Rhai Hiwmor Ymgynghorol ... Y Llwy a'r Llinyn

Gan ffrind, Bob Carlson, yn HealthX:

Gwers oesol ar sut y gall ymgynghorwyr wneud gwahaniaeth i sefydliad.

Yr wythnos diwethaf, aethom â rhai ffrindiau allan i fwyty newydd, a sylwi bod y gweinydd a gymerodd ein harcheb yn cario llwy ym mhoced ei grys. Roedd yn ymddangos ychydig yn rhyfedd.

Pan ddaeth y bachgen bws â'n dŵr a'n teclynnau, sylwais fod ganddo lwy ym mhoced ei grys hefyd. Yna edrychais o gwmpas yn gweld bod gan yr holl staff lwyau yn eu pocedi.

Pan ddaeth y gweinydd yn ôl i weini ein cawl gofynnais, “Pam y llwy?”

“Wel,” esboniodd, “llogodd perchnogion y bwyty ymgynghorydd i ailwampio ein holl brosesau. Ar ôl sawl mis o ddadansoddiad, daethant i'r casgliad mai'r llwy oedd yr offer a ollyngwyd amlaf. Mae'n cynrychioli amledd gollwng o oddeutu 3 llwy y bwrdd yr awr. Os yw ein personél wedi'u paratoi'n well, gallwn leihau nifer y teithiau yn ôl i'r gegin ac arbed 15 awr dyn fesul shifft. "

Fel y byddai lwc yn ei gael, fe wnes i ollwng fy llwy ac roedd yn gallu rhoi ei sbâr yn ei le. “Fe gaf lwy arall y tro nesaf y byddaf yn mynd i’r gegin yn lle gwneud taith ychwanegol i’w gael ar hyn o bryd.” Gwnaeth argraff arnaf.

Sylwais hefyd fod llinyn yn hongian allan o bluen y gweinydd. Wrth edrych o gwmpas, sylwais fod gan yr holl weinyddion yr un llinyn yn hongian o'u pryfed. Felly cyn iddo gerdded i ffwrdd, gofynnais i'r gweinydd, “Esgusodwch fi, ond a allwch chi ddweud wrthyf pam fod y llinyn hwnnw gennych chi yno?”

“O, yn sicr!” Yna gostyngodd ei lais. “Nid yw pawb mor sylwgar. Darganfu’r ymgynghorydd hwnnw y soniais amdano hefyd y gallwn arbed amser yn yr ystafell orffwys. Trwy glymu’r llinyn hwn i’r domen rydych chi'n gwybod beth, gallwn ei dynnu allan heb ei gyffwrdd a dileu'r angen i olchi ein dwylo, gan fyrhau'r amser a dreulir yn yr ystafell orffwys 76.39 y cant. "

“Ar ôl i chi ei gael allan, sut ydych chi'n ei roi yn ôl?”

“Wel,” sibrydodd, “wn i ddim am y lleill… ond dw i’n defnyddio’r llwy.”