Starbucks: Chwyddiant a Dibrisio Brand

Starbucks

Nid oedd yr Unol Daleithiau wir yn deall pa goffi gallai blas fel. Cafodd grindiau coffi eu blasu â sglodion am amser hir a helpodd i gynyddu elw cwmnïau coffi i'r eithaf. Roedd gen i ffrind i mi a oedd yn gweithio mewn ffatri becynnu a oedd yn gweithio ar yr offer a oedd yn llenwi ac yn selio cynwysyddion coffi. Dywedodd wrthyf eu bod wedi newid brandiau trwy'r nos, ond byth wedi newid y ffa. Roeddem i gyd yn cael yr un crap, wedi'i guddio mewn gwahanol ganiau coffi.

Yna Daeth Coffi Gwych

Tua'r amser y dechreuais roi sylw i sut roedd fy nghoffi yn blasu tua'r amser y deuthum o hyd i'r Cwmni Coffi a The Norfolk. Hyd heddiw, dywedaf wrthych nad oes dim byd tebyg i gael ffa wedi'u rhostio'n ffres yn uniongyrchol o'r popty.

Os ydych chi'n ei ddychmygu fel rhyw don newydd, lle modern i snobs coffi gwrdd â hi a hobnob, ni allech fod ymhellach o'r gwir. Roedd y tu mewn yn edrych fel ffatri wedi'i cham-drin ... roedd gorchudd o goffi a llwch cnau daear ar bopeth yr oeddech chi'n edrych arno. Yn syml, fe wnaethoch chi gerdded i mewn, archebu'ch bag o diroedd, a cherdded allan. Does gen i ddim syniad o ble y daeth y ffa, ond roedden nhw'n wych. Dysgodd y perchnogion i mi am y gwneuthurwyr coffi newydd a oedd allan heb unrhyw losgwyr a charafanau wedi'u hinswleiddio. Dim coffi wedi'i losgi. Mmmm.

Yna Daeth Starbucks

Tua'r amser hwn, symudais i Denver a gadael fy narganfyddiad newydd ar ôl. Yn Denver, fe wnes i chwilio am rai rhostwyr coffi ond nid oedd yr un peth. Roedd Starbucks wedi dod i'r dref, serch hynny, a chefais flas ar ffa llosg y 'bychod'. Nid wyf yn credu imi ddod i arfer â chost na blas y ffa hynny erioed, serch hynny! Roeddwn i'n gwario 10 gwaith yr arian ar goffi nag yr oeddwn i'n arfer!

Fe wnes i fwynhau'r siopau. Roeddwn i wrth fy modd yn eistedd i lawr, mewngofnodi ar y diwifr (cyn iddyn nhw godi tâl amdano), a chael rhywfaint o waith wedi'i wneud. Fe wnaethant chwarae cerddoriaeth cŵl yno (cyn iddynt ei werthu).

Yna Wedi Seddi Caled

Roedd hongian allan yn Starbucks pan wnaethant agor gyntaf yn eithaf melys. Cadeiriau cyfforddus drwyddi draw, gan ei wneud yn lle gwych i gynnal y cyfarfod byrfyfyr. Gwahoddodd y cadeiriau cyfforddus bobl i dreulio mwy o amser yn Starbucks, serch hynny. Rwyf wedi darllen bod llawer o sefydliadau manwerthu yn rhoi seddi caled fel na fydd pobl yn aros cyhyd. Newidiodd Starbucks i siopau mwy a chadeiriau caled gyda sedd gyfforddus o gwmpas.

Yna Daeth yr Auto-Shots

Rwy'n cofio'r arwyddion gwych yn eich cyfarch yn y 'bychod:

Eich Barista yw Jane

Efallai bod gan Jane sblash o wallt gwyrdd a chwpl yn tyllu mewn mannau rhyfedd, ond wrth iddi dynnu llun, fe wnaethoch chi wylio wrth iddi ymarfer ei chrefft. Byddai hi'n trafod eich hoff bethau a'ch cas bethau oddi ar yr opsiynau diod ac yn gwneud argymhellion cwpl i chi ar sail ei chyfoeth o brofiad. Roeddech chi'n teimlo'n cŵl dim ond bod yno a chael sylw. Roeddech chi'n teimlo'n arbennig.

Ond tyfodd y llinellau yn fwy a bu'n rhaid i'r llinell ymgynnull dyfu'n fwy effeithlon. Daethpwyd â pheiriannau newydd i mewn i'r ddaear honno'n awtomatig, eu pacio a thywallt yr ergyd. Roedd yr hud wedi diflannu ... dim amherffeithrwydd, dim ergydion a gymerodd yn rhy hir, yn rhy fyr neu a oedd â gormod o seiliau. Yn waeth eto, collodd baristas eu gwybodaeth am y grefft. Nid oedd Barista's yn artistiaid llai na rhywun yn fflipio byrgyr yn y Burger King lleol.

Yna Daeth y Manwerthu

Wrth ichi sefyll yn unol, roedd bagiau o ffa, cwpanau, mygiau, cynwysyddion wedi'u hinswleiddio, siocledi, gwneuthurwyr coffi, peiriannau espresso, CDs cerdd, papurau newydd yn eich amgylchynu ... Roedd y siop yn dechrau edrych yn debycach i siop nag a trydydd safle, y lle oddi cartref a gwaith lle'r oeddwn i eisiau treulio amser.

Yna Daeth y Drive-Throughs

Roedd y llinellau yn rhy hir i gynnal sgwrs. Roedd y baristas yn rhy brysur i ddod i'ch adnabod chi. Daeth a mynd o sifftiau baristas newydd, gadawyd y “Your Barista is” yn wag. Er mwyn ymladd y llinellau, gosodwyd y gyriant drwodd. Mae'n fwy cyfleus. Mae'n gyflymach. Elw mwy. Mwy o gwsmeriaid.

Nid oedd unrhyw opsiwn o flas o'r cyffredin allan wedi'i deilwra i'ch ffansi. Dim ond y nodweddiadol diod y dydd a argymhellir neu ail-werthu cacen goffi.

Dim Diolch. Mocha di-fraster, dim-chwip, grande mocha os gwelwch yn dda.

Wyth doler, gyrru o gwmpas.

Byddwn yn gwrando ar y radio wrth i mi dynnu o gwmpas a rhoi fy arian parod iddynt a mynd am waith. Dim cyfarchion, dim trafodaeth ar y tywydd. Dim ond fi a fy nghar. Roedd yr hud wedi diflannu. Roedd Starbucks, y profiad fel roeddwn i wedi ei nabod, wedi marw.

Y gwir oedd nad wyf yn gwybod fy mod erioed wedi bod yn Starbucks am y coffi. O - roeddwn i angen fy atgyweiriad yn union fel pawb arall, ond roeddwn i mewn cariad â'r brand, yr arddull, personoliaeth y tŷ coffi. Roeddwn i wrth fy modd yn mynd yno oherwydd roeddwn i'n teimlo'n bwysig. A phan dalais $ 5 am ddiod arbenigol, roeddwn yn teimlo hyd yn oed yn bwysicach.

Rhywle ar hyd y ffordd, dechreuodd Starbucks eillio oddi ar yr arbennig yn ei dro am elw ac effeithlonrwydd. Fe wnaethant roi'r gorau i wneud me teimlo'n bwysig. Fe wnaethant roi'r gorau i wneud me teimlo'n arbennig. Fe wnaethant roi'r gorau i fod yn arbennig. Mae Starbucks yn stori anhygoel - fe wnaethon nhw chwyddo pris diod gyffredin a chael pob un ohonom i wirioni. Ond ni allent ein cadw. Cymerodd twf, elw ac effeithlonrwydd yr awenau ac yn y pen draw gwasgu popeth allan o'r siopau a oedd yn unigryw.

Yr eironi yw bod Starbucks wedi dibrisio ei hun, ni wnaeth neb arall. Ni ddaeth unrhyw gystadleuydd i mewn a'u herio. Pryd Schultz wedi dod yn ôl ym mis Ionawr, roedd gen i obeithion mawr. O wel.

Yna Daeth y Gostyngiadau

Heddiw, dechreuodd Starbucks gynnig a Diod prynhawn $ 2 os dewch â derbynneb o'r bore. Fe wnes i stopio am ginio yn Starbucks heddiw a chael fy derbynneb wedi'i stampio i ddod i mewn yn nes ymlaen. Ni wnes i erioed.

Rwy'n credu ein bod ni'n fath o daro'r hoelen ar y pen, meddai Brad Stevens, is-lywydd rheoli perthnasoedd cwsmeriaid. Mae'n hawdd i baristas ei weithredu ac mae'n hawdd i gwsmeriaid ei ddeall.

Hawdd. Ie, dyna'r ateb. Rwyf am dalu am hawdd.

IMHO, Rwy'n credu bod Starbucks wedi cyrraedd y rownd derfynol hoelen yn yr arch. Nid ydyn nhw bellach yn ddigon arbennig i godi $ 5 arnoch chi am ddiod, maen nhw nawr yn troi at ostwng y cynnyrch unigol mwyaf y gwnaethon nhw gyffwrdd ag ef. Mae'n ddiwrnod trist i Starbucks.

Yna Daeth y Tŷ Coffi Preifat

Rwy'n ysgrifennu hwn o fy hoff dŷ coffi yn y byd, sy'n siop dan berchnogaeth breifat. Heno, lluniodd fy barista Cassie soda Eidalaidd mafon gwych i mi yn seiliedig ar drafodaeth o fy hoff bethau a'm cas bethau (ei bod hi'n gwybod yn eithaf da). Ac fe wnaeth Alayna frechdan cig eidion rhost wedi'i gynhesu'n hyfryd i mi ar fagel wedi'i dostio (nid ar y fwydlen).

Ysgrifennais y post cyfan hwn ar y diwifr am ddim ac eisteddais ran o'r amser mewn cadair troi fawr 'gyffyrddus'. Mae Cassy ac Alayna yn sgwrsio, yn ôl enw, gyda'r cwsmeriaid ac yn arllwys ergydion (ac yn eu had-dalu os ydyn nhw'n rhy hir neu'n rhy fyr), gan eu pacio'n ofalus ar sail y lleithder.

Mae stori mor bwysig yma i gwmnïau eraill. Yn syml, ni allwch barhau i godi tâl am “arbennig” ac yna chwipio popeth a oedd yn arbennig. Ni wnaeth Starbucks ostwng coffi prynhawn y prynhawn yma, fe wnaethant ddibrisio eu brand hyd yn oed ymhellach.

Mae'n ddiwrnod trist i Starbucks, ond diwrnod gwych i'r siop goffi annibynnol. Wnes i erioed fynd yn ôl a chael y ddiod $ 2 honno'r prynhawn yma.

39 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n gwybod beth rydych chi'n ei olygu, rhoddais gynnig ar “espresso” starbucks, oherwydd roeddwn i'n meddwl na fyddai unrhyw ffordd y gallai cadwyn mor fawr, adnabyddus fod mor ddrwg â hynny. Ac yr oedd. Ond dwi'n mynd i le braf yn Sydney, lle maen nhw'n rhostio'r ffa yn y caffi, ac yn fy adnabod yn ôl enw. Mae'n braf.

  • 2

   Rydw i wedi bod yn Barista ers bron i ddegawd. Rydw i wedi gweithio yn un o'r siopau coffi gorau i mi eu profi erioed, ac rydw i wedi gweld beth sy'n gwneud siop goffi yn wych. Gweithiais yn Starbucks am oddeutu dau fis un haf, heb wybod dim amdano. I. Roedd gan i roi'r gorau i'r swydd honno. Aeth pob darn o sgil roeddwn i wedi'i ennill o fy mhrofiad fel Baritsa allan trwy'r ffenest pan wnes i wisgo'r ffedog honno. Nid oedd gan fy swydd unrhyw beth i'w wneud â choffi (a oedd yn erchyll beth bynnag). Byddwn i'n dweud bod gan tua 90% o'r swydd, bob dydd, fwy i'w wneud ag uwchwerthu ac “edrych” yn brysur.

   Nid wyf yn gwybod pam y byddai unrhyw un yn mynd i Starbucks heblaw nad ydyn nhw'n gwybod dim yn well. Mae yna siopau coffi bach preifat sy'n euog o'r un peth hefyd. Lle dwi'n byw, does dim lle i gael paned o goffi gweddus.

 2. 3
 3. 4

  Cytunaf yn llwyr â'ch sylwebaeth ar fasnacheiddio Starbucks. Rwy’n credu bod y rhan fwyaf o ddefnyddwyr allan yna wedi mwynhau “profiad” Starbucks, nid y coffi. Yn rhyfedd eu bod wedi rhoi i'r masau mor gyflym fel bod yn rhaid i chi fynd i rywle arall am y profiad hwnnw nawr.

  Nid wyf wedi rhoi cynnig ar The Bean Cup eto, ond fe wnes i stopio yn ddiweddar gan Gwmni Coffi Monon. Rwy'n argymell yn fawr rhoi ergyd iddyn nhw os ydych chi erioed yn ardal Broad Ripple.

 4. 5

  Rwyf bron yn barod i werthu fy nghyfranddaliadau yn Starbucks. Nid wyf yn credu y gallant wella. Efallai bod ganddyn nhw ecwiti brand, ond pan maen nhw'n dechrau cau ychydig filoedd o siopau, gallwch chi weld bod y swigen wedi byrstio.

  Y dyddiau hyn rwy'n rhostio fy nghoffi fy hun gartref. Mae'n rhad ac yn hwyl.

 5. 6

  Roeddwn i'n arfer gweithio i Starbucks ... Nawr dwi ddim hyd yn oed yn mynd ynddyn nhw bellach. Mae'n well gen i Blanhigfa Goffi lle gallwch archebu unrhyw beth at eich dant ac mae'r baristas yn gwybod am beth maen nhw'n siarad, fel y dylen nhw! Mae ganddyn nhw hefyd wifr am ddim, llawer o lefydd cyfforddus i barcio'ch hun, a siop hufen iâ fendigedig drws nesaf. Mae'n sefyllfa ennill-ennill-ennill.

 6. 7

  Rwy'n berchen ar goffi bach annibynnol mewn tref fach (Dillard, GA). Gallaf roi'r sylw y maen nhw ei eisiau i'm cwsmeriaid, (neu'r preifatrwydd) Nid oes ots gen i a ydyn nhw'n aros ar y WiFi trwy'r dydd ar un cwpanaid o goffi, dwi'n trwsio'r archebion arbennig yn union fel maen nhw eu heisiau, ac maen nhw'n dod yn ôl drosodd a throsodd! Syndod mawr, eh? Yn y busnes hwn, fel ym mron pob busnes, mae'r gwasanaeth yn BOPETH !!!!

  • 8

   Rydych chi'n taro'r hoelen yn arch Starbuck reit ar y pen. Dim mwy o bersonoliaeth lle arferai fod un. Nid oedd mwy o lif fel yr arferai fod. Yn lle agor biliwn o siopau, gallent fod wedi gwneud cymaint o arian gan wneud rhai ohonynt yn fwy, ynghyd â'r staff. Roeddent yn meddwl 'bachu' gyda'r coffi caeth, ond yn llythrennol fe wnaethant redeg eu hunain i'r ddaear gyda chymryd popeth a oedd yn eu gwneud yn arbennig. Rydych chi eisiau cwsmeriaid? Maen nhw allan yna !! Ond mae'n rhaid i chi gynnig rhywbeth nad oes gan unrhyw un arall, ac o leiaf ymddwyn fel mai nhw yw'r cwsmer gorau erioed! Byddwch yn llwyddiannus cyn belled â'ch bod yn llafarganu'r manta ..... gwasanaeth yw popeth.

 7. 9

  Erthygl wych. Rydych chi wir wedi “taro'r hoelen ar y pen” !! Mae'n llawer gwell gen i fynd i'r tai coffi preifat llai. Maent fel arfer yn fwy eang ac yn gweini cinio a swper.

  Mae yna siop neis iawn yn Munising, Michigan sydd â siop lyfrau ynghlwm. Rydych chi'n cerdded i mewn, yn gosod eich archeb, ac yn gallu pori trwy eu silffoedd llyfrau wrth i chi aros.

 8. 10

  Rwy'n dod o ddiwylliant lle mae yfed coffi yn fargen fawr, rydych chi'n mynd i'r cannoedd o siopau coffi, yn archebu Cappuccino, Espresso neu Macchiato am lai na bwc, rydw i'n siarad coffi o ansawdd da, dim diodydd enw ffansi a enwir sy'n gofyn am Rhaglen Rosetta Stone i ddysgu'r lingo.
  Yma yn Arizona, mae Starbucks ym mhob canolfan stribedi, siop groser ac mewn unrhyw beth â pharcio. Rwy'n gweld fy hunan yn stopio bob bore am goffi tal ynghyd â moms pêl-droed yn cael brecwast i'w babanod a'u plant.
  Nid oes gan Starbucks Coffee flas cyson, a dweud y gwir mae'n blasu'n ddrwg iawn oni bai eich bod chi'n cael y 5 $ Mocha Cappu? gyda Carmel rhywbeth.
  efallai mai ei strategaeth farchnata yw blasu coffi bragu syml gwael fel y gallwch chi uwchraddio i'r ddiod $ 5, o gyda llaw peidiwch ag anghofio'r frechdan cig moch twrci heb fraster ... mae'n ffres.
  Douglas, diolch am yr alwad deffro

 9. 11

  Roeddech chi wedi imi wirio'r holl ffordd trwy'ch post. Ysgrifennu braf. Rwy'n gweithio ym maes dylunio gwe ar gyfer banc mega, ac rwy'n gweld llawer o debygrwydd dibrisio brand. Byddaf yn anfon hwn ymlaen at gydweithwyr.

 10. 13

  Douglas:

  Dwi bron byth yn mynd i Starbucks oherwydd dwi erioed wedi bod yn yfwr coffi a pham talu am wifi pan mae am ddim yn rhywle arall?

  Ond a dweud y gwir rwy'n credu mai'r broblem yw'r marchnadoedd cyhoeddus. Mae buddsoddwyr bob amser yn mynnu twf ac nid ydyn nhw'n gofalu am yr ychydig bach arbennig rydych chi ei eisiau yn y cwmnïau y mae ganddyn nhw eu stoc. Os nad yw eu stoc yn tyfu mewn gwerth sy'n fwy na'r S&P, maent yn diswyddo rheolaeth ac yn dod â'r cyfreithwyr allan.

