Ni all Gweithwyr Proffesiynol Cyfryngau Cymdeithasol Ymdrin â'r Gwirionedd

ni allwch drin gwirionedd

Rydw i wedi bod yn gwneud arbrawf yn ddiweddar. Ychydig flynyddoedd yn ôl, penderfynais fod yn 100% dryloyw am fy nghredoau gwleidyddol, ysbrydol a chredoau personol eraill fy nhudalen Facebook. Nid dyna'r arbrawf ... dim ond fi oedd fi. Fy mhwynt oedd peidio â throseddu eraill; yn syml, roedd i fod yn wirioneddol dryloyw. Wedi'r cyfan, dyna mae gweithwyr proffesiynol cyfryngau cymdeithasol yn dal i ddweud wrthym, iawn? Maen nhw'n dal i ddweud bod cyfryngau cymdeithasol yn cynnig y cyfle anhygoel hwn i gysylltu â'i gilydd a bod dryloyw.

Maen nhw'n dweud celwydd.

Dechreuodd fy arbrawf ychydig wythnosau yn ôl. Rhoddais y gorau i bostio unrhyw bostiadau dadleuol ar fy nhudalen Facebook a dim ond cadw at drafod y pynciau hynny pan ddaeth pobl eraill â nhw i fyny ar eu tudalennau. Mae hyn yn anecdotaidd, ond arweiniodd yr arbrawf at i mi ddod i dri chasgliad:

 1. Rwy'n fwy poblogaidd pan fyddaf i cau i fyny a chadwch fy marn i mi fy hun. Mae hynny'n iawn, nid yw pobl eisiau fy adnabod neu eisiau i mi fod yn dryloyw, maen nhw eisiau'r persona yn unig. Mae hyn yn cynnwys fy ffrindiau, fy nheulu, cwmnïau eraill, cydweithwyr eraill ... pawb. Maen nhw wedi bod yn rhyngweithio â'm swyddi, y lleiaf dadleuol ydyn nhw. Does ryfedd pam mae fideos cathod yn rheoli'r Rhyngrwyd.
 2. Y rhan fwyaf o ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol heb unrhyw fewnwelediad i'w bywydau personol, problemau, credoau, a materion dadleuol ar-lein. Peidiwch â choelio fi? Ewch i dudalen Facebook bersonol eich hoff guru cyfryngau cymdeithasol a chwiliwch am unrhyw beth dadleuol. Nid wyf yn golygu neidio ar fandwagonau cyhoeddus - y maent yn eu gwneud yn aml - rwy'n golygu cymryd safiad yn erbyn y status quo.
 3. Y rhan fwyaf o ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol dirmygu dadl barchus. Y tro nesaf y bydd eich hoff weithiwr cyfryngau cymdeithasol proffesiynol a wnaeth araith neu a ysgrifennodd lyfr ar neidiau tryloywder ar y bandwagon, ac rydych chi'n anghytuno â nhw ... nodwch hynny ar eu tudalen Facebook. Maen nhw'n ei gasáu. Nid yw cydweithiwr wedi gofyn i mi ddim llai na 3 gwaith dod oddi ar eu tudalen a chymryd fy marn yn rhywle arall. Roedd eraill yn ddigyffwrdd ac yn anghyfeillgar imi pan wnaethant ddarganfod bod gen i gredoau gwrthwynebol.

Peidiwch â'm cael yn anghywir, rwy'n angerddol. Rwyf wrth fy modd â dadl wych ac nid wyf yn tynnu fy nyrnau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn tueddu i bwyso i un cyfeiriad tra byddaf yn aml yn pwyso i'r cyfeiriad arall ar lawer o bynciau dadleuol. Nid wyf yn anghytuno â phobl dim ond i anghytuno - yn syml, rwy'n ceisio bod yn onest ac yn dryloyw ynghylch fy nghredoau personol. Ac rydw i'n gwneud fy ngorau glas i aros yn ffeithiol ac amhersonol ... er nad ydw i'n dal yn ôl ar goegni.

Rydych chi'n aml yn clywed ar-lein ac yn y cyfryngau, mae angen sgwrs onest arnom. Ffug ... nid yw'r mwyafrif o bobl eisiau gonestrwydd, maen nhw eisiau ichi neidio ar eu bandwagon yn unig. Fe fyddan nhw'n hoffi chi, yn rhannu'ch diweddariadau, ac yn prynu gennych chi pan fyddan nhw'n darganfod eich bod chi'n cytuno â nhw. Y gwir am gyfryngau cymdeithasol yw:

Ni allwch drin y gwir.

Roedd gen i hyd yn oed un prif siaradwr yn dod ataf mewn digwyddiad cenedlaethol, rhowch gwtsh arth i mi, a dywedwch wrthyf ei fod wrth ei fodd â'r stondin rydw i'n ymgymryd â phynciau ar-lein ... ni all ddweud mor gyhoeddus. Nid yw erioed wedi hoffi na rhannu unrhyw farn nac erthygl rydw i wedi'i rhannu ar fy nhudalen Facebook er ei fod yn fy nilyn. Nid wyf am roi geiriau yn ei geg, ond yn y bôn mae hynny'n dweud wrthyf fod ei bersona ar-lein yn phony, wedi'i gerflunio'n ofalus i sicrhau ei boblogrwydd tra nad yw'n peryglu ei sieciau talu.

Felly ni allaf helpu ond rhyfeddu. Beth arall mae'r bobl hyn yn ei ddweud ar-lein sydd wedi'i grefftio'n syml i fod yn boblogaidd, ac nid o reidrwydd i fod y gwir? Wrth i ni ddefnyddio strategaethau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein cleientiaid, rydyn ni'n aml yn darganfod bod beth poblogaidd byth yn cael yr effaith eithaf fel beth edgy.

Dyma ychydig o dryloywder a gonestrwydd i chi - mae'r mwyafrif o weithwyr proffesiynol cyfryngau cymdeithasol yn gelwyddog a dylent gyfaddef hynny. Dylent daflu eu cyngor BS am dryloywder a dweud wrth gwmnïau, os ydynt am gynyddu cyrhaeddiad a derbyniad i'r eithaf, y dylent osgoi dadlau, neidio ar y bandwagon poblogrwydd, crefft persona phony ... a gwylio'r elw'n tyfu. Hynny yw, dilynwch eu harweiniad a'u celwydd.

Wedi'r cyfan ... pwy sy'n poeni am uniondeb a gonestrwydd pan mae arian i'w wneud.

26 Sylwadau

 1. 1

  Doug,

  Am yr hyn sy'n werth, rwyf wrth fy modd â'ch tryloywder ar-lein. Mae'n adfywiol a hoffwn feddwl fy mod yn eich adnabod yn ddigon da i ddeall eich awydd am ddadl barchus. Rwy'n hoffi pobl sy'n onest ar-lein ac i ffwrdd. Byddwn yn eich annog i ddal i fod yn chi'ch hun.

 2. 2

  Nid wyf yn weithiwr proffesiynol cyfryngau cymdeithasol er bod rhai pobl yn hoffi fy rhoi yn y blwch hwnnw. Rwy'n chwilfrydig yn unig, a ydych chi'n fy nosbarthu fel rhywun na all drin y gwir, nad yw'n mwynhau dadl ac yn siomi tryloywder?

 3. 4

  Iawn Doug, dywedaf fy mod yn anghytuno â chi, yn dibynnu ar natur yr eisteddle y mae un yn ei gymryd a chyd-destun yr ymgysylltu.

  Os yw'r ddadl neu'r safiad y mae rhywun yn ei wneud ym maes busnes, safbwyntiau ar farchnata, cyfryngau cymdeithasol, ac ati, ac nad yw rhywun yn anghytuno neu'n cytuno'n agored pan mae'n ddadleuol, yna nid ydyn nhw'n bod yn ddilys.

