Stopiwch Gwmnïau Shaming sy'n Mechnïaeth ar Gyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Cynnwys

Cywilydd

Rwyf wedi bod yn arsylwi patrwm dros y flwyddyn ddiwethaf yr wyf yn credu sy'n peri cryn bryder ... cywilydd cwmnïau gan arweinwyr uchel eu parch yn y diwydiant marchnata pan fyddant yn penderfynu lleihau neu newid eu strategaethau cyfryngau cymdeithasol neu gynnwys.

Rwy'n blino'n onest arno.

Dyma ddiweddariad diweddar ar Twitter gan LUSH UK sy'n gwneud gwaith anhygoel o ddisgrifio eu her fel busnes a sut maen nhw'n mynd i ymateb iddo. Cliciwch trwy a darllenwch y gadwyn gyfan o ddiweddariadau.

Peidiwch â stopio yno, serch hynny. Darllenwch yr edau feddylgar gyfan. Yna darllenwch sut marchnata arweinwyr yn ymateb. Rwy'n credu nad yw eu beirniadaeth a'u hymatebion negyddol yn anghyfrifol yn unig, maen nhw'n hollol esgeulus.

Y marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol a chynnwys hyn gwerthu cyfryngau cymdeithasol a chynnwys. Yn dda iddyn nhw, ond nid yw hynny'n golygu bod eu strategaeth yn gweithio i bob cwmni. Nid yw'n gwneud hynny.

Mae fel petai cyfryngau cymdeithasol a marchnata cynnwys yn olewau CBD y diwydiant marchnata ... yr ateb ar gyfer pob anhwylder sy'n effeithio ar eich busnes. Dydyn nhw ddim.

Douglas Karr, Highbridge

Myfi yw'r Prif Swyddog Meddygol i'w llogi ar gyfer cwmnïau lluosog. Rwyf wedi gweithio gyda phawb o GoDaddy, Dell, a Chase i lawr i gwmnïau rheoli plâu a thoi rhanbarthol. I rai cwmnïau, roedd strategaeth gymdeithasol a chynnwys gadarn yn gwneud synnwyr economaidd rhagorol. Mae'r enillion ar fuddsoddiad ar gyfer cynyddu ymwybyddiaeth a chyfathrebu â'r gynulleidfa neu'r gymuned enfawr sydd ganddynt yn wych.

Ond nid dyna bob cwmni.

Dyma syndod i chi. Rwy'n un o'r cwmnïau hynny.

Mae strategaethau cynnwys a chymdeithasol yn fy ngalluogi i gynnal presenoldeb yn fy niwydiant. Mae'r gydnabyddiaeth a'r ymwybyddiaeth yn helpu fy musnes, ond nid ydynt yn cynhyrchu mwy o refeniw nag amser a chost cynhyrchu cynnwys creadigol a'r cyfryngau cymdeithasol. Heck, anaml y byddwch chi hyd yn oed yn gweld fideo gen i bellach. Ac ie ... gallwch feirniadu fy mhresenoldeb ar-lein trwy'r dydd ... a dod o hyd i dunnell y gellid ei gwella neu ei gwneud yn well.

Ond ar ôl 11 mlynedd mewn busnes, byddaf yn dweud hyn wrthych ... gallwn siarad ym mhob digwyddiad, bod ar bob rhestr farchnata, jac newyddion pob dicter cyfryngau cymdeithasol, ac ysgrifennu dwy bost blog anhygoel y dydd ... ac nid yw hyd yn oed yn dod yn agos at gyfateb i'r refeniw a gyrhaeddaf rhwydweithio ac ar lafar gwlad. Rwyf wedi gwario swm gormodol o arian, ymdrech ac amser gyda phobl yn fy niwydiant i ddylunio, datblygu a chynhyrchu cynnwys anhygoel ac - er iddo gael sylw i mi, ni thalodd y biliau. Rwyf wedi cael dylunwyr amser llawn, ysgrifenwyr cynnwys, ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol, a fideograffwyr yn gwneud gwaith anhygoel i mi. Ni weithiodd. Cyfnod.

Beth sy'n Gweithio I Mi.

Mae canlyniadau fy mod yn gallu cyrraedd fy nghleientiaid, y ansawdd o allbwn gwaith, y gwerth o'r gwaith hwnnw, ac mae'r gair ar lafar y maent yn ei ddarparu i'm busnes wedi arwain ato bob ymgysylltiad mawr y mae fy musnes wedi'i gael.

Nid oes unrhyw beth arall hyd yn oed yn dod yn agos. Dim byd.

Felly, i lawer o fy nghleientiaid, rwyf wedi cynghori yn erbyn buddsoddi'n drwm ar gyfryngau cymdeithasol a strategaethau cynnwys. Mae hynny'n iawn ... dywedais i.

  • Cefais gychwyn ifanc a oedd yn cyrraedd harddwyr. Dyfalwch beth? Mae Beauticians ar eu traed trwy'r dydd yn ceisio cael dau ben llinyn ynghyd. Nid oeddent yn darllen erthyglau na diweddariadau cyfryngau cymdeithasol ... roeddent yn gweithio eu bonion. Fodd bynnag, byddai'r harddwyr llwyddiannus hynny yn cymryd amser o'r gwaith i fynd i gynadleddau i weld y technolegau diweddaraf. Fe wnaethon ni siarad â nhw am wario arian gyda mi a dweud wrthyn nhw am wneud mwy o gynadleddau! Ac fe weithiodd.
  • Mae fy nghwmnïau lleol yn perfformio'n anhygoel o dda trwy estyn allan at gwsmeriaid a gofyn am raddau ac adolygiadau na chymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol a gwthio cynnwys. Felly, rydyn ni wedi adeiladu meidrol llyfrgell gynnwys yn seiliedig ar dymhorol ac rydym yn parhau i wella eu herthyglau sydd wedi'u hamserlennu a'u haildrefnu trwy eu blog a'u cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n gweld twf dau ddigid i'r ddau gwmni rydyn ni wedi gwneud hyn ar eu cyfer trwy draffig peiriannau chwilio. Dim cynnwys newydd, dim presenoldeb amser llawn ar y cyfryngau cymdeithasol ... dim ond llinell sylfaen effeithiol o gyngor gyda phob ymdrech arall yn mynd i wasanaeth cwsmeriaid ac ymgysylltu personol.
  • Mae gen i gwmni arall sy'n gwylio diweddariadau tywydd, yna'n canfasio cymdogaethau y mae stormydd yn effeithio arnyn nhw i gynnal archwiliadau am ddim. Rydych chi'n gwybod beth sy'n gweithio'n well na chyfryngau cymdeithasol a marchnata cynnwys ar eu cyfer? Hangarau drws. Enillion enfawr ar fuddsoddiad.
  • Mae gen i gychwyn technoleg newydd sy'n llwgu am adnoddau ac nid oes gennyf unrhyw ffordd o guro'r cystadleuwyr enfawr yn eu marchnad sy'n gwario miliynau ac sydd â thimau o bobl. Yn lle gwastraffu amser gyda llinell gynhyrchu o gynnwys a chymdeithasol, rydyn ni'n treulio mis ... weithiau'n fwy ... ar gynhyrchu a hyrwyddo un darn o gynnwys. Dyfalwch beth? Mae'n gweithio. Mae'r cynnwys hwnnw wedi'i rannu a'i ddarganfod ac wedi gyrru mwy o MQLs nag unrhyw strategaeth arall.
  • Mae gen i gwmni technoleg hynod lwyddiannus sy'n cael ei gydnabod yn fyd-eang fel yr arweinydd yn eu diwydiant ar gyfer arloesi. Buom yn gweithio'n galed ar gynnwys anhygoel a rannwyd tunnell yn y diwydiant. Rydych chi'n gwybod beth berfformiodd yn well? Llyfrynnau postio i swyddogion gweithredol. Pam? Oherwydd er bod eu gweithwyr yn ymchwilio ar-lein ac yn gwybod am y cwmni, roeddent yn gweithio gyda phartneriaid a kickbacks yn bennaf fel na fyddent yn cael y neges o flaen eu penderfynwyr. Aethon ni dros eu pennau ac fe weithiodd.
  • Mae gen i gwmni arall nad oes ganddo bron unrhyw bresenoldeb cymdeithasol na chynnwys ar-lein. Yn lle hynny, maen nhw'n buddsoddi'n helaeth yn llwyddiant cleientiaid ac yn cefnogi staff ac yn gwneud gweithio gyda nhw yn anhygoel. Ddim yn rhy wahanol i Zappos or Afal… Maen nhw'n gwneud profiad cwsmer sydd mor anhygoel nes bod cwsmeriaid yn dod yn eiriolwyr marchnata. Ydych chi'n cywilyddio rhai cwmnïau?
  • Rwyf wedi gweithio gyda diwydiannau rheoledig iawn na allent hyd yn oed ddod yn agos at rannu cynnwys ar-lein am eu diwydiant, eu technoleg, neu eu cwsmeriaid. Cyfnod. Fe'n gorfodwyd i ddefnyddio strategaethau eraill i yrru ymwybyddiaeth, caffael a chadw. Ar gyfer un cleient, gwnaethom ddatblygu cymhwysiad symudol a fyddai'n cynorthwyo eu timau ymchwil gyda chyfrifiadau ac addasiadau anodd. Gweithiodd yn hyfryd.
  • Rwyf wedi gweld cwmnïau technoleg sy'n cael eu crybwyll gan Forrester a Gartner yn cyflawni mwy o arweinwyr a chau na blwyddyn gyfan o gynhyrchu cymdeithasol a chynnwys. Rwy'n sylweddoli bod hynny'n dal i fod yn fodlon ... ond gadewch i ni ei wynebu ... gan adeiladu enw da a pherthynas â dadansoddwyr yn bennaf a fydd yn cael y math hwnnw o sôn ichi. Mae'n gas gen i dorri'r newyddion, ond nid yw pob dadansoddwr yn aros am eich trydariad neu'ch post blog nesaf.
  • Mae gen i gwmni arall a ddyblodd eu busnes â gwefan ofnadwy, dim gwelededd chwilio, dim cynnwys, a dim strategaethau cyfryngau cymdeithasol - ac rydych chi'n mynd i gaspio sut. Maen nhw'n cael arweiniad gan gwmnïau partner, yn galw'r gobaith yn oer, ac yn cau tunnell o fusnes. Caeodd un o'r bobl gwerthu allan sy'n gweithio yno $ 8 miliwn mewn busnes y llynedd. I ffwrdd o alwadau oer.

Cyn i chi fy nhaflu at y llewod, wrth gwrs nid wyf yn dweud hynny yn gymdeithasol ac yn fodlon Ni fydd gwaith ... ond dydyn nhw ddim yn mae un maint yn addas i bawb ateb.

Cyllideb, llinell amser, cystadleuaeth, amseru, adnoddau, diwydiant ... mae angen ystyried yr holl bethau hyn i weld a yw strategaethau cyfryngau cymdeithasol a chynnwys yn effeithiol i'ch busnes ai peidio.

Rwy'n gweld llawer o fusnesau yn symud adnoddau o'r cyfryngau cymdeithasol i wasanaeth cwsmeriaid, o gynhyrchu cynnwys i gynadleddau, nawdd, marchnata dylanwadwyr, a strategaethau eraill. Eu busnes nhw yw hi ac maen nhw'n gwneud yr hyn maen nhw wedi'i fesur a'i weld yn gweithio.

Ni all pob busnes goncro cyfryngau cymdeithasol nac ysgrifennu cynnwys anhygoel. Stopiwch gywilyddio cwmnïau pan fyddant yn symud i strategaethau sy'n gweithio'n well iddyn nhw.

Efallai mai'r hyn sy'n fy mhoeni fwyaf yw mai'r bobl yw'r cyntaf i gywilyddio'r busnesau hyn yw'r bobl gwerthu strategaethau cyfryngau cymdeithasol a chynnwys ac nid oes ganddynt unrhyw fewnwelediad i'r cwmni a sut mae'n gweithio. Mae hynny'n wirioneddol anghyfrifol ... rydych chi ddim ond yn ymosod ar unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r ffordd Chi gwneud arian.

Yn lle cywilyddio cwmnïau, ewch o hyd i gwmnïau y gallwch werthu eich gwasanaethau iddynt sydd angen eich help ac a all wneud gwahaniaeth.

Nid dyna bawb.

Stopiwch gywilyddio cwmnïau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.