  Problem yw unwaith y byddwch chi'n cyrraedd graddfa benodol, ni allwch barhau i dyfu ar yr un raddfa. Gyda chyfran o'r farchnad o 95% ble ydych chi'n mynd i ddod o hyd i dwf o 10%? Felly mae'r rheolwyr yn dechrau torri corneli, eillio costau, mynd yn gawsach gyda'i ddulliau. Ac mae hynny'n arbennig o wir os nad y sylfaenydd a / neu'r tîm rheoli sydd â'r ethos buddugol wrth y llyw mwyach (edrychwch ar Apple yn ystod dyddiau John Sculley.)

  Felly yn realistig nid Starbucks oedd yn lladd ei hun, bu natur y bwystfil o farchnadoedd cyhoeddus lle mae buddsoddwyr wedi ysgaru’n llawn oddi wrth unrhyw ran yng ngweithrediadau’r cwmni a dim ond mynnu mwy, mwy, mwy.

  Mae'n ddigon i wneud i gyfalafwr delfrydol fod eisiau aros yn breifat.

  • 14

   Cytunwyd Mike. Ffilm wych (sydd ag elfennau sydd i'r chwith iawn o'r canol ond fe wnes i ei mwynhau o hyd) yw Y Gorfforaeth. Neges bwysig y tu ôl i'r ffilm yw bod Corfforaethau yn endidau byw, anadlu sy'n tyfu ar elw yn unig. Nid oes unrhyw beth da neu anghywir mewn corfforaeth, dim ond proffidiol neu ddim yn broffidiol. Mae hynny'n beth brawychus oherwydd mae bron yn tynghedu methu'r defnyddiwr!

 11. 15

  Rwy'n cytuno ag Eric, roedd hwn yn bost blog wedi'i ysgrifennu'n dda ac yn ddeniadol sydd â phwynt dilys. Yr hyn yr wyf am wybod amdano yw pam y cododd Starbucks erioed yn y lle cyntaf ... a yw pobl sy'n ysu am deimlo'n arbennig bod yn rhaid iddynt dalu (llawer!) Nid am ychydig o goffi, ond am sylw'r sawl sy'n gwneud y coffi? Ydych chi'n hoffi ac yn casáu mor bwysig fel bod angen i chi gael eu cynrychioli yn eich coffi? Newydd dreulio wythnos ar y traeth gyda fy Nhad-yng-nghyfraith a gwnaeth y coffi gwaethaf bob bore (Chock Full o'Nuts, pam fyddech chi'n galw coffi hynny?) A gwnaeth y boreau tawel hynny yn sgwrsio ag ef y coffi hwnnw rhywfaint. o'r gorau a gefais erioed. Treuliwch yr amser a'r arian ar ffrindiau a theulu, byddant yn gwneud ichi deimlo'n arbennig.

  • 16

   Sylw gwych ac rwy'n cytuno. Mae yna lyfr lle mae Schultz yn siarad am dai coffi yn dod yn 'drydydd safle'. Mae'n lle rydyn ni'n cwrdd â ffrindiau sydd y tu allan i'r gwaith a thu allan i'n cartref. Arferai fod y bar neu'r dafarn leol lle digwyddodd hyn, ond cymerodd Starbucks hynny i ffwrdd.

   Fy mhrofiadau yn gyda ffrindiau a theulu - ond yn aml mae mewn amgylchedd cynnes oddi cartref sy'n darparu teimladau cryf. Rydyn ni yn ein tai ac yn ein gwaith bob dydd ... mae angen rhywle arall i fynd. Am gryn amser, Starbucks oedd y lle hwnnw.

 12. 17

  Ac nid oes gennych unrhyw syniad pa mor anodd yw hi i’r barista artistig orfod gwneud y newid mawr (oherwydd “yr economi”) o goffi bach sydd dan berchnogaeth leol lle gall gael gwallt gwyrdd, tyllu, a chelf berffeithiedig i’r awtomataidd, corfforaethol. -robot byd Starbucks ... Mae'n sugno.

 13. 19
 14. 20

  Dwi erioed wedi bod i starbucks. gobeithio marw heb erioed gael diod coffi calorïau $ 5 1,000 o starbucks.

  dwi'n yfed coffi. du. mae yuban yn ymddangos yn ddigon da o siop groser. ac mae'r pot o'r bore yn dda unrhyw bryd yn ystod y dydd pan fyddwch chi'n ei ailgynhesu yn y microdon.

  Rwy'n ystyried cael gwneuthurwr coffi i'r wasg Ffrengig. dyna fydd y diwrnod pan fydda i hefyd yn snob coffi.

 15. 21

  Ynghyd â bod yn gyhoeddus, mae'n rhan o'r conundrum technoleg uchel / cyffwrdd uchel. Ac mae'n arwydd o faint mae cymuned go iawn yn bwysig i bobl. Mae ein cleientiaid yn Rubicon eisiau cysylltiad a chwnsler yn ogystal â smarts a methodoleg pan fyddant yn gweithio gyda ni.

