Offer MarchnataCynnwys MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

SOCXO: Marchnata Eiriolaeth gyda Phrisio ar Sail Perfformiad

Fel rhan o'r dirwedd Marchnata Cynnwys, Marchnata Digidol hyd yma fu'r dull a ffefrir i Brandiau gyrraedd ac ymgysylltu â'i gynulleidfa ar-lein. Mae'r model Marchnata Digidol nodweddiadol yn cynnwys cyfuniad o E-bost, Chwilio a Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ac hyd yn hyn mae wedi defnyddio dull fformiwla a thâl i greu a dosbarthu cynnwys brand ar-lein.

Fodd bynnag, bu heriau a dadleuon ar strategaeth, mesuradwyedd, canlyniadau a ROI y dull cyfryngau taledig o farchnata digidol. Er y gall E-bost a Chwilio ddarparu gwerth safonol o fesur marchnata, mae Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yn wynebu newidiadau algorithmig cyson a gwerth diriaethol isel. ymgysylltu â defnyddwyr ar sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae greal sanctaidd cyrhaeddiad organig cynnwys neu hysbysebion taledig ar gyfryngau cymdeithasol wedi bod yn her gyson.

Mae'n eithaf amlwg bod cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn cael mwy o bwys na swyddi / hysbysebion brand ac mae cynnwys gan ffrindiau, teulu a chyfoedion yn fwy perthnasol ac ymgysylltiol gan ddefnyddwyr ar sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Dyneiddio Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol trwy Eiriolwyr Brand dibynadwy

Nod Marchnata Eiriolaeth, cysyniad esblygol neu ffenomen marchnata cynnwys, yw datrys rhai o'r heriau uchod i Frandiau. Mae Advocacy Marketing yn sianel farchnata gymdeithasol gynhwysfawr ar gyfer Brandiau trwy ei rhanddeiliaid.

Marchnata Eiriolaeth trwy lwyfannau fel SOCXO yn rhoi dull ochrol o farchnata brand trwy greu adeiladwaith cyfryngau cymdeithasol ar gyfer mentrau sy'n cofleidio'r daliadau ac yn dynwared ymddygiad cyfryngau cymdeithasol o fewn Mentrau.

Mae Marchnata Eiriolaeth, mewn geiriau syml, yn galluogi Brandiau i:

 • Trosoledd rhanddeiliaid (gweithwyr, cyn-fyfyrwyr, partneriaid, cwsmeriaid a chefnogwyr) Brand
 • Curadu a chynnig cynnwys brand gwahaniaethol a craff iddynt
 • Creu ymddiriedaeth, tryloywder a'u cynnwys yn ddealledig fel Eiriolwyr Brand
 • Dosbarthu ac ymhelaethu ar gynnwys Perthnasol Brand i'w rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu
 • Gwella cyrhaeddiad organig ac ymgysylltu cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol
 • Cynyddu gwerth brand anghyffyrddadwy a gwerth busnes diriaethol ar gyfer Brandiau

Buddion Marchnata Eiriolaeth

Cyswllt

 • Yn cysylltu holl randdeiliaid (gweithwyr, cyn-fyfyrwyr, partneriaid, cwsmeriaid a chefnogwyr) Cwmni ar un platfform gwe treiddiol a symudol i gysylltu ac ymgysylltu â'r Brand yn unrhyw le, unrhyw bryd
 • Yn creu sianel gyfathrebu ddibynadwy a thryloyw ar gyfer y Cwmni / Brand gyda'i weithlu mewnol ac allanol
 • Yn grymuso gweithwyr a phartneriaid i ennill gwybodaeth am fentrau Companys, tueddiadau diwydiant / marchnad, gwybodaeth am gystadleuwyr, arloesiadau cynnyrch a gwasanaeth
 • Mae'n darparu mynediad at gynnwys Brand o ran ymgyrchoedd marchnata, ymgyrchoedd swyddi, ymgyrchoedd cynnyrch, blogiau, cynnwys dysgu a gwybodaeth allanol am y farchnad
 • Yn ysgogi ei weithwyr i fynegi eu syniadau a'u barn fel cynnwys arweinyddiaeth meddwl a gwybodaeth

Ymhelaethu ar

 • Yn annog gweithwyr, partneriaid, cwsmeriaid a chefnogwyr fel Eiriolwyr Brand i ymhelaethu ar gynnwys trwy eu rhwydweithiau cymdeithasol a chyfathrebu a dod yn ficro-ddylanwadwyr i'r Brand
 • Hwyluso brandio personol ei weithwyr ar gyfryngau cymdeithasol - brandio gweithwyr
 • Yn galluogi mentrau Gwerthu Cymdeithasol, Llogi Cymdeithasol ac Ymhelaethu Brand trwy Eiriolwyr

Ymgysylltu

 • Gwrando ar ymadroddion gweithwyr, partneriaid ar gynnwys, barn
 • Yn cydnabod, yn gamblo ac yn gwobrwyo eiriolwyr am gefnogi'r Brand
 • Yn gwella ymgysylltiad, cadw a boddhad gweithwyr
 • Yn gwella diwylliant ac ymgysylltiad yn y gweithle ar draws timau llinell busnes

Sut mae SOCXO yn gwneud hyn?

