Cynnwys MarchnataFideos Marchnata a Gwerthu

Pam Mae Eich Fideos Corfforaethol Yn Colli'r Marc, A Beth I'w Wneud Amdani

Rydyn ni i gyd yn gwybod beth mae rhywun yn ei olygu pan maen nhw'n dweud “fideo corfforaethol.” Mewn theori, mae'r term yn berthnasol i unrhyw fideo a wneir gan gorfforaeth. Arferai fod yn ddisgrifydd niwtral, ond nid yw'n anymore. Y dyddiau hyn, dywed llawer ohonom ym maes marchnata B2B fideo corfforaethol gyda thipyn o sneer. 

Mae hynny oherwydd bod fideo corfforaethol yn ddiflas. Mae fideo corfforaethol yn cynnwys lluniau stoc o weithwyr cow rhy ddeniadol cydweithredu mewn ystafell gynadledda. Mae fideo corfforaethol yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol chwyslyd yn darllen pwyntiau bwled oddi ar deleprompter. Mae fideo corfforaethol yn ailadrodd digwyddiad sy'n dechrau gyda phobl yn dod o hyd i'w bathodyn enw ar fwrdd ac yn gorffen gyda chynulleidfa sy'n clapio. 

Yn fyr, mae fideo corfforaethol yn ddiflas, yn aneffeithiol, ac yn wastraff ar eich cyllideb farchnata.

Nid yw corfforaethau yn cael eu tynghedu i barhau i wneud corfforaethol fideos. Fel marchnatwr, gallwch ddewis gwneud fideos sy'n ddeniadol, yn effeithiol, ac yn dod â chanlyniadau go iawn. 

Mae tri cham allweddol i'w dilyn i gychwyn ar eich taith i ffwrdd fideo corfforaethol ac i mewn marchnata fideo effeithiol:

  1. Dechreuwch gyda'r strategaeth.
  2. Buddsoddwch mewn creadigol.
  3. Ymddiried yn eich cynulleidfa.

Cam 1: Dechreuwch Gyda'r Strategaeth

bont corfforaethol mae cynllunio fideo yn dechrau gyda phedwar gair syml: Mae angen fideo arnom. Mae'r prosiect yn dechrau gyda'r tîm eisoes wedi penderfynu mai fideo yw'r hyn sydd ei angen ac mai'r cam nesaf yw gwneud y peth.

Yn anffodus, mae neidio’n syth i mewn i gynhyrchu fideo yn sgipio’r camau pwysicaf. Mae fideos corfforaethol yn deillio o ddiffyg strategaeth fideo glir, bwrpasol. Ni fydd eich tîm marchnata yn neidio i mewn i blatfform cymdeithasol neu nawdd digwyddiadau newydd heb strategaeth ac amcanion clir, felly pam mae fideo yn wahanol?

Enghraifft: Umault - Wedi'i ddal mewn Fideo Corfforaethol

Cyn plymio i gynhyrchu fideo, cymerwch amser i weithio trwy strategaeth ar gyfer y fideo. O leiaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu ateb y cwestiynau canlynol:

  • Beth yw amcan y fideo hon? Ble mae'n ffitio yn eich taith cwsmer?  Un o'r camgymeriadau mwyaf sy'n arwain at corfforaethol nid yw fideo yn egluro ble mae'r fideo yn glanio yn y twmffat gwerthu. Mae fideo yn gwasanaethu gwahanol rolau ar wahanol gamau yn nhaith y cwsmer. Mae angen i fideo cam cynnar ysbrydoli'r gynulleidfa i barhau i ymgysylltu â'ch brand. Mae angen i fideo cam hwyr sicrhau'r cwsmer ei fod yn gwneud y penderfyniad cywir. Mae ceisio cyfuno'r ddau yn arwain at a llanast heb ei gyfateb.
  • Pwy yw'r gynulleidfa darged ar gyfer y fideo hon? Os oes gennych luosog personâu prynwr, ceisiwch ddewis dim ond un i'w gyrraedd gydag un fideo. Mae ceisio siarad â phawb yn eich gadael yn siarad â neb. Gallwch chi bob amser wneud sawl fersiwn o'r fideo i siarad â chynulleidfaoedd ychydig yn wahanol.
  • Ble bydd y fideo hon yn cael ei defnyddio? A yw'n angori tudalen lanio, yn cael ei hanfon mewn e-byst oer, yn agor cyfarfodydd gwerthu? Mae fideo yn fuddsoddiad mawr, ac mae'n ddealladwy bod rhanddeiliaid eisiau gallu ei ddefnyddio mewn cymaint o gyd-destunau â phosib. Fodd bynnag, mae angen i fideo ddweud a gwneud pethau gwahanol iawn yn dibynnu ar y cyd-destun bydd yn cael ei ddefnyddio ynddo. Mae angen i fideo ar gyfryngau cymdeithasol fod yn fyr, yn uniongyrchol, a chyrraedd y pwynt yn iawn i ennyn diddordeb gwylwyr i atal y sgrôl. Mae fideo tudalen glanio wedi'i amgylchynu gan gopi sy'n rhoi'r holl fanylion y gallai darpar fod eu heisiau. 
    Ystyriwch wneud fersiynau lluosog o'r fideo at wahanol ddefnyddiau. Y gyrrwr cost mwyaf wrth greu fideo yw'r diwrnod (au) cynhyrchu. Mae treulio amser ychwanegol yn golygu fersiwn wahanol neu doriad wedi'i dargedu yn ffordd gost-effeithiol i gael milltiroedd ychwanegol allan o'ch man.