  Dyma fy ngolwg ar y gymuned - http://tinyurl.com/58skzn

 16. 22

  Post Gwych. Mae hyn wedi troi'n un o fy hoff flogiau i'w ddarllen!

  Dim ond pan fyddaf yn anghofio gosod fy nghot coffi y noson gynt yr af i Starbucks. Mae'r llinell yrru drwodd yn hawdd ar foreau gwaith. Un peth i'w grybwyll am y wifi am ddim yw nad oes gan bob Starbucks bellach. Es i am y Wifi i un ar y ffordd yr wythnos diwethaf a chefais fy siomi’n fawr. Rwy'n credu bod Starbucks yn un o lawer o gwmnïau sydd wedi colli eu ffordd wrth dyfu'n gyflym.

  Erbyn hyn maen nhw'n gyffredin yn unig.

 17. 24

  Helo Doug,
  Erthygl ryfeddol. Mae yna wers mor ddwys a gostyngedig yn hyn i'r holl fusnesau sydd eisiau parhau i dyfu'n gyflymach ac yn gyflymach… .. yn fwy cyfoethog ac yn gyfoethocach. Roedd yn donau sgwrsio hyfryd yng Nghwpan y Bean. Ychydig a wyddwn i, y bydd fy nghwestiynau ar bethau Gwe yn fy nhroi ymlaen at wybodaeth dda go iawn. Diolch.
  Gweld ya o gwmpas.
  Sachin

 18. 25

  Rydych chi'n llygad eich lle. Nid oeddwn erioed yn gefnogwr o Starbucks yn y lle cyntaf. Erbyn i un ddod i Terre Haute, roedd y gadwyn wallgof honno eisoes. Rydych chi erioed yn Terre Haute, taro i fyny Coffee Grounds neu Java Haute. Mae'r ddau yn dal i fod yn eiddo lleol ac yn gwneud un uffern o goffi amherffaith. Er hynny, rydw i wedi gweld masnacheiddio'r ddau. Mae'r ddau ohonyn nhw'n ceisio cystadlu â Starbucks ar ryw lefel ac nid wyf yn eu beio. Mae yna dri 'bychod yma nawr yn erbyn efallai pedair siop goffi leol. Dyna bastai bach i'w sleisio.

 19. 26

  Mae'n kinda fel eich hoff fand. Ar y dechrau, rydych chi wrth eich bodd yn eu gweld nhw'n chwarae oherwydd maen nhw'n chwarae mewn man lle gallwch chi fynd i fwynhau'ch hun gyda ffrindiau a diodydd ac maen nhw'n chwarae cerddoriaeth wych. Mae'n teimlo fel eu bod nhw'n cynnal sioe i chi yn unig. Yna maen nhw'n cael ychydig mwy o gyhoeddusrwydd ac rydych chi'n hapus oherwydd bod ganddyn nhw fideo cerddoriaeth ac maen nhw'n gwerthu ychydig mwy o albymau. Yna mae'n sugno oherwydd bod eu caneuon yn cael eu cyd-ysgrifennu gan gynhyrchwyr ergyd fawr ac maen nhw'n chwarae stadia enfawr lle mae'r sain yn ofnadwy ac mae'r parcio yn daith gerdded sionc 5 milltir i'r lleoliad. Mae popeth da yn fflyd ... mwynhewch tra gallwch chi!

 20. 27

  Mae'ch erthygl yn iawn yn y fan a'r lle. Nid oes Profiad Starbucks bellach, ac nid oeddwn erioed hyd yn oed yn hoffi'r ffa llosg i ddechrau.

  Felly efallai y bydd siop goffi leol wych, ddewr yn agor yn un o'r lleoliadau y mae Starbucks yn symud allan ohonyn nhw, ac yn dangos iddyn nhw sut y dylid ei wneud!

 21. 28

  Rwyf hefyd yn hoff iawn o “siopau coffi go iawn” (nid yw Starbucks, i mi o leiaf, yn gymwys). Rwy'n byw mewn sawl un ... mae pob un yn gweini Masnach Deg Ardystiedig, coffi wedi'i dyfu mewn cysgod. Mae yna rywbeth bron yn hudolus o amgylch eich hun gyda chwmni gwych, coffi gwych (mae hynny'n fwy na phris rhesymol AC nid yw'n dinistrio coedwigoedd glaw AC yn cefnogi'r tyfwyr), ac yn ddi-wifr ... wrth eistedd mewn hen gadair gyfforddus ... mae'n HEAVEN!

 22. 29
 23. 30

  Yeah, doeddwn i erioed yn hoff iawn o Starbucks, ond Roedd yn llawer gwell o'r blaen - er bod siopau Massachusetts i gyd yn ymddangos fel y cofiwch. Y naill ffordd neu'r llall, rwy'n credu ei fod yn helpu i ddiogelu'r siopau bach, mor wan ag y maent fel arfer.

 24. 31

  Rwy'n dod o Washington State, tir y 5 siop goffi ar bob cornel. Eu craze mwyaf newydd yn yr ardaloedd llai yw siop Woods Coffee. Mae ganddyn nhw'r cwrtiau cyfforddus wrth y lle tân wedi'i sticio a chasgliad enfawr o gemau bwrdd. Mae yna fandiau byw ar y penwythnosau ac ie, gallwch chi wneud eich gwaith yno.

  Nid yw Starbucks ar ben bellach, dim ond yn fwy cyfleus. Yn fuan iawn bydd eu cyfleustra'n gwisgo'n llwyr. Nid wyf wedi ymweld â Starbucks mewn misoedd. Ni allaf sefyll eu diodydd fflwff a'u presenoldeb anghofus. Nid oes unrhyw un yn mynd am goffi go iawn ... Efallai y byddan nhw'n gwneud yn well pe bydden nhw'n cyfaddef eu bod nhw'n gwneud bariau candy mewn cwpan yn llawn broth.

 25. 32

  Rwy'n cofio pan ddechreuodd starbucks ddod o gwmpas yma. Roedd yna lawer o siopau bach i stopio i mewn am goffi a brechdan, ac fe wnaethon nhw eu rhoi allan o fusnes.

  Roedd Starbucks yn ymwneud â brandio a bwlio. Gofynnwch i unrhyw un o drigolion New Hope, PA sut roedden nhw'n teimlo pan oedd starbucks i gyd ond yn gorfodi eu siop leol i ddarparu ar gyfer y twristiaid a'r ymwelwyr.

  Llwyddodd starbucks i arlwyo i bobl sy'n chwilio am rywbeth gwahanol, tyfodd trwy deimlo'n upscale ac yn arbennig, yna hollti eu gwddf eu hunain trwy adael i'r cyfan fynd i'w pennau. Nawr dim ond datganiad ffasiwn a label dylunydd arall ydyw.

  Dim ond edrych ar nifer yr iPhones y byddwch chi'n eu gweld yn cael eu defnyddio yno, a nifer y bagiau dylunydd, a'r macbooks. Nid yw'n cymryd yn hir i ffigur bod y rhan fwyaf o'r bobl yn mynd yno i ddangos pa mor cŵl ydyn nhw. Ni fyddai'r mwyafrif yn gwybod espresso gweddus neu cappuccino pe bai rhai barista ifanc talentog â gwallt gwyrdd a thyllu yn ei daflu yn eu hwyneb am fod yn ffasiynol o ffasiynol.

 26. 33

  Am stori dda - rhywbeth y dylai gweithredwyr siopau cadwyn ei wneud yn ofynnol i'w gweithwyr ddarllen.

  Wnes i erioed gaffael blas i Starbucks, roedd yn well gen i blymio i lawr $ 1.50 ar gyfer cwpan fawr o goffi rhost ysgafn Panera Bread. Hefyd, nid yw Panera byth yn codi tâl am fynediad i'r rhyngrwyd, gan wneud eu siopau yn lle delfrydol i gymdeithasu.

  Ydy Panera yn berffaith? Nope. Yn union fel Starbucks maen nhw'n mynd trwy newidiadau aml i weithwyr a rheolwyr gyda lefelau ansawdd yn amrywio o ddydd i ddydd.

  Rwy'n dyfalu mai dyna pam mae'n well gen i wneud ac yfed fy nghoffi gartref.

 27. 34
 28. 35

  ME: HEN STARBUCKS SEATTLE BARISTA
  Post da Doug! … Yr un peth yn Seattle. Diolch i dduw mae yna bob amser siopau coffi “go iawn” o gwmpas. Wrth gwrs, mae Starbucks yn fawr a bob amser yn brysur, ond mae eu gwasanaeth a'u hansawdd yn parhau i ostwng.

 29. 36

  Dadansoddiad da o sut y cafodd y brand ei erydu, a chredaf, ei golli. Rwyf wedi bod yn gwylio hyn am yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Collwyd yr hyn a oedd unwaith yn brofiad a wnaeth Starbucks yn wahanol wrth i'r gadwyn ddod yn llai sylwgar i'r ffordd yr oedd cwsmeriaid yn cael eu trin. Daeth yn amhersonol, a'i fynegiant yn y pen draw yw gyrru drwodd. Gallwch yrru trwy MacDonalds a chael coffi. Nid Starbucks oedd y “trydydd safle” bellach.
  Diolch am ddadansoddiad craff.

