fydd cofnodion o un ffynhonnell ddata yn cael eu trosglwyddo i ffynhonnell ddata arall heb ystyried unrhyw dechnegau paru nac uno. Enghraifft fyddai copïo gwybodaeth o CRM i offeryn marchnata e-bost. Os yw'ch cwsmer wedi tanysgrifio i'ch cylchlythyr, yna mae ei gofnod eisoes yn bresennol yn yr offeryn marchnata e-bost, a bydd trosglwyddo data o CRM i'r offeryn yn creu copïau dyblyg o'r un endid. 
  2. Yn union yn dyblygu mewn sawl ffynhonnell - Mae dyblygu union mewn sawl ffynhonnell fel arfer yn codi oherwydd mentrau wrth gefn data mewn cwmni. Mae sefydliadau'n tueddu i wrthsefyll gweithgareddau glanhau data, ac maent yn dueddol o storio pob copi o ddata sydd ganddynt wrth law. Mae hyn yn arwain at ffynonellau gwahanol sy'n cynnwys gwybodaeth ddyblyg.
  3. Amrywiadau dyblyg mewn sawl ffynhonnell - Gall dyblygu fodoli gyda gwybodaeth amrywiol hefyd. Mae hyn fel arfer yn digwydd pan fydd cleientiaid yn mynd trwy newidiadau yn enw olaf, teitl swydd, cwmni, cyfeiriad e-bost, ac ati. A chan fod gwahaniaethau nodedig rhwng cofnodion hen a newydd, mae'r wybodaeth sy'n dod i mewn yn cael ei thrin fel endid newydd.
  4. Dyblygu an-union yn yr un ffynonellau neu sawl ffynhonnell - Dyblyg nad yw'n union yw pan fydd gwerth data yn golygu'r un peth, ond mae'n cael ei gynrychioli mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, gellid achub yr enw Dona Jane Ruth fel Dona J. Ruth neu DJ Ruth. Mae'r holl werthoedd data yn cynrychioli'r un peth ond o'u cymharu trwy dechnegau paru data syml, fe'u hystyrir yn rhai nad ydynt yn cyfateb.

Gall didoli fod yn broses gymhleth iawn gan fod defnyddwyr a busnesau yn aml yn addasu eu data cyswllt dros amser. Mae amrywiant yn y ffordd y maent yn mewnbynnu pob maes data - o'u henw, cyfeiriad (au) e-bost, cyfeiriad preswyl, cyfeiriad busnes, ac ati.

Dyma restr o 5 arfer gorau o ddidynnu data y gall marchnatwyr ddechrau eu defnyddio heddiw.

Strategaeth 1: Cael Gwiriadau Dilysu Ar Gofnodi Data

Dylai fod gennych reolaethau dilysu llym ar bob safle mewnbynnu data. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod y data mewnbwn yn cydymffurfio â'r math data, fformat, ac yn gorwedd rhwng ystodau derbyniol. Gall hyn fynd yn bell o ran gwneud eich data yn gyflawn, yn ddilys ac yn gywir. Ar ben hynny, mae'n hanfodol bod eich llif gwaith mewnbynnu data nid yn unig wedi'i ffurfweddu i greu cofnodion newydd ond yn gyntaf yn chwilio ac yn darganfod a yw'r set ddata yn cynnwys cofnod sy'n bodoli eisoes sy'n cyd-fynd â'r un sy'n dod i mewn. Ac mewn achosion o'r fath, dim ond darganfod a diweddaru y mae'n ei ddarganfod, yn hytrach na chreu cofnod newydd. Mae llawer o gwmnïau wedi ymgorffori gwiriadau i'r cwsmer ddatrys eu data dyblyg eu hunain hefyd.

Strategaeth 2: Perfformio Deduplication gan ddefnyddio Offer Awtomataidd

Defnyddiwch hunanwasanaeth meddalwedd deduplication data gall hynny eich helpu chi i nodi a glanhau cofnodion dyblyg. Gall yr offer hyn safoni data, dod o hyd i fatsis union ac an-gywir, ac maent hefyd yn torri i lawr ar y llafur â llaw o edrych trwy filoedd o resi o ddata. Sicrhewch fod yr offeryn yn cynnig cefnogaeth ar gyfer mewnforio data o amrywiaeth eang o ffynonellau megis taflenni excel, cronfa ddata CRM, rhestrau, ac ati.

Strategaeth 3: Defnyddiwch Dechnegau Didoli Data-Benodol

Yn dibynnu ar natur y data, mae didynnu data yn cael ei wneud yn wahanol. Dylai marchnatwyr fod yn ofalus wrth dynnu data oherwydd gall yr un peth olygu rhywbeth gwahanol ar draws priodoleddau data amrywiol. Er enghraifft, os yw dau gofnod data yn cyfateb i gyfeiriad e-bost, yna mae'n debygol iawn eu bod yn ddyblyg. Ond os yw dau gofnod yn cyfateb i gyfeiriad, yna nid yw o reidrwydd yn ddyblyg, oherwydd gallai dau unigolyn sy'n perthyn i'r un cartref fod â thanysgrifiadau ar wahân yn eich cwmni. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gweithredu gweithgareddau diddwytho, uno a glanhau data yn ôl y math o ddata y mae eich setiau data yn ei gynnwys.

Strategaeth 4: Cyrraedd y Prif Gofnod Aur Trwy Gyfoethogi Data

Ar ôl i chi benderfynu ar y rhestr o fatsis sy'n bodoli yn eich cronfa ddata, mae'n hanfodol dadansoddi'r wybodaeth hon cyn y gellid gwneud penderfyniadau uno neu lanhau data. Os oes cofnodion lluosog yn bodoli ar gyfer un endid a bod rhai yn cynrychioli gwybodaeth anghywir, yna mae'n well glanhau'r cofnodion hynny. Ar y llaw arall, os yw dyblygu'n anghyflawn, yna mae uno data yn well dewis gan y bydd yn galluogi cyfoethogi data, a gallai cofnodion unedig ychwanegu mwy o werth i'ch busnes. 

Y naill ffordd neu'r llall, dylai marchnatwyr weithio i gael un olwg ar eu gwybodaeth farchnata, a elwir yn record meistr euraidd.

Strategaeth 5: Monitro Dangosyddion Ansawdd Data

Ymdrech barhaus i gadw'ch data yn lân ac yn ddidaro yw'r ffordd orau o weithredu eich strategaeth diddwytho data. Gall offeryn sy'n cynnig proffilio data a nodweddion rheoli ansawdd fod o ddefnydd mawr yma. Mae'n hanfodol bod marchnatwyr yn cadw llygad ar ba mor gywir, dilys, cyflawn, unigryw a chyson yw'r data sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithrediadau marchnata.

Wrth i sefydliadau barhau i ychwanegu cymwysiadau data at eu prosesau busnes, daeth yn angenrheidiol i bob marchnatwr fod â strategaethau diddwytho data ar waith. Mae menter fel defnyddio offer diddwytho data, a dylunio llifoedd gwaith dilysu gwell ar gyfer creu a diweddaru cofnodion data yn rhai strategaethau hanfodol a all alluogi ansawdd data dibynadwy yn eich sefydliad.

Ynglŷn ag Ysgol Data

Mae Data Ladder yn blatfform rheoli ansawdd data sy'n cynorthwyo cwmnïau i lanhau, categoreiddio, safoni, dad-ddyblygu, proffilio a chyfoethogi eu data. Mae ein meddalwedd paru data sy'n arwain y diwydiant yn eich helpu i ddod o hyd i gofnodion paru, uno data, a chael gwared ar ddyblygiadau gan ddefnyddio algorithmau paru niwlog deallus a dysgu peiriannau, waeth ble mae'ch data'n byw ac ym mha fformat.

Dadlwythwch Treial Am Ddim o Feddalwedd Paru Data Ysgol Data

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.