5 Cam i Greu Strategaeth Marchnata Cynnwys Buddugol

Buddugol Strategaeth Marchnata Cynnwys

Marchnata cynnwys yw'r ffordd sy'n tyfu gyflymaf a'r ffordd fwyaf effeithiol o farchnata'ch busnes, ond gall fod yn anodd creu strategaeth fuddugol. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr cynnwys yn cael trafferth gyda'u strategaeth oherwydd nad oes ganddyn nhw broses glir ar gyfer ei chreu. Maen nhw'n gwastraffu amser ar dactegau nad ydyn nhw'n gweithio yn lle canolbwyntio ar strategaethau sy'n gwneud hynny. 

Mae’r canllaw hwn yn amlinellu 5 cam sydd eu hangen arnoch i greu eich strategaeth marchnata cynnwys buddugol eich hun er mwyn i chi allu tyfu eich busnes ar-lein. 

Canllaw Cam wrth Gam i Greu Strategaeth Marchnata Cynnwys Effeithiol ar gyfer Eich brand

Cam 1: Gosod Eich Cenhadaeth a'ch Nodau

Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud yw egluro'ch cenhadaeth ac ysgrifennu eich nodau. 

Bydd hyn yn helpu nid yn unig i arwain y strategaeth hon ond hefyd yr holl strategaethau eraill y byddwch yn eu datblygu yn y dyfodol.

Meddyliwch amdano yn y modd hwn, arbenigwyr o asiantaethau marchnata integredig gwasanaeth llawn cytuno mai gosod nodau yw'r cam cyntaf pwysicaf yn eich strategaeth marchnata cynnwys.  

Ni allwch benderfynu sut i greu cynnwys deniadol os nad ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ceisio'i gyflawni.

Mae eich nodau yn wahanol i ddatganiad cenhadaeth gan eu bod yn canolbwyntio ar gamau gweithredu a chanlyniadau penodol, megis cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid neu yrru mwy o draffig i'ch gwefan.

Pa Nodau y Dylech Chi eu Gosod?

Gallai eich nod fod i gynyddu'r traffig cyffredinol i'ch gwefan, gyrru mwy o ymwelwyr o beiriannau chwilio, neu drosi mwy o arweiniadau yn gwsmeriaid. 

Neu efallai yr hoffech chi ganolbwyntio ar gamau gweithredu penodol fel cynyddu nifer y tanysgrifwyr neu gael pobl i rannu'ch cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae strategaeth dda yn cynnwys nid yn unig genhadaeth ond hefyd nodau sy'n benodol, yn fesuradwy, yn gyraeddadwy ac yn berthnasol i'ch busnes.

Er enghraifft, os byddwch chi'n gosod cenhadaeth i ddod yn chwaraewr mwyaf blaenllaw eich diwydiant o fewn pum mlynedd yna gallai hyn greu pwysau enfawr arnoch chi a phawb arall yn eich cwmni. 

Mae'r nod hwn mor fawr fel ei fod bron yn amhosibl ei gyflawni. 

Felly yn lle hynny efallai y byddwch am osod nodau llai ar gyfer y flwyddyn gyntaf, megis dyblu nifer eich cwsmeriaid mewn blwyddyn neu gyrraedd $1 miliwn mewn refeniw.

Cam 2: Deall Eich Cynulleidfa a Ble Maen Nhw

Ni allwch greu strategaeth farchnata effeithiol os nad ydych yn deall pwy rydych yn ceisio ei gyrraedd a pham y byddant yn poeni am yr hyn sydd gennych i'w ddweud.

Mae deall eich cynulleidfa yn fwy na dim ond gwybod faint o bobl sydd ynddo a sut olwg sydd ar eu proffiliau demograffig. 

Mae hwn yn fan cychwyn da, ond dylech hefyd feddwl am beth arall sy'n gwneud pob aelod o'ch grŵp targed yn unigryw.

Y ffordd orau o wneud hyn yw trwy ymchwilio i'r problemau y maent yn eu hwynebu o ddydd i ddydd a'r cwestiynau y maent yn ceisio eu hateb.

  • Pa gwestiynau mae eich grŵp targed yn eu gofyn?  
  • Pa broblemau ydych chi'n eu datrys ar eu cyfer? 
  • Pa fath o gynnwys sy'n ddefnyddiol iddynt a pha wybodaeth fyddai'n wastraff llwyr o'u hamser?

Sut allwch chi greu cynnwys sydd nid yn unig yn darparu'r atebion y maen nhw'n chwilio amdanyn nhw ond sydd hefyd yn rhoi rhywbeth ychwanegol iddyn nhw, fel darn o fewnwelediad gwerthfawr neu awgrym defnyddiol?

Cam 3: Cael y Gorau o'ch Tîm

Gyda dealltwriaeth wych o'ch cynulleidfa a'ch nodau wedi'u nodi'n glir, mae'n bryd cael mewnbwn gan bawb yn eich sefydliad sydd ag arbenigedd a fydd yn eich helpu i lwyddo.

