Rheolau Cyfryngau Cymdeithasol Streic yr Heddlu Unwaith eto!

heddlu linkedin

Cyhyd ag y mae pobl wedi fy adnabod, rwyf wedi bod yn rheibio yn erbyn y yn rheoli heddlu yn y cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw wir yn fy ngyrru'n hollol wallgof. Am ddeng mlynedd, un o'r dadleuon sy'n parhau i ddod i'r amlwg yw a ddylech chi gysylltu â phobl chi ddim yn gwybod ar-lein.

It wyneb eto ddoe pan rannais swydd Dan Schawbel, Pam Rwy'n Derbyn Pob Cais Cyswllt LinkedIn. Mae Dan yn rhestru 5 rheswm pam ei fod yn cysylltu â dieithriaid, gan gynnwys atgyfeiriadau, ymchwil, ymwybyddiaeth, dylanwad a brandio.

Ond mae yna grŵp o bobl sy'n galw heibio sy'n parhau i arddel cred ei bod yn moesau cyfryngau cymdeithasol ofnadwy neu'n torri'r continwwm gofod-amser pan fyddwch chi'n cysylltu yn y cyfryngau cymdeithasol â rhywun nad ydych erioed wedi cwrdd â nhw neu nad oes gennych chi berthynas â nhw. Nid oedd rhai o'r rheolau a restrir yn y sgwrs i gysylltu oni bai eich bod wedi cwrdd â rhywun wyneb yn wyneb. Neu os oes gennych chi yn ystyrlon perthynas yn gyntaf.

Folks ... beth yw'r hec yw'r defnydd o rwydwaith cymdeithasol sy'n rhychwantu dinasoedd, taleithiau, gwledydd, parthau amser a chyfandiroedd os nad ydych chi'n ei ddefnyddio? Rydych chi wir yn credu mai'r defnydd gorau o'r adnodd anhygoel hwn yw atgynhyrchu'ch rhwydwaith all-lein ar-lein?

Pam na wnewch chi ddim ond tynnu'ch hen rolodex allan a galw'ch ffrindiau ysgol uwchradd i fyny i chwarae Dungeons and Dragons?

Rydych chi'n gwybod beth rydw i'n ei alw'n bobl nad ydw i wedi cysylltu â nhw yn y cyfryngau cymdeithasol? Rwy'n eu galw darpar gwsmeriaid, darpar fuddsoddwyr, darpar weithwyr, interniaid posib, darpar ffrindiau, darpar bartneriaid, gwerthwyr posib, darpar fentoriaid ac cydweithwyr posib.

Ac ydw, rwyf am gysylltu â nhw. Rwyf am eu helpu. Rwyf am wrando arnynt. Rwyf am glywed yr hyn sydd ganddynt i'w gynnig. Rwyf am gysylltu â chymaint â phosibl yn ddynol! A phan mae angen help arnaf, rwyf am estyn allan atynt a gofyn amdano. Dyfalwch beth?! Rwy'n cael llawer o help gan cysylltiadau Dwi erioed wedi cwrdd.

Yn ffodus i bob un ohonom, mae gan yr offer y gallu i wneud hynny hefyd datgysylltu! Efallai y gwnaf hynny os ydyn nhw'n anghwrtais, yn wthio neu'n gwastraffu fy amser. Mae botwm sbam adrodd hefyd os ydyn nhw ymhell dros y llinell. Nid wyf yn gofyn i unrhyw un am aren nac i gael fy mhlant (eto), dim ond gofyn am fodd i wneud hynny ydw i cysylltu gyda phobl mae gen i wir ddiddordeb mewn cyfarfod.

Mae'n anhygoel i mi na fydd yr un bobl sy'n beirniadu pobl am gysylltu â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod yn oedi cyn cerdded ar draws ystafell orlawn i wthio eu cerdyn busnes yn eich wyneb, neu eich galw'n oer i geisio gwerthu eu cynnyrch. Ac eto maen nhw'n eistedd yno mewn ffieidd-dod llwyr os ydych chi'n clicio botwm ar borwr gwe.

Dyma syniad ... cadwch eich rheolau i chi'ch hun. Mae'r hyn rydw i'n ei wneud yn gweithio i mi ... a'm rhwydwaith.

11 Sylwadau

 1. 1

  Rydw i wedi
  wedi bod yn meddwl cryn dipyn am y pwnc hwn mor ddiweddar.

  Beth ydyn ni'n ei alw'n bobl sy'n torri'r rheolau a osodwyd gan eraill?

  Weithiau, rydyn ni'n eu galw nhw'n arloeswyr. Rydyn ni'n eu galw nhw'n arloeswyr. Rydyn ni'n eu galw
  entrepreneuriaid.

  Ond ar adegau eraill, rydyn ni'n galw pobl sy'n torri troseddwyr rheolau.

  Beth yw'r gwahaniaeth?

  Mae'n ymddangos i mi nad yw'r gwahaniaeth rhwng troseddwr ac arloeswr
  mewn gwirionedd lefel awdurdod y bobl sy'n gosod y rheolau. Rydym yn ystyried llawer
  chwyldroadwyr i fod yn arwyr, ond roeddent yn torri'r gyfraith ac yn ymladd â
  eu llywodraethau eu hunain.

  Yn lle, rwy'n credu bod y gwahaniaeth mewn gwirionedd yn ymwneud â'r rheolau eu hunain: gwnewch y
  mae rheolau yn helpu pobl, neu ydyn nhw'n gwneud mwy o ddrwg nag o les?

  O ran cyfryngau cymdeithasol, mae'r cwmnïau'n sefydlu llawer o'r rheolau
  sy'n gwneud yr eiddo. Mae gan Facebook reolau am
  cynnwys lluniau clawr a phwy sy'n cael cyfrifon personol.
  Mae gan LinkedIn reol (mwy o argymhelliad, mewn gwirionedd) yn ei gylch
  sy'n
  dylech gysylltu â.

  Mae yna hefyd reolau sy'n ymddangos yn codi o'r gymuned. “Peidiwch â bod yn
  jerk, ”er enghraifft. Neu: “Ceisiwch ddarganfod drosoch eich hun, ac yna gofynnwch
  am help. ”

  Credaf eich bod yn dechrau croesi'r llinell o arloeswr i droseddol pan fyddwch chi
  dechrau edrych fel pobl sy'n droseddwyr. Os ceisiwch gysylltu â
  pawb ar LinkedIn ac yn anfon yr un neges union yr un fath atynt, rydych chi'n dechrau gwneud hynny
  yn debyg i sbamiwr. Dyna pryd mae pobl yn dechrau siarad am “yr
  rheolau. ”

  Yn yr un modd, os yw'ch strategaeth optimeiddio adnoddau yn dibynnu ar ti'n bod
  yn y lleiafrif o bobl sy'n defnyddio'r strategaeth honno
  , rydych chi'n mynd i faglu
  ar ymdeimlad pobl o degwch.

  Mae rheolau yn gonglfaen i unrhyw gymuned. Mae Doug yn ysgrifennu “cadwch eich rheolau i
  eich hun. Mae'r hyn rydw i'n ei wneud yn gweithio i mi ... a fy rhwydwaith. " Rwy'n meddwl am
  fersiwn eithafol o hyn: “Cadwch eich deddfau i chi'ch hun. Mae'r hyn rydw i'n ei wneud yn gweithio
  i mi a'r cyd-ladron banc yn fy rhwydwaith. ”

  A oes unrhyw reolau yn y cyfryngau cymdeithasol na ellir eu torri? Na. Ond nid oes
  deddfau mewn unrhyw gymdeithas na fydd achos i herio amdani byth. Dyna
  yn union pam ei bod yn bwysig ein bod yn parhau i siarad am y rheolau, felly rydym yn gwybod pa rai
  mae'n werth cadw rhai - os o gwbl.

  • 2

   “Y rheolau” - fy mhwynt yw nad ydyn nhw'n unrhyw reolau i'w cadw mewn gwirionedd. Nid oes unrhyw reolau eto ... ac mae pobl yn fympwyol yn ceisio gwthio eu barn fel rheol yw bs.

   • 3

    “Nid oes unrhyw reolau eto."

    Sut y byddwn yn gwybod pan fydd rheolau? A beth am y rheolau y mae'r cwmnïau'n eu nodi yn eu TOS eu hunain?

    Ac yn olaf, bob dim ond barn yw rheol. Gobeithio ei fod yn farn a rennir gan lawer o bobl (yn lle dim ond y bobl sydd â'r pŵer) ond mae rheolau yn cychwyn fel barn ac yn parhau i fod yn farn, am byth.

    • 4

     Y rheolau yw'r hyn sy'n gweithio ac nad yw'n gweithio i'ch cwmni, dylai eich helpu i benderfynu sut rydych chi'n trosoledd y cyfryngau. Ac, wrth gwrs, wrth i chi dalu sylw i sut mae eraill yn defnyddio'r cyfrwng, rydych chi'n dysgu beth sy'n gweithio a ddim yn gweithio i chi. Nid ydym yn dweud wrth bobl na allant “na” neu “na ddylent”… rydym yn rhannu gyda nhw sut mae hynny wedi effeithio ar gwmnïau eraill yn y gorffennol ac yna'n gweld sut i'w brofi heb wneud unrhyw ddifrod i'w brand.

     Mae yna, wrth gwrs, faterion cydymffurfio y mae'n rhaid i bobl gadw atynt, ond nid rheolau cyfryngau cymdeithasol yw'r rheini ... rheoliadau a deddfau diwydiant yw'r rheini y mae'n rhaid eu dilyn.

     Nid wyf yn dweud wrthych fod yn rhaid ichi gytuno i bob cais LinkedIn. Rwy'n rhannu gyda chi bod gwneud hynny'n llwyddiannus i mi ac nad yw wedi cael unrhyw ganlyniadau negyddol. Felly ... peidiwch â dweud wrth eraill na ddylen nhw ei wneud ... efallai y bydd yn gweithio'n iawn iddyn nhw.

 2. 5

  Er fy mod i'n sothach LinkedIn, nid wyf yn derbyn POB cais LinkedIn a gaf, ond rwy'n derbyn pob un sy'n gwneud synnwyr i gysylltu â nhw naill ai nawr neu yn y dyfodol. Ond ei harddwch yw y gall pob un ohonom osod ein rheolau neu ein canllawiau ein hunain i'w dilyn ac nid oes angen dynwared yr hyn y mae eraill yn ei wneud.

 3. 8

  Mae yna reolau, ac yna mae yna ddewis personol. Ychydig iawn o setiau rheolau yn seiliedig ar ddefnydd sydd gan y mwyafrif o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol mewn gwirionedd. Gwnaeth LinkedIn y newid ychydig yn ôl a oedd yn caniatáu i un ofyn am gysylltiadau â gobiau pobl, yn hawdd iawn. Dim ond dwywaith y cefais fy ngheryddu pan ddefnyddiais i adeiladu fy rolodex, a beth ddywedodd yr achosion hynny wrthyf am y bobl hynny? Mae'n debyg na fyddwn i eisiau cymdeithasu â nhw beth bynnag. Yn ddiau, defnyddiodd LinkedIn ddarnau o'r un cod yn eu model ardystio. A yw'n ddefnyddiol? Wel, mae'n dibynnu. Os gwelaf guru cyfryngau cymdeithasol gydag ugain neu ddeng mil ar hugain o gysylltiadau, ac mae ganddyn nhw yn eu tro nifer enfawr o ardystiadau ar gyfer popeth o'r cyfryngau cymdeithasol, i farchnata e-bost, i godi'r meirw, rwy'n gofyn cwpl o gwestiynau i mi fy hun. A allent fod wedi rhyngweithio'n uniongyrchol â chymaint, gan weithio gyda nhw ar brosiectau penodol? Neu a ydyn nhw'n cyfrannu gwybodaeth berthnasol o ansawdd uchel yn rheolaidd (hynny yw, yn ddefnyddiol) i'r llu? Neu ai achos o addoli enwogrwydd yn unig ydyw?
  Gan amlaf, rydyn ni i gyd yn gwybod yn sylfaenol pryd rydyn ni'n cael ein sbamio mewn ffordd dda, neu mewn ffordd wael.

 4. 9
  • 10

   Dadl gytbwys iawn, Anthony. Gallem ddadlau am Gytundeb Defnyddiwr LinkedIn am gyfnod, serch hynny, gan ei bod yn ymddangos nad ydyn nhw'n bwyta eu bwyd cŵn eu hunain. Mewngofnodwch i LinkedIn ar hyn o bryd a chewch restr o bobl y maent yn argymell eich bod yn cysylltu â nhw ... waeth beth yw eich perthynas wirioneddol â nhw. Lloniannau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.