12 Cam at Adeiladu'r Galw am eich Asiantaeth Newydd

swyddfa dknewmedia

Roedd yr wythnos ddiwethaf yn wythnos anhygoel yn Byd Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol lle siaradais ar y pwnc o Marchnata Ffliw. Er mai corfforaethau oedd y gynulleidfa gan mwyaf yn chwilio am gyngor ar sut i weithredu mewn strategaeth lwyddiannus, dychwelais adref a chefais gwestiwn da gan un o'r mynychwyr yn chwilfrydig ynghylch sut y gwnes i adeiladu digon o ddylanwad a galw i gychwyn fy asiantaeth fy hun.

Rydw i eisiau gwybod sut y gallaf fynd ati i gael cleientiaid (sy'n talu) i mi gynnig ymgynghori a hyfforddi ... trwy werthuso'r hyn sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd, yna cynnig strategaethau, atebion, awgrymiadau ac arferion gorau. Rwy'n gwybod bod blogio, llyfrau, e-lyfrau, gweminarau a fideos yn lleoedd da i ddechrau. Ble ddechreuais i fod yn unawdydd a sut mae cael fy musnes i dyfu digon fel y gallaf ei wneud yn llawn amser?

Felly, beth wnes i i ddechrau fy asiantaeth a sut byddwn i'n ei wneud yn wahanol?

 1. Eich Rhwydwaith - Nid yw'ch busnes yn dibynnu ar eich sgôr Klout, nifer y dilynwyr sydd gennych chi, na'ch safleoedd chwilio. Yn y pen draw, bydd eich busnes yn llwyddo ar sail y buddsoddiad a wnewch i ehangu a chreu perthnasoedd personol â'ch rhwydwaith corfforol. Nid yw hynny'n golygu nad yw cymdeithasol o bwys, mae'n golygu na fydd cymdeithasol o bwys nes y gallwch chi gysylltu'n bersonol â'r rhai ar ben arall y bysellfwrdd.
 2. Blog arbenigol - roedd pawb yn siarad am gyfryngau ar-lein ar y pryd y dechreuais fy mlog, ond nid oedd unrhyw un yn siarad yn benodol am yr atebion sydd ar gael i helpu marchnatwyr. Dyna oedd fy nghariad yn wirioneddol ... ar ôl gweithio yn y meddalwedd fel diwydiant gwasanaeth a sgwrio'r Rhyngrwyd am yr hyn sydd nesaf, roeddwn i wedi dod yn foi offer goto ar gyfer fy rhwydwaith. Nid oedd blog arall ar gael felly dechreuais fy un i. Pe gallwn ei wneud eto, byddwn hyd yn oed yn mynd yn dynnach gyda fy mhwnc, daearyddiaeth, neu ffocws y diwydiant.
 3. Y Gymuned - Ymwelais, rhoi sylwadau, hyrwyddo, rhannu a rhoi adborth i arweinwyr eraill yn y gymuned. Weithiau byddwn i gyd yn cael dadleuon gyda nhw hefyd, ond fy ffocws bob amser oedd ychwanegu gwerth at eu presenoldeb wrth sicrhau bod fy enw yn hysbys. Ffordd wych o wneud hyn y dyddiau hyn yw cychwyn podlediad a chyfweld â'r arweinwyr yn y diwydiant yr hoffech chi weithio gyda nhw neu ar eu cyfer.
 4. Siarad - Nid yw'r cyfryngau digidol yn ddigon (gasp!) Felly mae'n rhaid i chi fynd i wasgu'r cnawd. Fe wnes i wirfoddoli i siarad ym mhobman yn lleol ac yn genedlaethol. Fe wnes i barhau i wella fy sgiliau siarad, sgiliau ysgrifennu (efallai y byddwch chi'n dadlau hynny) a fy sgiliau cyflwyno. Pan fyddaf yn siarad mewn digwyddiad, rwy'n cael tunnell yn fwy o arweiniadau na blogio yn unig. Fodd bynnag, mae angen i mi ddal i flogio i gael y cyfle siarad felly nid yw'n un na'r llall. A phob tro y siaradais, roeddwn ychydig yn well na'r tro diwethaf. Siaradwch ym mhobman ac i bawb!
 5. Targedu - Mae yna ddau ddwsin o gwmnïau rydw i eisiau gweithio gyda nhw ac rydw i'n gwybod pwy ydyn nhw, gyda phwy y mae angen i mi gwrdd, ac rwy'n datblygu cynlluniau ar sut rydw i'n mynd i'w cyfarfod. Weithiau mae trwy gydweithiwr sydd â chysylltiad ar LinkedIn, weithiau byddaf yn gofyn iddynt yn uniongyrchol am goffi, ac ar adegau eraill byddaf yn gofyn am eu cyfweld ar gyfer ein podlediad neu'n eu gwahodd i ysgrifennu at ein cynulleidfa. Ni fyddwn yn galw hynny'n gwerthu (stelcio efallai), ond mae'n ymgysylltu â nhw i weld a allem fod yn ffit i'w sefydliad ac i'r gwrthwyneb.
 6. Helpu - Lle bynnag y gallwn, cynorthwyais bobl heb unrhyw ddisgwyliad o gael eu talu. Fe wnes i eu hyrwyddo, curadu cynnwys a'i rannu, rhoi adborth, a rhoi popeth i ffwrdd am ddim. Mae'n rhaid i chi gofio, er efallai y byddaf yn cyffwrdd â 100,000 o ymwelwyr unigryw, gwrandawyr, gwylwyr, llewyrwyr, dilynwyr, cefnogwyr, ac ati y mis ... dim ond 30 neu fwy sy'n gwsmeriaid sy'n talu go iawn. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi adeiladu enw da, cael rhai astudiaethau achos a gyrru canlyniadau i rai er mwyn cael gwaith. Rydym wedi adeiladu enw da o amgylch marchnata i mewn, strategaethau mesuradwy, SEO cymhleth i gyhoeddwyr mawr, a awdurdod cynnwys… Ond dechreuodd peth ohono dim ond trwy helpu pobl i drwsio rhywbeth fud ar eu gwefan.
 7. Gofyn - Nid yw dweud wrth bawb am yr hyn rydych chi'n dda yn ei wneud yn gweithio'n dda wrth werthu. Ond mae gofyn i bawb ble mae angen help arnyn nhw yn ddull llawer gwell. Yn llythrennol, ychydig funudau yn ôl, estynnais at gwmni yr ydym wedi ei gynorthwyo y mae ei draffig organig 10 gwaith yr hyn ydoedd 4 blynedd yn ôl a gofynnais i gwrdd â nhw i weld ble arall y gallem fod o gymorth. Gofyn yn gweithio. Mae clywed yr hyn y mae'r darpar neu'r cleient yn cael anhawster ag ef ac yna gweld a allwch weithio ar rai atebion ar eu cyfer, yw'r ffordd berffaith o ymuno â chwmni. Dechreuwch yn fach, profwch eich hun, ac yna byddwch chi'n ymgysylltu'n ddyfnach ac yn ddyfnach.
 8. Hunan Hyrwyddo - Mae'n bigog ... ond yn angenrheidiol. Os cewch eich llongyfarch, eich rhannu, eich dilyn, eich crybwyll, neu unrhyw beth arall nad ydych chi'n ei wybod - mae hynny'n ddilysiad gwych o'ch arbenigedd. Rwy'n hollol ddi-baid ynglŷn â hyrwyddo'r hyn y mae eraill yn ei ddweud amdanaf. Nid wyf yn mynd ati i geisio pawb i'w wneud, ond os bydd y cyfle yn codi a bod rhywun yn talu canmoliaeth i mi, efallai y byddaf yn gofyn iddynt ei roi ar-lein.
 9. Edrych yn Broffesiynol - Parth cywir, cyfeiriad e-bost yn eich parth (nid @gmail), cyfeiriad swyddfa, ffotograffiaeth broffesiynol, logo modern, gwefan hardd, cardiau busnes gwahanol ... nid treuliau busnes yn unig yw'r rhain i gyd. Maent i gyd yn gostau marchnata ac yn arwyddion o ddibynadwyedd. Os gwelaf gyfeiriad gmail, nid wyf yn siŵr eich bod o ddifrif. Os na welaf gyfeiriad a rhif ffôn, does gen i ddim syniad a ydych chi am fod mewn busnes yr wythnos nesaf. Mae cael eich cyflogi yn ymwneud ag ymddiriedaeth ac mae pob cost a welir yn allanol yn elfen o ymddiriedaeth.
 10. Ysgrifennu Llyfr - Hyd yn oed os mai'r unig werthiant rydych chi'n ei gael yw chi a'ch Mam, mae ysgrifennu llyfr yn dangos, beth bynnag yw'r diwydiant rydych chi ynddo, rydych chi wedi'i ddadansoddi'n drylwyr ac wedi adeiladu eich strategaeth unigryw eich hun i weithio ynddo. Cyn imi fod yn awdur, ni allwn gael amser o'r dydd gan rai cynadleddau neu gleientiaid. Ar ôl i mi fod yn awdur, roedd pobl yn cynnig talu i mi ddod i siarad â nhw. Mae'n ymddangos yn wirion, ond mae'n elfen arall eich bod o ddifrif am eich diwydiant.
 11. Dechreuwch Eich Busnes - Nid oes byth ddigon o arian a dim amser gwell i gychwyn busnes nag ar hyn o bryd. Mae pawb sy'n meddwl amdano yn meddwl bod angen hyn arnyn nhw, angen hynny, yn aros am un peth arall, ac ati. Hyd nes i chi fynd allan ar eich pen eich hun a theimlo'r teimlad ofnadwy hwnnw ym mhwll eich stumog sy'n eich gwneud chi'n ddigon llwglyd i fynd i hela - byddwch chi'n aros yn iawn lle rydych chi. Roedd fy mab yn dechrau coleg ac roeddwn i wedi torri pan ddechreuais Highbridge. Am wythnosau roeddwn yn cwympo i gysgu wrth fy nesg yn gwneud swyddi od i gael dau ben llinyn ynghyd i bobl ... a dysgais sut i baratoi'n well, marchnata'n well, gwerthu'n well, cau'n well, ac adeiladu fy musnes yn y pen draw. Mae poen yn ysgogiad anhygoel dros newid.
 12. Gwerth - Peidiwch â chanolbwyntio ar yr hyn rydych chi'n ei godi na faint rydych chi'n ei wneud, canolbwyntiwch ar y gwerth rydych chi'n dod ag eraill iddo. Rwy'n gwylio amcangyfrif rhai pobl yn seiliedig ar yr oriau a weithiwyd ac a dorrodd. Rwy'n gwylio eraill yn gwefru fel eu bod nhw'n cribinio yn y bychod ac maen nhw'n chwilio am gleientiaid newydd yn gyson. Nid yw'n berffaith, ond rydyn ni'n canolbwyntio ar y gwerth rydyn ni'n dod â'n cleientiaid ac yna'n gosod cyllideb sy'n fforddiadwy ac yn werth chweil iddyn nhw. Weithiau mae'n golygu nad ydym yn gwneud llawer o newidiadau sy'n arwain at lawer o refeniw, ar adegau eraill mae'n golygu ein bod yn gweithio ein cynffonau i drwsio ein camgymeriadau heb ddimensiwn. Ond pan fydd cleientiaid yn sylweddoli'r gwerth rydych chi'n dod ag ef, nid ydyn nhw'n meddwl faint rydych chi'n ei gostio iddyn nhw.

Nid oes dim o hyn, wrth gwrs, yn rhagweld eich llwyddiant. Rydyn ni wedi cael blynyddoedd gwych ac rydyn ni wedi cael blynyddoedd trychinebus - ond rydw i wedi mwynhau pob un ohonyn nhw. Dros amser rydyn ni wedi datblygu synnwyr o'r mathau o gleientiaid rydyn ni'n gweithio'n dda gyda nhw ac eraill y mae'n rhaid i ni eu cyfeirio. Rydych chi'n mynd i wneud rhai camgymeriadau enfawr - dim ond dysgu a symud ymlaen.

Hope mae hyn yn helpu!

Ynghylch Highbridge

Highbridge yn asiantaeth gyfryngau newydd sy'n canolbwyntio ar farchnata ystwyth i mewn gyda thîm o arbenigwyr marchnata a thechnoleg. Gyda'u tîm o arbenigwyr omni-sianel ar draws pob cyfrwng digidol, Highbridge nod o lansio a chwyldroi presenoldeb ar-lein cleient i dyfu cyfran o'r farchnad, gyrru arweinwyr a gwneud y gorau o'u sgyrsiau ar-lein. Mae DK wedi cynyddu cyfran y farchnad ar gyfer pob cleient maen nhw wedi gweithio gyda nhw ac mae'n arbennig o fedrus wrth weithio cwmnïau technoleg marchnata gan fod ganddyn nhw gynulleidfa fawr ar y cyhoeddiad hwn. Highbridge mae ei bencadlys yn falch yng nghanol Indianapolis.

5 Sylwadau

 1. 1

  Helo Doug,

  Diolch yn fawr am gymryd yr amser i ysgrifennu'r erthygl hon. Dyma'r union beth y mae angen i bob perchennog busnes ei glywed, hyd yn oed os yw wedi cychwyn neu wedi bod mewn busnes ers blynyddoedd. Mae pob un ohonom yn cael trafferthion ac eisiau cyngor ar sut i gyflawni ein nodau. Fe wnes i wir fwynhau sut roeddech chi'n onest a dywedais wrth eich tystiolaeth. Byddaf yn rhannu'r erthygl hon ac mae eich darllenwyr yn gwneud hynny.

  Diolch unwaith eto,

  Justin Fuller
  Marchnata Just For You

 2. 3
 3. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.