Llwyfan SOCXO

Mae SOCXO wedi bod yn un o'r newydd-ddyfodiaid cynnar a chystadleuwyr cryf yn y dirwedd marchnata cynnwys ac eiriolaeth. Mae'r rhan fwyaf o'r llwyfannau cyfredol yn y gofod Marchnata Eiriolaeth wedi bod yn mynd i'r afael ag anghenion marchnatwyr yn unig o ran dosbarthu cynnwys neu anghenion cyfathrebu mewnol yn y gweithle.

Fodd bynnag, mae SOCXO wedi gwahaniaethu ei hun trwy fodloni nid yn unig anghenion y marchnatwyr mewn Cwmni, mae hefyd wedi eu galluogi a thimau llinell busnes eraill fel cysylltiadau cyhoeddus, AD, Gwerthu, Cynnyrch a'r Arweinyddiaeth i ymgysylltu'n barhaus â'u rhanddeiliaid trwy nifer o geisiadau ymyrraeth ac ymgysylltu i gadw'r gweithwyr mewn cysylltiad â'r Brand a'r Cwmni.

Nod SOCXO yw darparu cynnig syml a gwahaniaethol ynghyd â system gref ar-fwrdd a rheoli llwyddiant i weithredu marchnata eiriolaeth ac ymgysylltu ar draws pob Brand.

Ar wahân i helpu Cwmnïau i chwyddo eu Cynnwys Brand ar y Cyfryngau Cymdeithasol trwy eu heiriolwyr brand, mae SOCXO yn helpu Cwmnïau i ymhelaethu ar eu Gweithwyr a chreu brandio personol ar y Cyfryngau Cymdeithasol hefyd.

Mae SOCXO yn arweinydd wrth hyrwyddo'r cysyniad o farchnata eiriolaeth yn India ac yn newydd-ddyfodiad yn yr UD gyda dros 25 o Frandiau fel cwsmeriaid o fewn rhychwant blwyddyn o lansio ei gynnig yn 2017.

Nodweddion Cynnyrch a Gwahaniaethwyr SOCXOs

 • Creu a Darganfod Cynnwys - Er mwyn dileu'r her gyson o greu ac adnabod cynnwys ffres, mae SOCXO yn cynnig y galluoedd i awto-nôl a chyhoeddi cynnwys brand o flogiau, tudalennau cyfryngau cymdeithasol, a phorthwyr eraill, hidlo'r cynnwys hwnnw, ac ychwanegu argymhellion cynnwys.

Darganfod Cynnwys SOCXO

 • Cymedroli a Chyhoeddi Cynnwys - Trwy gymedroli cynnwys deallus, gall Brandiau sicrhau ei fod yn cadw at y polisïau cyfathrebu a chynnig cynnwys perthnasol / gwybodus i'w weithwyr, partneriaid a chwsmeriaid. Gall Gweinyddwyr Cynnwys osod hidlwyr i gyhoeddi cynnwys i'w defnyddwyr yn awtomatig gan ddefnyddio calendrau Cynnwys a gosod dod i ben cynnwys i'w tynnu oddi ar y silff. Gall Eiriolwyr Defnyddwyr osod amserlenni i rannu cynnwys yn eu tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol priodol.

Cymedroli Cynnwys SOCXO

 • Gamblo a Gwobrwyon - Mae gamification adeiledig yn aseinio pwyntiau i weithgaredd defnyddwyr ar y platfform ar gyfer creu, cyhoeddi a rhannu cynnwys, ymgysylltu ar apiau mewnol. Mae byrddau arweinwyr a Bathodynnau yn galluogi marchnatwyr i ddyfarnu a chydnabod eiriolwyr sy'n weithgar ac yn cyfrannu at eiriolaeth ac ymgysylltiad brand. Nodwedd creu ac adbrynu gwobrwyo i ganiatáu i weinyddwyr gymell ymgysylltiad gweithwyr â chynnwys brand.

Gamblo a Gwobrwyo SOCXO

 • Dadansoddeg ac Ymgysylltu - Data dadansoddol nodedig o'r holl sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gynnwys ac ymrwymiadau defnyddwyr, gan gynnwys cynhyrchu plwm, edrych ar dudalennau, sesiynau a metrigau rhyngweithio. Integreiddio â Google Analytics yn ogystal ag adrodd allweddol ar gynnwys sy'n tueddu, y rhan fwyaf o'r cynnwys a rennir a'r tagiau defnyddwyr mwyaf gweithgar.

