Beth yw Effaith Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol?

Beth yw Effaith Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol?

Beth yw marchnata cyfryngau cymdeithasol? Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio fel cwestiwn elfennol, ond mae'n haeddu rhywfaint o drafodaeth. Mae sawl dimensiwn i strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol wych yn ogystal â'i pherthynas gydgysylltiedig â strategaethau sianel eraill fel cynnwys, chwilio, e-bost a symudol.

Gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad o farchnata. Marchnata yw gweithred neu fusnes ymchwilio, cynllunio, gweithredu, hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau. Mae cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng cyfathrebu sy'n galluogi defnyddwyr i greu cynnwys, rhannu cynnwys neu gymryd rhan mewn rhwydweithio cymdeithasol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol fel cyfrwng yn wahanol iawn i'r cyfryngau traddodiadol am ddau reswm. Yn gyntaf, mae'r gweithgaredd yn gyhoeddus i raddau helaeth ac yn hygyrch i farchnatwyr ar gyfer ymchwil. Yn ail, mae'r cyfrwng yn caniatáu cyfathrebu dwy-gyfeiriadol - uniongyrchol ac anuniongyrchol.

Mae 3.78 biliwn o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ledled y byd a dim ond dros yr ychydig flynyddoedd nesaf y bydd y nifer hwn yn parhau i dyfu. Fel y mae, mae hynny'n cyfateb i tua 48 y cant o'r poblogaeth gyfredol y byd.

Oberlo

Beth yw marchnata cyfryngau cymdeithasol?

Rhaid i strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol gref ymgorffori nodweddion penodol cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â sbarduno'r dulliau y gellir monitro a hyrwyddo brand drwyddynt. Mae hynny'n golygu nad yw cael strategaeth i wthio 2 drydar y dydd yn strategaeth cyfryngau cymdeithasol sy'n cwmpasu'n llawn. Mae strategaeth gyflawn yn ymgorffori offer a methodolegau i:

 • Ymchwil i'r farchnad - Casglu gwybodaeth i ymchwil yn well a deall a chyfathrebu gyda'ch cynulleidfa.
 • Gwrandawiad Cymdeithasol - Monitro ac ymateb i geisiadau uniongyrchol gan eich cynulleidfa, gan gynnwys gwasanaeth cwsmeriaid neu geisiadau gwerthu.
 • Rheoli Enw Da - Cadw a gwella eich enw da personol neu frand, gan gynnwys monitro adolygiadau, casglu a chyhoeddi.
 • Cyhoeddi Cymdeithasol - cynllunio, amserlennu, a chyhoeddi cynnwys sy'n darparu ymwybyddiaeth a gwerth i'ch darpar gwsmeriaid, gan gynnwys sut i wneud, tystebau, arweinyddiaeth meddwl, adolygiadau cynnyrch, newyddion, a hyd yn oed adloniant.
 • Rhwydweithio Cymdeithasol - cymryd rhan weithredol mewn strategaethau sy'n cynyddu eich cyrhaeddiad i ddylanwadwyr, rhagolygon, cwsmeriaid a gweithwyr.
 • Hyrwyddo Cymdeithasol - Strategaethau hyrwyddo sy'n gyrru canlyniadau busnes, gan gynnwys hysbysebu, cynigion ac eiriolaeth. Gall hyn ymestyn i ddod o hyd i ddylanwadwyr a'u llogi i ymestyn eich hyrwyddiadau i'w rhwydweithiau.

Nid oes rhaid i ganlyniadau busnes fod yn bryniant gwirioneddol bob amser, ond gallant fod yn adeiladu ymwybyddiaeth, ymddiriedaeth ac awdurdod. Mewn gwirionedd, weithiau nid yw'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng gorau posibl i yrru pryniannau uniongyrchol.

Mae 73% o farchnatwyr yn credu bod eu hymdrechion trwy farchnata cyfryngau cymdeithasol wedi bod rhywfaint yn effeithiol neu'n effeithiol iawn i'w busnes.

Clustogi

Defnyddir cyfryngau cymdeithasol yn amlach i ddarganfod ar lafar, ffynhonnell drafod ar gyfer ymchwil, a ffynhonnell i'w chysylltu - trwy bobl - â chwmni. Oherwydd ei fod yn gyfeiriadol, mae'n eithaf unigryw o sianeli marchnata eraill.

Mae 71% o ddefnyddwyr sydd wedi cael profiad cadarnhaol gyda brand ar gyfryngau cymdeithasol yn debygol o argymell y brand i'w ffrindiau a'u teulu.

Marchnata Bywyd

Gweld Martech ZoneInfograffeg Ystadegau Cyfryngau Cymdeithasol

Cyfryngau Cyfryngau Cymdeithasol a Defnyddiau Enghreifftiol

Mae 54% o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymchwilio i gynhyrchion.

GlobalWebIndex

 • Ymchwil i'r farchnad - Rwy'n gweithio gyda gwneuthurwr gwisg ar hyn o bryd sy'n lansio eu brand uniongyrchol-i-ddefnyddwyr ar-lein. Rydym yn defnyddio gwrando cymdeithasol i nodi geiriau allweddol y mae'r defnyddwyr targed yn eu defnyddio wrth siarad am y prif gystadleuwyr fel y gallwn ymgorffori'r eirfa honno yn ein hymdrechion brandio.
 • Gwrandawiad Cymdeithasol - Mae gen i rybuddion wedi'u sefydlu ar gyfer fy brand personol a'r wefan hon fel fy mod i'n gweld fy nghrybwylliadau ar-lein ac yn gallu ymateb iddyn nhw'n uniongyrchol. Nid yw pawb yn tagiau brand mewn swydd, felly gwrando yn hanfodol.
 • Rheoli Enw Da - Mae gen i ddau frand lleol rydw i'n gweithio gyda nhw ein bod ni wedi sefydlu ceisiadau adolygu awtomataidd ar gyfer eu cleientiaid. Cesglir ac ymatebir i bob adolygiad, a chaiff cwsmeriaid hapus eu gwthio i rannu eu hadolygiadau ar-lein. Mae hyn wedi arwain at fwy o welededd mewn canlyniadau chwilio lleol.
 • Cyhoeddi Cymdeithasol - Rwy'n gweithio gyda sawl cwmni sy'n rheoli calendrau cynnwys ac yn canoli eu hymdrechion amserlennu yn Agorapulse (Rwy'n llysgennad). Mae hyn yn arbed tunnell o amser iddyn nhw oherwydd does dim rhaid iddyn nhw fynd allan a rheoli pob cyfrwng yn uniongyrchol. Rydym yn ymgorffori tagio UTM ymgyrchu fel y gallwn weld sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gyrru traffig ac addasiadau yn ôl i'w gwefan.
 • Rhwydweithio Cymdeithasol - Rwy'n defnyddio platfform yn weithredol sy'n fy helpu i uniaethu a chysylltu â dylanwadwyr a sefydliadau a allai fy llogi ar LinkedIn. Mae wedi cael effaith sylweddol ar fy nghyfleoedd siarad ac mae wedi helpu fy nghwmni i dyfu ei werthiant.
 • Hyrwyddo Cymdeithasol - Mae llawer o fy nghleientiaid yn ymgorffori hysbysebu cyfryngau cymdeithasol pan fyddant yn hyrwyddo digwyddiadau, gweminarau neu werthiannau. Mae'r targedu anhygoel y mae'r llwyfannau hysbysebu hyn yn ei ddarparu yn hynod ddefnyddiol.

Rwy'n sylweddoli y gallwch chi adeiladu rhai ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol eithaf cymhleth sy'n ymgorffori defnyddiau a chyfryngau mewn ffyrdd nad ydyn nhw'n cyfateb i'm hopsiynau uchod. Rwy'n taflu rhai defnyddiau cyffredinol o bob un o'r cyfryngau i roi rhywfaint o fewnwelediad i sut y gellir eu defnyddio'n wahanol.

Mae llawer o farchnatwyr yn tueddu i gravitate tuag at y cyfrwng coolest neu'r un y maen nhw'n fwyaf cyfforddus ag ef. Damwain yw hon sy'n aros i ddigwydd oherwydd nad ydyn nhw'n trosoledd nac yn cyfuno'r cyfryngau i'w potensial llawnaf.

Sut Mae Busnesau'n Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

 1. Arddangos eich brand - mae ar lafar gwlad yn hynod effeithiol oherwydd ei fod yn berthnasol iawn. Mae pobl mewn diwydiant penodol, fel enghraifft, yn aml yn ymgynnull mewn sianeli a grwpiau cyfryngau cymdeithasol. Os yw un person yn rhannu'ch brand, cynnyrch neu wasanaeth, gall cynulleidfa sy'n ymgysylltu'n fawr ei weld a'i rannu.
 2. Datblygu cymuned deyrngar - os oes gennych chi strategaeth gymdeithasol effeithiol o ddarparu gwerth i'ch cynulleidfa - naill ai trwy gymorth uniongyrchol, cynnwys wedi'i guradu, neu newyddion, awgrymiadau a thriciau eraill, bydd eich cymuned yn tyfu i'ch gwerthfawrogi ac i ymddiried ynoch chi. Mae ymddiriedaeth ac awdurdod yn elfennau pwysig o unrhyw benderfyniad prynu.
 3. Gwella gwasanaeth cwsmeriaid - pan fydd eich cwsmer yn eich galw am help, mae'n sgwrs 1: 1. Ond pan fydd cwsmer yn estyn allan ar gyfryngau cymdeithasol, bydd eich cynulleidfaoedd yn cael gweld sut rydych chi'n ymateb ac yn ymateb i'w anghenion. Gellir adleisio gwasanaeth gwych i gwsmeriaid trwy bob cornel o'r byd ... ac felly hefyd drychineb gwasanaeth cwsmeriaid.
 4. Cynyddu amlygiad digidol - pam cynnwys cynnyrch heb strategaeth i'w rannu a'i hyrwyddo? Nid yw datblygu cynnwys yn golygu os byddwch chi'n ei adeiladu, fe ddônt. Fyddan nhw ddim. Felly mae adeiladu rhwydwaith cymdeithasol gwych lle mae'r gymuned yn dod yn eiriolwyr brand yn anhygoel o bwerus.
 5. Rhowch hwb i draffig ac SEO - Er bod y peiriannau chwilio yn parhau i eithrio cysylltiadau, cefnogwyr a dilynwyr fel ffactor uniongyrchol wrth raddio peiriannau chwilio, does dim amheuaeth bod rhywun cryf bydd strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn gyrru canlyniadau peiriannau chwilio gwych.
 6. Ehangu gwerthiannau a chyrraedd cynulleidfa newydd - mae wedi profi hynny gwerthu pobl sy'n ymgorffori strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn gwerthu allan y rhai nad ydynt. Yn ogystal, mae eich pobl werthu yn deall sut i ddelio ag adborth negyddol yn y broses werthu oherwydd eu bod mewn gwirionedd yn siarad â phobl bob dydd. Yn aml nid yw eich adran farchnata yn gwneud hynny. Mae rhoi eich cynrychiolwyr gwerthu allan ar gymdeithasol i adeiladu presenoldeb yn ffordd anhygoel o ehangu eich cyrhaeddiad.
 7. Torri costau marchnata - er ei fod yn gofyn am fomentwm, bydd twf sy'n tueddu ar gyfryngau cymdeithasol ar gyfer dilyn, cyfranddaliadau a chliciau yn y pen draw yn lleihau costau wrth gynyddu'r galw. Mae yna straeon anhygoel am gwmnïau wedi mynd o dorri i ehangu ar ôl adeiladu presenoldeb unigryw ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae hynny'n gofyn am strategaeth a all fod yn groes i lawer o ddiwylliannau corfforaethol. Mae yna hefyd lawer o gwmnïau sy'n ofnadwy ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn syml yn gwastraffu eu hamser.

Mae 49% o ddefnyddwyr yn honni eu bod yn dibynnu ar argymhellion dylanwadwyr ar gyfryngau cymdeithasol i lywio eu penderfyniad prynu.

Pedwar cyfathrebu

Ym mhob un o'r rhain mae'r modd i gynyddu caffael a chadw eich cwsmeriaid yn ogystal â'u hailwerthu hyd yn oed ar hyd eu taith cwsmer.

Effaith Cyfryngau Cymdeithasol

Er nad wyf bob amser yn gwthio fy nghleientiaid i fuddsoddi'n llawn ym mhob practis cyfryngau cymdeithasol, rwy'n gweld enillion parhaus ar fuddsoddiad pan fydd fy nghleientiaid yn rheoli eu henw da ac yn adeiladu gwerth gyda'u dilynwyr ar-lein. Beth bynnag, gall anwybyddu pŵer cyfryngau cymdeithasol fod mewn perygl brand os ydyn nhw'n camreoli mater gwasanaeth cwsmeriaid. Mae eich cwsmeriaid yn disgwyl ichi fod yn bresennol ac ymateb yn amserol ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol allweddol ... mae'n hanfodol ymgorffori'r offer a'r strategaethau i wneud hyn.

4 Sylwadau

 1. 1

  Doeddwn i ddim yn gallu cytuno mwy, rydw i'n arfer bod yr un mewn parti sy'n ceisio cyflwyno fy ngwaith fideo i gerddorion! A hyd yn oed os oedd ganddyn nhw ddiddordeb, nid oedden nhw yn y meddylfryd cywir, ddim fel pan maen nhw ar-lein ac yn dod o hyd i'm gwefan ac yna'n treulio peth amser yn edrych ar fy ngwaith, nawr mae cleientiaid yn cysylltu â mi.

  Cyn belled â'r fideo sy'n defnyddio i bersonoli'ch hun, a yw'n well cadw at ysgrifennu postiadau ar gyfer y geiriau mynegeio neu a ydych chi'n meddwl bod vlogio hefyd yn syniad da?

  • 2

   Helo Edward,

   Diolch! Mae buddion blogio gyda fideo i ddarparu termau chwiliadwy yn dal i fod yn enillydd yn fy llyfr. Mae lleiafrif o bobl yn defnyddio chwiliadau fideo - ac o fewn y rheini, nid yw llawer yn cymryd yr amser i ddisgrifio'r fideo yn iawn.

   Mae cyfuno'r ddau yn bwerus ond mae'n cymryd ychydig yn hirach, serch hynny. Bydd gallu cyhoeddi Blog Fideo (Podcastable), A blog am bob fideo yn bendant yn gwella'ch siawns o gael eich darganfod!

   Blwyddyn Newydd Dda!
   Doug

 2. 3

  Post gwych Doug. Rwyf wedi gweld llawer o berchnogion busnesau preifat yn camddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol. Mae nid yn unig yn edrych fel sbam, ond mae'n drewi o sbam rhad. Gwell dull yw cymryd yr amser i adeiladu cynnwys ar-lein (mae blog yn opsiwn gwych), creu arbenigedd, dangos eich rhagoriaeth yn eich proffesiwn, ac ennill canlyniadau chwilio.

 3. 4

  Doug mae hon yn swydd wych. Fel cwmni gwe eithaf amrywiol, rydym yn gyson yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gynyddu ein safle gwerthu a marchnata yn effeithiol. Rwy'n credu eich bod chi'n taro ar rai pwyntiau allweddol cryf iawn ynghylch camddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, pethau rwy'n credu y dylai hyd yn oed arbenigwyr eu cofio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.