Sut y gall Startups Oresgyn Heriau Technoleg Marchnata Cyffredin

Cynlluniau Stack Martech a Chynghorau Cyllideb ar gyfer Startups

Mae'r term “cychwyn” yn hudolus yng ngolwg llawer. Mae'n dwyn i gof ddelweddau o fuddsoddwyr eiddgar yn mynd ar drywydd syniadau miliwn-doler, swyddfeydd chwaethus, a thwf diderfyn.

Ond mae gweithwyr proffesiynol technoleg yn gwybod y realiti llai cyfareddol y tu ôl i'r ffantasi cychwyn: mae ennill troedle yn y farchnad yn fryn enfawr i'w ddringo.

At GetApp, rydyn ni'n helpu busnesau cychwynnol a busnesau eraill i ddod o hyd i'r feddalwedd sydd ei hangen arnyn nhw i dyfu a chyrraedd eu nodau bob dydd, ac rydyn ni wedi dysgu ychydig o bethau am heriau ac atebion twf busnes ar hyd y ffordd. 

Er mwyn helpu cychwyniadau yn benodol, fe wnaethon ni ymuno â ni yn ddiweddar Malu Cychwyn - cymuned gychwyn ar-lein fwyaf y byd - i ddatgelu heriau technegol mwyaf dybryd arweinwyr cychwyn. Y brwydrau a glywsom amlaf gan yr arweinwyr hyn oedd adeiladu presenoldeb ar-lein effeithiol a dod o hyd i feddalwedd sy'n datrys problemau a nodwyd.

Felly fel cychwyn gydag adnoddau cyfyngedig, sut ydych chi'n cael sylw ar-lein wrth ddod o hyd i'r dechnoleg gywir, i gyd heb wastraffu adnoddau gwerthfawr?

Yr ateb yw adeiladu pentwr technoleg marchnata effeithiol (martech), ac yn GetApp rydym am eich helpu i wneud yn union hynny. Dyma fy nhri awgrym i'ch helpu chi i ragweld a goresgyn heriau cyffredin ar gyfer martech. 

Awgrym 1: Am i'ch Martech fod yn effeithiol? Chi Mae angen i gael cynllun ar waith

Wrth siarad ag arweinwyr cychwyn, fe wnaethon ni ddarganfod hynny bron 70%1 eisoes yn manteisio ar offer martech. Ac nid yw'r rhai nad ydyn nhw'n manteisio yn ddiymadferth; mae mwy na hanner y defnyddwyr nad ydynt yn martech yn cael cymorth marchnata gan asiantaeth farchnata allanol.

Ond beth yw eu cynllun gêm?

Pan ofynasom i fusnesau cychwynnol ddefnyddio offer martech a oes ganddynt gynllun ac yn ei ddilyn, dywedodd mwy na 40% eu bod yn ei adain yn unig.

Mae hyn yn rhwystr mawr i gyflawni pentwr martech effeithiol. GetAppcanfu arolwg cychwyn hynny mae cychwyniadau heb gynllun martech fwy na phedair gwaith yn fwy tebygol o ddweud nad yw eu technoleg marchnata yn cwrdd â'u hamcanion busnes.

Rydyn ni am eich helpu chi i gyrraedd eich nodau busnes, ac mae canlyniadau ein harolwg yn paentio map ffordd eithaf clir ar gyfer cyrraedd yno: Gwnewch gynllun martech a chadwch ato.

Camau nesaf: Ymgynnull tîm cynllunio o gynrychiolwyr o bob rhan o'ch sefydliad, yna trefnwch gyfarfod cychwyn i benderfynu pa offer newydd sydd eu hangen arnoch ynghyd â llinell amser ar gyfer eu gweithredu. Cynhwyswch gam yn eich cynllun i archwilio offer marchnata presennol yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn dal i'ch helpu i gyflawni amcanion busnes. Rhannwch eich cynllun gyda'r holl randdeiliaid, a'i adolygu a'i addasu yn ôl yr angen.

Awgrym 2: Cadarn, gall offer Martech fod yn llethol, ond mae llwybr at lwyddiant ac mae'r ymgysylltiad gwell yn werth yr ymdrech

Gall meddalwedd marchnata fod yn anhygoel o bwerus yn nwylo tîm profiadol, ond mae nifer y nodweddion a'r galluoedd sy'n dod yn fodern technoleg marchnata gall hefyd fod yn llethol i ddefnyddwyr newydd.

Cyfeiriodd yr arweinwyr cychwyn y buom yn siarad â hwy ormodedd o nodweddion nas defnyddiwyd a gorgyffwrdd a gwnaethant sylwadau ar gymhlethdod cyffredinol offer martech fel rhai o'u prif heriau martech.

Ar y llaw arall, mae buddion yr offer hyn yn werth yr heriau. Rhestrodd yr un arweinwyr cychwyn hyn ymgysylltiad gwell â chwsmeriaid, targedu mwy manwl gywir, ac ymgyrchoedd marchnata mwy effeithiol fel tair prif fudd pentwr martech effeithiol.

Felly, sut allwch chi fwynhau buddion eich technoleg farchnata wrth leihau rhwystredigaethau a rhwystrau gorlwytho nodwedd? Fel arweinydd cwmni technoleg, gallaf ddweud wrthych fod archwiliad pentwr martech yn lle gwych i ddechrau.

Gall rhywfaint o hyfforddiant ychwanegol ar gyfer defnyddwyr terfynol hefyd fynd yn bell tuag at ddiffinio'ch offer martech. Ac a cynllun martech iawn dylai eich helpu i ddileu rhai o'r materion hyn wrth y tocyn trwy ddewis offer cymhleth yn y lle cyntaf.

Roedd yr arweinwyr cychwyn a arolygwyd gennym hefyd yn cynnig rhywfaint o adborth ar sut maen nhw'n ymateb i'r heriau martech hyn. Gall eu mewnwelediad ar sail profiad eich helpu i lunio'ch cynllun ymateb eich hun, pe byddech chi'n mynd i heriau tebyg:

gwella effeithiolrwydd martech

Camau nesaf: Casglwch ddogfennaeth broses ar gyfer eich technoleg farchnata newydd (naill ai wedi'i chreu'n fewnol neu wedi'i darparu gan eich gwerthwr) a'i rhannu gyda'r holl ddefnyddwyr terfynol. Trefnu sesiynau hyfforddi rheolaidd (dan arweiniad staff a rhai a ddarperir gan werthwyr) a dynodi uwch ddefnyddwyr i ddatrys problemau ac arwain gweithdai. Sefydlu sianel ar eich teclyn cydweithredu lle gall defnyddwyr ofyn cwestiynau a chael help gyda'ch offer martech.

Awgrym 3: Os ydych chi am fod yn llwyddiannus, neilltuwch o leiaf 25% o'ch cyllideb farchnata ar gyfer buddsoddiad Martech

Wrth blotio'ch strategaeth martech, mae'n hollbwysig pennu cyllideb realistig a chadw ati. Er y gall lleihau gwariant martech i arbed cyllideb fod yn demtasiwn, gall sgimpio roi eich busnes newydd mewn perygl o syrthio ar ei hôl hi a marweiddio. Dyma pam y gall meincnodi yn erbyn eich cyfoedion fod yn ddefnyddiol.

Ystyriwch fod 65% o'r cychwyniadau a glywsom ganddynt sy'n gwario mwy na chwarter eu cyllideb farchnata ar martech wedi dweud bod eu pentwr yn cwrdd ag amcanion busnes, tra gallai llai na hanner (46%) y rhai sy'n gwario llai na 25% wneud yr un peth hawlio.

Dim ond 13% o'n hymatebwyr sy'n gwario mwy na 40% o'u cyllideb ar martech. Yn seiliedig ar y wybodaeth hon, mae neilltuo rhywle rhwng 25% a 40% o'ch cyllideb farchnata i farchogaeth yn ddull synhwyrol, o ran meincnodi cymheiriaid.

Gall cyllidebau cychwyn amrywio'n wyllt yn dibynnu ar faint y busnes, ond dyma ychydig mwy o ddata arolwg ar yr hyn y mae eich cyfoedion yn ei wario ar martech mewn gwirionedd: 

  • Mae 45% o fusnesau cychwynnol yn gwario $ 1,001 - $ 10,000 / mis 
  • Mae <20% o'r cychwyniadau yn gwario $ 10,000 + / mis 
  • Mae 38% o fusnesau cychwynnol yn gwario llai na $ 1,000 / mis 
  • Mae 56% o fusnesau cychwynnol yn nodi eu bod yn defnyddio rhyw fath o feddalwedd marchnata am ddim / teclyn marchnata am ddim

cyllidebau martech cychwyn

A bod yn deg, mae pandemig COVID-19 wedi chwalu hafoc ar gyllidebau ar draws pob sector. Ond fe wnaethon ni ddarganfod hynny hyd yn oed o hyd, Mae 63% o arweinwyr cychwyn wedi cynyddu eu buddsoddiadau martech dros y flwyddyn ddiwethaf. Gostyngodd llai na phump y cant eu cyllideb martech yn ystod yr un cyfnod.

