Pum Ffordd i Gamu Eich Gêm Marchnata Cynnwys

Camwch i Fyny!

Os ydych chi'n cymryd rhan mewn marchnata cynnwys o unrhyw fath, yna rydych chi'n defnyddio strategaeth. Efallai na fydd yn strategaeth swyddogol, wedi'i chynllunio nac yn effeithiol, ond mae'n strategaeth.

Meddyliwch am yr holl amser, adnoddau ac ymdrech sy'n mynd i greu cynnwys da. Nid yw'n rhad, felly mae'n bwysig eich bod chi'n cyfeirio'r cynnwys gwerthfawr hwnnw gan ddefnyddio strategaeth gywir. Dyma bum ffordd i gamu i fyny'ch gêm marchnata cynnwys.

Byddwch yn glyfar gyda'ch adnoddau

Gall marchnata cynnwys fynd yn ddrud, p'un a yw hynny'n golygu eich bod chi'n buddsoddi llawer iawn o'ch amser i greu cynnwys, neu'n gwario arian ar gontract allanol i greadigol. Mae angen cyfeirio rhywbeth mor ddrud â marchnata cynnwys yn ddoeth ac mae edrych ar ddadansoddeg yn rhan fawr o hynny.

Allwch chi ddychmygu rhoi'r holl adnoddau hynny i mewn dim ond i ddarganfod eich bod chi wedi bod yn gwthio'ch cynnwys ar Facebook pan oedd mwyafrif eich traffig marchnata yn dod o Instagram a Pinterest mewn gwirionedd? Mae hynny'n brifo; ac nid chi fyddai'r person cyntaf i brofi hynny. Cymerwch ychydig o amser i edrych ar eich dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol fel y gallwch chi gyfeirio'ch cynnwys ar y llwyfannau a'r cynulleidfaoedd cywir. 

Cyfarfod â'ch Tîm yn aml

Efallai bod gennych dîm sy'n ymroddedig i farchnata cynnwys, neu efallai na fydd gennych chi hynny. Yn y naill achos neu'r llall, mae'n bwysig cwrdd o leiaf unwaith yr wythnos a chyffwrdd â'r bobl sy'n gyfrifol am greu a hyrwyddo'ch cynnwys. Os gallwch chi, cwrdd bob dydd.

Sôn am unrhyw beth newydd sydd wedi'i wneud ers i chi gwrdd ddiwethaf. Edrych i'r dyfodol a dirprwyo tasgau i'r bobl iawn. Trafodwch beth mae'ch cystadleuwyr yn ei wneud a sut y gallwch chi wella ar eu cynnwys.

Bonnie Hunter, blogiwr marchnata yn Awstralia2WriteYsgrifennwchMyX

Mae'r cyfarfodydd hyn hefyd yn amser gwych i roi eich pennau at ei gilydd a gwneud rhywfaint o daflu syniadau. Beth yw rhai pynciau llosg y gallai eich tîm fod yn adeiladu cynnwys o'u cwmpas?

Adeiladu Eich Cynulleidfa 

Canolbwyntiwch ar dyfu eich cynulleidfa. Mae deddfwriaeth newydd yn nodi bod yn rhaid casglu data trwy gydsyniad, sy'n golygu bod data'n cael ei ildio yn barod ac nid ei gynaeafu. Mae marchnata cynnwys hyd yn oed yn bwysicach gyda dyfodiad y ddeddfwriaeth hon oherwydd bod cynnwys da yn ffordd wych o annog pobl i drosglwyddo eu gwybodaeth yn hapus.

Pan fydd pobl yn hoffi'ch cynnwys, byddant yn cynnig eu data oherwydd eu bod am ddal i dderbyn eich pethau. Meddyliwch faint yn fwy effeithiol yw model na chrafu'r rhyngrwyd ar gyfer data pobl na allent ofalu llai. Mae'n rhoi cyfle i chi adeiladu perthynas â phobl a chaniatáu iddynt deimlo'n gysylltiedig â'ch cynnwys.

Billy Baker, marchnatwr cynnwys yn BritStudentGwaith Cwrs Nesaf.

Cymerwch dymheredd pa mor effeithiol yw'ch ymdrechion trwy edrych ar bersonas eich cynulleidfa, gwirio'ch rhifau yn erbyn y llynedd, a gweld a yw'ch cyfrif tanysgrifiwr yn cydberthyn ag ymdrechion marchnata cynnwys. 

Gosod Nodau Priodol 

Os nad ydych chi'n gwybod beth yw eich nodau marchnata cynnwys, sut allwch chi eu cyflawni o bosibl? Bydd rhan fawr o osod y nodau hyn yn seiliedig ar eich dadansoddeg, enghreifftiau:

  • Ar gyfer pa blatfform ydych chi'n creu nodau?
  • Ble ydych chi am fod mewn blwyddyn?
  • Ydych chi am gynyddu eich dilynwyr, yna faint?

Neu efallai eich bod eisiau cynyddu rhyngweithio a thraffig defnyddwyr yn unig. Ar ôl i chi gael eich nod blynyddol mawr, mae'n bryd rhannu hynny yn nodau misol llai, haws mynd atynt. Y rhain fydd eich cerrig camu i gyrraedd y nod mawr, cyffredinol hwnnw. Y cam olaf yw cyfrifo pa dasgau dyddiol y mae'n rhaid i chi eu dilyn i wireddu'r nodau mwy hynny.

Diffinio Sut y Byddwch Yn Mesur Llwyddiant

Mae angen i chi olrhain perfformiad eich cynnwys os ydych chi eisiau gwybod pa mor effeithiol ydyw. Ydych chi'n mynd i olrhain metrigau caled fel gwerthiannau ac arweinyddion neu rai meddal fel ymgysylltu â defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol? Rhai metrigau y byddwch chi am eu holrhain yn bendant yw metrigau defnydd (faint o bobl sy'n gweld neu'n lawrlwytho'ch pethau), yn rhannu metrigau, metrigau cenhedlaeth plwm a metrigau gwerthu. 

Casgliad

Mae marchnata cynnwys yn weithgaredd deinamig sy'n gofyn am barodrwydd i newid strategaeth pan nad yw rhywbeth yn gweithio. Mae'n bwysig cael nodau a gwybod beth yw eich metrigau ar gyfer llwyddiant. Nid yw'n rhad chwaith, felly byddwch yn graff gyda'r ffordd rydych chi'n cyfeirio'ch adnoddau. Dilynwch y pum awgrym hyn i gamu i fyny'ch gêm marchnata cynnwys.