Cyfrinach y Diwydiant Meddalwedd

Y GwerthwrMae'n amser cyffrous i fod yn y diwydiant meddalwedd. Gyda'r ffyniant dot com a'r penddelw, a nawr “gwe 2.0” a rhwydweithio cymdeithasol yn y brif ffrwd, rydyn ni'n dal yn ein babandod ond yn tyfu i fyny.

Ar lefel gradd, byddwn i'n dweud ein bod ni tua'r 9fed radd yn ôl pob tebyg. Rydyn ni'n dal i fod yn anghyffyrddus yn ein croen, rydyn ni'n cael ein cyffroi gan y feddalwedd sy'n edrych ychydig yn 'orddatblygedig', ac rydyn ni'n dechrau adeiladu cyfeillgarwch a fydd, gobeithio, yn para am oes.

O'r diwedd, mae defnyddwyr yn mynd o ddifrif gyda'n meddalwedd. Mae rheolwyr cynnyrch o'r diwedd yn cael blas da - gan ategu cynnyrch gwych gyda dyluniad da sy'n werth ei werthu a'i farchnata.

Wedi dweud hynny, mae cuddni pryniant meddalwedd yn dal i fodoli. Pan fyddwch chi'n prynu car newydd, rydych chi'n gwybod yn gyffredinol y bydd yn gyffyrddus, reidio'n dda, sut mae'n cornelu a sut mae'n cyflymu o'r gyriant prawf yn unig. Os ydych chi'n darllen amdano mewn cylchgrawn ceir gan newyddiadurwr gwych, rydych chi'n cael gwir deimlad ynglŷn â sut mae'r car yn mynd i deimlo cyn i chi fynd i mewn iddo byth.

Mae gan feddalwedd yriannau prawf ac adolygiadau hefyd, ond nid ydyn nhw byth yn cwrdd â'n disgwyliadau, ydyn nhw? Rhan o'r broblem yw, er bod ceir yn mynd ymlaen, yn ôl a bod ganddynt ddrysau ac olwynion, nid yw meddalwedd yn dilyn yr un rheolau ... ac nid yw unrhyw ddau berson yn ei ddefnyddio fel ei gilydd. Dim ond nes ein bod yn cael ein cyflogi yn ein gwaith o ddydd i ddydd y byddwn yn darganfod beth sydd 'ar goll' gyda'r cais. Mae'n cael ei golli pan gafodd ei ddylunio. Mae'n cael ei golli pan gafodd ei ddatblygu. Ac ar ei waethaf, mae bob amser yn cael ei fethu yn y gwerthiant.

Mae hyn oherwydd nad ydych chi a minnau'n prynu meddalwedd ar gyfer sut rydyn ni'n mynd i'w ddefnyddio. Weithiau, nid ydym yn ei brynu o gwbl - mae rhywun yn ei brynu i ni. Mae'r feddalwedd a ddefnyddiwn yn aml yn orfodol oherwydd perthynas gorfforaethol, gostyngiad, neu'r modd y mae'n rhyngweithio â'n systemau eraill. Mae'n fy synnu sawl gwaith y mae gan gwmnïau broses brynu gadarn, gofynion ardystio, cytundebau lefel gwasanaeth, cydymffurfiaeth diogelwch, cydnawsedd system weithredu ... ond does neb mewn gwirionedd defnyddio y cais tan ymhell ar ôl ei brynu a'i weithredu.

Dyma, efallai, un o'r rhesymau pam mae meddalwedd môr-ladron mor rhemp. Nid wyf am hyd yn oed gyfrif faint o filoedd o ddoleri o feddalwedd rydw i wedi'u prynu y gwnes i eu defnyddio a'u rhoi i fyny, a byth yn eu defnyddio eto.

Yr olygfa gan y Cwmni Meddalwedd

Mae'r olygfa gan y cwmni meddalwedd yn dra gwahanol yn gyfan gwbl! Er bod ein ceisiadau fel arfer yn datrys problem sylfaenol a dyna pam mae pobl yn talu amdani ... mae cymaint o faterion trydyddol allan yna mae'n rhaid i ni eu hystyried wrth ei datblygu.

  • Sut mae'n edrych? - yn groes i'r gred boblogaidd, meddalwedd is cystadleuaeth harddwch. Gallaf dynnu sylw at ddwsinau o gymwysiadau a ddylai 'berchen' ar y farchnad ond nad ydyn nhw hyd yn oed yn torri oherwydd nad oes ganddyn nhw'r estheteg sy'n cydio yn y penawdau.
  • Sut mae'n gwerthu? - weithiau mae nodweddion yn werthadwy, ond nid yw hynny'n ddefnyddiol mewn gwirionedd. Yn y diwydiant e-bost, bu gwthiad mawr am gyfnod yno am RSS. Roedd pawb yn gofyn amdano ond dim ond cwpl o Ddarparwyr Gwasanaeth E-bost oedd ganddo. Y peth doniol yw, flwyddyn yn ddiweddarach, ac nid yw marchnatwyr e-bost yn ei fabwysiadu yn y brif ffrwd o hyd. Mae'n un o'r nodweddion hynny sy'n werthadwy, ond ddim yn ddefnyddiol iawn (eto).
  • Pa mor ddiogel ydyw? - dyma un o'r eitemau 'bach' hynny sy'n cael eu hanwybyddu ond a all suddo bargen bob amser. Fel darparwyr meddalwedd, dylem bob amser ymdrechu am ddiogelwch a'i ategu trwy archwiliadau annibynnol. Mae peidio â gwneud hynny yn anghyfrifol.
  • Pa mor sefydlog ydyw? - yn rhyfeddol, nid yw sefydlogrwydd yn rhywbeth sy'n cael ei brynu - ond bydd yn gwneud eich bywyd yn ddiflas os yw'n broblem. Mae sefydlogrwydd yn allweddol i enw da a phroffidioldeb cais. Y peth olaf rydych chi am ei wneud yw llogi pobl i oresgyn materion sefydlogrwydd. Mae sefydlogrwydd hefyd yn strategaeth allweddol a ddylai fod wrth wraidd pob cais. Os nad oes gennych sylfaen sefydlog, rydych chi'n adeiladu cartref a fydd un diwrnod yn dadfeilio ac yn cwympo.
  • Pa broblem mae'n ei thrwsio? - dyma pam mae angen y feddalwedd arnoch ac a fydd yn cynorthwyo'ch busnes ai peidio. Deall y broblem a datblygu'r datrysiad yw pam rydyn ni'n mynd i'r gwaith bob dydd.

Cyfrinach y diwydiant meddalwedd yw NAD YDYM yn gwerthu, prynu, adeiladu, marchnata a defnyddio meddalwedd yn dda. Mae gennym ffordd bell i fynd cyn i ni raddio rywbryd a gwneud y cyfan yn gyson. I bara yn y diwydiant hwn, yn aml mae'n rhaid i gwmnïau ddatblygu nodweddion a diogelwch i'w gwerthu, ond aberthu defnyddioldeb a sefydlogrwydd. Mae'n gêm beryglus. Edrychaf ymlaen at y degawd nesaf a gobeithio ein bod wedi aeddfedu digon i ennill y cydbwysedd iawn.