Mae cymryd yr amser i egluro'ch strategaeth, naill ai gyda'ch tîm neu gyda'ch asiantaeth, yn egluro'r hyn y mae angen i'r fideo ei ddweud a'i wneud. Mae hynny ar ei ben ei hun yn cymryd y cam mwyaf i ffwrdd o diriogaeth “gorfforaethol”, oherwydd byddwch yn sicrhau bod gan y fideo neges glir, cynulleidfa darged, ac amcan.

Cam 2: Buddsoddi Mewn Creadigol

bont corfforaethol mae fideos yn ail-lunio'r un rhaffau blinedig dro ar ôl tro. Faint o fideos ydych chi wedi'u gweld sy'n dechrau gyda'r haul yn codi dros y Ddaear, yna chwyddo i groesffordd brysur gyda nodau ar draws y cerddwyr, gan arwyddo cysylltedd? Ydw. Mae'r fideos hyn yn hawdd i'w gwneud ac yn hawdd eu gwerthu i fyny'r gadwyn gwneud penderfyniadau, oherwydd gallwch chi bwyntio at filiwn o enghreifftiau ohonyn nhw. Mae'ch holl gystadleuwyr wedi eu gwneud.

A dyna'n union pam maen nhw'n aneffeithiol. Os oes gan eich holl gystadleuwyr fideo mewn arddull debyg, sut allwch chi ddisgwyl i obaith gofio pa un oedd eich un chi? Anghofir y fideos hyn yn syth ar ôl cael eu gwylio. Mae rhagolygon yn gwneud eu diwydrwydd dyladwy ac yn ymchwilio i chi a'ch holl gystadleuwyr. Mae hynny'n golygu gwylio'ch fideo reit ar ôl eich cystadlaethau. Mae angen i chi greu fideo sy'n gwneud i'r rhagolygon eich cofio chi.

Os ydych chi wedi gwneud eich gwaith cartref ac wedi creu strategaeth fideo gynhwysfawr, efallai bod gennych chi syniad eisoes o ffordd atyniadol i gyfleu'ch neges. Y peth gwych am strategaeth fideo yw ei fod yn dileu opsiynau creadigol rhag cynnen. Er enghraifft, unwaith y byddwch chi'n gwybod eich bod chi eisiau gwneud fideo cam Penderfyniad ar gyfer CIOs mewn corfforaethau ar lefel menter, efallai y byddwch chi'n bwriadu gwneud fideo tysteb i'w sicrhau eu bod nhw mewn cwmni da. Gallwch ddileu unrhyw gynlluniau i wneud fideo cerdded cynnyrch neu fan brand ysbrydoledig. Byddai'r fideos hynny'n gweithio orau yn gynharach yn nhaith y cwsmer.

Enghraifft: Deloitte - Y Ganolfan Reoli

Nid oes rhaid i syniad creadigol fod yn rhywfaint o ddisgleirdeb ar lefel Christopher Nolan. Yr hyn rydych chi am ei wneud yw dod o hyd i ffordd i siarad yn uniongyrchol â'ch cynulleidfa mewn ffordd ddeniadol a chofiadwy. 

Mae buddsoddi mewn creadigol yn mynd y tu hwnt i'r syniad ar gyfer y fideo yn unig. Mae angen sgript atyniadol ar fideo marchnata B2B cryf a gweledigaeth glir wedi'i gosod trwy fyrddau stori cyn i'r cynhyrchiad ddechrau. Mae fideo “corfforaethol” yn aml yn a) heb ei ysgrifennu neu b) rhestr o bwyntiau siarad sy'n cael eu copïo a'u pastio i fformat sgript. 

Gall fideos heb eu hysgrifennu fod yn bwerus, yn dibynnu ar y stori rydych chi am ei hadrodd. Mae'n gweithio'n wych ar gyfer tysteb neu stori emosiynol. Nid yw heb ei ysgrifennu mor wych ar gyfer lansiad cynnyrch neu fan brand. Pan fydd y syniad am fideo cyfweld â'r Prif Swyddog Gweithredol, yna rydych chi'n rhoi gwaith allanol i'r creadigol i'r Prif Swyddog Gweithredol a'r golygydd fideo sydd angen ei roi at ei gilydd yn rhywbeth cydlynol. Mae hynny'n nodweddiadol yn arwain at amseroedd ôl-gynhyrchu hir a cholli pwyntiau allweddol.

Gall ysgrifennwr copi da wneud rhyfeddodau ar gyfer cyfieithu eich pwyntiau siarad i'r fformat fideo. Mae ysgrifennu sgriptiau fideo yn sgil arbenigol nad oes gan bob ysgrifennwr copi. Mae'r mwyafrif o ysgrifennwyr copi, yn ôl eu diffiniad, yn rhagorol am fynegi cynnwys yn ysgrifenedig. Nid ydynt o reidrwydd yn wych am fynegi cynnwys mewn cyfrwng clywedol / gweledol. Hyd yn oed os oes gennych ysgrifennwyr copi mewnol ar eich tîm marchnata, ystyriwch gyflogi ysgrifennwr sgript arbenigol ar gyfer eich fideos. 

Cam 3: Ymddiried yn Eich Cynulleidfa.

Rydw i wedi colli cyfrif o'r nifer o weithiau rydyn ni wedi clywed fersiwn o:

Rydym yn gwerthu i CIOs. Mae angen i ni fod yn llythrennol neu ni fyddant yn ei gael.

Esgusodwch fi? Rydych chi'n dweud bod angen popeth sydd wedi'i nodi ar eu cyfer ar CIOs corfforaethau mawr? Nesaf, rydych chi'n mynd i ddweud nad yw pobl yn hoffi posau neu nofelau dirgel.

Mae ymddiried yn eich cynulleidfa yn golygu credu eu bod yn graff. Eu bod yn dda yn eu swyddi. Eu bod eisiau gwylio cynnwys sy'n eu difyrru. Mae cynulleidfaoedd yn gwybod ei fod yn fasnachol. Ond pan fydd yn rhaid i chi wylio hysbysebion, onid yw'n well gennych fan doniol GEICO nag hysbyseb gwerthu ceir lleol sych?

Os yw'ch cynulleidfa'n brysur (a phwy sydd ddim), rhowch reswm iddyn nhw dreulio amser yn gwylio'ch fideo. Os yw'n syml yn ail-bwysleisio'r pwyntiau bwled o'ch taflen werthu, yna gallant sgimio hynny yn lle. Mae fideo cryf yn rhoi rheswm i wylwyr dreulio 90 eiliad o'u diwrnod arno. 

Mae fideo cryf yn un sy'n ennyn diddordeb eich cynulleidfa, yn gwneud iddyn nhw feddwl, ac yn dod â gwerth ychwanegol iddyn nhw. Mae'n darparu rhywbeth na ellir ei gasglu o ddalen werthu neu ffeithlun. Ni ddylai fod modd disodli'ch fideos B2B â PowerPoint.

Enghraifft: Nuance - Ni, Y Cwsmeriaid

Tyfodd fideo corfforaethol allan o le da. Wrth i fideo ddod yn fwy hygyrch fel cyfrwng, roedd corfforaethau eisiau neidio ar y duedd. Nawr bod fideo yn ofyniad ar gyfer marchnata modern, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n creu fideos sy'n tyfu gwerthiant ac yn dod â ROI sylweddol. Corfforaethol ni fydd fideo yn eich cael chi yno. Fideo gyda strategaeth glir, creadigol clyfar, ac sy'n ymddiried yn ei gynulleidfa yn union.

Dadlwythwch ein canllaw llawn i gael mwy o awgrymiadau ar ddianc o'r trap fideo corfforaethol:

7 Ffordd i Osgoi Gwneud Fideo Corfforaethol

Gobaith Morley

Mae Hope Morley yn COO o Umault, asiantaeth marchnata fideo B2B wedi'i lleoli yn Chicago. Mae hi'n cyd-gynnal y podlediad Marwolaeth i'r Fideo Corfforaethol, sioe sy'n cynnwys offer a chyngor i wneud fideos B2B y mae pobl eisiau eu gwylio mewn gwirionedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol