Dewch i Wneud Arian: 8 Ffordd i Droi Traffig Cyfryngau Cymdeithasol yn Werthu

Arian Cyfryngau Cymdeithasol

Gwerthiannau cyfryngau cymdeithasol yw'r chwant newydd i arbenigwyr marchnata ledled y byd. Yn wahanol i gred hen ffasiwn, gall gwerthiant cyfryngau cymdeithasol fod yn broffidiol i unrhyw ddiwydiant - does dim ots a yw eich cynulleidfa darged yn filflwydd neu genhedlaeth X, yn ddisgyblion neu'n berchnogion busnes enfawr, atgyweirwyr, neu athrawon coleg. O ystyried y ffaith bod yna oddeutu 3 biliwn o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol gweithredol ledled y byd, a allwch chi wir ddweud nad oes unrhyw bobl a hoffai brynu'ch cynnyrch yn eu plith? Eich swydd chi yw dod o hyd i'r bobl hyn.

O'i gymharu â marchnata traddodiadol, mae gan werthiannau cyfryngau cymdeithasol lawer o fanteision - mae'r sianel gyfathrebu hon yn gymharol rhad ac yn cael ei hystyried yn fwy dilys a dibynadwy, sy'n ei gwneud yn berffaith ar gyfer trosi. Nid oes angen i chi gymryd fy ngair amdano - dim ond edrych ar faint mae cwmnïau'n gwario ar farchnata cyfryngau cymdeithasol. Felly sut ydych chi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol i wneud elw?

Dadansoddwch Eich Proses Werthu

Ymchwil yw Greal Sanctaidd marchnata - ni allwch werthu unrhyw beth heb ddeall yn iawn sut mae'r person a hoffai brynu'ch cynnyrch yn gweithredu ac yn gwneud penderfyniadau. Dyna pam, yn anad dim, mae angen i chi ddadansoddi'r broses werthu y tu ôl i'ch twndis gwerthu.

Y cwestiynau y mae'n rhaid i chi eu gofyn i chi'ch hun ddadansoddi'ch cyfleoedd gwerthu cyfryngau cymdeithasol yw:

  1. Pa sianeli ar hyn o bryd yn dod ag arweiniadau i'ch twndis?
  2. Beth yw'r y broses werthu?
  3. Faint o amser a yw'n cymryd i gau'r fargen?

Efallai y bydd yr atebion i'r cwestiynau hyn yn eich synnu: efallai y byddwch chi'n darganfod eich bod chi wedi bod yn canolbwyntio ar y llwyfannau anghywir ar hyd a lled. Yn yr achos hwn, efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi wneud ychydig o ymchwil sy'n ymroddedig i ddewis y platfform cyfryngau cymdeithasol gorau i'ch busnes.

Gallwch chi ei wneud trwy ddilyn gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol eich cystadleuwyr a gweld pa lwyfannau sydd fwyaf gwerthfawr iddyn nhw, ond mae yna ffordd lawer mwy effeithiol a chain i'w wneud. Y cyfan sydd ei angen yw offeryn gwrando cymdeithasol fel Awario. Ag ef gallwch fonitro cyfeiriadau am unrhyw allweddair ar gyfryngau cymdeithasol a'r we mewn amser real.

Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n gwneud SaaS ar gyfer cychwyniadau - rydych chi newydd roi “cychwyn” fel un o'ch geiriau allweddol a gweld pa lwyfannau sydd â mwy o grybwylliadau ac, felly, mwy o drafodaethau sy'n berthnasol i'ch cynnyrch. Yn y ffordd honno byddwch chi'n gallu deall ble mae'ch cynulleidfa darged a blaenoriaethu sianeli perthnasol.

siart sianeli cymdeithasol

Cadwch mewn cof eich bod ar y cyfryngau cymdeithasol fel rheol yn cyrraedd darpar brynwyr yn gynharach yn y broses werthu: nawr mae'r cam ymwybyddiaeth brand wedi'i rannu'n dri (amlygiad, dylanwad ac ymgysylltu). Mae hynny'n golygu y bydd angen i chi lunio'ch strategaeth gwerthu cyfryngau cymdeithasol yn unol â hynny.

Monitro ac Annog Adolygiadau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae oes hysbysebu traddodiadol yn dod i ben - mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod â'r ffordd fwyaf effeithiol yn ôl i ddylanwadu ar ymddygiad prynu rhywun. Tybed beth ydyw? Gair y geg ydyw. Yn wir, yn ôl Nielsen, 92% o bobl ymddiried yn argymhellion ffrindiau a theulu dros bob math arall o farchnata, a 77% o ddefnyddwyr yn fwy tebygol o brynu cynnyrch newydd wrth ddysgu amdano gan ffrindiau neu deulu. Mae'n naturiol eich bod chi'n dewis ymddiried yn y bobl rydych chi'n eu hadnabod dros frand.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn lle perffaith ar gyfer marchnata atgyfeirio: cynlluniwyd yr holl lwyfannau hyn i adael inni rannu profiadau a darganfyddiadau anhygoel gyda'n ffrindiau. Felly'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud i wneud arian ohono yw annog pobl i bostio am eu profiadau. Gallwch hyd yn oed gynnig cymhellion bach iddynt, fel gostyngiad bach neu sampl.

Peidiwch ag anghofio ymateb i bob adolygiad, cadarnhaol a negyddol fel ei gilydd. 71% o ddefnyddwyr sydd wedi cael profiad gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol da gyda brand yn debygol o'i argymell i eraill. Mae ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol gweithredol o ochr y brand yn creu perthynas rhwng brand a chwsmer ac yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu clywed, sy'n bwysig iawn ar gyfer eu cadw.

argymhelliad dylanwad twitter

Cymryd Gwerthu Cymdeithasol

Nid yn unig y mae pobl yn hoffi rhannu eu meddyliau am frandiau ar gyfryngau cymdeithasol, maent hefyd yn aml yn troi at gyfryngau cymdeithasol i gael argymhellion. Yno mae gennych chi arweinwyr posib eisoes - does ond angen i chi eu hadnabod. Gallwch ddod o hyd iddynt trwy fonitro cymunedau perthnasol fel grwpiau Facebook, subreddits, sgyrsiau Twitter ect. Gallwch hefyd ddefnyddio teclyn gwrando cymdeithasol ar gyfer hynny, ond gwnewch yn siŵr bod ganddo rywbeth tebyg Modd chwilio Boole, sy'n caniatáu ichi addasu'ch ymholiadau fel y gallwch wneud eich chwiliad yn fanwl gywir ac yn gynhwysfawr ar yr un pryd.

argymhelliad sgwrs gymdeithasol

Gan ystyried y ffaith y byddwch chi'n ymateb i ddieithriaid nad oeddent yn agored i'ch brand o'r blaen, cymerwch eich amser mewn sawl achos. Peidiwch â mynd i'r dde i mewn gyda llain werthu di-emosiwn - gofynnwch gwestiwn, eglurwch sut y gallent elwa o'ch cynnyrch, defnyddio tôn a llais sy'n briodol i'r platfform a'u cais, a gwneud y rhyngweithio hwn yn ystyrlon ac yn ddilys. Fel hyn rydych chi'n llawer mwy tebygol o ddylanwadu ar eu penderfyniad na thrwy anfon neges torrwr cwci i bob arweinydd y dewch o hyd iddo. Ac wrth gwrs, gwnewch hi'n hawdd iddyn nhw brynu - rhowch ddolen iddyn nhw, sy'n arwain yn uniongyrchol at y cynnyrch.

Optimeiddiwch eich Llwybr Cyfryngau Cymdeithasol i Drosi

Wrth siarad am gysylltiadau, maen nhw'n hynod bwysig. Rydym yn gwsmeriaid diog y mae'n aml yn gorfod cael gwybod sut a ble i brynu'r cynnyrch a ddymunir. Os na all darpar gleient glicio dolen i'ch gwefan ar unwaith, mae'n debygol iawn na fyddant yn trafferthu chwilio amdano.

Yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi dolenni ym mhob un o'ch proffiliau a'u gwneud yn weladwy. Os ydych chi'n postio swydd hyrwyddo - rhowch ddolen yno, os ydych chi'n sôn am un o'ch cynhyrchion yn achlysurol - rhowch ddolen yno hefyd. Hyd yn oed wrth ymateb i atgyfeiriadau, a drafodwyd gennym yn gynharach, gallwch roi dolen i gynnyrch sy'n cael ei drafod.

Cynorthwyydd Cyswllt Proffil Twitter

Mae angen i chi wneud y llwybr i drawsnewid mor llyfn â phosib.

Adolygu Eich Tudalen Glanio Cyfryngau Cymdeithasol

Pan fyddwch chi'n cael arweiniad, rydych chi am sicrhau mai dim ond un clic ydyn nhw i ffwrdd o drosi. Byddai'n drueni creu strategaeth werthu cyfryngau cymdeithasol anhygoel dim ond pe bai'r broses werthu yn cael ei hatal ar y cam olaf. Dyna pam mae angen tudalen lanio berffaith arnoch a fydd yn bendant yn argyhoeddi eich darpar gleient i wneud penderfyniad prynu. Dyma ychydig o bethau y mae angen i chi eu cofio wrth adolygu eich tudalen lanio:

  • Cyflymder llwytho. Nid yw cwsmeriaid yn ddiog yn unig, maen nhw hefyd yn ddiamynedd (sori, cwsmeriaid!). Maent yn disgwyl i'ch tudalen lwytho i mewn Eiliad 3, ond yr amser llwytho ar gyfartaledd yw 15. Felly gwnewch yn siŵr nad oes raid iddyn nhw aros!
  • Fyr a syml. Nid oes angen rhestru pob un rheswm pam mai'ch cynnyrch yw'r gorau ym mhob manylyn. Nid ydych chi am dynnu sylw'r darpar wybodaeth gyda'r holl wybodaeth ychwanegol. Gwnewch y neges yn ailddatgan eich gwerth yn syml ac yn lân a rhowch wybodaeth ychwanegol mewn tabiau hawdd eu sylwi ar wahân - dyna ni.
  • Unwaith eto, hygrededd ac atgyfeiriadau I gwblhau'r trawsnewidiad mae angen ymddiriedaeth cleientiaid arnoch chi. Mae hygrededd yn hynod bwysig ar gyfer penderfyniad y prynwr. Sicrhewch fod gennych eich logo neu dysteb cleient ar lefel llygad yn un o'r ymylon neu yn y pennawd - yn rhywle y gallant ei weld yn gyflym heb orfod sgrolio.

Gwneud Trosi Meddal

Fel y gwnaethom drafod eisoes, mae arweinwyr cyfryngau cymdeithasol yn mynd i mewn i'r twndis gwerthu yn gynharach nag arweinwyr traddodiadol. Am y rheswm hwnnw, efallai na fyddant yn barod i wneud penderfyniad prynu, ond nid yw hynny'n golygu y gallwch eu hesgeuluso.

Yma gallwch greu cyfleoedd ar gyfer trosi meddal. Ffordd glasurol i'w wneud yw cynnig tanysgrifiad e-bost. Wrth gwrs, dylech gyfiawnhau hyn i gwsmeriaid trwy ddarparu cynnwys difyr a gwerthfawr iddynt. Mae gwneud cynnwys deniadol sy'n dangos sut mae'ch cynnyrch yn gweithio (tiwtorialau ac astudiaethau achos) yn ffordd wych o droi'r arweinyddion meddal hyn yn ddarpar brynwyr.

tanysgrifio galwad i weithredu

Tuedd newydd sy'n dod i'r amlwg ar hyn o bryd yw marchnata negeswyr, felly, yn lle gofyn i bobl danysgrifio i'ch cylchlythyr, gallwch ofyn am ganiatâd i'w neges. Profwyd bod pobl yn fwy tebygol o ddarllen neges ar gyfryngau cymdeithasol nag e-bost. Mae astudiaethau'n dangos bod gan apiau negeseuon gyfraddau agored, cyfraddau darllen a CTRs cymaint â 10X â rhai e-bost a SMS. Ar ben hynny, rydych chi'n eu cyrraedd yn iawn lle daethant ar draws eich brand gyntaf - ar gyfryngau cymdeithasol.

Cynnwys Galwad-i-Weithredu Gryf

Os na ofynnwch am unrhyw beth - ni chewch unrhyw beth. Er y gall ymddangos weithiau y gall galwad i weithredu fod yn rhy anodd, mae'n dacteg effeithiol iawn os gwnewch yn iawn.

Dylai eich CTA fod yn glir ac yn berthnasol i'r swydd - fel hyn bydd yn ymddangos yn organig ac yn briodol. Efallai ei fod yn wahoddiad i adael sylw a rhannu eu meddyliau, dysgu mwy am y pwnc, neu anogaeth i brynu'ch cynnyrch. Gall ychwanegu CTAs i'ch tudalen Facebook gynyddu'r cyfradd clicio drwodd 285%. Peidiwch ag anghofio sicrhau, os ydych chi'n cynnwys unrhyw ddolenni, bod eich tudalennau glanio wedi'u optimeiddio i'w trosi ar unwaith.

Cynnig Exclusives Cymdeithasol

Wedi'r cyfan, y ffordd orau o gael cwsmeriaid newydd yw cynnig rhywbeth unigryw yn gyfnewid - mae pobl wrth eu bodd yn teimlo fel eu bod yn rhan o grŵp a ddewiswyd. Y ffordd fwyaf amlwg o wneud hyn yw cynnig gostyngiadau i'ch dilynwyr - mae'n debyg na allwch ei wneud yn aml, ond fel bargen un-amser i ddenu arweinwyr newydd, mae'n gweithio hud.

Ffordd fwy creadigol (a rhatach) fyddai cynnal gornest ymhlith eich dilynwyr. Er enghraifft, BeardBrand llwyddodd i dyfu ei bresenoldeb cymdeithasol 300% a dyblu ei restr e-bost mewn llai nag wythnos gyda chystadleuaeth ar-lein wedi'i hystyried yn ofalus. Gallwch ofyn i'ch dilynwyr rannu ac ail-drydar eich post neu greu eu cynnwys eu hunain gyda'ch cynnyrch neu wasanaeth ynddo. Rydych chi'n lladd dau aderyn ag un garreg - yn cael mwy o amlygiad a dilynwyr yn ogystal â chasglu cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr y gallwch ei ddefnyddio yn eich gwerthiannau cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchoedd marchnata traddodiadol yn y dyfodol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.