Camau nesaf: Ar ôl i chi sefydlu'ch cyllideb, profwch ychydig offer am ddim / treialon am ddim i weld beth sy'n gweithio'n dda i'ch tîm. Tybed pa offer martech i ddechrau? Datgelodd ein harolwg mai profion A / B, dadansoddeg gwe, a meddalwedd CRM oedd yr offer mwyaf effeithiol wrth helpu busnesau cychwynnol i gyrraedd eu nodau marchnata.

Lawrlwytho GetAppAdeiladu Canllaw Stack Martech Hanfodol ar gyfer Startups

4 Cam I Optimeiddio'ch Stac Martech

Fel cychwyn, mae cyrraedd màs critigol yn gyflawniad mawr, ac mae cynllun marchnata cadarn a stac martech effeithiol yn hanfodol i gyrraedd yno. Dyma gynllun pedwar cam i fynd â'r cyngor a rennir yma gyda chi:

  1. Lluniwch gynllun Martech: Ymgynnull eich tîm, penderfynu pa offer sydd eu hangen arnoch, dyfeisio cynllun gweithredu a llinell amser, a'u rhannu â'ch sefydliad. Adolygu'n rheolaidd a'i addasu yn ôl yr angen.
  2. Gosodwch eich tîm am lwyddiant: Rhowch ddogfennaeth broses, offer cydweithredu, a hyfforddiant dan arweiniad staff a gwerthwyr i'ch tîm i'w helpu i ddefnyddio'ch pentwr martech mor effeithlon â phosibl.
  3. Gwnewch gyllideb realistig a chadwch ati: Os ydych chi'n gwario cryn dipyn yn llai na 25% o'ch cyllideb farchnata ar dechnoleg, rydych chi mewn perygl o syrthio ymhell y tu ôl i'ch cystadleuwyr. Cofiwch ei bod hefyd yn iawn cynnwys offer am ddim yn eich pentwr martech cyhyd â'u bod yn effeithiol.
  4. Archwiliwch eich pentwr martech: O bryd i'w gilydd (o leiaf ddwywaith y flwyddyn) archwiliwch eich pentwr martech a defnyddwyr pleidleisio i sicrhau bod eich offer yn dal i helpu i gyflawni eich mentrau marchnata. Dileu offer nas defnyddiwyd a chydgrynhoi'r rheini sydd â nodweddion sy'n gorgyffwrdd. Profwch offer newydd (gan ddefnyddio treialon am ddim pan fo hynny'n bosibl) i fynd i'r afael ag anghenion nas cyflawnwyd.

Pob lwc, rydyn ni'n gwreiddio i chi. Ond rydyn ni'n gobeithio y gallwn ni wneud mwy na dim ond codi'ch calon o'r cyrion. Rydym wedi creu nifer o offer a gwasanaethau am ddim i'ch helpu chi i gyrraedd eich nodau cychwyn, gan gynnwys ein Offeryn AppFinder ac mae ein Arweinwyr Categori yn seiliedig ar mwy na miliwn o adolygiadau defnyddwyr wedi'u gwirio.

Gwiriwch nhw allan, a gadewch i ni wybod os oes unrhyw beth arall y gallwn ei wneud i'ch helpu ar hyd y ffordd.

Methodoleg

1GetAppCynhaliwyd Arolwg Technoleg Marchnata 2021 Chwefror 18-25, 2021 ymhlith 238 o ymatebwyr i ddysgu mwy am y defnydd o offer technoleg marchnata gan fusnesau cychwynnol. Cafodd ymatebwyr eu sgrinio am swyddi arwain wrth gychwyn ym maes gofal iechyd, gwasanaethau TG, marchnata / CRM, manwerthu / eFasnach, meddalwedd / datblygu gwe, neu AI / ML.

GetAppRoedd cwestiwn effeithiolrwydd pentwr technoleg marchnata yn cynnwys yr holl ddewisiadau canlynol (a restrir yma yn nhrefn effeithiolrwydd yn ôl sgoriau wedi'u pwysoli): A / B neu brofion aml-amrywedd, dadansoddeg gwe, rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM), priodoli aml-gyffwrdd, cyfryngau cymdeithasol. marchnata, platfform marchnata cynnwys, platfform marchnata symudol, offer adeiladu gwefan, platfform data cwsmeriaid (CDP), marchnata chwilio (SEO / SEM), platfform personoli, rheoli cydsyniad a dewis, meddalwedd awtomeiddio marchnata, platfform arolwg / profiad cwsmer, system rheoli cynnwys (CMS). platfform marchnata aml-sianel, platfform marchnata e-bost, hysbysebu fideo ar-lein, offer eiriolaeth gweithwyr.