Pum Cam y Gallwch eu Cymryd Heddiw i Hybu Eich Gwerthiant Amazon

Tyfu Gwerthiannau Amazon

Roedd tymhorau siopa diweddar yn sicr yn annodweddiadol. Yn ystod pandemig hanesyddol, gadawodd siopwyr siopau brics a morter mewn porthmyn, gyda thraffig traed Dydd Gwener Du gostwng mwy na 50% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mewn cyferbyniad, cynyddodd gwerthiannau ar-lein, yn enwedig ar gyfer Amazon. Yn 2020, adroddodd y cawr ar-lein bod gwerthwyr annibynnol ar ei blatfform wedi symud $4.8 miliwn o nwyddau ar Ddydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber - i fyny 60% ar y flwyddyn flaenorol.

Hyd yn oed wrth i fywyd ddychwelyd i normal yn yr Unol Daleithiau, nid oes unrhyw arwydd y bydd siopwyr yn tyrru yn ôl i ganolfannau a siopau adwerthu am y profiad yn unig. Mae'n fwy tebygol bod arferion defnyddwyr wedi newid yn barhaol, a byddant eto'n troi at Amazon am lawer o'u siopa. Wrth i farchnatwyr ym mhobman ddechrau cynllunio strategaethau eleni, rhaid i'r platfform hwn chwarae rhan ganolog.

Mae Gwerthu Ar Amazon yn Hanfodol

Y llynedd, aeth mwy na hanner yr holl werthiannau e-fasnach trwy Amazon.

Mae PYMNTS, Amazon A Walmart Bron Wedi Clymu Mewn Cyfran Blwyddyn Lawn O Werthiant Manwerthu

Mae'r goruchafiaeth honno yn y farchnad yn golygu bod yn rhaid i werthwyr ar-lein gynnal presenoldeb ar y platfform i adennill rhywfaint o'r traffig (a'r refeniw) hwnnw y byddent yn ei golli fel arall. Fodd bynnag, mae gwerthu ar Amazon yn dod â chostau a chur pen unigryw, gan atal llawer o werthwyr rhag gweld y canlyniadau y maent eu heisiau. Dylai busnesau gael eu cynllun gêm wedi'i gwblhau ymhell ymlaen llaw i gystadlu ym marchnad Amazon. Yn ffodus, mae yna gamau pendant y gallwch eu cymryd heddiw a fydd yn rhoi hwb i'ch gwerthiannau Amazon:

Cam 1: Gwella Eich Presenoldeb

Lle gwych i ddechrau'r prosiect hwn yw caniatáu i'ch cynhyrchion ddisgleirio. Os nad ydych eisoes wedi sefydlu'ch siop Amazon, mae hwn yn gam cyntaf hanfodol. Yn ei hanfod, gwefan fach yw eich siop Amazon o fewn ecosystem ehangach Amazon lle gallwch chi arddangos eich llinell gynnyrch gyfan a chael cyfleoedd traws-werthu ac uwch-werthu newydd gyda defnyddwyr sy'n darganfod eich brand. Trwy adeiladu eich gwefan Amazon, byddwch hefyd yn barod i fanteisio ar gynhyrchion a nodweddion newydd wrth iddynt gael eu cyflwyno.

Ar yr un pryd, dylech ganolbwyntio ar ddiweddaru neu weithredu cynnwys A + ar gyfer eich holl restrau Amazon, sef y nodweddion delwedd-drwm ar dudalennau manylion cynnyrch. Bydd eich cynhyrchion yn drawiadol gyda chynnwys A+ yn ei le a bydd ganddynt deimlad brand mwy cyson. Byddwch hefyd yn gweld hwb mewn cyfraddau trosi sy'n gwneud yr ymdrech ychwanegol yn werth eich amser. 

Cam 2: Gwneud Eich Cynhyrchion yn Fwy Siopau

Er bod gwneud i'ch cynhyrchion edrych yn ddeniadol yn sicr yn bwysig, rydych chi hefyd am sicrhau bod eich cynhyrchion yn fwy siopa i ddefnyddwyr Amazon. I wneud hyn, cymerwch ail olwg ar sut rydych chi wedi grwpio'ch cynhyrchion.

Mae rhai gwerthwyr Amazon yn dewis rhestru cynhyrchion â nodweddion gwahanol (dyweder lliw neu faint) fel cynhyrchion unigol. Felly, byddai'r top tanc gwyrdd bach rydych chi'n ei werthu yn gynnyrch arall na'r un top tanc mewn maint mawr neu liw coch. Mae manteision i'r dull hwn, ond nid yw'n hawdd ei ddefnyddio. Yn lle hynny, ceisiwch ddefnyddio'r nodwedd perthynas rhiant-plentyn i grwpio cynhyrchion gyda'i gilydd, fel bod modd eu pori. Y ffordd honno, pan fydd defnyddiwr yn darganfod pen eich tanc, gallant newid yn hawdd rhwng y lliwiau a'r meintiau sydd ar gael ar yr un dudalen nes iddo ddod o hyd i'r union beth sydd ei eisiau arno.

Gallwch hefyd archwilio eich rhestrau cynnyrch i wneud y gorau o sut y byddant yn ymddangos yn y canlyniadau chwilio. Ni fydd Amazon yn dangos cynnyrch oni bai ei fod yn cynnwys yr holl eiriau chwilio rhywle yn y rhestr cynnyrch. Gyda hynny mewn golwg, dylech gynnwys popeth rydych chi'n ei wybod am eich cynhyrchion a'u nodweddion, ynghyd â thermau chwilio perthnasol, i wneud y gorau o'ch teitlau cynnyrch, allweddeiriau backend, disgrifiadau a phwyntiau bwled. Y ffordd honno, bydd eich cynhyrchion yn llawer mwy tebygol o ymddangos mewn chwiliadau. Dyma awgrym mewnol: mae sut mae pobl yn chwilio am eich cynnyrch yn newid yn dibynnu ar y tymor. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diweddaru'ch rhestriad i fanteisio ar dueddiadau tymhorol.

Cam 3: Dechrau Profi Offer Hysbysebu Newydd

Unwaith y byddwch wedi optimeiddio'ch cynhyrchion, dechreuwch brofi'r cynhyrchion a'r nodweddion hysbysebu newydd i'w rhoi o flaen prynwyr perthnasol. Er enghraifft, gallwch nawr ddefnyddio hysbysebion arddangos noddedig i dargedu cynulleidfaoedd yn seiliedig ar eu data prynu. Mae'r hysbysebion hyn yn ymddangos ar dudalennau manylion cynnyrch fel y gallwch chi gystadlu'n uniongyrchol â chynhyrchion tebyg, a gallant hefyd ymddangos ar dudalen gartref Amazon. Bonws mawr ar gyfer yr hysbysebion hyn yw eu bod yn ymddangos ar y Rhwydwaith Arddangos Amazon, sef hysbysebion sy'n dilyn defnyddwyr o amgylch y rhyngrwyd.

Yn ddiweddar, lansiodd Amazon hefyd hysbysebion fideo brand noddedig. Mae'r grŵp hysbysebion newydd hwn yn arbennig o gyffrous oherwydd nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr Amazon erioed wedi gweld naid fideo o'r blaen, gan eu gwneud yn hynod drawiadol. Maent hefyd yn cynnig lleoliad tudalen gyntaf, sy'n hanfodol wrth ystyried hynny Nid yw 40% o brynwyr byth yn mentro heibio'r dudalen gyntaf maent yn agor. Ar hyn o bryd, mae llai o bobl yn defnyddio'r hysbysebion hyn, felly mae'r gost fesul clic yn isel iawn. 

Cam 4: Setlo ar Eich Hyrwyddiadau Tymhorol

Gall yr hyrwyddiad cywir fod y gwahaniaeth wrth droi traffig a gynhyrchir gan hysbysebion yn drawsnewidiadau. Os ydych chi'n mynd i gynnig dyrchafiad, mae'n hanfodol cloi'r manylion hynny yn gynnar oherwydd mae angen rhybudd ymlaen llaw ar Amazon i'w gosod mewn pryd ... yn enwedig ar gyfer Dydd Gwener Du a Cyber ​​5. Mae hyrwyddiadau yn beth anodd ac ni fyddant yn gweithio i bob un. busnes neu gynnyrch. Fodd bynnag, un strategaeth hyrwyddo Amazon effeithiol yw creu bwndeli rhithwir sy'n clymu cynhyrchion cysylltiedig â'i gilydd. Nid yn unig y mae'r strategaeth hon yn helpu i groes-werthu ac uwchwerthu eitemau tebyg, ond gallwch hefyd ei defnyddio i gynyddu gwelededd ar gyfer cynhyrchion mwy newydd nad ydynt yn graddio'n dda.

Cam 5: Archwiliwch Amazon Posts

Y cam olaf y gallwch ei gymryd i gael naid ar werthiannau Amazon yw adeiladu eich Amazon Posts presenoldeb. Mae'r cwmni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o gadw defnyddwyr ar y wefan am fwy o amser, felly mae wedi dechrau arbrofi gydag ochr gymdeithasol i siopa. Mae brandiau'n adeiladu tudalennau ac yn postio cymaint ag y byddent yn ei wneud ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Gall defnyddwyr hefyd ddilyn eu hoff frandiau.

Yr hyn sy'n gwneud Amazon Posts mor gyffrous yw eu bod yn ymddangos ar dudalennau manylion cynnyrch a thudalennau cynnyrch cystadleuwyr. Mae'r gwelededd hwn yn eu gwneud yn arf gwych i gael amlygiad ychwanegol i'ch brand a'ch cynhyrchion. Yn y misoedd cyn eich hyrwyddiadau, ceisiwch brofi gwahanol ddelweddau a negeseuon i weld beth sy'n atseinio. Gallwch chi ddechrau'r broses hon yn gyflym ac yn effeithlon trwy ailgylchu postiadau rydych chi eisoes yn eu defnyddio ar Instagram a Facebook.

Bod yn Llwyddiannus ar Amazon

Gobeithio y byddwn ni i gyd yn mwynhau eleni yn rhydd o'r pryder a'r ansicrwydd a brofwyd gennym y llynedd. Fodd bynnag, ni waeth beth sy'n digwydd, gwyddom y bydd defnyddwyr yn troi fwyfwy at Amazon am eu hanghenion siopa. Dyna pam y dylech chi roi'r platfform hwn yn y blaen ac yn y canol wrth i chi ddechrau datblygu eich strategaeth hyrwyddo. Trwy berfformio rhywfaint o waith strategol nawr, byddwch mewn lle gwych i weld eich tymor mwyaf llwyddiannus ar Amazon eto.