Dylai nid yn unig gynnwys adrannau eraill fel marchnata neu gysylltiadau cyhoeddus ond hefyd cymorth i gwsmeriaid a gwerthu.

Mae gan yr holl bobl hyn fynediad i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. 

Mae gwerthwyr yn cael gwybod gan gwsmeriaid beth yw eu problemau a'u pryderon mwyaf. 

Gall staff cymorth cwsmeriaid ddweud wrthych pa nodweddion y mae cwsmeriaid yn gofyn amdanynt amlaf.

Meddyliwch am hyn fel sesiwn trafod syniadau – casglwch yr holl syniadau, mewnwelediadau ac awgrymiadau ynghyd ac yna cymerwch amser i fynd drwyddynt yn ofalus cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol. 

Efallai na fydd yr hyn sy'n ymddangos yn syniad gwych i ddechrau cystal os cymerwch amser i feddwl amdano.

Cam 4: Adnabod Eich Cynulleidfa a Sut i'w Cyrraedd

Unwaith y byddwch wedi deall pwy yw eich cynulleidfa, neu o leiaf grŵp targed posibl, yna beth sydd angen i chi ei wneud yw darganfod sut maen nhw'n hoffi defnyddio gwybodaeth ar-lein - yn benodol, sut mae'n well ganddyn nhw dderbyn cynnwys gan eich busnes.

Mae gan lawer o fusnesau lawer mwy o draffig gwe a chefnogwyr cyfryngau cymdeithasol nag y gallant gadw i fyny ag ef oherwydd eu bod yn creu'r un math o gynnwys i bawb. 

Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws i gystadleuwyr gyrraedd y bobl sydd â diddordeb yn eu cynhyrchion neu wasanaethau yn hytrach na'ch rhai chi.

Felly beth ddylech chi ei wneud yn lle?

Darganfyddwch pa sianeli cymdeithasol y mae eich cynulleidfa darged yn eu defnyddio fwyaf a ble y gellir dod o hyd iddynt. Nodwch y rhai sy'n gefnogwyr, dilynwyr a chwsmeriaid eich cystadleuwyr.

Creu cynllun ar sut i ymgysylltu â nhw. Os oes yna ddarn o gynnwys sy'n cael derbyniad arbennig o dda, yna canolbwyntiwch ar greu mwy o'r math hwnnw. 

Os oes pwnc neu thema benodol rydych chi'n gwybod bod gan eich cynulleidfa darged ddiddordeb ynddo, yna canolbwyntiwch ar greu mwy o gynnwys o amgylch y themâu hynny.

Cam 5: Creu Cynnwys Gwych

Un o'r heriau mwyaf y mae unrhyw berchennog busnes yn ei hwynebu yw gwybod sut i greu cynnwys deniadol a defnyddiol heb dreulio gormod o amser nac arian.

 Gyda'r holl offer marchnata sydd ar gael, gallwch gael eich temtio i ruthro i mewn a rhoi cynnig ar bob un ohonynt.

Y broblem gyda'r dull hwn yw nad yw'n gweithio. 

Yn y pen draw, rydych chi'n treulio llawer gormod o amser yn ceisio rheoli'r holl weithgaredd rydych chi'n ei gynhyrchu ond ychydig iawn o amser mewn gwirionedd yn creu'r cynnwys sy'n mynd i helpu'ch busnes i dyfu.

Yr ateb?

Crëwch galendr cynnwys sy'n ystyried unrhyw weithgarwch marchnata arall rydych chi'n ymwneud ag ef, fel ymgyrchoedd e-bost neu weithgarwch cyfryngau cymdeithasol. 

Peidiwch â thrafferthu creu cynnwys oni bai ei fod yn rhan o'r amserlen - yna cadwch at y cynllun a pheidiwch â gwyro oddi wrtho ni waeth pa mor demtasiwn yw hi i wneud rhywbeth arall yn lle hynny.

Y Strategaeth Cynnwys Buddugol

Mae yna lawer o resymau pam y gall creu strategaeth gynnwys ar gyfer eich busnes fod yn hynod ddefnyddiol. 

Nid yn unig y bydd yn rhoi darlun clir i chi o'r hyn y dylech fod yn ei wneud a sut i gyflawni'ch nodau, ond hefyd faint o amser ac ymdrech sydd ei angen i'w cyflawni.

Mae'n bwysig cofio nad yw'r broses byth yn dod i ben - pan fydd un nod wedi'i gyrraedd, mae'n bryd dechrau edrych ar y nesaf. 

A phan fydd y nod hwnnw gennych mewn golwg, cymerwch amser i edrych hyd yn oed ymhellach ymlaen a chynllunio sut y byddwch yn cadw'ch busnes i dyfu unwaith y bydd y targed hwnnw wedi'i gyrraedd.