 30. 37

  Douglas-

  Rwy'n barista yn Starbucks. Rydw i wedi gweithio yno ers 2 flynedd ac yn cyfri ... mae fy niwrnod olaf ddydd Sadwrn nesaf. Nid yn unig ydw i'n mynd i'r ysgol, ond rydw i'n sâl o Starbucks. Fe allwn i drosglwyddo i siop yn yr ardal lle byddaf yn mynychu'r ysgol, ond does gen i ddim awydd o gwbl i wneud hynny.

  Roeddwn i'n arfer caru fy swydd. Roeddwn i'n arfer caru fy siop. Roeddwn i'n arfer caru Starbucks. Dechreuais allan mewn siop lobi braf yn Gresham, NEU. Roedd yn weddol brysur, ond cefais amser o hyd i ddod i adnabod a mwynhau fy nghwsmeriaid, ac roedd gen i amser o hyd i ddod i adnabod a mwynhau fy nghyd-weithwyr. Heb sôn roedd fy rheolwr yn un o fath. Yna roedd yn rhaid i mi newid i siop yn Vancouver, WA. Yn Vancouver, rydw i'n gweithio yn y siop enwog sydd “bob amser yn brysur iawn” (dwi'n cael hynny gan bob unigolyn rydw i'n dweud ym mha siop rydw i'n gweithio). Mae wirioneddol brysur yn danddatganiad a ni yw epitome y Starbucks rydych chi'n siarad amdanynt yn eich erthygl, ac rydw i wedi cael digon. Mae yna siopau coffi lleol gwych, ac rydw i'n mwynhau mynd atynt yn hytrach nag i'm cwmni fy hun! Mae hwnnw'n ddiwrnod trist i Starbucks pan fydd eich gweithwyr eich hun yn hytrach na rhoi amser o'r dydd i chi.

  Er fy amddiffyniad i ac amddiffyn baristas Starbucks eraill, rydym yn gweithio'n dda gyda'r hyn a roddir inni. Peidio â thynnu sylw at fy nghorn fy hun, ond ar ôl dwy flynedd, rwy'n barista gwych. Rwy'n poeni am y diodydd rwy'n eu gwneud a'r cwsmeriaid rwy'n eu rhoi iddyn nhw. Rwy'n cymryd yr amser i sgwrsio gyda fy nghwsmeriaid a dod i'w hadnabod pan fyddant wrth fy ffenestr gyriant neu wrth fy nghownter tra byddaf ar y bar. Rwy'n gwybod bod llawer o baristas wedi ymgymryd â'r meddylfryd “byrger-fflipio” ac wedi rhoi eu cariad at y swydd o'r neilltu, ond mae llawer heb wneud a nhw yw'r rhai sy'n dal yr hyn sydd ar ôl o Starbucks gyda'i gilydd.

  Yn bersonol, rydw i wedi colli fy ffydd a fy nghariad at Starbucks nid yn unig oherwydd bod fy siop yn siop llosgi allan, ond oherwydd y ffordd rydyn ni'n cael ein trin fel gweithwyr. Efallai mai fy siop i yn unig ydyw, ond mae'n ddrwg iawn yno ac o'i herwydd a siopau tebyg iddi, mae Starbucks wedi dod yn llong suddo. Rwyf hefyd yn gweithio yn Red Robin ac yn cael triniaeth dda iawn yno. Mewn gwirionedd rwyf wrth fy modd gyda fy swydd yno. Rwyf wrth fy modd yn mynd i weithio ac mae'n fy ngwneud yn well gweithiwr o'i herwydd.

  Es i trwy'r holl hyfforddiant a groveling a wnaeth Howard Schultz yn gynnar eleni ac ar y dechrau roeddwn i'n gung-ho, ond ers hynny rydw i wedi colli fy ffydd ac wedi troi allan i roi'r gorau i'm swydd yn gyfan gwbl. Mae eich erthygl yn un y dylai Schultz ei gweld. Yna efallai mai hon fydd yr alwad deffro sydd ei hangen arno.

 31. 38

  Rydych chi'n gwybod sut rydych chi'n dweud wrth eich hun eich bod chi'n astudio oherwydd bod eich llyfrau ardystio wedi'u hagor o'ch blaen? Ond rydych chi wir yn clicio ar Stumble Upon i ddod o hyd i bostiadau diddorol i'w darllen?

  Ie, wel, des i ar draws eich un chi a bu'n rhaid i mi ysgrifennu i ddweud wrthych fy mod i wedi mwynhau'n fawr. Rhoddais y bodiau iddo, felly gall mwy o bobl ddod ar ei draws a'i fwynhau hefyd.

 32. 39

  Rydych chi'n gwybod beth sydd wedi fy synnu. Pa mor dda yw llinell Mc Cafe. Roedd coffi Mc Donald am dros $ 3 cwpan yn ymddangos ychydig yn llawer.

  Ar ôl rhoi cynnig arni, rydw i wedi gwirioni yn drist ac wedi bod yn mynd yno fwy a mwy yn hwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.