Technoleg HysbysebuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Social's Media's Road to Hirhoedledd o dan GDPR

Treuliwch ddiwrnod yn cerdded o amgylch Llundain, Efrog Newydd, Paris neu Barcelona, ​​mewn gwirionedd, unrhyw ddinas, a byddai gennych reswm i gredu pe na baech yn ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, ni ddigwyddodd hynny. Fodd bynnag, mae defnyddwyr yn y DU a Ffrainc bellach yn cyfeirio at ddyfodol gwahanol cyfryngau cymdeithasol yn gyfan gwbl. Mae ymchwil yn datgelu rhagolygon tywyll ar gyfer sianeli cyfryngau cymdeithasol gan mai dim ond 14% o ddefnyddwyr sy'n hyderus y bydd Snapchat yn dal i fodoli mewn degawd. Ac eto mewn cyferbyniad, daeth e-bost i'r amlwg wrth i'r platfform feddwl y bydd yn sefyll prawf amser.

Canfyddiadau Mailjet's mae ymchwil yn awgrymu bod llwyfannau mwy newydd bellach yn cael eu hystyried fel tueddiadau byrhoedlog, yn hytrach dulliau cyfathrebu tymor hir, hyd yn oed er gwaethaf Snap, rhiant-gwmni Snapchat IPO-ing yn gynharach eleni. Fodd bynnag, o safbwynt deddfwriaeth, bydd dyfodol allgymorth cymdeithasol a chynulleidfa yn dibynnu ar gydsyniad clir wrth i ni weld cyflwyno Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) ym mis Mai y flwyddyn nesaf. Bydd cyfryngau cymdeithasol yn cael eu gwthio i fyd optio i mewn efallai na fydd marchnata a chyfathrebu â defnyddwyr byth yr un peth eto ...

Beth yw'r GDPR?

Mae Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR) yn disodli Cyfarwyddeb Diogelu Data 95/46 / EC ac fe'i cynlluniwyd i gysoni deddfau preifatrwydd data ledled Ewrop, i amddiffyn a grymuso preifatrwydd data holl ddinasyddion yr UE ac i ail-lunio'r ffordd y mae sefydliadau ledled y rhanbarth yn mynd at ddata preifatrwydd. Dyddiad gorfodi: 25 Mai 2018 - pryd y bydd y sefydliadau hynny sy'n methu â chydymffurfio yn wynebu dirwyon trwm. Tudalen Gartref GDPR

Pa mor barod yw brandiau i gydymffurfio â GDPR? Mae Straeon Instagram, Snap Ads, a Pinterest Pins i gyd wedi gweld brandiau’n symud ymlaen i’r gofod cymdeithasol yn llyfn, ond ni fu’n rhaid iddynt erioed sicrhau caniatâd diriaethol o’r fath gan ddefnyddwyr. Sut y bydd brandiau'n addasu i'r amgylchedd newydd hwn, ac yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd sydd â'r unig reolaeth dros hygyrchedd i'w data?

Addasu i Newid

Bydd gweithredu GDPR yn hybu diogelwch data i ddefnyddwyr trwy orfodi rheolau preifatrwydd data llymach a symlach a chyflwyno optio i mewn dwbl. O fis Mai y flwyddyn nesaf, bydd yn rhaid i frandiau fod yn llawer mwy gofalus ynghylch sut a phryd maen nhw'n cyfathrebu â chynulleidfaoedd. Er mai parhau i gydymffurfio yw un o'r materion mwyaf sy'n eu hwynebu, mae angen i frandiau hefyd warantu eu bod yn cymell cynulleidfaoedd i roi mwy o gydsyniad i'w data gael ei brosesu a phersonoli hysbysebion.

Bydd yn rhaid i frandiau brofi’n gyfreithlon bod pob gobaith y maent yn ymgysylltu ag ef wedi cytuno’n weithredol eu bod am gael eu marchnata iddynt; ni fydd blwch optio allan heb ei glicio yn ddigonol. Er mwyn sicrhau bod pobl yn ymgysylltu ac yn tanysgrifio, bydd yn rhaid i frandiau aros yn ymatebol i'w hanghenion a'u diddordebau, gan wasanaethu profiad maen nhw ei eisiau ar bob sianel.

Mae'n mynd i gymryd llawer o waith a dyfalbarhad i gwmnïau a brandiau cyfryngau cymdeithasol i sicrhau bod cynulleidfaoedd ar yr ochr. Er enghraifft, pan ofynnwyd iddynt am ddiweddariadau mawr mewn cyfathrebu brand trwy sianeli cymdeithasol, dim ond 6% o ddefnyddwyr oedd wedi sylwi ar Instagram's botwm prynu a newid tudalen Archwilio'r platfform.

Mae hyn yn awgrymu'n glir nad yw defnyddwyr yn mynd ati i sylwi ar newidiadau i'r sianeli y maent yn eu defnyddio oni bai eu bod mewn gwirionedd yn cael effaith ar eu defnydd o ddydd i ddydd. Er mwyn ennill caniatâd ar gyfer marchnata, rhaid i'r llwyfannau hyn esblygu i weddu i anghenion defnyddwyr a chadw'r profiad yn ddi-dor trwy dechnegau dylunio a phersonoli ymatebol.

Arwain trwy'r E-bost

Nid yw hysbysebion brand ar cymdeithasol erioed wedi gorfod sicrhau eu bod yn cael eu 'optio i mewn' cyn i ddefnyddwyr eu gweld, ond gall sianeli ddysgu oddi wrth ei gilydd am y ffordd orau i addasu i'r rheoliadau sydd ar ddod. Mae platfformau fel Snapchat yn creu bwrlwm ymhlith rhai demograffeg ar hyn o bryd, ond mae e-bost yn parhau i fod yn sianel y mae cwsmeriaid yn parhau i droi ati yn y siwrnai brynu.

Mae e-bost yn glyfar. Mae wedi ymateb i'r ffordd y mae defnyddwyr yn defnyddio safleoedd siopa mewn ffordd nad yw cymdeithasol wedi'i wneud eto. Mae ein ymchwil darganfyddodd fod bron i draean y siopwyr yn chwilio am y gallu i siopa neu ddesg dalu yn uniongyrchol o fewn e-bost i wneud y siwrnai yn fwy di-dor ac yn hawdd ei chwblhau. Mae e-bost yn cael ei bersonoli'n raddol i'r eitemau y mae pobl wedi ymchwilio iddynt neu'n ategu cynhyrchion y maent wedi'u prynu yn ddiweddar.

Y Tête-à-Tête

Tra bod defnyddwyr tyfu fwy a mwy yn ddibynnol ar gyfryngau cymdeithasol, maent hefyd yn hynod addasadwy ac mae'n debyg nad ydym yn bell i ffwrdd o weld y blwch derbyn traddodiadol yn cael ei ailwampio'n llwyr gan wasanaethau negeseua gwib fel Slack a Messenger. Mae llawer o fusnesau eisoes yn ceisio cwtogi ar draffig e-bost trwy gyflwyno'r sianeli hyn yn eu swyddfeydd.

Mae Slack a Messenger eisoes ychydig gamau o flaen cymdeithasol oherwydd eu bod yn gwybod sut i gynhyrchu caniatâd. Mae anfon negeseuon, neu rannu cynnwys trwy'r sianeli yn gofyn am optio i mewn a wneir yn aml gan ddefnyddio OAuth 2.0 (llwyfannau galluogi safon diwydiant i gael mynediad at ddata defnyddiwr).

Ar Slack, mater i'r defnyddiwr yw ymateb i negeseuon i gael y wybodaeth y maent ei eisiau. Er enghraifft, mae arfer gorau yn Slack yn cychwyn ar ffurf sgwrs wreiddiol:

Hei mae gennym ni wybodaeth newydd am ein dewis gaeaf newydd - a oes unrhyw beth yr hoffech chi glywed mwy amdano?

Yna mae'r defnyddiwr yn penderfynu a yw am ryngweithio â'r brand. Sgwrs ddwyffordd yw'r dull mwyaf diogel a mwyaf synhwyrol mewn dyfodol GDPR.

I gynulleidfaoedd, mae hyn yn golygu gostyngiad sylweddol yn y SPAM diangen, ond mae hefyd yn gweithio yn unol â'r genhedlaeth iau, filflwyddol sydd eisiau cynnwys bachog, bachog ar eu telerau eu hunain. Wrth i e-bost ymylu'n agosach ac yn agosach at y gorau mewn deialog defnyddwyr, gallai cewri'r parth cymdeithasol gymryd llawer o ddysgu allweddol o e-bost ynglŷn â sut mae'n addasu, arloesi ac aeddfedu.

Josie Scotchmer

Josie Scotchmer yw'r Rheolwr Marchnata yn Mailjet, platfform e-bost marchnata ac e-bost trafodion. Mae Josie yn Rheolwr Marchnata B2B2C angerddol gydag agwedd fasnachol tuag at gyfathrebu marchnata.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol