PIPA / SOPA: Sut y gallai Cynnwys Am Ddim ein Lladd

papur streic

Mae llawer o gwmnïau'n dileu eu safleoedd mewn ymdrech i frwydro yn erbyn y Ddeddf Diogelu IP (PIPA) / SOPA sy'n cael ei hadolygu yma yn yr Unol Daleithiau. Yn hytrach na dringo ar fwrdd y wagen a chau fy safle, roeddwn i'n meddwl y byddai'n fwy adeiladol rhannu fy ymateb gyda chi.

Mae gennym ni dros 2,500 o bostiadau blog hyrwyddo technoleg sy'n cynorthwyo asiantaethau a marchnatwyr ledled y byd. Nid ydym erioed wedi codi tâl am unrhyw un o'n cynnwys, ac ni fyddem ychwaith. Pan fyddwn wedi ein gosod, rydym yn aml yn cymryd yr amser i adolygu'r cynnyrch neu'r stori - ac rydym yn postio'r wybodaeth heb unrhyw gost. Rydym wedi cael nodiadau anhygoel gan gwmnïau a ddywedodd mai ni oedd yr unig flog a gymerodd sylw ac arweiniodd at amlygiad a thwf sylweddol i'w hoffer.

Rydyn ni ar sail enw cyntaf gyda llawer yn y diwydiannau technoleg a chysylltiadau cyhoeddus oherwydd rydyn ni'n awyddus i helpu. Er bod blogiau eraill yn hoffi rhwygo cwmni neu dechnoleg ar wahân, fe welwch fod ein swyddi yn gefnogol dros ben. Rydyn ni am i chi lwyddo. Rydym am i chi lwyddo gydag atebion. Rydym am ddod o hyd i'r atebion hynny.

Mae cwmnïau eraill yn ein cefnogi trwy nawdd. Zoomerang (SurveyMonkey bellach) oedd ein noddwr swyddogol cyntaf, a meddalwedd pleidleisio ar-lein am ddim mae hynny wedi gwella ein hysgrifennu a'n rhyngweithio gyda'n darllenwyr yn sylweddol. Delivra yn cwmni marchnata e-bost sy'n darparu cynnwys ac ymchwil i farchnatwyr e-bost. Dechrau'n Rhyngweithiol yn arwain datrysiad marchnata awtomeiddio pwy sy'n ein helpu i ddeall marchnata oes cwsmeriaid.

Gyda'n noddwyr a'n hysbysebwyr, rydym wedi gallu cynnal a podlediad marchnata, yn datblygu cylchlythyr e-bost gwych, rydym wedi dechrau datblygu fideos ac rydym yn parhau i wella profiad ein gwefan. Mae gennym ni hyd yn oed a cais symudol reit rownd y gornel! Mae gweminarau ar ein rhestr fer hefyd. Mae hynny i gyd am ddim i chi - ein darllenwyr. Er nad ydym yn elwa o'r blog yn uniongyrchol, buddsoddir yr arian i helpu Chi. Wrth gwrs, rydyn ni'n elwa o gael blog premiere ... ond gobeithio y gwnewch chi hefyd.

Gallai hyn newid.

Heddiw, cawsom gyfarfod gyda'n cynrychiolwyr lleol yn Indiana i drafod ein pryderon gyda'r Amddiffyn gweithred IP a SOPA. Er bod yr arweinwyr yn ymatebol, ni wnaethant ddweud a oedd ein cynrychiolydd yn cefnogi'r bil ai peidio. Dyma ychydig o wybodaeth ychwanegol - ond darllenwch fy nodiadau isod gyda fy mhryderon.

Cyn belled ag y mae ein cynrychiolwyr yn y cwestiwn, mae'r blocio DNS wedi'i orddatgan ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i drydydd parti benderfynu a ddylid blocio'r safle ai peidio. Mae'r verbiage yn newid i'r cyfeiriad mai'r unig safleoedd a allai gael eu blocio yw safleoedd tramor. Nid wyf yn atwrnai, felly nid wyf yn siŵr a yw hynny'n wir ai peidio.

Yr hyn a all ddigwydd ar unwaith, heb broses briodol, yw y gallai safle yr ystyrir ei fod yn cefnogi torri hawlfraint gael ei dynnu o beiriannau chwilio yn ogystal â phob dull o hysbysebu refeniw wedi'i rwystro. Gallai hyn ddigwydd heb rybudd a heb y gallu i safle amddiffyn ei hun. Ein hymweliadau â pheiriannau chwilio a'n refeniw yw'r enaid sy'n caniatáu i'r blog hwn barhau i ehangu. Hynny yw, os yw corfforaeth yn drwm ar frwd cyfreithiol sy'n dymuno mynd i ryfel â'r cynnwys rydyn ni'n ei rannu ... gallai ein blog gael ei dagu i farwolaeth heb unrhyw atebolrwydd.

Cefais sicrwydd ar y ffôn bod hyn yn annhebygol iawn, y byddem yn gallu cael cynrychiolaeth ac ymladd y mater. Dyma'r broblem ... mae hynny'n cymryd amser ac arian nad oes gen i fel busnes bach. Felly, yn hytrach nag ymladd, byddai'n well imi blygu'r wefan a mynd yn ôl a gweithio i gwmni mawr. Mae hynny'n frawychus.

Mae Washington yn ddinas sy'n llawn atwrneiod. Yn aml nid ydyn nhw'n cofio nad yw'r rhai ohonom heb yr adnoddau cyfreithiol yn gorfod amddiffyn ein hunain yn ddigonol. Dyma, yn fy marn i, yr ysgrifennwyd i'r Deddfau Amddiffyn IP a SOPA ei wneud. Offeryn diwydiant sy'n marw ydyn nhw ... gasp olaf i geisio atal yr anochel. Y gyfatebiaeth a roddais oedd siopwr a wrthododd roi cloeon ar eu drws. Gan nad ydyn nhw'n gallu darganfod sut i amddiffyn eu hunain, maen nhw nawr yn gofyn i'r llywodraeth ei warchod ar eu cyfer.

Nid wyf yn ysgrifennu hyn yn syml o un safbwynt blogiwr. Rydym yn darparu cynnwys yn ogystal â'r disgwyliad y bydd ein hawlfraint yn cael ei pharchu. Ar adegau nid yw wedi bod ac rydw i wedi gweithredu. Rydw i wedi gallu blocio gwefannau, eu riportio i systemau hysbysebu, ac mae gen i gwmnïau eraill - fel cwmnïau lluniau stoc - gyda phocedi dyfnach yn mynd ar eu hôl. Mae hynny'n golygu nad yw Doug bach wedi gallu rhwystro tramgwydd a'i ymladd heb fod angen i'r llywodraeth gymryd rhan. Wrth gwrs, nid yw hyn yn ymwneud â fy eiddo deallusol serch hynny - mae'n ymwneud â'r diwydiant ffilmiau a recordiau yn dirywio elw.

Mae'n drasig. Ac mae'n anffodus bod ein harweinwyr gwleidyddol yn ystyried gwneud hyn mewn gwirionedd. Hyd yn oed yn fwy trasig yw bod a democrataidd arweinydd, Chris Dodd, bellach yw arweinydd y grym hwn a fydd yn malu nodwedd graidd iawn y Rhyngrwyd - y gallu i rannu gwybodaeth yn rhydd. Mae hwn yn fil a fydd yn grymuso'r rheini sydd â phocedi dwfn ymhellach ... ac yn tynnu'r cyfle o'r di-rym. Bydd yn effeithio ar bob defnyddiwr ar y Rhyngrwyd, gan gynnwys chi.

Cymerwch amser i ddarllen y manylion cain a deall sut y bydd yn effeithio arnoch chi, eich cynnwys a'ch busnes. Nid oes angen i chi fod yn Americanwr, nid oes gan y Rhyngrwyd ffiniau y gallwn roi grymoedd arnyn nhw ... ac mae'r rhai y tu allan i'r Unol Daleithiau mewn mwy o risg nag yr ydym ni. Darllenwch fwy yn Stopio Sensoriaeth America.

4 Sylwadau

 1. 1

  Doug,

  Eich sylw “Yn hytrach nag ymladd, byddai’n well imi blygu’r wefan a mynd yn ôl a gweithio i gwmni mawr. Mae hynny'n frawychus. ”

  Rwy'n credu eich bod chi'n taro'r hoelen ar ei phen yno.

  Efallai fy mod ychydig yn rhagfarnllyd fel perchennog busnes bach hefyd, ond mae popeth a welaf gan wleidyddion yn gyffredinol yn ein hannog i gymryd swydd fel cog yn y system fwy. Nid oes llawer o anogaeth i Americanwyr fynd yn ôl at ein gwreiddiau entrepreneuraidd ac mae'r “Breuddwyd Americanaidd” wedi'i droi yn rhyw fath o becyn “hawl”. Mae busnesau mawr yn cael help llaw tra nad yw busnesau bach yn aml yn gallu cael benthyciad y dyddiau hyn.

  A hynny i gyd i'w ddweud, mae'r Deddfau SOPA a PIPA yn ymddangos yn unol â hynny. Rwy'n sicr yn gobeithio y bydd y ddau yn cael eu saethu i lawr yn llawn, ond o adnabod y cyfreithwyr yn Washington, nid hwn fydd yr olaf a glywn am y math hwn o Ddeddfau.

  Pwyswch ar frawd, a daliwch ati i wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud.

  Brian

 2. 2

   Mae sylw Brian yn awgrymu rhywbeth sydd wedi bod yn digwydd yn ein
  wlad am lawer o'r 150 mlynedd diwethaf, hynny yw ymdrechion mawr
  endidau fel y llywodraeth, i reoli bywydau pobl gymharol
  di-amddiffyn. Mae ein llywodraeth wedi creu rhaglenni cymdeithasol yn y bôn
  dileu unrhyw ymdeimlad o gyfrifoldeb personol a chymhelliant mewnol
  gan unigolion sy'n achosi iddynt fod mor ddibynnol ar y system sy'n ofni
  o anghysur neu anaf yn eu cadw rhag gadael (ein 79 wythnos o hyd
  mae rhaglen yswiriant diweithdra yn enghraifft berffaith). Mae ein llywodraeth yn
  yn araf ond yn sicr yn cymryd camau i ddiffodd entrepreneuriaeth erbyn
  gan ddileu'r gwobrau y gallai eu cael i unigolion (trwy drethi,
  rheoliadau, sosialaeth, a mwy) a thrwy wrthod cydnabod ei fod
  un o ddim ond ychydig o bethau a ganiataodd i America dyfu i fyd
  pŵer o'r cychwyn cyntaf i ymhell i'r 20fed ganrif.

 3. 3
 4. 4

  Mae stopio “SOPA” yn iawn. Yn peri imi feddwl tybed pwy, beth a pham mae hyn yn digwydd - Pwy sydd y tu ôl i SOPA mewn gwirionedd?
  Fe ddywedaf i wrthych blant ... mae'n ymwneud ag un peth "RHEOLI"

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.