  Os yw'r ddadl ar grefydd, gwleidyddiaeth, gwerthoedd personol nid mewn cyd-destunau busnes, a'u bod yn aros yn dawel, nid yw hyn yn golygu eu bod yn bod yn phony neu'n cadw persona ffug. Efallai eu bod yn teimlo wrth i mi wneud bod amser a lle ar gyfer gwahanol drafodaethau.

  Fy nghwestiwn yw, a ydych chi wir wedi cynhyrfu ynglŷn â hyn neu ddim ond paentio â brwsh eang i gael darllenwyr i fod yn fwy dilys? Rwy'n ceisio bod yn rhesymol ac osgoi hyperbole yn fy postiadau ac ymatebion, ac nid ydyn nhw'n cael cymaint o weithredu â'r pyst llawn emosiwn, “dim sgimpio ar y coegni”. Peth da dydw i ddim yn guru cyfryngau cymdeithasol.

  • 5

   Wel yn eithaf llanast swydd, ei gyflwyno cyn i mi gael cyfle i'w olygu ... Fel y dywedais, yn bendant nid guru cyfryngau cymdeithasol (yn enwedig o ran gwybod sut i olygu postiadau rwy'n eu gwneud o fy ffôn ...)

   Gobeithio bod fy mhwynt yn glir, bod coegni ac emosiwn yn cael atebion ond nad ydyn nhw bob amser yn briodol nac yn ddilys chwaith.

  • 6

   Mae fy mhwynt yn eithaf syml ... nad yw'r mwyafrif o weithwyr proffesiynol sy'n darparu cyngor ar gyfryngau cymdeithasol hyd yn oed yn dilyn eu cyngor eu hunain. Nid yw tryloywder a chyfathrebu yn effeithiol oni bai eu bod yn onest ac yn syth. IMO, y rhan fwyaf o'r rhesymau y mae gennym faterion ar-lein yw anallu pobl i siarad eu meddwl a chael sgwrs onest, neu anoddefgarwch y rhai yn y cyfryngau cymdeithasol i barchu'r rhai sydd â barn wahanol. Naill ffordd neu'r llall, nid yw'n helpu cwmnïau i gyfathrebu'n effeithiol â'u cwsmeriaid - neu i'r gwrthwyneb.

 4. 7

  Mae'r ystafell llys hon allan o drefn!

  Rwy'n dweud pan fyddwch chi'n troi rhai pobl i ffwrdd, rydych chi'n troi rhai pobl ymlaen. Dywedwch beth fyddwch chi'n Doug (dwi'n gwybod y gwnewch chi). Yn sicr mae yna odlau o ragrithwyr yn pigo ymlaen am ddilysrwydd ac yna'n dangos eu gwirionedd yn ddim byd ond canol y ffordd, felly rwy'n falch ichi ei gyhoeddi.

  Rwy'n credu ni waeth ble rydych chi'n yakking, os ewch chi i wleidyddiaeth byddwch chi'n piss pobl i ffwrdd. Gwnewch yn dda. Mae'r cyfryngau cymdeithasol i fod i helpu i ddemocrateiddio'r sgwrs, iawn?

 5. 9
 6. 11

  Dyma ddarn gwych, Doug. Mae dweud nad oes gan yr Ymerawdwr y cyfryngau cymdeithasol ddillad yn fynegiant prin o dryloywder dilys.

  Ond rwy'n credu bod nodi “ymgynghorwyr cyfryngau cymdeithasol” am feirniadaeth yn rhy gul. Mae'r ofn o fod yn alltud ar y cyfryngau cymdeithasol yn cyfyngu ar rannu gan bawb ond y rhai mwyaf gwrthryfelgar yn ein plith.

  Nid oes fawr o amheuaeth bod cyfryngau cymdeithasol yn meithrin cydymffurfiaeth a chywirdeb gwleidyddol. Dim ond natur y cyfrwng ydyw.

 7. 13

  Sut rydw i wedi mynd i'r afael â hyn yw fy mod i'n tueddu i gadw at fusnes ar LinkedIn ac yn bersonol ar Facebook. Mae Twitter yn cael cymysgedd ysgafn o'r ddau. O ganlyniad, rydw i'n LOT yn fwy dewisol ar bwy rydw i'n ffrind neu'n derbyn ceisiadau ffrind oddi ar Facebook. Rwyf am iddynt fy adnabod yn bersonol ac, felly, yn nodweddiadol nid ydynt yn cael eu synnu gan fy marn a / neu maent yn gwybod fy mod yn mwynhau trafodaeth neu ddadl barchus.

  Gyda'r dull hwn, rwy'n gweld fy mod i'n gallu rhannu fy marn a chymryd rhan mewn trafodaethau wrth barhau i gadw fy mherthynas.

 8. 16

  Roedd hon yn wirioneddol yn swydd a oedd yn procio'r meddwl. Pa mor barod ydw i i fod yn real pan fydd busnes yn gysylltiedig? A fydd fy swydd yn troseddu rhywun sy'n gwneud busnes gyda mi neu a fydd yn gwneud busnes gyda mi? Nid wyf yn dda am y pethau cymdeithasol ar-lein felly rwy'n tueddu i beidio â phostio'n rheolaidd. Arferai fy mam ddweud wrthyf am gadw draw oddi wrth bynciau gwleidyddol a chrefyddol. Ar y cyfan, mae gan bobl wybodaeth ffeithiol, barn a chlecs (FOG). Y dadleuon sy'n ymddangos yn sownd yn y mwd yw'r rhai lle mae clecs a barn yn rheoli. Mae gen i dueddiad i guddio fy emosiynau ar bwnc fel rhesymeg. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud yr un peth. Dim ond pan allaf wirio fy emosiynau (ac mae eraill yn gwneud yr un peth) ar bwnc y gallaf symud i ffwrdd o farn a chlecs a chael sgwrs gynhyrchiol. Diolch Doug am swydd sy'n procio'r meddwl!

  • 17

   Diolch! Ac rwy'n cytuno ... hoffwn pe byddem yn ddigon dewr i barchu gwahaniaethau a rhoi'r gorau i redeg i ffwrdd o ddadl. Mae'n ymddangos bod syniad yn y wlad hon eich bod chi naill ai gyda mi neu yn fy erbyn ... yn lle dim ond yn wahanol i mi.

 9. 18

  Cwpwl o feddyliau os caf.

  1. Mae bodau dynol yn drefn ac effeithlonrwydd llwythol a chwantus. Nid ydynt yn hoffi'r rhai sy'n tarfu ar y gorchymyn yn barhaus ac yn tueddu i'w gwahardd i'r anialwch. Mae hyn hefyd yn wir yn y cyfryngau cymdeithasol. Nid oes unrhyw gyfrwng yn mynd i ddileu miloedd o flynyddoedd o ymddygiad cythryblus mewn cwpl o flynyddoedd. Nid yw'r mudiad cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd y mae bodau dynol * yn wirioneddol * yn rhyngweithio â'i gilydd. Yn hytrach, mae wedi dod o hyd i ffordd i fodau dynol fodloni'r angen llwythol dwfn hwnnw ar-lein. Dyna pam y cychwynnodd fel roced. Nid yw'n newydd. Mae'n galluogi rhywbeth sy'n hen iawn, iawn.

  2. Rwyf wedi meddwl yn ddiweddar, yn hytrach na galw hwn yn oes 'ddigidol', y bydd haneswyr y dyfodol yn cyfeirio'r blynyddoedd rhwng 1995 a 2030 fel 'Cyfnod Narcissism'. Fel y dywedais uchod, nid yw'r we a'r cyfryngau cymdeithasol yn ysgogwyr newid. Dim ond cyfryngau ydyn nhw sy'n galluogi ac yn adlewyrchu'r hyn y mae unigolion a llwythau yn ei feddwl a'i deimlo. Yn yr oes ddigidol gynnar iawn hon, rydym wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyffredinol fel ffordd i bawb gyflawni'r '15 munud o enwogrwydd' diarhebol yn hytrach na gyrru newid cymdeithasol dwfn a pharhaol yn wirioneddol. Yn yr un modd â radio a theledu o'r blaen, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi disgyn yn gyflym i fod yn gyfrwng i'r enwog ar hyn o bryd gryfhau eu delweddau (ee Donald Trump) ac i bawb sydd â cheg a bysellfwrdd ddod yn 'arweinydd meddwl', neu 'newid asiant ', neu' haciwr twf '. Rydyn ni'n chwarae gêm yn barhaus o ddyfeisio bywiogod newydd i ddangos bod gennym ni syniadau newydd rywsut (eto ... hacio twf), ac y dylem gael ein canmol fel arweinwyr meddwl. Rydyn ni hefyd wedi rhyddhau geiriau fel, 'athrylith', 'arweinydd meddwl', 'guru' ac eraill. Mae'n ymddangos bod pob person arall ar LinkedIn yn un neu fwy o'r uchod, er mai ei honiad o enwogrwydd oedd 'ailwampio' gwefan busnes blodau ei deulu a'u symud ychydig i fyny'r ysgol SEO. Mae gostyngeiddrwydd a moeseg yn ôl-ystyriaethau i raddau helaeth ar hyn o bryd, tra mai enwogrwydd a phersonoliaeth yw arian y dydd. Rwy'n credu y bydd oes newydd ar ryw adeg unwaith y bydd y 'glec fawr' wedi trai, ond tan hynny, mae'n ymwneud â mi yn gyffredinol a sut y gallaf eich defnyddio i gyflawni fy nod.

  Fy $ 0.02

  • 19

   Meddwl yn procio. Ond byddwn hefyd yn ychwanegu mai'r rhai sy'n gadael y clyw yn aml ac sy'n cael eu galw'n 'narcissists' sy'n hyrwyddo dynoliaeth. Os ydych chi'n rhan o'r fuches yn unig, efallai eich bod chi'n rhan o'r broblem!

 10. 20
 11. 22

  Rydw i gyda Barry Feldman. “… Pan fyddwch chi'n troi rhai pobl i ffwrdd, rydych chi'n troi rhai pobl ymlaen.” Rwyf bob amser wedi haeru mai fy marn i yw fy marn i a neb arall ar fy sianeli cymdeithasol. Ac rwy'n mwynhau cael fy ngalw allan fy Folks nad ydyn nhw'n rhannu fy safbwyntiau. Ond cytunaf â chi hefyd fod yna rai pobl sy'n ofni cymryd rhan mewn dadl ac y byddai'n well ganddyn nhw ei chwarae'n ddiogel. Efallai y byddant hyd yn oed yn cytuno â mi ond ni fyddant yn taro'r botwm “tebyg” hwnnw rhag ofn cael eich darganfod. Dydw i ddim yn un ohonyn nhw. Rwy'n hoffi pobl a brandiau edgy.

 12. 23

  Rwy'n credu mai'r gwahaniaeth yw bod rhai pobl yn lleisio eu credoau heb farnu eraill os ydyn nhw'n anghytuno. Fe wnes i stopio dilyn rhywun y diwrnod o’r blaen yr oeddwn i wir yn ei barchu oherwydd iddo drydar “yr idiotiaid sy’n credu hynny…” ac roeddwn i’n digwydd bod yn un o’r “idiotiaid hynny.” Rwy'n credu bod y byd wedi anghofio y gallwn anghytuno wrth barchu o hyd y gallai eraill fod wedi dod i gasgliad gwahanol i'r un ffeithiau.

 13. 25

  Un peth rwy'n ei chael hi'n anodd gyda llawer yw bod cyhoeddiadau a gwleidyddion yn cael eu talu i gymryd safiad, fel person busnes rydych chi mewn perygl o ddieithrio rhagolygon a chwsmeriaid. Wrth gwrs nad wyf erioed wedi pregethu tryloywder felly credaf fy mod yn glir 😉

  • 26

   Mor wir. Rwy'n siŵr bod fy rants wedi colli rhai cleientiaid a rhagolygon i mi. Fodd bynnag, byddai'n well gen i weithio gyda phobl a oedd yn parchu y gallai fod gen i safbwynt gwahanol i'r un nad oedd gen i. Mae'n ddewis anodd, yn sicr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.