Adrodd Eiriolaeth Gweithwyr SOCXO

 • Apiau Symudol wedi'u Brandio - Mae SOCXO yn cynnig apiau symudol unigryw ac unigol wedi'u brandio i bob Brand i bersonoli naws yr ap ar gyfer ei Eiriolwyr (Defnyddwyr)

 

Gwahaniaethu SOCXOs

Er bod chwaraewyr platfform eraill yn canolbwyntio ar rannu cynnwys yn unig fel swyddogaeth allweddol yn eu cynnyrch, cred gref SOCXOs yw mai gweithwyr ymgysylltiedig yw'r eiriolwyr gorau. Tuag at hynny, mae SOCXO yn creu cymysgedd ganmoliaethus o nodweddion gwerth ychwanegol i fodloni gamut amcanion marchnata eiriolaeth.

Heblaw am yr agwedd sylfaenol ar rannu a mesur cynnwys brand, mae SOCXO yn cynnig swyddogaethau ymgysylltu â gweithwyr cryf, nodweddion magnet plwm a mewnwelediadau gwybyddol sy'n cael eu gyrru gan ddata i gadw eiriolwyr y brand yn gysylltiedig â'r Brand a'r Llwyfan trwy Gymwysiadau Micro-Wasanaeth:

 • Mae darganfod cynnwys rhaglenadwy unigryw SOCXOs gan ddefnyddio geiriau allweddol semantig yn helpu i nôl a hidlo cynnwys sy'n gysylltiedig â brand yn awtomatig o'r we mewn amser real - a thrwy hynny leihau'r ymdrech i chwilio am gynnwys ffres bob dydd.
 • Mae arolygon barn a micro-apiau arolwg yn darparu cyfranogiad amser real ac adborth parhaus gan eiriolwyr
 • Mesur profiad gweithwyr i gael mewnwelediadau ar ymgysylltiad a boddhad gweithwyr
 • Integreiddio â Systemau Rheoli Cynnwys Dysgu a CRMs
 • Ychwanegiadau Cynhyrchu Arweiniol a Galw-i-Weithredu Adeiledig ar ymhelaethu cynnwys ar gynnwys brand / perthnasol i wefannau allanol
 • Olrhain a Mesur pob Ymgyrch Cenhedlaeth Arweiniol
 • Dadansoddeg Gwybyddol ymgysylltu â Defnyddwyr a Chynnwys i bersonoli cynnwys

Buddion SOCXO

Prisio Seiliedig ar Berfformiad SOCXO

SOCXO yw'r unig blatfform marchnata eiriolaeth sy'n cynnig model prisio ar sail perfformiad, yn hytrach na phrisio wedi'i seilio ar ddefnyddwyr sy'n cael ei ystyried yn gost anfesuradwy gan farchnatwyr. Mae model talu-fesul-cyfran unigryw SOCXOs wedi'i alinio'n glir â gweithgaredd a chanlyniad disgwyliedig ymddygiad Defnyddwyr ar y platfform, sef rhannu cynnwys brand yn eu rhwydweithiau Cyfryngau Cymdeithasol.

Mae marchnatwyr wedi mabwysiadu metrigau uned a phrisio perfformiad ers amser maith ar gyfer marchnata cynnwys o ran Cost fesul Argraff, Cost fesul Clic a Chost fesul Arweinydd ac ati. Mae model prisio SOCXOs yn darparu hyblygrwydd ar gyllidebau marchnata gyda phrisio ar sail gwerth, sy'n caniatáu i farchnatwyr weld ROI a gwerth allan o SOCXO tuag at eu hamcanion mewn marchnata eiriolaeth.

Prisio SOCXO

Mae eiriolaeth fel cysyniad a ffenomen marchnata ar fin ennill gwelededd a thyniant mawr ymhlith Brandiau ac Asiantaethau yn 2018. Mae Marchnata Eiriolaeth wedi canfod bod ei le yn y gofod Marchnata Cynnwys wedi'i gyfosod â Marchnata E-bost, Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol a bydd yn chwarae rhan bwysig fel sianel amgen i gyfrannu, hyrwyddo ac ymhelaethu ar gynnwys trwy ddulliau organig, dibynadwy a dilys.

Mae SOCXO, gyda'i blatfform gwahaniaethol SaaS a Mobile, yn awyddus i gefnogi Brandiau sy'n awyddus i'w sbarduno.

Cael Treial SOCXO Am Ddim

Mukund Krishna

Sylweddolodd Mukund fod Advocacy Marketing, term a chysyniad newydd, yn atseinio yn y maes marchnata a oedd yn adlewyrchu'r syniad o greu eiriolwyr brand i ddarparu cyrhaeddiad organig o gynnwys brand trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol. Gyda'r meddwl hwn mewn golwg, sefydlodd Mukund SOCXO a deorodd y syniad o greu platfform gwe syml ond pwerus a chynnyrch symudol wedi'i frandio i Fentrau gysylltu a sbarduno ei fyddin o weithwyr, partneriaid a chwsmeriaid i fod yn eiriolwyr brand a micro-ddylanwadwyr ar gyfryngau cymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol